Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 07.12.2022 14:12:30, Svátek má Ambrož a Benjamín, zítra Květoslava
 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Autor: Ing. Václav Netušil, zveřejněno: 01. 03. 2008 10:11 hod., aktualizováno: 22. 01. 2013 19:05 hod.

Přehled nejdůležitějších právních předpisů:

 

zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění
zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním
zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
zák. č. 94/1963 Sb., o rodině
zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství
zák. č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
zák. č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
zák. č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR
zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
zák. č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších
zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla)
zák. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR,
zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR,
zák. č. 238/2000 Sb., o HZS ČR,
zák. č. 239/2000 Sb., o IZS,
zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon),
zák. č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,
zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní ÚSC
zák. č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání
zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
zák. č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zák. č. 266/1994 Sb., o drahách
zák. č. 273/2008Sb., o policii České republiky,
zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu)
zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
zák. č. 585/2004 Sb., o rozsahu branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 

 
 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY