Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 07.12.2022 13:12:50, Svátek má Ambrož a Benjamín, zítra Květoslava
 

Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduché stavby

Autor: Jaroslav Samek, zveřejněno: 08. 05. 2009 12:56 hod.

Od 1.1.2007 nabyl účinnosti nový zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“).

Odbor výstavby a životního prostředí města Nepomuk poskytuje v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace o

  • a) podmínkách využívání území a změn jeho využití zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace;
  • b) podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů;
  • c) podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů;

d)podmínkách provedení jednoduchých staveb (§ 104 odst. 1 stavebního zákona) bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.

Z předložených podkladů musí být zejména patrné zda navrhovaná stavba bude umístěna v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, že se poměry v území podstatně mění, že se nevyžadují nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu a dále, že požadovaný záměr je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu.

Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.

Obsahové náležitosti žádosti o územně plánovací informaci stanoví prováděcí právní předpis – vyhláška č. 503/2006 Sb.

Žádost o územně plánovací informaci se podává na příslušném formuláři, který je v příloze č. 2 vyhl. č. 503/2006 Sb. (www.mvcr.cz).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Všechny žádosti může podávat vlastník dotčeného pozemku nebo stavby, popř. jiná osoba která prokáže jiné právo k nemovitosti ((zástupce, nájemce, provozovatel …).

Žadatelem může být fyzická osoba (starší 18 let, způsobilá k právním úkonům), fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Spolu se žádostí se předkládají doklady a náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření).

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádosti se podávají na úředních formulářích spolu s předepsanými přílohami.

Obsahové náležitosti formuláře jsou stanoveny v příloze vyhlášky č. 503/2006 Sb.;

Tyto formuláře jsou zveřejněny na  – formuláře pro podání – odbor výstavby a životního prostředí.

Na které instituci životní situaci řešit

Žádosti se podávají na podatelnu města Nepomuk nebo v kanceláři stavebního úřadu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Vlastní řízení řeší referenti odboru výstavby a životního prostředí města Nepomuk jako stavebního úřadu pověřeného podle § 13 odst.1 písm.f) stavebního zákona.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost se podává na formuláři jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze vyhlášky č. 503/2006 Sb.;

Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách města Nepomuk www.urad-nepomuk.cz a na odboru výstavby a životního prostředí města Nepomuk.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání územně plánovací informace není stanoven poplatek.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Od 1.1.2007 platí nový zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), který upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.

Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.

Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti informaci není přípustné podat odvolání.

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY