Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 05.10.2022 07:10:58, Svátek má Eliška, zítra Hanuš
 

Územní plán Žinkovy

Autor: Dana Větrovcová, – Odbor výstavby a životního prostředí, zveřejněno: 13. 11. 2013 11:48 hod.

Dokumentace ke stažení

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne Naše zn. / č.j. Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
  MÚ/VŽP/1183/08 Dana Větrovcová 5.11.2013
  VŽP/3101/2013 - Vět 371519726  
    dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz  

OZNÁMENÍ
o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Žinkovy

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon")

oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3

údaje o vydaném Územním plánu Žinkovy následně:

1. Územní plán Žinkovy byl schválen Zastupitelstvem městyse Žinkovy dne 18.9.2013 pod číslem usnesení 219, a vydán dne 25.9.2013 jako opatření obecné povahy č.1/2013 a jeho vydání nabylo účinnosti dne 10.10.2013.

2. Územní plán Žinkovy je uložen u:
a) pořizovatele – Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí
b) Městyse Žinkovy
c) Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje

Do Územního plánu Žinkovy je možno nahlížet na MÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 7.00 do 18.00 hod, ostatní dny po telefonické domluvě a na Úřadu městyse Žinkovy.

3. Doklady o pořízení Územního plánu Žinkovy jsou uloženy na Úřadu městyse Žinkovy, kde je možné do nich nahlížet.

4. Územní plán Žinkovy je zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:  http://old.nepomuk.eu/cs/uzemni-plany

[otisk úředního razítka]
Dana Větrovcová
referent odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží: (dodejky)

Městys Žinkovy, IDDS: 2rha99f

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, orgán památkové péče, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Plzeňský kraj, odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p
Plzeňský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8
Obvodní Báňský úřad, IDDS: rn6aas6
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, pracoviště územních plánů, IDDS: y9baeku
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Dokumentace ke stažení:

Textová část:

Grafická část:

Odůvodnění:

Výrok:

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY