Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 03:09:47, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Městské zastupitelstvo

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 26. 11. 2010 15:44 hod., aktualizováno: 05. 01. 2017 19:01 hod.

Seznam zvolených členů zastupitelstva

  příjmení, jméno, tituly Navrh.
strana
Pol.
přísl.
 
  Kovář Václav
Kovář Václav
ČSSD ČSSD  předseda KV
  Polívka Jiří MUDr. CSc.
Polívka Jiří MUDr. CSc.
ČSSD BEZPP  
  Marušincová Alena
Marušincová Alena
ČSSD BEZPP  členka redakční rady
  Jiran Pavel Ing.
Jiran Pavel Ing.
SNK ED BEZPP  
  Holub František
Holub František
SNK ED BEZPP  člen rady
  Demela Milan
Demela Milan
SNK ED BEZPP  
  Rund Vladimír
Rund Vladimír
ODS BEZPP  
  Novák Václav
Novák Václav
KSČM KSČM  
  Švec Jiří Ing.
Švec Jiří Ing.
ANO 2011 BEZPP  starosta
  Vokurka Vladimír
Vokurka Vladimír
ANO 2011 BEZPP  
  Baroch Marek Mgr.
Baroch Marek Mgr.
ANO 2011 BEZPP  člen rady
  Kroupa Pavel PhDr.
Kroupa Pavel PhDr.
SZ SZ  místostarosta
  Bouše Zdeněk Bc.
Bouše Zdeněk Bc.
SZ BEZPP

 člen rady

předseda FV

  Baroch Karel
Baroch Karel
SZ SZ  člen redakční rady
  Němec Miroslav Mgr.
Němec Miroslav Mgr.
NK BEZPP  člen KV

 

 

 

Zastupitelstvo se schází dle potřeby, obvykle v intervalu 1-3 měsíce.
Jeho jednání jsou zásadně veřejná.

Pravomoci zastupitelstva:

(1) Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem městské samosprávy.
(2) Zastupitelstvu města je vyhrazeno
a) schvalovat program rozvoje města,
b) schvalovat rozpočet města, závěrečný účet města a účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni,
c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy města,
d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky města, schvalovat jejich zřizovací listiny,
e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
f) delegovat zástupce města na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
g) navrhovat zástupce města do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
h) vydávat obecně závazné vyhlášky města,
i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř města, schvalovat dohody o změně hranic města a o slučování obcí,
k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni,
l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
m) volit z řad členů zastupitelstva města starostu, místostarosty a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady města, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města,
o) zřizovat a zrušovat obecní policii,
p) rozhodovat o spolupráci města s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
r) rozhodovat o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
s) udělovat a odnímat čestné občanství města a ceny města,
t) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města,
u) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů,
v) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis,
y) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.
(3)  Zastupitelstvo města si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti města mimo pravomoce vyhrazené radě města podle § 102 odst. 2 zákona 128/2000 Sb. O obcích.
(4) Zastupitelstvo města rozhoduje o zrušení usnesení rady města, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 105 odst. 1. zákona 128/2000 Sb. O obcích.

Zastupitelstvu města je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních:

a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku města,
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech spolkům, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
d) uzavření smlouvy o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti, jejíž je obec společníkem,
e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
f) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč,
g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti,
k) zastavení nemovitých věcí,
l) vydání komunálních dluhopisů.

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY