Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 07.12.2022 13:12:29, Svátek má Ambrož a Benjamín, zítra Květoslava
 

Odbor finanční, majetkový a školství

Autor: Alena Nová, zveřejněno: 28. 02. 2008 09:38 hod., aktualizováno: 12. 10. 2015 16:02 hod.

Jaroslav Somolík, Ing. pověřený vedoucí odboru jaroslav.somolik@urad-nepomuk.cz
371 519 735
Kupčíková Romana, Ing. účetní romana.kupcikova@urad-nepomuk.cz
371 519 754 
Čubrová Blanka, Mgr. školství blanka.cubrova@urad-nepomuk.cz
371 519 742
Polívková Dagmar pokladní,platby dagmar.polivkova@urad-nepomuk.cz
371 519 723
Suchá Miroslava bytové hospodářství miroslava.sucha@urad-nepomuk.cz
371 519 722
Tymlová Hana, Ing. podatelna, poplatky podatelna@urad-nepomuk.cz
371 519 711
Vodičková Renata pečovatelská služba dd.nepomuk@iex.cz 
371 591 437
Korbelová Stanislava pečovatelská služba dd.nepomuk@iex.cz
I. Poplatky:
Ve městě Nepomuk se vybírají tyto poplatky:
 • poplatek ze psů
 • poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • poplatek za užívání veřejného prostranství
 • poplatek z ubytovací kapacity
 • poplatek za shromažďování, třídění a likvidaci odpadu
Správcem poplatku je Městský úřad Nepomuk.
Poplatek ze psů
 • Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
 • Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba:
  • nevidomá,
  • bezmocná
  • s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem ZTP/P
  • provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob s těžkým zdravotním postižením, provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
  • mající povinnost držení a používání psa (např. zákon č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů),
 
 • Sazba poplatku činí:
  • Kč 150,- za kalendářní rok a jednoho psa,
  • Kč 600,- za kalendářní rok a jednoho psa v části obce v bytovkách,
  • Kč 200,- za kalendářní rok a jednoho psa pro poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu.
 
 •  Poplatek ze psů je držitel psa povinen zaplatit správci poplatku vždy nejpozději  do konce února na celý rok předem. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok  se platí poplatek v poměrné výši odpovídající počtu započatých kalendářních měsíců.  Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala.
 
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • Poplatek platí fyzické osoby , které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.
 • Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:
  • osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P a jejich průvodci
  • osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné).
 
 • Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Tato osoba je zároveň plátcem poplatku a za poplatek ručí.
 • Ubytovatel je povinen vést v písemné formě evidenční knihu, do které zapisuje:
  • dobu ubytování,
  • účel pobytu,
  • jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
  • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby.
 
 • Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o  ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 • Sazba poplatku činí Kč 5,- za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento  dnem příchodu.
 • Poplatek poukazuje ubytovatel na účet obce čtvrtletně vždy nejpozději do 15.dne prvního měsíce následujícího po příslušném čtvrtletí.
 
Poplatek za užívání veřejného prostranství
 • Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb, stavebního materiálu a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení a vyhrazení trvalého parkovacího místa.
 • Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržnice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1 tohoto oddílu.
 • Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 15 dnů před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 5 dní je nutno splnit tuto povinnost v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
 • Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí:
  • umístění prodejních zařízení – Kč 10,- za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a  každý i započatý den,
  • umístění dočasných staveb pro poskytování prodeje a služeb – Kč 10,- za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den,
  • umístění reklamních zařízení – Kč 500,- za každý i započatý m2 a každý i započatý rok, v případě umístění reklamních zařízení na dobu kratší jednoho  roku činí denní sazba Kč 2,- za každý i započatý m2 a každý i započatý den,
  • provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení a stavebního materiálu  – Kč 1,- za každý i započatý m2 a každý i započatý den ,
  • vyhrazení trvalého parkovacího místa – Kč 3000,- za jedno parkovací místo za každý i započatý rok, v případě vyhrazení trvalého parkovacího místa na dobu kratší jednoho roku činí denní sazby Kč 10,- za každý i započatý m2 a každý i započatý den.
 
 • Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v odst. 1) do dne, kdy toto užívání skončilo.
 • Poplatek vyměří správce poplatku. Poplatek je splatný před započetím užívání veřejného prostranství v hotovosti u správce poplatku. Poplatek stanovený roční sazbou je splatný do 31.12. příslušného kalendářního roku.
 • Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
 • Poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.
 
Poplatek z ubytovací kapacity
 • Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.
 • Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
  • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
  • ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
  • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
 
 • Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
 • Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský  nebo rekreační pobyt s výjimkou údaje o účelu pobytu.
 • Sazba poplatku činí Kč 2,- za každé využité lůžko a den. 
 • Poplatek je splatný čtvrtletně do 15. dne prvního měsíce následujícího čtvrtletí na účet správce poplatku.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Jedná se o poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Nepomuk včetně Dvorce.
 • Vztahuje se na:
  • fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt,
  • fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
  • fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90dnů
  • fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
 
 • Předmětem poplatku je úhrada za provoz systému, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího při činnosti fyzických osob na území obce a místních částí (dále jen provoz systému nakládání s odpady). Placení poplatku se nevztahuje na osoby právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání.
 • Poplatníkem jsou fyzické osoby uvedené v čl. 1, odst. 2, této vyhlášky, při jejichž činnosti vzniká komunální odpad.
 • Odvoz komunálního odpadu zajišťuje město Nepomuk prostřednictvím provozovatele z takových lokalit, které jsou dosažitelné technikou použitou pro odvoz komunálního odpadu. Není-li nádoba na ukládání komunálního odpadu umístěna na místě přístupném technikou použitou pro odvoz odpadu, může město Nepomuk písemně vyzvat fyzickou osobu, jejíž činností odpad vznikl, aby ve stanovené dny odvozu odpadu přistavila nádobu na ukládání odpadu do místa dosažitelného technikou použitou pro odvoz odpadu. Pokud fyzická osoba vyzvaná podle tohoto čl. neuposlechne výzvy, odvoz odpadu se neprovede.
 • Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
 • U stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci je poplatníkem její vlastník.
 • Poplatník podle čl. 1, odst. 2, písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik své poplatkové povinnosti a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
 • Poplatník podle čl. 1, odst. 2, písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
 • Sazbu poplatku pro poplatníky dle čl. 1, odst. 2, písm. a) a b) tvoří:
 • částka Kč 550,- za osobu a kalendářní rok. Tato částka je stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na provoz systému nakládání s odpady.
 • V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Je-li poplatnik v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně.
 • Poplatek za kalendářní rok je splatný bez vyměření nejpozději do konce února příslušného kalendářního roku v hotovosti v pokladně správce poplatku nebo převodem na účet správce poplatku. V případě změny, která ovlivní výši poplatku (např. změna trvalého pobytu, změna vlastnictví, smrt poplatníka) bude poměrná část poplatku na základě písemné žádosti vrácena oprávněné osobě nejpozději do 30 dnů od doručení této žádosti.
 • Od poplatku se osvobozují:
  • osoby narozené v příslušném kalendářním roce
  • fyzické osoby, která mají ve městě trvalý pobyt a trvale se zdržují mimo území města déle než jeden rok
  • osoby dlouhodobě umístěné ve zdravotnickém zařízení či sociálních ústavech
  • osoby vykonávající nepodmíněný trest odnětí svobody v celém kalendářním roce, za který se poplatek vybírá
  • osoby přihlášené na ohlašovně /u kterých nelze prokazatelně zjistit skutečné místo pobytu/
 
 • Správu poplatku vykonává Městský úřad Nepomuk. V řízení ve věcech poplatku se postupuje v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb.,daňový řád, zákon č. 30/2011 Sb., pokud zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak.
 • Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správně výši, vyměří Městský úřad Nepomuk poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může Městský úřad Nepomuk zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 • Kontaktní telefon:      371 519 711
371 519 723
371 519 710
371 519 754
 
 
Správa bytových a nebytových prostor
 • Odbor finanční a majetkový zajišťuje správu a údržbu bytového a nebytového majetku, zajišťuje sledování vynaložených nákladů na jednotlivé opravy v nájemních bytech, vybírání nájemného z bytových a nebytových prostor a vymáhání nedoplatků na nájemném, vede náklady a provádí rozúčtování za služby, teplo a TUV v nájemních bytových a nebytových prostorech, vypracovává nájemní smlouvy na byty a nebytové prostory, vypracovává kupní smlouvy, smlouvy o smlouvách budoucích kupních na byty, vede žádosti o byty, zajišťuje revize a kontroly vyhrazených technických zařízení.
 • Kontaktní telefon: 371 519 722
 
Zabezpečování pečovatelské služby
 • Odbor finanční a majetkový zabezpečuje činnost pečovatelské služby v Seniorském domě, ve starším domě s pečovatelskou službou v Nepomuku, u občanů Nepomuka i okolních obcí.
 • Seniorům můžeme nabídnout tyto služby:
  • rozvoz obědů
  • nákupy, pochůzky
  • praní prádla
  • pravidelný rozvoz léků
  • úklid – udržování čistoty a hygieny
  • zajištění pedikúry
  • poskytování přímé obslužné péče o seniory, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání
 
 • Senior si hradí pečovatelskou službu ve výši platných právních předpisů. Rozdíl mezi skutečnými náklady a náklady zaplacenými seniorem doplácí obec.
 • Kontaktní telefon: 371 591 437
 
Školství
 •  Zpracovává návrh rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení v obvodu působnosti městského úřadu a předává jej krajskému úřadu.
 • Zpracovává  a předkládá  krajskému úřadu  rozbor hospodaření za školy  a školská zařízení v obvodu působnosti městského úřadu.
 • Připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským  úřadem a podle společných  pokynů Ministerstva školství a Ministerstva financí k zúčtování prostředků státního  rozpočtu a předává výsledky zúčtování krajskému úřadu.
 • Zajišťuje  podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních  výkazů  za  školy  a  školská  zařízení zřizované v obvodu působnosti městského úřadu pro krajský úřad v souladu se závazným postupem stanoveným Ministerstvem financí.
 • Shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení  zřizované v  obvodu působnosti městského v termínech stanovených Ministerstvem školství a předává je krajskému úřadu a  Ministerstvu školství.
 • Připravuje platové výměry ředitelům mateřských, základních a uměleckých škol ke schválení radě, včetně veškerých podkladů a kritérií.
 • Vykonává agendu samosprávy pro příspěvkové organizace zřízené městem Nepomuk a připravuje podklady ke schválení radě města.
 • Kontaktní telefon: 371 519 742
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY