Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 07.12.2022 15:12:18, Svátek má Ambrož a Benjamín, zítra Květoslava
 

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

Autor: Jaroslav Samek, zveřejněno: 08. 05. 2009 13:33 hod.

(u staveb pravomocně povolených před 1.1. 2007)

K návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí se podle potřeby doplní:

 1. popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení
 2. u stavby, na které jsou geodetické práce zajišťovány úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím)
 3. geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí; tento doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby, au drobných staveb
 4. u stavby, v níž bylo nebo má být zabudováno jaderné zařízení, povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle zvláštních předpisů
 5. doklady o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek

K ústnímu jednání spojenému s místním šetřením se předkládají:

 1. doklady o vytýčení stavby
 2. doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízeních k plynulému a bezpečnému provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, pokud musel být prováděn, popřípadě zprávu o výsledku komplexního vyzkoušení
 3. projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změny stavby před jejím dokončením
 4. výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby; tyto změny mohou být na základě kolaudačního rozhodnutí vyznačeny v projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, pokud řízení o nich stavební úřad spojil s kolaudačním řízením
 5. zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán
 6. doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení

Tiskopis návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí je k dispozici na odboru výstavby a životního prostředí a na internetových stránkách.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Všechny žádosti může podávat vlastník dotčeného pozemku nebo stavby, popř. jiná osoba která prokáže jiné právo k nemovitosti (zástupce, nájemce, provozovatel …).

Žadatelem může být fyzická osoba (starší 18 let, způsobilá k právním úkonům), fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Spolu se žádostí se předkládají doklady a náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu).

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádosti se podávají na formulářích spolu s předepsanými přílohami. Tyto formuláře jsou zveřejněny na – formuláře pro podání – odbor výstavby a životního prostředí.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář jsou k dispozici na internetových stránkách města Nepomuk a na odboru výstavby a životního prostředí.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek se platí v pokladně města Nepomuk a stanovuje se podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích:

Místní šetření

a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu …….. Kč 100

Poznámky

Poplatek podle této položky se vybírá za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na kolaudaci podán po lhůtě k dokončení stavby stanovené ve stavebním povolení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle § 190 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů - u staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb. se provede kolaudační řízení podle ustanovení zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, podáním u zdejšího odboru výstavby a životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY