Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 25.09.2022 16:09:32, Svátek má Zlata, zítra Andrea
 

Územní plán Klášter

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 05. 08. 2014 16:11 hod.

Dokumentace ke stažení

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986

e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne Naše zn. / č.j. Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
  MÚ/VŽP/1487/12 Bc. Jaroslav Samek 4.8.2014
  VŽP/1887/2014 - Sa 371519727  
    jaroslav.samek@urad-nepomuk.cz  

OZNÁMENÍ o zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Klášter

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon")

oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3

údaje o vydaném územním plánu Klášter následně:

1. Územní plán Klášter byl vydán Zastupitelstvem obce Klášter dne 13.6.2014 pod číslem usnesení 02/2014, jako opatření obecné povahy č. 1/2014 a jeho vydání nabylo účinnosti dne 29.6.2014.

2. Územní plán Klášter je uložen u:

a) pořizovatele – Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí,

b) Obce Klášter,

c) Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje.

Do územního plánu Klášter je možno nahlížet na MÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 7.00 do 18.00 hod, ostatní dny po telefonické domluvě a na Obecním úřadu Klášter.

 

3. Doklady o pořízení územního plánu Klášter jsou uloženy na Obecním úřadě Klášter, kde je možné do nich nahlížet.

4. Územní plán Klášter je zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

http://old.nepomuk.eu/cs/uzemni-plany

[otisk úředního razítka]
Jaroslav Samek

referent odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží:

Plzeňský kraj, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p
Obec Klášter, IDDS: g7wau5c

dotčené správní úřady:
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, orgán památkové péče, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Plzeňský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Plzeňský kraj, odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Obvodní Báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, pracoviště územních plánů, IDDS: y9baeku

ostatní:
Obec Prádlo, IDDS: b6ca8da
Obec Měcholupy, IDDS: k22a7k6
Obec Srby, IDDS: 4q9a8i7
Obec Vrčeň, IDDS: d8ma8n9
Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1

Dokumentace ke stažení:

Textová část:

Grafická část:

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY