Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 05.10.2022 06:10:58, Svátek má Eliška, zítra Hanuš
 

Změna č. 2 Územního plánu obce Prádlo

Autor: Dana Větrovcová, – Odbor výstavby a životního prostředí, zveřejněno: 13. 11. 2013 11:14 hod., aktualizováno: 13. 11. 2013 11:45 hod.

Dokumentace ke stažení

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711, Fax: 371 519 755, IČO: 00256986
e-mail:
podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne Naše zn. / č.j. Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
  MÚ/VŽP/1288/12 Dana Větrovcová 4.11.2013
  VŽP/2986/2013 - Vět 371 519 726  
    dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz  

OZNÁMENÍ
o zveřejnění údajů o vydané změně č.2 územního plánu Prádlo

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon")

oznamuje

v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona

údaje o vydané změně č. 2 územního plánu Prádlo následně:

1. Změna č.2 územního plánu Prádlo byla vydána zastupitelstvem obce Prádlo dne 28.6.2013 pod číslem usnesení 16, jako opatření obecné povahy č.1/2013 a jeho vydání nabylo účinnosti dne 14.7.2013.

2. Územní plán Prádlo právní stav po změně č. 2 je uložen u:
a) pořizovatele – Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí
b) Obce Prádlo
c) Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje

Do územního plánu Prádlo je možno nahlížet na MÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 7.00 do 18.00 hod, ostatní dny po telefonické domluvě a na Obecním úřadu Prádlo.

3. Doklady o pořízení změny č. 2 územního plánu Prádlo jsou uloženy na Obecním úřadě Prádlo, kde je možné do nich nahlížet.

4. Územní plán Prádlo – právní stav po změně č. 2 je zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://old.nepomuk.eu/cs/uzemni-plany

[otisk úředního razítka]
Dana Větrovcová
referent odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží:

Obec Prádlo, IDDS: b6ca8da

Dotčené správní úřady:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Plzeňský kraj, odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p
Plzeňský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, orgán památkové péče, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Obvodní Báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Dokumentace ke stažení:

Textová část:

Grafická část:

 

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY