Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 05.10.2022 07:10:21, Svátek má Eliška, zítra Hanuš
 

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Autor: Ing. Bohumila Rašková, zveřejněno: 28. 03. 2009 08:32 hod., aktualizováno: 17. 04. 2015 10:01 hod.

 

 

Rašková Bohumila, Ing.
vedoucí
Gula Petr
referent živnostenského úřadu
Kovacs Attila
informatik
 
   
Nová Veronika
evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady
ověřování, matrika
Voráčková Jaroslava
evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady
ověřování, matrika

 
Na úseku obecní živnostenský úřad:
 • Zajišťuje a plní v rámci svého obvodu působnosti veškeré úkoly, vyplývající pro pověřené obecní úřady v přenesené působnosti ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb. o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, některých ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a jiných zákonů, zejména:
  • Vydává živnostenská oprávnění pro živnost volnou, živnosti řemeslné, vázané, koncesované a provádí jejich změny, zrušení, přerušení a pozastavení.
  • Provádí živnostenskou kontrolu ve svém správním obvodu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona a souvisejících zákonů.
  • Spolupracuje s Českou obchodní inspekcí a provádí společné kontroly.
  • Je provozovatelem živnostenského rejstříku a vydává výpisy ze živnostenského rejstříku v působnosti celé České republiky.
Plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo:
 • přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštního právního předpisu od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
 • přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy
 • přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení
 • přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem
 • Vede evidenci zemědělských podnikatelů, vydává osvědčení o zápisu zemědělského podnikatele, provádí změny a vyřazení z evidence.
 • Vydává výpisy z informačního systému evidence zemědělského podnikatele v jeho správní působnosti.
 • Vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy v rámci projektu Czech POINT.
Výkon státní správy na úseku občanských průkazů:
 • vydávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, občanských průkazů se strojově čitelnými údaji nebo občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
 • přijímání a zpracování žádostí o vydání občanského průkazu
 • kontrola správnosti údajů v žádosti a odstranění rozporů v údajích
 • předávání vyhotovených občanských průkazů občanům
 • vydávání potvrzení o občanských průkazech
 • rozhodování o skončení platnosti občanských průkazů
 • přijímání ohlášení o ztrátě, poškození, zničení, odcizení a nálezu občanského průkazu
 • přebírání občanských průkazů do úschovy
 • zadržení neplatných občanských průkazů
 • řešení přestupků na úseku občanských průkazů
 • vedení údajů o vydaných občanských průkazech
 • poskytování údajů z evidence občanských průkazů
Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů:
 • vydávání cestovních pasů s biometrickými údaji
 • vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
 • pořizování biometrických údajů
 • přijímání žádosti o vydání cestovních pasů
 • kontrola správnosti údajů v žádostech o vydání cestovních pasů a odstraňování rozporů v údajích
 • potvrzení správnosti nebo upřesnění údajů uváděných na žádostech o vydání cestovních pasů zaslaných prostřednictvím zastupitelských úřadů
 • kontrola funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji
 • přijímání ohlášení ztráty, odcizení, nálezu cestovních pasů
 • předávání vyhotovených cestovních pasů
Výkon státní správy na úseku matriční agendy:
 • vedení matričních knih, sbírek listin, druhopisů matričních knih a jejich aktualizace
 • provádění matričních zápisů v knihách manželství, úmrtí, narození v obvodu matričního úřadu
 • vydávání matričních dokladů, potvrzení o údajích z matričních knih a doslovných výpisů z matričních knih
 • provádění ověřování rodných, oddacích a úmrtních listů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize pro použití v cizině
 • přijímání žádostí o uzavření manželství a zabezpečování výkonu obřadu uzavření manželství
 • přijímání oznámení soudů o rozvodech manželství a provádění zápisů v knihách manželství
 • přijímání oznámení o zpět vzetí příjmení po rozvodu manželství
 • vedení řízení o změně jména a příjmení
 • vydávání vysvědčení o právní způsobilosti občanů k uzavření manželství v cizině
 • vydávání osvědčení k církevním sňatkům
 • přijímání žádostí o zápis do zvláštní matriky
 • provádění zápisů o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • provádění kontroly vedení matričních knih a sbírek listin u matričních úřadů ve správním obvodu
Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel:
 • provádění změny místa trvalého pobytu
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel
 • zapisování údajů do IS EO v rozsahu stanovené zákonem
 • správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Další výkon státní správy:
 • provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)
 • ověřování pravosti podpisu (legalizace)
 • vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy v rámci projektu Czech POINT.

 

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY