Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 05.10.2022 08:10:29, Svátek má Eliška, zítra Hanuš
 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Autor: Jaroslav Somolík, zveřejněno: 15. 01. 2001 10:03 hod., aktualizováno: 19. 10. 2015 13:31 hod.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Somolík Jaroslav, Ing. vedoucí jaroslav.somolik@urad-nepomuk.cz
371 519 735
Heřmanová Milena náhradní rodinná péče, kurátor pro mládež, romský poradce milena.hermanova@urad-nepomuk.cz
371 519 741
Járová Petra sociálně právní ochrana dětí, protidrogový koordinátor petra.jarova@urad-nepomuk.cz
371 519 738
721 418 768
Kristová  Simona, Bc. sociálně právní ochrana dětí simona.kristova@urad-nepomuk.cz
371 519 741
725 004 922
Staňková Eva, DiS. sociální práce, sociální kuratela, dohody o pěstounské péči eva.stankova@urad-nepomuk.cz
371 519 739

Sociálně-právní ochrana dětí

 • vede základní a pomocnou evidenci v agendě péče o rodinu a děti
 • provádí šetření v rodině a bydlišti dítěte, škole, pracovišti dítěte, dále ve zdravotnickém, školském zařízení, získává informace o dítěti a jeho rodině, spolupracuje s jinými státními a obecními úřady
 • navrhuje soudu vydání předběžného opatření o umístění nezletilého do náhradní výchovy, poskytuje soudu součinnost při výkonu tohoto rozhodnutí
 • sleduje dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • na základě požadavků soudů podává zprávy o výchovných poměrech nezletilých dětí a navrhuje opatření ve věcech jejich další výchovy
 • navrhuje a provádí výchovná opatření (napomenutí, dohled, omezení) a sleduje jejich účinnost
 • zastupuje nezletilé u soudu v postavení opatrovníka (§ 37 odst.2 zákona o rodině)
 • poskytuje poradenskou pomoc rodičům, dětem a těhotným ženám v jejich obtížných rodinných, sociálních a osobních situacích
 • pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • vyhledává ohrožené děti; pracuje s dětmi, na kterých byl spáchán trestný čin
 • účastní se trestního a přestupkového řízení proti mladistvým
 • zprostředkovává pomoc odborných poradenských, zdravotnických a jiných pracovišť
 • podává podněty na zahájení soudních řízení ve věcech ústavní výchovy, zbavení (omezení) rodičovských práv
 • podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů (osob odpovědných za výchovu dítěte) při podezření spáchání trestného činu proti dítěti
 • podává návrhy na zahájení soudního řízení ve věcech určení otcovství k nezletilému dítěti
 • zajišťuje sociálně právní ochranu dětí v souladu se zákonem o rodině
 • zpracovává ucelenou agendu náhradní rodinné péče, přijímá žádosti fyzických osob, které mají zájem stát se pěstouny
 • navštěvuje klienty v zařízeních pro výkon trestu odnětí svobody
 • zajišťuje platné osobní doklady společensky nepřizpůsobivým občanům
 • napomáhá osobám kontaktovat úřady práce, zdravotní pojišťovny, azylové domy apod.
 • spolupracuje se zařízeními, v nichž se vykonává ústavní výchova
 • spolupracuje s občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi
 • vyhovuje dožádání jiných městských úřadů a přešetřuje na dožádání poměry nezletilého dítěte
 • vykonává úkony spojené s funkcí opatrovníka a poručníka
 • situaci dítěte narozeného mimo manželství a pomoc matce dítěte narozeného mimo manželství (problematiku dítěte z neúplných rodin)
 • ochrana dítěte při úpravě práv a povinností rodičů k nezletilým dětem
 • řeší účelovou pomoc rodině a mladistvým
 • zastupuje dítě v postavení poškozeného v trestním řízení
 • podává návrhy na přiznání škody za poškozené dítě orgánům činným v trestním řízení
 • vykonává funkci opatrovníka i v případě zastupování dítěte ve vztahu k cizině
 • ukládá správním rozhodnutím rodičům (jiným odpovědným osobám) povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení, pokud dětem není zajištěna odborná pomoc
 • vykonávání nepřetržité pohotovosti dle § 95 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, která je zajišťována k realizaci § 76a (předběžné opatření) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění § 16 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Nepomuk má dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů zpracovány "Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany". Tyto Standardy jsou uloženy u vedoucího Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nepomuk

 

Sociální práce, sociální kurátor

 • zabezpečuje výkon činnosti sociálního pracovníka pro:
  • osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním
  • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
  • osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům
  • osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • osoby žijící rizikovým způsobem života
  • oběti agrese, trestné činnosti a domácích násilí
  • osoby, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
  • osoba nezaměstnané a osoby s materiálními problémy
  • imigranty
  • rodiny s dětmi (spolupracuje s orgánem SPOD)
  • zajišťuje platné osobní doklady společensky nepřizpůsobivým občanům
  • napomáhá hledat odpovídající zaměstnání a s tím související evidence na Úřadu práce
  • v případě problémů s bydlením napomáhá zajišťovat ubytování
  • informuje jak a kde požádat o dávky hmotné nouze, dávky státní sociální podpory
  • zprostředkovává kontakt s rodinou
  • pomáhá při jednání s různými institucemi
  • navštěvuje klienty v zařízeních VTOS
  • sociální práce s problémovými skupinami
  • prevence negativních jevů
  • práce s osobami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením
 • vede evidenci občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám k řešení jejich situace (podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů)
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
 • vydává a vede podrobnou evidenci vydaných parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravujících osobu těžce zdravotně postiženou (č. O 7)
 • doklady nutné k vyzvednutí označení O 7
  • občanský průkaz zdravotně postižené osoby
  • průkaz ZTP nebo ZTP/P
  • 1 fotografii 35×45 mm

Romský poradce

 • sledování situace romské komunity
 • spolupráce s koordinátorem pro romské záležitosti KÚPK
 • zajišťování komunikaci a snaha omezit komunikativních bariéry vznikající při jednání na úřadech popř. mezi jednotlivými skupinami

Protidrogový koordinátor

 • protidrogová politika v regionu
 • odborné práce souvisejících s prevencí drogových závislostí
 • organizace a koordinace preventivních protidrogových akcí v regionu

 

Důležité odkazy
·         Člověk v tísni

 

Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a kultury, náplň

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY