Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 02:09:43, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Odbor výstavby a životního prostředí

Autor: Ing. Jiří Levý, zveřejněno: 21. 01. 2008 08:56 hod., aktualizováno: 02. 04. 2015 07:38 hod.

 

 
Samek Jaroslav, Bc.
vedoucí, stavební úřad, územní plánování
jaroslav.samek@urad-nepomuk.cz
371 519 727, 776 687 425
Šeflová Jitka, Ing.
ochrana ovzduší, odpady, rybářské lístky
Musilová Jitka
stavební úřad
Peroutka Václav
stavební úřad
Petrů Marek
vodní hospodářství
Kozáková Veronika
stavební úřad
Vaňková Lucie stavební úřad lucie.vankova@urad-nepomuk.cz
371 519 740
Silovská Jana
stavební úřad
Vaněk Hubert
ochrana ZPF, lesů a myslivosti, rybářské lístky
Větrovcová Dana
stavební úřad, územní plánování
 
 Stavební úřad, územní plánování:
Zajišťuje veškeré úkoly, k nimž jsou příslušné dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o územním plánování a stavebním řádu  pověřené obecní úřady v přenesené působnosti, zejména:
 • územní rozhodnutí o umístění stavby
 • rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
 • rozhodnutí o změně územního rozhodnutí
 • sdělení o  sloučení územního řízení se stavebním řízením
 • stavební povolení
 • rozhodnutí o přerušení stavebního řízení
 • rozhodnutí o zastavení stavební řízení
 • rozhodnutí o zamítnutí žádosti o stavební povolení
 • rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením
 • povolení terénních úprav
 • povolení reklamního zařízení 
 • kolaudační  souhlas
 • rozhodnutí o povolení k předčasnému  užívání stavby
 • rozhodnutí o povolení prozatímního užívání stavby ke zkušebnímu provozu
 • rozhodnutí o změně v užívání stavby
 • rozhodnutí o nařízení udržovacích prací    
 • rozhodnutí o nařízení nezbytných úprav na stavbě
 • nařízení odstranění nepovolené stavby
 • povolení odstranění stavby
 • nařízení neodkladných zabezpečovacích prací
 • výzvu orgánu státního stavebního dohledu k odstranění závad na stavbě
 • rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek
 • souhlas podle § 120 stavebního zákona k povolení stavby speciálním stavebním úřadem
 • rozhodnutí o povolení výjimky z vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a  rozhodnutí vydaných na jejich základě
 • koordinuje zajišťování úkolů stavebního úřadu odboru VŽP včetně odborné konzultace jeho pracovníkům
 • pořizuje územní plány obcí  včetně jejich změn
 • pořizuje územně - analytické podklady k pořízení územních plánů včetně jejich aktualizací
 
Vodní hospodářství:
Zajišťuje veškeré úkoly, k nimž jsou příslušné dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách  pověřené obecní úřady v přenesené působnosti, zejména:
 • omezuje, upravuje, popřípadě zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami,
 • povoluje pro potřeby fyzických i právnických osob odběr a jiné nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami. Jde-li o povrchové vody: k jejich odběru, k jejich vzdouvání, popř. akumulaci, k využívání jejich energetického potenciálu, k využívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů za účelem podnikání. Jde-li o  podzemní vody: k jejich odběru, k jejich akumulaci, k jejich čerpání za  účelem snižování jejich hladiny, k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou. K čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie. Čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a  k jejich následnému vypouštění do těchto vod, případně do vod povrchových,
 • povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
 • zřizuje, provádí změny a odstraňování vodních děl, která s tímto odběrem nebo nakládáním souvisejí,
 • rozhoduje v případech, kdy je příslušná povolovat vodní dílo, též o ostatních vodohospodářských záležitostech týkajících se tohoto vodního díla. Jedná se např. o přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy, zdrže, stavby vodních řádů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok a  kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, stavby na  ochranu před povodněmi, stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků, stavby,které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích, stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu, stavby odkališť stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod, studny, stavby k hrazení bystřin a strží,
 • vydává souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků,  nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivňují vodní poměry,
 • vydává souhlas ke zřizování dálkových potrubí a staveb umožňující podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakožto i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,
 • vydává souhlas ke stavbám k těžbě nerostů nebo k terenním úpravám v záplavových územích, ke stavbám ve vzdušné vzdálenosti do 15 m od paty ochranné hráze vodního toku, ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,
 • vyjadřuje se v případech, kdy stavba, zařízení nebo činnosti mohou ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod,
 
Ochrana přírody a krajiny:
Zajišťuje veškeré úkoly, k nimž jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a dle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání příslušné pověřené obecní úřady,  zejména:
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků včetně jejich registrace,
 • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma,
 • podílí se  na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody ve svém správním obvodě,
 • omezuje či zakazuje činnost v chráněných územích,
 • vykonává státní správu a dozor v ochraně přírody a krajiny
 • povoluje s výjimkou národních parků kácení dřevin, omezuje, pozastavuje či zakazuje kácení dřevin mimo les rostoucích včetně ukládání náhradní výsadby,
 • vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability,
 • vydává souhlas ke zřizování či rušení cest, stezek a pěšin za účelem přístupu do  krajiny,
 • rozhoduje o možnosti a podmínkách uvedení části přírody do původního stavu a ukládá povinnost provést přiměřená náhradní opatření,
 • ukládá pokuty za přestupky, pokud se jedná o jedince druhů rostlin a živočichů chráněných podle zvláštního právního předpisu,
 • ukládá pokuty za protiprávní jednání za poškození či zničení památného stromu, dřeviny rostoucí mimo les, za zakázanou činnost v ochranných pásmech určených k zabezpečení zvláště chráněných částí přírody, za chování zvláště chráněných živočichů bez povolení a pod.,
 • odebírá nedovoleně držené jedince zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
 • projednává podněty na týrání zvířat
 
Státní správa na  úseku lesního hospodářství:
Zajišťuje veškeré úkoly, k nimž jsou příslušné dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích pověřené obecní úřady v přenesené působnosti, zejména:
 • rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa,
 • rozhoduje o souhlasu k návrhu územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa  do 5 ha lesa hospodářského a o souhlasu k  vydání  rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa,
 • rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnící funkci lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí,
 • rozhoduje o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené,
 • rozhoduje o dočasném omezení  nebo vyloučení vstupu do lesa,
 • rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let,.
 • soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích a postupuje je  pověřené organizační složce státu,
 • rozhoduje o uklání  pokut včetně vybírání a jejich vymáhání,
 • povoluje  výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur,
 • povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče
 • vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a  rozhodnutí vydaných na jejich základě,
 
Státní správa na  úseku ochrany zemědělského půdního fondu:
Zajišťuje veškeré úkoly, k nimž jsou příslušné dle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu pověřené obecní úřady v přenesené působnosti, zejména:
 • rozhoduje v pochybnostech o tom, že jde o součást zemědělského půdního fondu,
 • vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu,
 • uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí,
 • uděluje souhlas k návrhům regulačních plánů a k návrhům územně plánovacích podkladů, které vycházejí ze schválených územních plánů obce,
 • uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1 ha. Stanoví přitom podmínky k zajištění zemědělského půdního fondu, schvaluje plán rekultivace a vymezuje, v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze ZPF,
 • vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a  rozhodnutí vydaných na jejich základě.
 
Státní správa na  úseku myslivosti:
Zajišťuje veškeré úkoly, k nimž jsou příslušné dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti pověřené obecní úřady v přenesené působnosti, zejména:
 • řídí myslivost, přitom spolupracuje s pověřenými zástupci honebních společenstev
 • a  nájemci honiteb,
 • schvaluje myslivecké plánování,
 • vede mysliveckou statistiku,
 • kontroluje plnění plánů lovů, honů a krmení zvěře,
 • rozhoduje o mimořádných odstřelech a odlovech,
 • schvaluje nájemní smlouvy na honitby a jejich změny,
 • ukládá pokuty za přestupky na úseku myslivosti,.,
 • provádí smírčí řízení při komisích na škody zvěří,
 • vede kmenové svazky myslivců,
 • rozhoduje o uznání honitby, obory a bažantnice.
 • vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a  rozhodnutí vydaných na jejich základě,
 
Státní správa na  úseku ochrany ovzduší:
Zajišťuje veškeré úkoly, k nimž jsou příslušné dle zákona č. 86/2002 Sb. o  ochraně ovzduší pověřené obecní úřady v přenesené působnosti, zejména:
 • vykonává dozor nad obecními úřady, jak zabezpečují ochranu ovzduší ve své působnosti,
 • provádí zpoplatnění  středních zdrojů znečišťování ovzduší jako orgán obce s rozšířenou působností a malých zdrojů znečišťování ovzduší jako orgán obce Nepomuk,
 • ukládá provozovatelům malých a středních zdrojů pokuty za porušení oznamovací povinnosti a současně stanoví podmínky a lhůty pro zjednání nápravy.
 • vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a  rozhodnutí vydaných na jejich základě,
 
Státní správa na  úseku odpadového hospodářství:
Zajišťuje veškeré úkoly, k nimž jsou příslušné dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech pověřené  obecní úřady v přenesené působnosti, zejména:
 • vede a  zpracovává evidenci odpadů a způsobu nakládání s nimi,zařízení k nakládání s odpady, vede evidenci shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a  sběrových míst odpadů a skladů odpadů,
 • vydává souhlasy a další rozhodnutí  dle zákona o odpadech a na požádání podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu,
 • kontroluje, jak jsou právnickými i fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství,
 • v případě porušení stanovených povinností ukládá pokuty. Současně může stanovit opatření a  lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
 • dává vyjádření zejména k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnostenského úřadu, ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady  včetně vyjádření k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na  nakládání s odpady,
 • může zakázat  původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na  životním prostředí.
 • vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a  rozhodnutí vydaných na jejich základě
 
Rybářství:
Na úseku rybářství zajišťuje dle dle zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství:
 • ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž
 • vydává a odebírá rybářské lístky
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY