Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 01.10.2022 17:10:02, Svátek má Igor, zítra Olivie a Oliver
 

Územní plán Tojice

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 20. 08. 2014 15:26 hod.

Dokumentace ke stažení

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986

e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

 

Váš dopis zn. ze dne Naše zn. / č.j. Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
  MÚ/VŽP/1482/12 Dana Větrovcová 19.8.2014
  VŽP/1588/2014 - Vět 371519726  
    dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz  

OZNÁMENÍ o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Tojice

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon")

oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3

údaje o vydaném Územním plánu Tojice následně:

1. Územní plánTojice byl vydán Zastupitelstvem obce Tojice dne 28.3.2014 pod číslem usnesení 15/2014, jako opatření obecné povahy č.1/2014 a nabyl účinnosti dne 14.5.2014.

2. Územní plán Tojice je uložen u:

  • pořizovatele – Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí
  • Obce Tojice
  • Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje

Do Územního plánu Tojice je možno nahlížet na MÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 7.00 do 18.00 hod, ostatní dny po telefonické domluvě a na Obecním úřadu Tojice.

3. Doklady o pořízení Územního plánu Tojice jsou uloženy na Obecním úřadě Tojice , kde je možné do nich nahlížet.

4. Územní plán Tojice je zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://old.nepomuk.eu/cs/uzemni-plany

[otisk úředního razítka]
Dana Větrovcová

referent odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží:

AIP architektonická kancelář, s.r.o., IDDS: 8nzj3x7
Plzeňský kraj, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p

Obec Tojice, IDDS: iviaje2

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, orgán památkové péče, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Plzeňský kraj, odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p
Plzeňský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Obvodní Báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, pracoviště územních plánů, IDDS: y9baeku

Dokumentace ke stažení:

Textová část

Grafická část

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY