Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 07.12.2022 13:12:25, Svátek má Ambrož a Benjamín, zítra Květoslava
 

Městská rada

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 26. 11. 2010 15:51 hod., aktualizováno: 01. 04. 2015 08:57 hod.

Seznam zvolených členů rady města Nepomuk

  Jméno Navrh.
strana
Pol.
přísl.
Funkce a kontakty
1. Švec Jiří Ing.
Švec Jiří Ing.
ANO 2011 BEZPP starosta

jiri.svec@urad-nepomuk.cz
371 519 714
725 872 966
2. Kroupa Pavel PhDr.
Kroupa Pavel PhDr.
SZ SZ místostarosta

pavel.kroupa@urad-nepomuk.cz
371 519 713
725 872 961

kultura, cestovní ruch, památková péče, územní plánování
3. Holub František
Holub František
SNK ED BEZPP radní

frantisek.holub@urad-nepomuk.cz
606 064 933

technické služby
 
4. Baroch Marek Mgr.
Baroch Marek Mgr.
ANO 2011 BEZPP radní

marek.baroch@urad-nepomuk.cz
723 437 653

investice, dotace, strategické plánování
5. Bouše Zdeněk Bc.
Bouše Zdeněk Bc.
SZ BEZPP radní

zdenek.bouse@urad-nepomuk.cz
777 176 189

finance, hospodaření

Rada města se schází dle potřeby, obvykle jednou za 14 dní.
Jednání městské rady jsou podle zákona o obcích neveřejná.

Pravomoci rady:

1) Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.
2) Radě obce je vyhrazeno
a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce.
c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
d) vydávat nařízení obce,
e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu,
g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem,
h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,
j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,
l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti.
n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
o) schvalovat organizační řád obecního úřadu,
p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,
q) schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.
3) Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo.

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY