Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 05.10.2022 08:10:08, Svátek má Eliška, zítra Hanuš
 

Územní plán Čížkov

Autor: Dana Větrovcová, – Odbor výstavby a životního prostředí, zveřejněno: 27. 07. 2012 09:12 hod., aktualizováno: 27. 07. 2012 09:25 hod.

Dokumentace ke stažení

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371  519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

 

Váš dopis zn. ze dne

Naše zn. / č.j.

Vyřizuje / tel / e-mail

V Nepomuku dne

 

MÚ/VŽP/1670/10

Dana Větrovcová

25.7.2012

 

VŽP/2214/2012 - Vět

371519726

 
   

dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz

 

OZNÁMENÍ o zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Čížkov

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon")

oznamuje

v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona

údaje o vydaném územním plánu Čížkov následně:

1. Územní plán Čížkov byl vydán zastupitelstvem obce Čížkov dne 24.4.2012 pod číslem usnesení 9/2012, č.j. 233/2012, jako opatření obecné povahy č.1/2012 a jeho vydání nabylo účinnosti dne 9.5.2012.

2. Územní plán Čížkov je uložen u:

a) pořizovatele – Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí

b) Obce Čížkov

c) Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje

Do územního plánu Čížkov je možno nahlížet na MÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 7.00 do 18.00 hod, ostatní dny po telefonické domluvě a na Obecním úřadu Čížkov.

3. Doklady o pořízení územního plánu Čížkov jsou uloženy na Obecním úřadě Čížkov, kde je možné do nich nahlížet.

4. Územní plán Čížkov je zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

http://old.nepomuk.eu/cs/uzemni-plany

[otisk úředního razítka]
Dana Větrovcová

referent odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží:

Obec Čížkov, IDDS: sjsa8cn
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, IDDS: samai8a
Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor školství a kultury, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Obvodní Báňský úřad, IDDS: m4eadvu
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Státní energetická inspekce ČR, IDDS: hq2aev4
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, pracoviště územních plánů, IDDS: y9baeku
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň-jih, IDDS: yphaax8

Dokumentace ke stažení:

Textová část:

Grafická část:

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY