Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 25.09.2022 16:09:46, Svátek má Zlata, zítra Andrea
 

Územní plán Hradiště

Autor: Dana Větrovcová, – Odbor výstavby a životního prostředí, zveřejněno: 07. 03. 2014 15:27 hod.

Dokumentace ke stažení

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711, Fax: 371 519 755, IČO: 00256986
e-mail:
podatelna@urad-nepomuk.cz

 
Váš dopis zn. ze dne Naše zn. / č.j. Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
  MÚ/VŽP/282/11 Dana Větrovcová 6.2.2014
  VŽP/67/2014 - Vět 371519726  
    dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz  

OZNÁMENÍ

o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Hradiště

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon")

oznamuje

v souladu s ustanovením § 165 odst. 3

údaje o vydaném Územním plánu Hradiště následně:

1. Územní plán Hradiště byl vydán Zastupitelstvem obce Hradiště dne 31.10.2013 pod číslem usnesení 5/2013, jako opatření obecné povahy č.1/2013 a nabyl účinnosti dne 22.11.2013.

2. Územní plán Hradiště je uložen u:

- pořizovatele – Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí

- Obce Hradiště

- Stavebního úřadu Kasejovice

- Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje

Do Územního plánu Hradiště je možno nahlížet na MÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 7.00 do 18.00 hod, ostatní dny po telefonické domluvě a na Obecním úřadu Hradiště.

3. Doklady o pořízení Územního plánu Hradiště jsou uloženy na Obecním úřadě Hradiště, kde je možné do nich nahlížet.

4. Územní plán Hradiště je zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

http://old.nepomuk.eu/cs/uzemni-plany

[otisk úředního razítka]
Dana Větrovcová

referent odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Plzeňský kraj, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p
Obec Hradiště, IDDS: rkfavg3

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, orgán památkové péče, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Plzeňský kraj, odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p
Plzeňský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8

Státní pozemkový úřad, IDDS:z49per3
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Obvodní Báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, pracoviště územních plánů, IDDS: y9baeku

Dokumentace ke stažení:

Textová část:

Grafická část:

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY