Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 07.12.2022 13:12:47, Svátek má Ambrož a Benjamín, zítra Květoslava
 

Řešení životní situace související s povolováním staveb

Autor: Jaroslav Samek, zveřejněno: 08. 05. 2009 11:50 hod., aktualizováno: 08. 05. 2009 13:37 hod.

Spolu se žádostí se předkládají doklady a náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem (zejména vyhl.č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb; vyhl.č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření).

Žádosti se podávají na formulářích jejichž obsahové náležitosti jsou stanoveny v přílohách vyhlášek č. 503/2006 Sb. a č. 526/2006 Sb.; tyto formuláře jsou zveřejněny na - formuláře pro podání – odbor výstavby a životního prostředí

Veškeré žádosti se podávají na výše uvedených úředních formulářích spolu s předepsanými přílohami na podatelně MěÚ Nepomuk nebo v kanceláři stavebního úřadu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách města Nepomuk a na odboru výstavby a životního prostředí Nepomuk.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek se platí v hotovosti v podatelně města Nepomuk, prostřednictvím složenky nebo převodním příkazem na číslo účtu 19-0725628399/0800, VS 702, dle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích :

Položka 17

1. Vydání stavebního povolení

 • a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty ……………. Kč 300
 • b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty …………… Kč 1.000
 • c) ke stavbě pro individuální rekreaci
 • nebo stavbě zemědělské účelové stavby,
 • nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m2 ………… Kč 300
 • d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními …………. Kč 300
 • e) ke stavbě řadových garáží …………. Kč 300
 • a 150 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 2.500
 • f) ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e), ke stavbě studny,
 • čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou rozvodnou síť
 • a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e) ……….. Kč 300
 • g) k drobným stavbám, a jejich změnám ……………. Kč 300
 • h) k dočasným stavbám zařízení staveniště ……………. Kč 300
 • i) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až h) ……………. Kč 3.000
 • - k její nástavbě a přístavbě ……………. Kč 2.500
 • - k její stavební úpravě nebo ke stavbě
 • přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na 
 • kanalizaci pro stavbu uvedenou v tomto písmenu ……………. Kč 1.000

2. Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením

(včetně změny podmínek stavebního povolení) nebo

o prodloužení platnosti stavebního povolení 14) ……………… Kč 300

3. Vydání povolení informačního, reklamního

nebo propagačního zařízení 15) ……………… Kč 1.000

4. Vydání povolení terénních úprav 16) ……………… Kč 1.000

Položka 18

 • a) Vydání územního rozhodnutí o umístění
 • stavby nebo rozhodnutí o využití území …………. Kč 1.000
 • b) Vydání územního rozhodnutí o dělení
 • nebo scelování pozemků ………… Kč 500

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vydání rozhodnutí se řídí § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č.413/2005 Sb. Lhůty dle tohoto ustanovení jsou 30 a 60 dní od zahájení řízení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Od 1.1.2007 platí nový zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), který upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.

Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.

Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č.413/2005 Sb.

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, podáním u zdejšího odboru výstavby a životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pořádková pokuta

(1) Stavební úřad může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu do 50.000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky, anebo plnění úkolů podle § 172 tím, že

 • a) znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu,
 • b) na výzvu stavebního úřadu se nezúčastní kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen.

(2) Pořádkovou pokutu do 50.000 Kč může stavební úřad uložit vlastníku technické infrastruktury, který neposkytl nezbytnou součinnost podle § 161 odst. 2, ačkoli byl k tomu vyzván.

(3) Při ukládání pořádkové pokuty podle odstavců 1 a 2 se postupuje podle ustanovení správního řádu o pořádkové pokutě 53)

Za přestupek podle § 178 lze uložit pokutu

 • a) do 200.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) a e), odstavce 3 písm. a), b) a c) a odstavců 2, 4, 5 a 6,
 • b) do 500.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), g), h), i) a j) a odstavce 3 písm. d),
 • c) do 1.000.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k), l) a m) a odstavce 3 písm. e) a f),
 • d) do 2.000.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) a odstavce 3 písm. g).

Za správní delikt podle § 180 se uloží pokuta

 • a) do 200.000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) a e), odstavce 3 písm. a), b) a c), odstavců 2 a 4 a odstavce 5 písm. b),
 • b) do 500.000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f), g), h), i) a j), odstavce 3 písm. d) a odstavce 5 písm. a) a c),
 • c) do 1.000.000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k), l) a m) a odstavce 3 písm. e) a f),
 • d) do 2.000.000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. n) a odstavce 3 písm. g).
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY