Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 30.11.2022 01:11:18, Svátek má Ondřej, zítra Iva
 

PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ - Obytná zóna Na Daníčkách - II. etapa

9.11.2016 od 17:00

Autor: Pavel Kroupa, – Město Nepomuk, zveřejněno: 31. 10. 2016 10:52 hod., aktualizováno: 01. 11. 2016 12:15 hod.

Město Nepomuk

pořádá

ve středu 9.11.2016 od 17:00

v zasedací síni městské radnice

PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ

na téma

Obytná zóna Na Daníčkách – II. etapa

za účasti architekta Marka Bečky

 

 

Předmětem jednání bude zejména návrh parcelace lokality, průběhu komunikací, uspořádání a vzhledu veřejných prostranství.

 

Srdečně zveme zájemce o bydlení v této čtvrti, ty, kteří zde již žijí, i ostatní občany našeho města.

Těšíme se na Vaše podněty, připomínky a názory.

 

za město Nepomuk

Pavel Kroupa, místostarosta

 

PODROBNOSTI ZADÁNÍ:

 

Východiska řešení:
• studie bude sloužit jako podklad pro parcelaci, pro přípravu projektové dokumentace na veřejná
prostranství a pro další rozhodování v území,
• řešené území obsáhne dosud nerealizovanou II. etapu zástavby v lokalitě Na Daníčkách (jihozápadní
část lokality č. 61 dle platného územního plánu města),
• využití území bude v souladu s územním plánem pro bydlení v rodinných domech,
• návrh studie bude v rozpracovanosti projednán s potenciálními budoucími vlastníky pozemků.
 

Obsah studie:
• studie navrhne trasování nových komunikací s ohledem na redukci jejich plošného rozsahu, na obnovu historické cesty podél SZ okraje řešeného území a na napojení území na sítě technické infrastruktury; přístup a příjezd do lokality budou ze stávající ulice Na Daníčkách s výhledovou možností propojení do ulice Plzeňské,
• bude navrženo uspořádání veřejných prostranství / uličních profilů včetně veřejné zeleně a parkovacích stání, a to s ohledem na potřeby pěších, cyklistů i obslužné motorové dopravy,
• bude navrženo cca 15-20 parcel pro RD tak, aby zde vznikla nabídka různě velkých pozemků, které svým tvarem zároveň umožní rozumné vnitřní členění,
• budou stanoveny podmínky pro umisťování a prostorové uspořádání staveb tak, aby nedocházelo ke vzniku zástavby s rysy tzv. "sídelní kaše", ale spíše městského prostředí s relativně uspořádanou zástavbou, která bude vhodně reagovat na krajinné a stavební hodnoty území, včetně pohledových vazeb k historickému jádru města,
• bude uvažováno s napojením lokality na sítě technické infrastruktury z ulice Na Daníčkách, které jsou již na tento rozvoj dimenzovány, a v rámci uličních profilů budou navrženy doporučené polohy pro vedení sítí; konkrétní dimenzování sítí v řešeném území bude předmětem navazující projektové dokumentace.

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY