Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 05.10.2022 08:10:42, Svátek má Eliška, zítra Hanuš
 

Řešení životních situací

Autor: Ing. Václav Netušil, zveřejněno: 09. 09. 2009 12:58 hod., aktualizováno: 25. 11. 2014 07:46 hod.

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

 

Odbor výstavby a životního prostředí

 Pro různorodost řešení stejných situací při nepatrně změněných podmínkách je nejlépe informovat se na úřadě osobně – rádi Vám poradíme. Adresa úřadu je: Nepomuk, náměstí A. Němejce 64, stavební úřad a úřad územního plánování je v I.poschodí, dveře č. 8 a 9; vodoprávní úřad a úsek životního prostředí je v II. poschodí, dveře č. 12).

Lhůty pro vydání rozhodnutí se řídí § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č.413/2005 Sb. Lhůty dle tohoto ustanovení jsou 30 a 60 dní od zahájení řízení. 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Sociální zabezpečení

Rodina 

 

Odbor dopravy

 Podmínky a postup pro řešení životní situace

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Veškeré žádosti se podávají na uvedených úředních formulářích spolu s předepsanými přílohami.
 
Na které instituci životní situaci řešit 
Žádosti se podávají  na podatelně MěÚ Nepomuk nebo v kancelářích odboru dopravy.
 
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Vlastní řízení řeší referenti odboru dopravy MěÚ Nepomuk.
 
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
Formuláře jsou k dispozici:
 na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR www.mdcr.cz  a na odboru dopravy MěÚ Nepomuk:
-          žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla,
-          žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel,
-         žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel,
-         přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel,
-         žádost o zapsání-vymazání zástavního práva k vozidlu registrovaném v registru silničních vozidel,
-         žádost o povolení uzavírky silnice, místní komunikace,
-         žádost o povolení zvláštního užívání silnice, místní komunikace,
-         žádost o povolení provádět stavbu (terénní úpravy) v ochranném pásmu silnice,
-         žádost o povolení připojení sousední nemovitosti, místní komunikace, účelové komunikace,  
-         žádost o stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek se platí v hotovosti v podatelně města Nepomuk, prostřednictvím složenky nebo převodním příkazem na číslo účtu 19-0725628399/0800, dle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích .
 
§ 37e, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů-poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků
                (1) Žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu 31f) je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek se platí při první registraci použitého vybraného vozidla v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.
                (2) Poplatek podle odstavce 1 je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství 31g) ve výši
a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,
b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,
c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b).
                Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3.
                (3) Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku podle odstavce 2 prokazuje zápisem v osvědčení o registraci vozidla.
                (4) Poplatek podle odstavce 2 platí žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních motorových vozidel na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádějící registraci vystaví po zaplacení žadateli doklad osvědčující, že poplatek byl zaplacen. Na dokladu musí být uvedeno identifikační číslo vozidla (VIN) nebo číslo karosérie, případně podvozku.
                (5) Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí. Vybrané poplatky převádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce ode dne jejich vybrání Státnímu fondu životního prostředí České republiky.
 
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vydání rozhodnutí se řídí § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č.413/2005 Sb. Lhůty dle tohoto ustanovení jsou 30 a 60 dní od zahájení řízení.
 
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
 
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č.413/2005 Sb.Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, podáním u zdejšího odboru dopravy. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY