Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 03:09:24, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Usnesení za rok 2007

Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 05. 01. 2008 15:19 hod., aktualizováno: 05. 01. 2008 10:26 hod.

Usnesení městského zastupitelstva za rok 2007

Usnesení z  IV. veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 22.2.2007 od 19.00 hodin v sokolovně Nepomuk
č.j. 117/I/07

Městské zastupitelstvo:

Bere na vědomí

 • zprávu ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
 • zprávy z jednání městské rady
 • vyúčtování vodného a stočného za rok 2006

Schvaluje

 • Rozpočet města Nepomuk na rok 2007
 • Výsledek inventarizace města Nepomuk k 31.12.2006
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní  na byt č. 20, 1+2, 46,75 m2, Na Vinici 552, cena bytu v roce 2007 – 268 068,- Kč - první splátka ve výši 0,- Kč doplatek do 31.12.2007 ve výši 268.068,- Kč
 • Prodej nově oddělených pozemkových parcel města č. 201/6  o velikosti 27 m2  a č. 199/11  o velikosti 743 m2 vše  v k. ú. Nepomuk panu Miroslavovi Duchkovi a Jiřímu Havlovi majitelům firmy PNEU-SERVIS Barum Duchek – Havel za cenu 70 Kč/m2
 • Nákup pozemkové parcely č. 201/7 o výměře 9 m2 v  k. ú. Nepomuk  za cenu 70,-Kč/m2
 • Směnu pozemkové parcely č. 106/16 o velikosti 1634 m2 v k. ú. Dvorec, která je ve vlastnictví firmy Xavergen a.s., za pozemkovou parcelu města č. 106/15 o velikosti 1633 m2 v k.ú. Dvorec bez doplatku. Uvedené pozemkové parcely jsou nově oddělené na základě geometrického plánu
 • Darování části pozemkové parcely č. 636/7 o výměře cca do 20 m2 v  k. ú. Vrčeň Plzeňskému kraji z důvodu záboru pro rekonstrukci mostu ze Dvorce na Vrčeň
 • Použití finančních prostředků z investičního fondu ve výši 300.000,- Kč na vybavení třídy, nákup mycího stroje, vybavení jídelny stravovacím systémem VIS v Základní škole Nepomuk.
 • Zvýšení stočného na 18,-Kč za m3 s platností od 1.4.2007, vodné zůstává v původní výši 18,- Kč za m3
 • Použití finančních prostředků z fondu rezerv na odstranění závad nalezených Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni na odloučeném pracovišti MŠ Nepomuk, tj. v MŠ Dvorec
 • Smlouvu s RRA Plzeňského kraje o.p.s. na přípravu fáze záměru Výstavby sběrného dvora odpadů území města Nepomuk za cenu 170.000,-Kč
 • Podání žádosti o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na akci „Výstavba sběrného dvora odpadů na území města Nepomuk“ z programu Ekologické projekty Plzeňského kraje pro rok 2007

Neschvaluje

 • Návrh na úpravu odměn neuvolněným členům zastupitelstva a členům rady, členům a předsedům výborů zastupitelstva a členům a předsedům komisí rady města dle zákona 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů  s platností od 1.3.2007

Ukládá

 •  radě a starostovi města řešit připomínky z dnešního jednání

Ing.Pavel  Jiran, místostarosta
Jiří Mašek, starosta města

Usnesení z  V. veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 29.3.2007 od 19.00 hodin v hotelu Dvorec
č.j. 201/I/07

Městské zastupitelstvo:

Bere na vědomí

 • zprávu ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
 • zprávy z jednání městské rady
 • zápis z redakční rady Nepomuckých novin  
 • rezignaci místostarosty Ing.Pavla Jirana na funkci člena představenstva společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec a.s.

Schvaluje

 • 1. změnu rozpočtu města Nepomuk pro rok 2007
 • úpravy zadání změny č. 2  Územního plánu města Nepomuk dle přílohy
 • dle § 6 odst. 5 písm. f  st. zákona zastupitele ing. Pavla Jirana pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 2 Územního plánu města Nepomuk.
 • Jednací řád zastupitelstva  města Nepomuk
 • Obecně závaznou vyhlášku Města Nepomuk č. 1/2007 o změně obecně závazné vyhlášky Města Nepomuk č. 3/2003 o místních poplatcích
 • Prodej bytu do osobního vlastnictví stávajícím nájemcům  xxxx, Na Vinici 455, byt č. 1, o velikosti 1+3/I.kategorie za cenu 295.700,- Kč, platba do 31.12.2007, záloha 0, doplatek ve výši 295.700,- Kč
 • Prodej bytu do osobního vlastnictví stávajícím nájemcům  xxxx, Na Vinici 449, byt č. 1, o velikosti 1+2/I.kategorie za cenu 295.700,- Kč, platba do 31.6.2007, záloha 0, doplatek ve výši 295.700,- Kč
 • Rozdělení finančních prostředků  zájmovým, společenským a sportovním organizacím působícím ve městě Nepomuk v celkovém objemu 247.500,- Kč  dle přílohy
 • Výběr 15.000,- Kč za pronájem náměstí na kulturní akce, kde se vybírá vstupné

Pověřuje

 • Radu a starostu:
 • přípravou a uzavřením smlouvy o dílo na provedení kabelových rozvodů v obytné zóně na Daníčkách s připojením těchto rozvodů od ulice Za kostelem.

Ukládá

 • radě a starostovi města řešit připomínky z dnešního jednání
 • připravit a předjednat v zastupitelstvu náhradníka do představenstva firmy Kanalizace a vodovody Starý Plzenec a.s. z řad členů zastupitelstva za rezignujícího místostarostu Ing.Pavla Jirana a poté předložit ke schválení

Ing.Pavel  Jiran, místostarosta
Jiří Mašek, starosta města

Usnesení z  VI. veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 14.6.2007 od 19.00 hodin v sokolovně Nepomuk
č.j. 394/I/07

Městské zastupitelstvo:

Bere na vědomí

 • zprávu ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
 • zprávy z jednání městské rady
 • Závěrečný účet, audit za rok 2006 Mikroregionu, Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec, Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství
 • výsledky soutěže na akci „Prodloužení vodovodu v Třebčické ulici v Nepomuku“
 • výsledky soutěže na akci: „Zhotovení nové střechy na Mateřské škole Nepomuk“
 • zápisy z kontrolních výborů  za uplynulé období
 • zápis z finančního výboru

Schvaluje

 • Závěrečný účet za rok 2006 (nebo také rozbor hospodaření k 31.12.2006) a  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 (audit) u města Nepomuk  bez výhrad
 • 2.změnu rozpočtu za rok 2007
 • Obecně závaznou vyhlášku Města Nepomuk č. 2/2007 o změně obecně závazné vyhlášky Města Nepomuk č. 3/2003 o místních poplatcích
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní  na byt č. 5, 2 + k.k. 52,15 m2, U sokolovny 560, cena bytu v roce 2007 – 277.280,- Kč - první splátka ve výši 90.000,- Kč doplatek do 31.12.2007 ve výši 187.280,- Kč
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní  na byt č. 6, 3 + 1, 81,66 m2 U sokolovny 560, cena bytu v roce 2007 – 449.600,- Kč - první splátka ve výši 150.000,- Kč doplatek do 31.12.2007 ve výši 299.600,- Kč
 • Prodej bytu do osobního vlastnictví  Na Vinici 452, byt č. 6, 1 + 3, 66,20 m2 – cena bytu 295.700,- Kč – úhrada po sepsání kupní smlouvy, nejpozději do 31.12.2007. – současný nájemník
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní  na byt č. 14, o velikosti 2+k.k., 56,02m2, U sokolovny 558, cena bytu v roce 2007 činí 299.840,- Kč - první splátka k 1.7.2007 110.000,- Kč, doplatek ve výši 189.840,- Kč do 31.12.2007
 • Vyhlášení městské soutěže na prodej bytu č. 12, 2+1, Na Vinici 455, Nepomuk
 • Použití vybraných finančních prostředků z výherních hracích automatů v roce 2007 ve výši 119.545,- Kč na vybudování dětského hřiště na Vinici (u kotelny) a na Rekonstrukci fotbalového hřiště v areálu ZŠ (hřiště s umělým povrchem III. generace)
 • Zřízení věcného břemena přes pozemek č. 139/3 v k.ú. Nepomuk  spočívající ve vedení kanalizačního potrubí pod povrchem země a přístupu k jeho opravě, údržbě a  případně výměně  na základě vyznačení v geometrickém plánu
 • Koupě pozemkových parcel ZE (PK) č. 830 o velikosti 10 676 m2 a  č. 829 o velikosti     4 473 m2 v k.ú. Nepomuk vše za cenu 60.000,- Kč
 • Prodej pozemku č. 1545/7 v k.ú. Nepomuk o výměře 19 m2 před rodin. domem č.p. 224 na náměstí A. Němejce za cenu 150,-Kč/m2
 • Koupě části pozemku č. 615/6 v k. ú. Nepomuk o výměře do 650 m2 na základě oddělovacího GP  za cenu 100,-Kč/m2
 • Prodej pozemku města č. 783/2 v k. ú. Nepomuk o velikosti 120 m2 za cenu 100,- Kč/m2
 • smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-000495/1-d na parc.č. 150/5 KN o výměře 700 m2 v k.ú. Dvorec s ČEZ Distribuce, a.s. spočívající ve zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy ČEZ na tomto pozemku
 • smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-000495/2-d na parc.č. 553/1 KN o výměře 395 m2 v k.ú.Dvorec s ČEZ Distribuce, a.s. spočívající ve zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy ČEZ na tomto pozemku
 • smlouvu o zřízení věcného břemene  na pozemku parc. č. 215/1 v k. ú. Nepomuk spočívající ve zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy ČEZ na tomto pozemku
 • Zřízení  bezplatného věcného břemena k pozemkům ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr č. 107/1, 106/4, 122/1, 553/2 a 318  vše v k. ú. Dvorec, které jsou v majetku města Nepomuk,  spočívající  v  povinnosti strpění vedení přívodu vody včetně elektrického napájení čerpadla umístěného ve stávajícím zdroji  a strpění  provádění údržby a výměny tohoto vedení ve stávající trase  dle vyznačení v geometrickém plánu ve prospěch firmy Xavergen 
 • Nákup parcely v ZE.č. (581) PK o výměře 108 m2 v k.ú.Nepomuk „Boží Muka“  za cenu 1,- Kč/m2
 • Směna části pozemkové parcely o velikosti cca 200 m2, která bude oddělena geometrickým plánem od pozemkové parcely č. 212/1 v k. ú. Dvorec, jež je v majetku města Nepomuk za část pozemkové parcely o velikosti cca 200 m2, která bude oddělena geometrickým plánem od lesního pozemku č.397 v  k.ú. Nepomuk, který je v majetku pana Václava a Heleny Šabatových
 • Pořádání Mezinárodního sochařského a řezbářského sympozia Nepomuk 2007 jako výtvarné veřejné soutěže pořádané v rámci kulturního léta města Nepomuk - ocenění bude provedeno podle zvláštního předpisu § 49 odst. 6  zák. č. 218/2000 Sb.
 • Smlouva o dílo s firmou Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec a.s. na akci: “Prodloužení vodovodu v Třebčické ulici v Nepomuku“ za cenu 957.219,- Kč včetně DPH
 • Smlouva o dílo s firmou Stavební montáže s.r.o. Plzeň na akci : „Zhotovení nové střechy na Mateřské škole Nepomuk“ za cenu 2.017.249,- Kč včetně DPH

Neschvaluje

 • Prodej parcely v ZE č. 606 v k.ú. Soběsuky o výměře 1892 m2  za odhadní cenu 1930,- Kč dle znaleckého posudku
 • Zrušení části usnesení z  V. veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 29.3.2007 od 19.00 hodin v hotelu Dvorec pod č.j. 201/I/07 v následujícím znění:
 • Výběr 15.000,- Kč za pronájem náměstí na kulturní akce, kde se vybírá vstupné

Pověřuje

Radu a starostu:

Uzavřít smlouvu s firmou, která městu Nepomuk provede výběr firmy na měření překročení rychlosti automobilů ve správním obvodu ORP III

Ukládá 

 • radě a starostovi města řešit připomínky z dnešního jednání
 • radě a starostovi: předložit zastupitelstvu nájemní smlouvu na pronájem bytových částí budovy Dvorec čp.105 (sídlo České pošty ve Dvorci) s firmou Elitex, případně jinými subjekty

Ing.Pavel  Jiran, místostarosta
Jiří Mašek, starosta města

Usnesení z e  VII. veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 4.10.2007 od 19.00 hodin v hotelu Dvorec
č.j. 596/I/07

Městské zastupitelstvo:

I. Bere na vědomí

 • zprávu ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
 • zprávy z jednání městské rady
 • zápisy z kontrolních výborů  za uplynulé období
 • zápis z finančního výboru
 • zprávu o projednání návrhu změny č. 2 územního plánu města Nepomuk dle přílohy č.1
 • že nebyly uplatněny námitky k návrhu změny č.2 územního plánu Nepomuk
 • výsledek výběrového řízení na nákup cisternové automobilové stříkačky CAS 20 - T 815 4×4.2 pro Sbor dobrovolných hasičů.

II. Schvaluje

 • 3. změnu rozpočtu za rok 2007
 • Dodatek č.6 ke zřizovací listině Mateřské školky Nepomuk
 • Zvýšení příspěvku pro základní školu Nepomuk ve výši 150.000,- Kč – zmíněný příspěvek bude převeden do investičního fondu ZŠ a použit na opravu střechy nad jídelnou ZŠ s podmínkou, že po ukončení prací budou prostředky vyúčtovány a zbylé vráceny zřizovateli to znamená městu
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní  na byt č. 4, 4 + 1, 85,51 m2 U sokolovny 560, cena bytu v roce 2007 – 473.120,- Kč - první splátka ve výši 120.000,- Kč doplatek do 31.12.2007 ve výši 353.120,- Kč
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní  na, byt č.23, 1+0, 35,53m2 Na Vinici 555, cena bytu v roce 2007 – 185.600,- Kč - první splátka ve výši 70.000,- Kč doplatek do 31.12.2007 ve výši 115.600,- Kč
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní  na byt č.13, 3+1, 83,09m2 U sokolovny 558, cena bytu v roce 2007 – 469.464,- Kč, doplatek do 31.10.2007 ve výši 469 464,- Kč
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní, byt č.14, 2+k.k., 56,02 m2 U sokolovny 558, cena bytu v roce 2007 – 299.840,- Kč - první splátka ve výši 110.000,- Kč doplatek do 31.12.2007 ve výši 189.140,- Kč
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní, 2+k.k., 56,02 m2 U sokolovny 556, cena bytu v roce 2007 – 299.840,- Kč - první splátka ve výši 110.000,- Kč doplatek do 31.12.2007 ve výši 189.140,- Kč
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní – dodatek, na byt č. 1, 3+1., 87,00 m2 Pivovarská 571, cena bytu v roce 2007 – 652 386,- Kč - první splátka ve výši 300.000,- Kč doplatek do 31.12.2007 ve výši 352.386,- Kč
 • Prodej bytu do osobního vlastnictví  – Na Vinici 455, byt č. 8, 1 + 2, 61,91 m2 – cena bytu 273.504,- Kč – úhrada po sepsání kupní smlouvy, nejpozději do 31.12.2007 – současný nájemník
 • Prodej bytu do osobního vlastnictví  – Na Vinici 455, byt č.12, 1 + 2, 67,60 m2 – cena bytu 605.378,- Kč – úhrada nejpozději do 8.11.2007 – vítěz soutěže
 • Prodej domu v Nepomuku Na Vinici 386, se stavební parcelou 421/1 o výměře 116 m2 v k.ú. Nepomuk za cenu 500.000,-Kč  do osobního vlastnictví  – úhrada po sepsání kupní smlouvy, nejpozději do 31.12.2007 – současný nájemník
 • prodej stavební parcely č. 12 o velikosti 326 m2 v k. ú. Dvorec  za cenu 150,-Kč/m2
 • prodej části pozemkové parcely č. 109 o velikosti cca. 111 m2 a části pozemkové parcely č. 1551 o velikosti cca. 19 m2 vše v  k.ú. Nepomuk  za cenu 150,-Kč/m2
 • prodej pozemkové parcely č. 360/8 o velikosti cca. 86 m2 v k.ú. Nepomuk  za cenu 150,-Kč/m2
 • nákup pozemkových parcel č. 996 o výměře 3530 m2 a č. 995/3 o výměře 1 441 m2 vše v k.ú. Nepomuk za cenu 10,-Kč/m2
 • nákup parcely ve zjednodušené evidenci původ Pozemkový katastr (PK) č. 1016/1 o výměře 4 801 m2 v k.ú. Nepomuk za cenu 10,-Kč/m2
 • projekt na rekonstrukci fotbalového hřiště v areálu ZŠ v Nepomuku včetně podání žádosti o dotaci
 • projekt na doplňující vrty na čerpání vody pro veřejnou potřebu včetně podání žádosti o dotaci
 • projekt na sběrný dvůr odpadů města Nepomuk včetně podání žádosti o dotaci
 • Smlouvu o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, 301 11 Plzeň na zajištění přípravy fáze záměru Výstavby sběrného dvora odpadů na území města Nepomuk za cenu  202.300,- Kč s DPH
 • podání žádosti o finanční dotaci z operačního programu Životní prostředí na výstavbu sběrného dvora odpadů na území města Nepomuk
 • název ulice v novém stavebním obvodu v Zeleném Dole v Nepomuku - Na Daníčkách
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívající ve vedení přeložky dálkového sdělovacího kabelu pod povrchem země a přístupu k jeho opravě, údržbě a případně výměně po pozemcích č. 219/2, 219/5, 204/12 v k.ú. Nepomuk na základě vyznačení v geometrickém plánu ve prospěch firmy O2 Telefónica a.s.
 • Kupní smlouvu na cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 - T 815 4x4.2- s firmou THT s. r. o. Polička za cenu 5.782.200,-Kč včetně DPH
 • Smlouvu o dílo firmou Jimistav s.r.o. na opravu střechy na bytovém domu Na Vinici 544 v Nepomuku za cenu 186.333,-Kč s DPH
 • uzavření partnerské smlouvy s městem Kemnath ze SRN
 • Rozdělení finančních prostředků zájmovým, společenským a sportovním organizacím působícím ve městě Nepomuk v celkovém objemu 108.500,-  Kč dle přílohy

III. Konstatuje, že:

 • ověřilo soulad návrhu změny č.2 územního plánu se zákonnými požadavky, návrh je v souladu s požadavky dle stavebního zákona

IV. Rozhoduje

 • v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu o nabytí účinnosti změny č. 2 územního plánu města Nepomuk dnem vyvěšení veřejné vyhlášky

V. Vydává

 • opatření obecné povahy – změnu č. 2 územního plánu města Nepomuk dle přílohy č. 2

VI. Ukládá

 • místostarostovi zajistit zveřejnění vydané změny územního plánu podle § 173 odst. 1 správního řádu
 • radě a starostovi města řešit připomínky z dnešního jednání

VII. Ruší

 • část usnesení z  XXI. veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 7.9.2006 od 19.00 hodin v Sokolovně Nepomuk č.j. 620/I/06 ve znění:
 • Prodej domu v Nepomuku č.p. 386 se stavební parcelou 421/1 o výměře 116 m2 v k. ú. Nepomuk za cenu 500.000,-Kč panu xx

Ing.Pavel  Jiran, místostarosta
Jiří Mašek, starosta města

Usnesení z  VIII. veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 29.11.2007 od 19.00 hodin v sokolovně Nepomuk
č.j. 750/I/07

Městské zastupitelstvo:

I. Bere na vědomí

 • zprávu ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
 • zprávy z jednání městské rady
 • zápisy z kontrolních výborů za uplynulé období
 • zápis z finančního výboru
 • Výsledek výběrového řízení na akci: „Výměna oken a venkovních dveří na Mateřské škole v Nepomuku – I. etapa“ – na prvním místě se umístila firma BOST Stavební montáže s cenou 1.049.000,- Kč vč. DPH, na druhém místě firma BM stavební s.r.o. s cenou 1.068.607,- Kč vč. DPH, na třetím místě firma IKA final s.r.o. s cenou 1.104.326,- Kč vč. DPH

II. Schvaluje

 • 4.změnu rozpočtu za rok 2007
 • Organizační zabezpečení Inventarizace Města Nepomuk k 31. 12. 2007 a vyřazení navrhovaného majetku odpovědnými pracovníky jednotlivých složek města dle přiloženého seznamu
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní  na byt č.11, 2+1, 48,90m2, Na Vinici 551, v Nepomuku, cena bytu v roce 2007 – 280.398,- Kč, první splátka 0, doplatek do 31.12.2007 ve výši 280 398,- Kč – současný nájemník
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní, byt č.7, 2+k.k., 62,80 m2, Za kostelem 566, v Nepomuku, cena bytu v roce 2007 – 500.086,- Kč - první splátka ve výši 260.000,- Kč doplatek do 31.12.2007 ve výši 240.086,- Kč – současný nájemník
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní, byt č.8, 3+1., 84,97 m2, U sokolovny 558, v Nepomuku, cena bytu v roce 2007 – 467.600,- Kč - první splátka ve výši 120.000,- Kč doplatek do 31.12.2007 ve výši 347.600,- Kč – současný nájemník
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní, na byt č.10, 2+1, 55,06m2, U sokolovny 558, v Nepomuku, cena bytu v roce 2007 – 299.840,- Kč, první splátka 90.000 Kč, doplatek do 31.12.2007 ve výši 200.840,- Kč – současný nájemník
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní, byt č.5, 3+1.,79,39 m2, U sokolovny 558, v Nepomuku, cena bytu v roce 2007 – 444 160,- Kč - první splátka ve výši 120.000,- Kč doplatek do 31.12.2007 ve výši 324.160,- Kč – současný nájemník
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní  na byt č.3, 2+1, 55,02m2, U sokolovny 557, v Nepomuku, cena bytu v roce 2007 – 299.840,- Kč, první splátka 90.000 Kč, doplatek do 31.12.2007 ve výši 209. 840,- Kč – současný nájemník
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní – dodatek  na byt č. 9, 3+1., 88,83 m2, Za kostelem 567, v Nepomuku, cena bytu v roce 2007 – 682.908,- Kč - první splátka ve výši 300.000,- Kč, roční splátky 190.785,- Kč, doplatek do 31.12.2007 ve výši 192 123,- Kč – původní smlouva splatnosti byla do 31.12.2018 za cenu 948.672,- Kč – současný nájemník
 • Prodej bytu do osobního vlastnictví  – Na Vinici 449, byt č. 9, 1 + 2, 67,60 m2, v Nepomuku, – cena bytu 295.700,- Kč – úhrada po sepsání kupní smlouvy, nejpozději do 28.2.2008 – současný nájemník
 • Smlouvu o dílo s firmou BOST Stavební montáže na akci:“ Výměna oken a venkovních dveří na Mateřské škole v Nepomuku – I. etapa“ za cenu 1.049.000,-Kč včetně DPH
 • prodej části nově vybudovaného STL plynovodu DN 63 délky 268,5 m, DN 50 délky 152 m včetně 5 ks veřejné části plynovodních  přípojek DN 32 délky 51,5 m a 4 ks přípojek DN 25 délky 31,6 m v obytné zóně na Daníčkách v Nepomuku plynárenské společnosti ZČP Net, s.r.o. Plzeň za cenu 630.000,- Kč
 • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ve městě  Nepomuk
 • Úplatný převod stavební parcely č. 446 o výměře 214 m2 v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 80.000,-Kč
 • Smlouva o provozování kabelové televize s firmou TESAS MEDIC
 • Věcné břemeno přístupu a příjezdu motorovými i nemotorovými vozidly ke stavební parcele parc.č. 1092 a stavbě technického vybavení bez čísla popisného a čísla evidenčního na stavební parcele parc. č. 1092 v katastrálním území Nepomuk pro vlastníka stavební parcely parc. č. 1092 a stavby technického vybavení bez čísla popisného a čísla evidenčního na stavební parcele parc.č. 1092 v katastrálním území Nepomuk
 • likvidaci betonové stěny a sousoší dvou žen pod bytovkami Na Vinici

III. Pověřuje

 • Starostu, aby požádal Policii ČR k častější kontrole rychlosti v Třebčické ulici především v letních měsících
 • Starostu, aby v ulici Třebčická byla osazena značka s omezením rychlosti 30 km/hod.

IV. Ukládá

 • radě a starostovi města řešit připomínky z dnešního jednání

Ing.Pavel  Jiran, místostarosta
Jiří Mašek, starosta města

Usnesení z  IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2007 od 19.00 hodin v hotelu Dvorec

Městské zastupitelstvo:

I. Bere na vědomí

 • zprávu ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
 • zprávy z jednání městské rady
 • zápisy z kontrolních výborů za uplynulé období
 • zápis z finančního výboru

II. Schvaluje

 • 5. změnu rozpočtu města Nepomuk pro rok 2007 s možností úpravy do 31.12.2007
 • Rozpočtové provizorium Města Nepomuk na rok 2008
 • Rozpočtový výhled města Nepomuk do roku 2011
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní  na byt č.16, 2+1, 59,40m2, Pivovarská 572, v Nepomuku, cena bytu v roce 2007 – 445 871,- Kč, první splátka 260.000, doplatek do 31.12.2007 ve výši 185.871,- Kč - jedná se o současné nájemníky
 • Prodej bytu do osobního vlastnictví  – Na Vinici 448, byt č. 9, 1 + 3, 67,32 m2, v Nepomuku – cena bytu 295.700,- Kč – úhrada po sepsání kupní smlouvy, nejpozději do 31.3.2008 –jedná se o současné nájemníky
 • Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie s městem Blovice
 • pronájem pozemkové parcely č. 432/1 a části 433/4 o výměře cca 1111 m2 a parcel ve zjednodušené evidenci 1522/1, 433/1 a 433/3 vše v k.ú. Nepomuk – vše za cenu 100.000,- Kč/rok se závazkem uzavření budoucí kupní smlouvy na dobu 4 let od účinnosti smlouvy se společností Silnice Nepomuk s.r.o. zastoupené jednatelem společnosti panem Josefem Skalou
 • Odpisový plán příspěvkových organizací ZŠ, MŠ, ZUŠ Města Nepomuk pro rok 2008
 • smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-0000673/1 na parc.č. 1569/2 KN o výměře 1292 m2 a 1569/3 o výměře 580 m2 v k.ú. Nepomuk s ČEZ Distribuce, a.s. spočívající ve strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy ČEZ na těchto pozemcích

III. Pověřuje

Radu a starostu:

 • uzavřením smluv s projekčními firmami, které zpracují projektovou dokumentaci a s firmami, které zpracují veškeré potřebné materiály nutné k předložení žádostí o dotace z prostředků EU formou výzev z Regionálního operačního programu na následující akce:
 • Rekonstrukce komunikace k průmyslové zóně
 • Rekonstrukce 2. N.P. v budově bývalého hotelu ve Dvorci na ubytovnu
 • Rekonstrukce rodného domu A. Němejce na náměstí

IV. Ukládá

 • radě a starostovi města řešit připomínky z dnešního jednání

Ing.Pavel  Jiran, místostarosta
Jiří Mašek, starosta města

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY