Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 05.10.2022 08:10:51, Svátek má Eliška, zítra Hanuš
 

Odbor dopravy

Autor: Mgr. Jiří Bešta, zveřejněno: 10. 05. 2009 20:45 hod., aktualizováno: 03. 01. 2013 16:35 hod.

Bešta Jiří, Mgr.
vedoucí, autoškoly, taxislužby
Boublík Marek, Ing.
přestupky
Častová Zdeňka, Bc.
registr řidičů. silniční hospodářství
Gulová Martina
přestupky
Hora Václav
registr vozidel
Praizlerová Radka
registr vozidel
Rout Roman
registr vozidel

 
Vedoucí
 • registrace autoškol
  •  žádost o vydání registrace k provozování autoškoly
  • doklad osvědčující právní vztah žadatele k autocvičišti nebo k cvičné ploše nebo k řidičskému trenažeru, k výukovým a učebním prostorám a k výcvikovým vozidlům
  • platná profesní osvědčení osob, které budou provádět výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění
  • živnostenský list nebo v případě, kdy žadatelem je organizační složka státu, zřizovací listina
  • registrace taxislužby
  • koncesní listina
  • technický průkaz vozidla taxislužby
 
 • vymáhání pohledávek
 • zprávy o pověsti občanů
 
Silniční hospodářství
 • činnost speciálního stavebního úřadu pro silnice dle stavebního zákona
 • regulace cizí stavební činnosti v silničních ochranných pásmech 
  • souhlas vlastníka pozemku
  • souhlas Policie ČR, dopravní inspektorát Plzeň-jih
  • projektová dokumentace (situace) s vyznačením stavby
  • výpis z katastru nemovitostí
  • plná moc v případě zastoupení
 
 • povolování zvláštního užívání silnic II. a III. třídy a místních komunikacích a veřejně přístupných komunikacích v Nepomuku a Dvorci (zvláštní užívání = umísťování reklamních zařízení, umísťování, skládání a nakládání materiálů, nesloužících k opravám pozemní komunikace, provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, zřizování, provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných zařízení, audiovizuální tvorba, umístění inženýrských sítí a podzemních vedení všeho druhu, pořádání sportovních, kulturních, náboženských a jiných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výjimečné užití komunikace pásovými vozidly Armády ČR nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi)
  • kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku žadatele, občanský průkaz
  • potřebná část projektové dokumentace (situace s vyznačením místa, způsobu a rozsahu zvláštního užívání komunikace
  • stavební povolení, jedná-li se o stavební práce
  • plná moc v případě zastoupení
 
 • povolování uzavírek a objížděk silnic II. a III. třídy a místních komunikacích a veřejně přístupných komunikacích v Nepomuku a Dvorci
  • grafické znázornění trasy objížďky
  • harmonogram prací obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací, pokud je požadovaná doba trvání objížďky delší než tři dny a týká-li se stavebních prací)
  • souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy
  • kopie živnostenského listu nebo výpisu obchodního rejstříku, občanský průkaz
  • plná moc v případě zastoupení
 
 • stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
  • kopie živnostenského listu nebo výpisu obchodního rejstříku, občanský průkaz
  • plná moc v případě zastoupení
  • písemné stanovisko Policie ČR, dopravní inspektorát Plzeň-jih
 
 • ukládání opatření na odstranění pevných překážek ze II. a III. třídy a místních komunikacích a veřejně přístupných komunikacích v Nepomuku a Dvorci
 • výkon odborného státního dozoru nad pozemními komunikacemi
 
Evidence řidičů
 • udělování řidičského oprávnění a vydávání řidičských průkazů
  • záznam o zkouškách z odborné způsobilosti + žádost řidičské oprávnění, posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • občanský průkaz
  • 1 fotografii 35×45 mm
 
 • vydávání duplikátu řidičského průkazu
  • občanský průkaz
  • 1 fotografii 35×45 mm
  • v případě odcizení řidičského průkazu potvrzení o hlášení odcizení Policii ČR
 
 • Žádosti o řidičský průkaz musí být podány vždy žadatelem osobně, vyzvednout je možno na základě úředně ověřené plné moci. (při výměně řidičského průkazu jemuž např. končí platnost nutno vždy při převzetí odevzdat původní řidičský průkaz
 • vydávání mezinárodního řidičského průkazu
  • občanský průkaz
  • řidičský průkaz
  • 1 fotografii 35×45 mm
 
 • vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče
  •  doklad o absolvování vstupního školení v akreditovaném středisku
  • 1 fotografii 35×45 mm
  • občanský průkaz
  • řidičský průkaz
 
 • vydávání karty řidiče v systému digitální tachograf
  • občanský průkaz
  • řidičský průkaz
  • 1 fotografii 35×45 mm
 
 • vydávání karty vozidla (podniku) v systému digitální tachograf
  • úředně ověřená kopie živnostenského listu nebo výpisu OR
  • občanský průkaz, zmocnění v případě zastoupení
  • správní poplatek 700 Kč
 
Evidence vozidel
 • přihlášení vozidla do registru silničních vozidel (již provozované vozidlo):
  • přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel
  • technický průkaz silničního (zvláštního) vozidla
  • osvědčení o registraci silničního (zvláštního) vozidla
  • odhlášení silničního vozidla ve velkém technickém průkazu na nového provozovatele na pověřeném úřadě původního provozovatele
  • platná pravidelná technická kontrola
  • protokol o evidenční kontrole ve stanici STK
  • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta)
  • tabulky registrační značky – pokud se musí vyměnit (tabulky RZ z jiného kraje)
  • kartičku měření emisí pokud byla k vozidlu vydána
  • souhlas vlastníka k zaregistrování na jiného provozovatele (leasingová společnost apod.)
  • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) u firem výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list
 
 • přihlášení vozidla do registru silničních vozidel (nové vozidlo):
  • přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel
  • technický průkaz silničního (zvláštního) vozidla
  • kupní smlouvu nebo fakturu od vozidla, popř. leasingovou smlouvu
  • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta)
  • souhlas vlastníka k zaregistrování na jiného provozovatele (leasingová společnost apod.)
  • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) u firem výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list
 
 • trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel:
  • žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
  • technický průkaz silničního (zvláštního) vozidla
  • osvědčení o registraci silničního (zvláštního) vozidla
  • doklad o ekologické likvidaci vozidla vydaný pověřenou firmou
  • tabulky registrační značky
  • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) u firem výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list
  • souhlas vlastníka k trvalému vyřazení vozidla z registru vozidel (leasingová společnost apod.)
 
 • dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel:
  • žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
  • technický průkaz silničního (zvláštního) vozidla
  • osvědčení o registraci silničního (zvláštního) vozidla
  • čisté a nepoškozené tabulky registrační značky
  • prohlášení, že dočasně vyřazované vozidlo není odstaveno na veřejné komunikaci a není nebezpečným odpadem
  • souhlas vlastníka k dočasnému vyřazení vozidla z registru vozidel (leasingová společnost apod.)
  • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) u firem výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list
 
 • žádost o zápis změn údajů:
  • žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
  • technický průkaz silničního (zvláštního) vozidla
  • osvědčení o registraci silničního (zvláštního) vozidla
  • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) u firem výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list
  • podklady opravňující zápis změn údajů (protokol STK, potvrzení akreditovaného zástupce, atd.)
  • souhlas vlastníka k zápisu změn údajů (leasingová společnost apod.)
 
 • Schválení technické způsobilosti vozidla (dovoz vozidla ze zahraničí):
  • žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
  • doklad o schválení technické způsobilosti vozidla ze země původu (velký a malý technický průkaz ze zemně původu)
  • kupní smlouvu vozidla
  • technický protokol ze stanice STK
  • příloha technického protokolu ze stanice STK
  • protokol o měření emisí vozidla + karta měření emisí
  • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) u firem výpis z odchodního rejstříku, živnostenský list
Přestupky
Zkušební komisař
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY