Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 30.11.2022 00:11:47, Svátek má Ondřej, zítra Iva
 

Dotazníkové šetření - MŠ Nepomuk

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Autor: Pavel Kroupa, – Město Nepomuk, zveřejněno: 05. 11. 2015 09:13 hod.

V září letošního roku bylo uskutečněno dotazníkové šetření zaměřené na otevírací dobu a další provozní záležitosti Mateřské školy Nepomuk. Jako skupina respondentů byli vybráni rodiče dětí navštěvujících MŠ. Cílem šetření bylo zjistit jejich potřeby a očekávání. Tomuto zadání odpovídaly formulace otázek, které se snažily směřovat tímto směrem, nikoliv k hodnocení stávajícího stavu.

Dotazník byl distribuován prostřednictvím třídních schůzek, případně při vyzvedávání dětí, šlo jej získat i v elektronické podobě ze stránek old.nepomuk.eu . Vyplněný dotazník bylo možné odevzdat opět v MŠ nebo na MÚ a to i v elektronické formě. Celkem bylo vydáno 148 dotazníků, z nichž se vrátilo 95 a to především opět prostřednictvím školy (na MÚ 2 e-mailem a 5 podatelnou). Návratnost 64% je velmi vysoká a výsledky průzkumu lze považovat za reprezentativní.

Dotazník obsahoval celkem deset otázek, z nichž většina byla, kvůli kvantifikovatelnému vyhodnocení, koncipována jako uzavřená (s pevně danými možnostmi odpovědí), menší část pak otevřená, sloužící k získávání dalších podnětů od respondentů.

První otázka se zaměřovala na denní provozní dobu. Drtivá většina respondentů požaduje začátek provozu mezi 6:00 a 7:00, dřívější začátek (5:30) uvedlo pouze 5 respondentů. Stejně tak požadovaný konec provozu byl nejčastěji uváděn mezi 16:00 a 17:00, přičemž nejvíce - celých 35% respondentů - uvedlo 17:00. Pozdější čas (nejčastěji 18:00) zadalo 7 respondentů. Lze tedy říci, že optimální provozní doba by dle rodičů (a zároveň tak, aby byl nikoliv zanedbatelný počet dětí alespoň v jedné třídě) byla od 6:00 do 17:00.

Dále se dotazník zabýval provozem MŠ o prázdninách: 31% rodičů vůbec nechce využívat MŠ o prázdninách. Naopak 61% ji chce využívat v době letních prázdnin. O ostatních prázdninách v průběhu školního roku ji chce využívat zhruba třetina respondentů, výjimkou jsou prázdniny vánoční, kdy je zájem nejnižší, ale stále nikoliv zcela marginální (14%). V létě by pak většina rodičů ráda školku využívala alespoň polovinu prázdnin. 16% rodičů by ji pak chtělo využívat i 7 a více týdnů (5% po celé prázdniny).

Po víkendovém provozu školky (další otázka) není velká poptávka. 92% respondentů o takovou službu nejeví zájem. Zbytek by ji využil spíše zřídka, každý týden nikdo.

Naprostá většina rodičů je spokojená se stávající výší školného (360Kč – 81%). Pozoruhodné je, že 11% rodičů se školné v této výši zdá nízké, zatímco jen 1% vysoké. Z otevřených otázek pak vyplývá, že někteří rodiče by si rádi připlatili, pokud by školka zajišťovala další služby (např. praní povlečení).

Dotazník také ukázal, že relativně vysoké procento respondentů (48%) by uvítalo, pokud by v Nepomuku bylo předškolní zařízení typu jeslí, tedy pro děti ve věku 1-3 let.

Na otevřenou otázku zaměřenou na školní stravování většina (74%) respondentů vůbec nereagovala. 14% pak vyslovuje spokojenost se stávajícím stavem. 5% respondentů požaduje „zdravější“ stravování – tedy více zeleniny, používání surovin z produkce ekologického zemědělství, vegetariánská jídla atp.

Na dotaz ohledně dalších aktivit, které by mohla zajišťovat školka, odpovědělo 67% respondentů. Nejvíce rodičů (32%) požaduje výuku angličtiny, případně jiných jazyků, a to často již od 3 let věku dítěte. 21% chce, aby děti jezdily s MŠ na výlety. Necelá pětina pak uvádí i plavání, divadlo či další kroužky. Při vyhodnocování odpovědí je zapotřebí vzít v úvahu, že otázka, přes svou otevřenost, obsahovala v poznámce (drobným písmem v závorce) jisté vodítko, jaké odpovědi jsou možné, což zřejmě poněkud ovlivnilo podobu výsledku.

Na závěrečnou zcela otevřenou otázku, zaměřenou na zjišťování dalších podnětů „zdola“, většina respondentů (74%) neodpověděla. Z odpovědí je pak nejčastěji (6%) zmiňován problém s parkováním či obecně s automobilovou dopravou v okolí školky - a to jak z hlediska řidičů, tak chodců. Několik rodičů (3%) výslovně chválí vedení a zaměstnance MŠ. Stejné procento pak kritizuje podobu a (ne)aktuálnost webu školky. Ostatní podněty se objevují již jen jednotlivě, ať jde o kvalitu společných fotografií, nadšení nad projektem nové zahrady či naopak výtka vůči termínu její realizace nebo požadavek na logopedii a jiné.

 

Na základě uvedeného šetření je možné říci, že většinu uvedených požadavků školka dnes úspěšně saturuje. Nebyla zaznamenána žádná výraznější kritika. Drobné změny by byly zřejmě žádoucí v oblasti provozní doby a to jak denní (prodloužení do 17:00), tak prázdninové (rozšíření provozu).O provedení úprav, požadovaných rodiči, bude jednat vedení města s vedením MŠ.

 

- Přehledová tabulka s výsledky

- Formulář dotazníku

 

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY