Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 26.09.2022 05:09:03, Svátek má Andrea, zítra Jonáš
 

Město Nepomuk Změna územního plánu č. 3

Autor: Ing. Václav Netušil, zveřejněno: 28. 07. 2010 15:12 hod., aktualizováno: 22. 02. 2011 10:20 hod.

 

Dokumentace ke stažení

Město Nepomuk
Změna územního plánuč. 3
Záznam o účinnosti

Orgán územního plánování

MÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí

Pořizovatel

oprávněná osoba

MÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí
ing. Jiří Levý, vedoucí OVŽP MÚ Nepomuk

Schvalující orgán

usnesení číslo:

změna územního plánu č.3 vydána dne:

nabytí účinnosti dne:

starosta obce:

místostarosta obce:

Zastupitelstvo města Nepomuk

USN-Z-37/2010

30. 9. 2010

16. 10. 2010

Jiří Mašek

Pavel Jiran

Zpracoval: ing. arch. Petr Tauš
UrbioProjekt® atelier urbanismu, architektury a ekologie, 301 64 Plzeň, Bělohorská 3 září 2010

Zastupitelstvo města Nepomuk, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona vydává tuto změnu č. 3 územního plánu města Nepomuk, schváleného usnesením Zastupitelstva města Nepomuk č. 55/I/04 dne 6.5.2004, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Nepomuk č. 3/2004, a změněného změnou č. 1 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva města Nepomuk č. 162/I/05 dne 4.8.2005, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Nepomuk, která nabyla účinnost dne 11.11.2005 a změnou č.2, vydanou zastupitelstvem města Nepomuk dne 4. 10. 2007:

a. Využití území

V Čl. 3 obecně závazné vyhlášky Města Nepomuk č. 3/2004 se doplňuje: V lokalitách řešených změnou ÚP č. 3 platí nové funkční vymezení podle této změny.

a.1) Vymezují se nové funkční plochy

3.3 – rozšíření areálu fy .Regina na pozemky p.č. 614 (PK) a 620 (PK). Změna funkce na výrobu a převod části územních rezerv do návrhu jako území výrobní – průmysl (Vp).

3.4 – rozšíření areálu fy. Barum, část pozemků již využita (p. p.č. 199/7 a st. p. č. 1231 v k. ú. Nepomuk), rozšíření zastavitelného území na pozemky p. č. 199/8 a 199/11 v k. ú. Nepomuk, vymezeno jako území smíšené – venkovské (Sv), při výstavbě objektů pro trvalý pobyt obyvatel bude zohledněna blízkost silnice I/20 (návrh ochranných opatření na náklady stavebníka).

3.7 – území bydlení – rodinné domy (Br), (dotčeny pozemky p. č. 228/1 (KN); 228/4(KN); 228/6(KN); 231/1 (PK) a 231/2(PK))

3.8 – území bydlení v rodinných domech (dotčen p. p. č. 381/1 (část) v k. ú. Nepomuk)

a.2) Upravuje se funkce plochy v souladu se skutečností

3.1 – území rekreace – individuální (Ri) u hájovny u Nového rybníka.

3.5 – areál „Oáza mládí a stáří“dle projektu OS Beruška (dotčeny pozemky p.č. 195/1; 195/2; 195/3; 196/1; 196/2; 196/3 a 149 v k. ú. Nepomuk), vymezeno jako plochy občanské vybavenosti.

3.6 – změna funkce z plochy železnice na území výrobní – průmysl (Vp), (dotčeny pozemky p.č. 133/26 a st. p. č. 402), bude zohledněn požadavek na modernizaci železniční trati č. 190 (směrem ke kolejišti nebude rozšiřován stávající objekt v lokalitě)

a.3) Mění se funkce plochy

3.2 změna funkce z území rekreace na ochrannou zeleň (dotčen pozemek p.č. 122/12 v k. ú. Dvorec).

3.9 – změna ploch veřejné zeleně okolo rybníku Kaplanka na plochy pro dopravu (místní komunikace pro zřízení autobusové zastávky a točny pro autobusy pro omezení jejich vjezdu do historického jádra (dotčeny pozemky p. č. 608/1; 608/3; 611/1; 611/31512/1; 1512/8 a 1512/9 v k. ú. Nepomuk), pro využití bude prověřena realizace případných ochranných opatření proti hluku v kontaktu s rodinným domem na pozemku p. č. 608/4 a splněna podmínka ponechání zbytkových ploch jako veřejná zeleň

Označení řešených lokalit odpovídá jejich označení v grafických přílohách změny

2. Regulace využití ploch

Pro funkční plochy vymezené v odstavcích a.1), a.2) a a.3). platí regulativy uvedené ve stávající ÚPD a vyhlášce č. 3/2004 o závazných částech územního plánu.

3.Zastavitelné území města

Funkční plochy vymezené v odstavci a.1) se zařazují do zastavitelného území města

4. Veřejně prospěšné stavby

Do článku 7 becně závazné vyhlášky Města Nepomuk č. 3/2004 se doplňuje vymezení veřejně prospěšné stavby:

- úpravy komunikací, veřejné zeleně a autobusové zastávky u rybníku Kaplanka (lokalita 3.9).

5. Příloha změny

.Součástí změny č. 3 územního plánu města Nepomuk jsou grafické přílohy:

1) komplexní řešení – změna č. 3 1:5000

5) veřejně prospěšné stavby – změna č. 3 1:5000

Odůvodnění

Odůvodnění změny č. 3 územního plánu města Nepomuk obsahuje textovou a grafickou část

A. Textová část

1. Postup při pořízení změny

Při pořízení změny č. 3 územního plánu města Nepomuk bylo postupováno podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Rozhodnutí o pořízení změny č.3 územního plánu města Nepomuk schválilo zastupitelstvo města Nepomuk dne 22.10.2009 usnesením č.j. ZMN/19/2009.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Pavlem Jiranem zpracoval návrh zadání změny č.3 ÚP města Nepomuk. Návrh zadání změny č. 3 pořizovatel zaslal dne 17.3.2010 dotčeným orgánům a Krajskému úřadu Plzeňského kraje se žádostí o zaslání požadavků ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu zadání a sousedním obcím se žádostí o zaslání podnětů ve stejné lhůtě. Pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou ze dne 17.3.2010 projednávání návrhu zadání změny, jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů od vyvěšení na úřední desce.

Zadání změny č. 3 ÚP města Nepomuk bylo dne 13.5.2010 schváleno zastupitelstvem města Nepomuk usnesením č.j. JedNZ-3/2010.

Ing.arch. Petr Tauš zpracoval návrh změny č. 3 ÚP města Nepomuk. Konání společného jednání o návrhu změny oznámil pořizovatel dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Plzeňského kraje a sousedním obcím. Společné jednání se konalo dne 7.6.2010 na MÚ v Nepomuku.

Krajský úřad Plzeňského kraje vydal souhlasné stanovisko k posouzenému návrhu změny č. 3 ÚP města Nepomuk dne 19.7.2010 pod č.j. RR/2450/10.

Veřejné projednání změny č. 3 návrhu územního plánu bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, návrh změny č. 3 ÚP byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 28.7.2010 do 14.9.2010. Veřejné projednání návrhu změny č. 3 ÚP města Nepomuk se konalo dne 13.9.2010 na MÚ v Nepomuku.

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů.

Změna územního plánu není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, schválenou vládou ČR dne 20.7.2009, usnesením Vlády ČR č. 929. Vytvoření podmínek pro zlepšení dopravní dostupnostje v souladu PÚR (bod 2. ), dále změna vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj území při respektování jeho specifických podmínek. Podrobněji jsou požadavky PÚR upřesněny v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje, které vydalo zastupitelstvo kraje dne 2.9.2008, usnesením č. 834/08 a které nabyly účinnosti 17.10.2009. Změna respektuje limity území stanovené v ZÚR. Vzhledem k rozsahu řešených lokalit nejsou dotčeny záměry stanovené v ZÚR

3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

Zpracování změny je v souladu s cíli územního plánování a požadavky na aktualizaci funkčního využití území dle současných znalostí o území.

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Změna je zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími předpisy.

5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Civilní ochrana

Změna nemá významný vliv na požadavky CO, zůstává zachována koncepce stanovené ve stávající ÚPD.

Požární ochrana

Řešení změny ÚPO č. 3 zajišťuje základní podmínky pro požární ochranu (přístup do všech lokalit). V rámci předprojektové a projektové přípravy výstavby budou navržena potřebná opatření v souladu s platnými předpisy a normami (zdroje vody, konkrétní opatření) podle konkrétního využití území.

Obrana státu

Nejsou zvláštní požadavky na řešení změny

Ochrana ložisek nerostných surovin

Změnou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin.

Ochrana před povodněmi

Lokality řešené změnou leží mimo území ohrožené záplavami, ( stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru ŽP č. ŽP/3427/10 ze dne 13.4.2010)

Stanoviska dotčených orgánů

Stanoviska s podmínkami:

 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Správa železniční a dopravní cesty
 • Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Souhlasná vyjádření:

 • Obvodní báňský úřad
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň-jih
 • Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí
 • KHS Plzeňského kraje

Vyjádření sousedních obcí

Nebyla uplatněna.

6. Vyhodnocení splnění zadání

Návrh změny byl zpracován v souladu se schváleným zadáním. V návrhu byly zohledněna stanoviska dotčených orgánů uplatněná při projednání zadání. Ze stanovisek, ve kterých byly uplatněny požadavky na řešeníse jedná o:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Centrum dopravního výzkumu – v ploše 3.4 byly stanoveny podmínky využití na ochranu případné obytné funkce před hlukem ze silnice I. třídy do doby vybudování obchvatu I/20

Správa železniční dopravní cesty, Centrum dopravního výzkumu – v lokalitě 3.6 byly stanoveny podmínky pro možnost modernizace tratě č. 190. V lokalitě se nachází stávající objekt, který bude využíván, zbytek pozemku směrem k trati zůstává nezastavěný

Krajská hygienická stanice PK – umístění autobusové zastavky bude z hlediska možného vlivu na sousední obytné objekty posuzováno v podrobnější dokumentaci pro územní řízení

Ostatní stanoviska byla souhlasná, nebo s obecnými požadavky, které změna plní.

7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Vymezení nových lokalit

Reaguje vesměs na požadavky majitelů pozemků a města na vymezení nových rozvojových ploch.

3.3 – rozšíření výrobního areálu na sousední pozemky zčásti komerční a zčásti územní rezervy. Změnou nebude narušena možnost využívání sousedního komerčního území ani narušena kvylita obytného prostředí (celá lokalita je zoučástí výrobní a komerční zóny Nepomuka).

3.4 – rozšíření areálu firmy Baruma změna funkce na území smíšené umožní rozvoj podnikatelských aktivit i umožní bydlení majitele v areálů, které je běžně požadováno u drobného podníkání živnostenského charakteru (dohled)

3.7 – rozšíření území pro výstavbu RD reaguje na nové požadavky. Je zohledněno upřesnění vymezení významného krajinného prvku na konkrétní pozemky (původní vymezení v ÚPD bylo provedeno na základě orientačního zákresu v mapě 1:10 000)

3.8– plocha pro výstavbu RD navazuje na stávající výstavbu a využívá zbytkovou plochu mezi stávající zástavbou a návrženým obchvatem silnice dle stávající ÚPD (je ponechán dostatečný odstup od obchvatu)

Úprava v souladu se skutečností

Jedná se o uvedení ÚPD do souladu se skutečností (lokality 3.1, 3.5 a 3.6).

Změna funkce

Reakce na nové požadavky na využití území ze strany města:

3.2 – vymezení ochranné zeleně zlepšuje podmínky bydlení sousedních obytných objektů

3.9 – vytvoří se podmínky pro zlepšení hromadné dopravy osob a zklidní prostor historického jádra města s obtížným dopravním řešením, přitom jsou maximálně zkráceny docházkové vzdálenosti.

Odůvodnění požadavku na návrh nových ploch pro bydlení

Jedná se o rozvojové plochy pro možnost umístění cca 11 rodinných domů. Tento počet je z hlediska velikosti města, zájmu o výstavbu nových rodinných domů a atraktivitu města pro bydlení okrajový a reaguje vesměs na konkrétní požadavky stávajících majitelů pozemků které nechtějí nebo nemohou uspokojit nákupem nových pozemků. Řeší se tak ve městě problematika nechtěného soužití (bydlení více generací v jednom rodinném domě.

Vzhledem k malému rozsahu nových ploch pro bydlení není nutný návrh nových ploch veřejných prostranství pro splnění požadavku §7, odst. (2) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky 269/2009 Sb.

8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Ochrana přírody

Podle stanoviska Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru ŽP č. ŽP/3427/10 ze dne 13.4.2010 nemůže mít změna územního plu města Nepomuk č. 3 významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Nejsou dotčena zvlášť chráněná území přírody (lokalita 3.7 je vymezena mimo upřesněný rozsah VKP dle podkladů OŽP MÚ Nepomuk).

Vliv na životní prostředí

Podle stanoviska Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru ŽP č. ŽP/3427/10 ze dne 13.4.2010) není požadováno vypracování posouzení vlivů změny územního plánu města Nepomuk na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dokumentace SEA).

Udržitelný rozvoj území

Změna územního plánu zohledňuje požadavky Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje. Jejím zpracováním a řešením jsou v souladu s výše uvedenými dokumenty vytvořeny podmínky pro trvale udržitelný rozvoj území s rozvojem obytné funkce, obslužných funkcí i posílení ekonomické základny města při udržení a zlepšení kvality životního a obytného prostředí a zachování jeho hodnot. Neproto v souladu se schváleným zadáním zpracováno vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj území.

9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

9.1. úvod

Údaje o ZPF jsou součástí stávající ÚPD. Vyhodnocení změny pouze tuto dokumentaci doplňuje a zabývá se tudíž pouze pozemky dotčenými změnou ÚP č. 1

9.2. odůvodnění

Nové lokality

Jedná se o menší lokality navazující na stávající zastavěné území , využívající zbytkové plochy jinak obtížně využitelného ZPF (3.4, 3.7), plochy mezi zastavěným územím a navrženými komunikacemi (3.3, 3.8) a plochy územních rezerv (3.3 část).

Úpravy dle skutečnosti

V lokalitách nedochází k návrhu nového záboru ZPF, jedná se plochy již pro danou funkci využité, pouze ÚPD je změnou uvedena do souladu se skutečností (3.1, 3.5, 3.6).

Změna funkce

Plochy již byly vymezeny v předchozí dokumentaci a jejich zábor byl projednán při jejím pořizování (3.3 část, 3.9), nebo se mění funkce ploch již funkčně využitých (3.2) bez nového záboru ZPF

9.3. seznam lokalit se záborem ZPF

3.3 území výrobní

3.4 území smíšené

3.7 území bydlení

3.8 území bydlení

9.4. Rekapitulace záboru (v ha)

 

orná půda

trvalé travní porosty

zahrady

k.ú. Dvorec

1,4157

0,2827

0,0000

k.ú. Nepomuk

1,5676

0,6378

0,0000

celkem

2,9833

0,9205

0,0000

Celkový zábor ZPF 3,9038 ha

Zábor ostatních ploch 0,0552 ha

Zábor celkem 3,9590 ha

9.5 Tabulky

Tabulka 1/1 - soupis lokalit – zábor ploch

změna ÚP Nepomuk č. 3 – k.ú. Dvorec 703460

Označení lokality

Navržená funkce

Dotčené pozemky

Zábor (m2)

Kultura

BPEJ/

tř. ochrany

Vlastník

3.7

bydlení

228/1

228/4

228/6

231/1 (PK)

231/2 (PK)

282/2

6670

2341

492

4654

2827

145

orná půda

orná půda

orná půda

orná půda

TTP

ostat. plocha

71500/II.

72911/I.

72911/I.

72911/I.71500/II.

72911/I.

71500/II.

-

1

2

1

3

3

neudáno

Celkem k.ú. 17129 m2

seznam vlastníků

1 – Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk

2 – SJM Václav Šabat, U Rybníčku 285, 335 03 Nepomuk-Dvorec

Helena Šabatová, U Rybníčku 285, 335 03 Nepomuk-Dvorec

3 – Jiří Bína, Milíčovská 281, 149 00 Praha-Újezd

Tabulka 1/2 - soupis lokalit – zábor ploch

změna ÚP Nepomuk č. 3 – k.ú. Nepomuk 703478

Označení lokality

Navržená funkce

Dotčené pozemky

Zábor (m2)

Kultura

BPEJ/

tř. ochrany

Vlastník

3.3

celkem lokalita

3.4

celkem lokalita

3.8

výroba

smíšené území

bydlení

614 (PK)

620 (PK)

199/7

199/8

199/11

1231 (ST)

381/1 (část)

2300

13376

21857

1420

1485

743

407

4055

2730

orná půda

orná půda

TTP

TTP

TTP

zastavěná plocha

TTP

72911/I.

72911/I.

76701/V

76701/V..

76701/V.

-

neudáno

4

4

5

5

5

5

neudáno

Celkem k.ú. 22461 m2

seznam vlastníků

4 – Pavel Michálek, Ke Dvorům 295, 335 03 Nepomuk-Dvorec

5 – Miroslav Duchek, Na Vinici I. 472, 335 01 Nepomuk ½

Jiří Havel, V Bezinkách 1078/3, 326 00 Plzeň-Černice ½

Tabulka 2/1 – zábor dle druhu pozemků

změna ÚP Nepomuk č. 3 – k.ú. Dvorec 703460

Funkční soubor

Druh pozemku

Výměra zemědělské půdy (m2)

celkem v zastavěném mimo

území zastavěné

území

Bydlení – rodinné domy

orná půda

trvalé travní porosty

zahrady

14157 0 14157

2827 0 2827

0 0 0

Tabulka 2/2 – zábor dle druhu pozemků

změna ÚP Nepomuk č. 3 – k.ú. Nepomuk 703478

Funkční soubor

Druh pozemku

Výměra zemědělské půdy (m2)

celkem v zastavěném mimo

území zastavěné

území

Bydlení – rodinné domy

orná půda

trvalé travní porosty

zahrady

0 0 0

2730 0 2730

0 0 0

Smíšené území

orná půda

trvalé travní porosty

zahrady

0 0 0

3648 0 3648

0 0 0

Výrobní území

orná půda

trvalé travní porosty

zahrady

15676 0 15676

0 0 0

0 0 0

Celkem

orná půda

trvalé travní porosty

zahrady

15676 0 15676

6378 0 6378

0 0 0

10.Rozhodnutí o námitkách a jejich zdůvodnění

Nejpozději při veřejném projednání dne 13.9.2010 mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti podat námitky. Při  veřejném projednání nebyla uplatněna žádná námitka.

11.Vyhodnocení připomínek

Nejpozději při veřejném projednání dne 13.9.2010 mohl každý uplatnit své připomínky. Při  veřejném projednání nebyla uplatněna žádná připomínka.

B.Grafická část

Grafickou část tvoří výkres

7) zábor ZPF – změna č. 3 1:5000

který je nedílnou součástí odůvodnění změny č. 3.

Poučení:

Proti změně č. 3 územního plánu Nepomuk, vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Jiří Mašek, Starosta města
Pavel Jiran, Místostarosta města

Dokumentace ke stažení:

 

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY