Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 26.09.2022 04:09:14, Svátek má Andrea, zítra Jonáš
 

Projekt Územní studie Nepomuk - Pod Vinicí je spolufinancován Evropskou unií

Autor: Pavel Kroupa, zveřejněno: 12. 06. 2016 14:34 hod., aktualizováno: 13. 10. 2016 16:02 hod.

Projekt Územní studie Nepomuk - Pod Vinicí je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0000317

 

 

Cílem projektu bylo:

·         Pořízení územní studie Územní studie Nepomuk-Pod Vinicí za účelem prověřit možnosti využití lokality s ohledem na aktuální a předpokládané potřeby města Nepomuku.

·         Nalézt vyvážené řešení, které bude přijímáno veřejností i vlastníky dotčených pozemků.

 

Územní studie bude sloužit jako podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace.

 

Klíčové aktivity projektu:

·         Klíčovou aktivitou projektu bylo zpracování Územní studie Nepomuk - Pod Vinicí, jež byla zpracována na základě požadavku města Nepomuku, v souladu s odsouhlaseným zadáním. Studie prověřuje možnosti využití lokality s ohledem na aktuální a předpokládané potřeby města a navrhuje pro tato využití vhodné rozmístění a uspořádání.

·         Do přípravy studie byla zapojena nepomucká veřejnost (v rámci projektu Kompas), a to ve třech fázích - při formulaci zadání studie, při výběru preferované varianty a při připomínkování finálního návrhu. Cílem bylo nalézt vyvážené řešení, které bude dlouhodobě přijímáno veřejností i vlastníky dotčených pozemků, bude zohledňovat specifické potřeby školy a místních spolků, jež toto území využívají, a které bude možné realizovat postupně podle potřeby a finančních možností investorů.

·         Zpracování územní studie pro řešenou lokalitu požadoval také Územní plán města Nepomuk (ÚPM), který zde v rámci změny č. 1 vymezil rozsáhlou zastavitelnou plochu pro bydlení a při jihovýchodním okraji řešeného území navrhl trasu pro silniční obchvat města. Ze strany veřejnosti však vyplynul jednoznačný požadavek na odlišné řešení, zejména na rozšíření možností sportovního a rekreačního využití a na zachování části stávající louky. Tento požadavek byl promítnut do zadání studie. Územní studie je proto zpracována jako podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace nebo její změny dle §25 stavebního zákona.

·         Studie je zpracována nad digitální katastrální mapou, případně doplněnou o ortofotomapu z roku 201. Dále je využito polohopisné a výškopisné zaměření, které pokrývá většinu řešené lokality. Pro zobrazení širších územních vztahů je využito screenshotů Letecké mapy z portálu Mapy.cz.

·         Finální verze Územní studie byla odsouhlasena Zastupitelstvem města Nepomuku dne  23.6.2016, následně byl vyhotoven čistopis Územní studie Nepomuk - Pod Vinicí (9/2016), jež byla finálně vložena do evidence územně plánovací dokumentace dne 16.9.2016.

 


 

Výsledky projektu:

Územní studie vymezuje celkem 64 nových pozemků.

·         Z toho je 9 pozemků pro občanskou vybavenost nebo venkovní sportovně-rekreační a kulturní aktivity (pozemky H01 - H03, K01, K02, S01 - S03 a U), jejich celková výměra je 6,41 ha.

·         Další dva pozemky jsou určeny pro polyfunkční domy, konkrétně bydlení s občanskou vybaveností v parteru (pozemky P01 a P02), celkem 0,24 ha.

·         Zbývajících 53 pozemků je určeno pro výstavbu rodinných domů. Jde o 23 pozemků v lokalitě Na Vinici (parcely A01 - A23) a 30 pozemků v lokalitě V Korýtkách (B01 - B30), celkem 4,58 ha. Jsou navrženy různé výměry, tvary a orientace parcel, aby měli budoucí stavebníci možnost výběru, zabránilo se přílišné uniformitě výstavby a byla zajištěna přiměřená sociální pestrost budoucích obyvatel. Výměry parcel se pohybují od 600 m2 do cca 1700 m2, přičemž cca polovina parcel je do 800 m2 a většina parcel (cca 80%) do 1000 m2. Při vymezení parcel byly v přiměřené míře zohledněny vlastnické poměry.

·         Mimo těchto samostatně vymezených pozemků navrhuje územní studie veřejná prostranství (tedy především ulice, náměstí, chodníky a parkoviště) o celkové výměře 4,26 ha. Stávající louka je navržena k zachování na 7,15 ha řešeného území.

 

Celkem činí plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií 22,64 ha.

 

Realizace projektu byla podpořena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 9. výzvy IROP - ÚZEMNÍ STUDIE - SC 3.3

 

Program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Specifický cíl

SC 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

 

Míra podpory z EFRR a státního rozpočtu

Evropský fond pro regionální rozvoj - 85 %

státní rozpočet - 5 %

 

 

Odkaz na umístění dokumentace:

http://old.nepomuk.eu/cs/uzemni-studie/uzemni-studie-pod-vinici

 

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY