Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 05.10.2022 07:10:35, Svátek má Eliška, zítra Hanuš
 

Povolování staveb, dělení pozemků, územní plány

Autor: Jaroslav Samek, zveřejněno: 08. 05. 2009 11:45 hod., aktualizováno: 04. 05. 2015 15:44 hod.

Informace na této stránce se aktualizují!

 

informace Vám poskytnou:
p. Jaroslav Samek, tel. 371 519 727, e-mail: jaroslav.samek@urad-nepomuk.cz;
pí. Dana Větrovcová, tel. 371 519 726, e-mail: dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz;
pí. Jana Silovská, tel. 371 519 729, e-mail: jana.silovska@urad-nepomuk.cz;
p. Václav Peroutka, tel. 371 519 733, e-mail: vaclav.peroutka@urad-nepomuk.cz
pí. Lucie Vaňková, tel. 371 519 740, e-mail: lucie.vankova@urad-nepomuk.cz
pí. Jitka Musilová, tel. 731 519 760, e-mail: jitka.musilova@urad-nepomuk.cz (informace pouze ve St a Čt).

Lhůty pro vydání rozhodnutí se řídí § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č.413/2005 Sb. Lhůty dle tohoto ustanovení jsou 30 a 60 dní od zahájení řízení.

Od 1.1.2007 nabyl účinnosti nový zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“).

Umísťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.

Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, a to na základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.

Územní rozhodnutí je rozhodnutí o :

 • a) umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby„);
 • b) změně využití území;
 • c) změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území;
 • d) dělení nebo scelování pozemků;
 • e) ochranném pásmu;

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují:

 • a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací;
 • b) stožáry pro vlajky do výšky 8m;
 • c) povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla;
 • d) sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí, a související zařízení do celkové výšky 1,5 m;
 • e) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely;
 • f) bleskosvody a zařízení, které tvoří jejich součást;
 •  g) informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích;
 • h) opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím;
 • i) propustky na účelových komunikacích;
 • j) přenosné stavby, zařízení a konstrukce, jejichž doba umístění na pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce;
 • k) signální a monitorovací zařízení umísťovaná na stávajících stavbách;
 •  l) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů;
 •  m) cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo;
 • n) sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti;
 • o) označování budov státních orgánů a orgánů veřejné správy, označení veřejně prospěšných staveb, staveb právnických a fyzických osob podnikajících podle zvláštních právních předpisů a označení nemovitých kulturních památek podle zvláštního právního předpisu, popřípadě značkou stanovenou mezinárodní smlouvou;

Rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas nevyžadují:

 • a) stavební úpravy;
 • b) udržovací práce

Územní souhlas postačí v případech :

 • a) staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2;
 • b) ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení;
 • c) staveb pro reklamu;
 • d) staveb umísťovaných v uzavřených prostorech existujících staveb, nemění-li se vliv stavby na okolí;
 • e) úprav terénu, násypů a výkopů do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými komunikacemi a veřejnými prostranstvími nebo nedochází-li k nakládání s odpady;
 • f) skladových, výstavních a manipulačních ploch do 200 m2 mimo vrakovišť a skládek odpadu;
 •  g) změn druhu pozemku o výměře do 300 m2;
 • h) změn staveb;

Oznámení o záměru v území obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb.

K oznámení žadatel připojí:

 • a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, které jsou předmětem řízení (je třeba doložit výpis z katastru nemovitostí; informace o parcelách není dostačující doklad);
 • b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů;
 • c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury;
 • d) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy;
 • e) souhlasy osob uvedených v § 85 odst. 2 písm. a) a b) (a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není.li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno) vyznačené rovněž v situačním výkresu.

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 9 vyhl. č. 503/2006 Sb.

Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje pozemků a staveb.

K žádosti žadatel připojí:

 • a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, které jsou předmětem řízení (je třeba doložit výpis z katastru nemovitostí; informace o parcelách není dostačující doklad);
 • b) rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních předpisů a závazná stanoviska;
 • c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury;
 • d) dokumentaci záměru;

Žádost o vydání územního rozhodnutí se podává na příslušném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v přílohách vyhl. č. 503/2006 Sb.

§ 103 odst. 1 Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

(pozor vyžadují územní souhlas příp. územní rozhodnutí)

a) budovy, a to

 1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů;
 2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);
 3. stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení;
 4. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky;
 5. zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky;
 6. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky;

Stavby uvedené v bodech 4 až 6 mohou mít jedno podzemní podlaží,

b) technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a větrání, a to

 1. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, a telefonní budky, včetně přípojných komunikačních vedení veřejné komunikační sítě a přípojných energetických vedení, zejména pro veřejné telefonní automaty a jejich stavební úpravy;
 2. vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy;
 3. povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla;
 4. zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy;
 5. stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin;
 6. topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody;
 7. stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa;
 8. přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m,

c) stožáry, antény a jiná zařízení, a to

 1. konstrukce chmelnic, vinic a sadů;
 2. antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m;
 3. sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí a souvisejících zařízení do celk. výšky 1,5 m;
 4. signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely;
 5. podpěry lanových drah, které nevedou přes veřejné komunikační plochy a slouží pro nákladní dopravu, pro které bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby;
 6. stožáry pro vlajky;
 7. bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást;
 8. informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2;
 9. informační a reklamní zařízení, u nichž byla územním rozhodnutím nebo územním souhlasem omezena doba trvání nejvýše na 3 měsíce a jejichž celková výška nepřekračuje 10 m a celková plocha 20 m2;
 10. informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích;
 11. označení budov státních orgánů a orgánů veřejné správy, označení veřejně prospěšných staveb, staveb právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních právních předpisů a označení nemovitých kulturních památek podle zvláštního právního předpisu 32) , popřípadě značkou stanovenou mezinárodní smlouvou,

d) zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné zdi, oplocení, a to

 1. zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m 3 určené výhradně pro odběr plynné fáze;
 2. zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m 3 a do výšky 3 m;
 3. zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv do objemu 50 m 3 a do výšky 3 m mající doklad o shodě s technickými požadavky podle zvláštního právního předpisu 39);
 4. nádrže na vodu do 100 m 3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;
 5. bazény do 40 m2 zastavěné plochy;
 6. ploty do výšky 1,8 m, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím 1);
 7. oplocení pozemků pro zemědělské a lesnické účely bez podezdívky;
 8. opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím,

e) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,

f) terénní úpravy a zařízení malého rozsahu, a to

 1. úpravy terénu, násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejnými prostranstvími 1);
 2. výkopy a násypy pro uložení zásobníků podle písmene d) bodů 1 až 3;
 3. skladové, výstavní a manipulační plochy do 200 m2 , které neslouží pro skladování a manipulaci s hořlavými látkami a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí;
 4. odstavné plochy pro jízdní kola, včetně konstrukcí pro uchycení kol;
 5. stavby mostních vah,

g) ostatní stavby a zařízení, a to

 1. důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru orgánů státní báňské správy podle horních předpisů;
 2. cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film, televizi a divadlo;
 3. přenosná zařízení, konstrukce a lešení;
 4. propustky na účelových komunikacích;
 5. výrobky, které plní funkci stavby, včetně nosných konstrukcí pro ně, nepodsklepené, pokud nebudou sloužit k užívání osobami nebo k ustájení zvířat,

h) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí 11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

§ 103 odst. 2 Stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na nich, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, vymezuje zvláštní právní předpis – vyhl. č. 104/1997 Sb .

Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují

( pozor vyžadují územně plánovací informaci nebo územní souhlas příp. územní rozhodnutí )

 • a) stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
 • b) podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem,
 • c) stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let,
 • d) stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
 • e) větrné elektrárny do výšky 10 m,
 • f) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. f) bodě 1,
 • g) stavby zařízení staveniště neuvedené v § 103 odst. 1 písm. a),
 • h) přípojky neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b) bodě 8,
 • i) stavby opěrných zdí do výšky 1 m neuvedené v § 103 odst. 1 písm. d) bodě 8,
 • j) informační a reklamní zařízení na stavbě nebo na pozemku neuvedená v § 103 odst. 1 písm.c) bodech 8 a 9 a stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,
 • k) výrobky, které plní funkci stavby a které nejsou uvedeny v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 5,
 • l) cirkusové stany neuvedené v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 2,
 • m) antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c) bodě 2,
 • n) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí 11)
 • o) sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti,
 • p) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e).

Ohlášení nevyžadují jednoduché stavby, terénní úpravy a zařízení, u kterých to stavební úřad podle § 78 odst. 2 stanovil.

Stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na nich, které vyžadují ohlášení, vymezuje zvláštní právní předpis 40) .

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Všechny žádosti může podávat vlastník stavby, popř. jiná osoba která prokáže jiné právo ke stavbě (zástupce, nájemce, provozovatel …).

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY