Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 26.09.2022 05:09:45, Svátek má Andrea, zítra Jonáš
 

Návrh změny č. 1 Územního plánu obce Prádlo

Autor: Ing. Václav Netušil , zveřejněno: 12. 05. 2011 11:39 hod., aktualizováno: 19. 05. 2011 09:09 hod.

 

Návrh:

Listopad 2010

Vydáno Zastupitelstvem obce Prádlo dne ............... pod č.j.............................
Nabytí účinnosti dne.................................

Ing. Jiří Levý, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí MÚ Nepomuk

Kompetence

Objednatel: Obec Prádlo
335 01 Nepomuk

Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk,
Odbor výstavby a životního prostředí
náměstí Augustina Němejce 63
355 01 Nepomuk

Zpracovatel: Ing. arch. Blanka Hysková
Autorizovaný architekt ČKA 01142
Jiráskovo nám. 18
326 00 Plzeň

Název akce: Změna č. 1 územního plánu Prádlo
Návrh

Datum zpracování: Listopad 2010

Zastupitelstvo obce Prádlo, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydává

tuto změnu č. 1 územního plánu Prádlo schváleného usnesením zastupitelstva obce Prádlo dne 7. 9. 2007 s nabytím účinnosti dne 23. 9. 2007:

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Vymezení zastavěného území se změnou č. 1 nemění.

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE HODNOT

Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot se změnou č. 1 nemění.

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

C. 2.1 Zastavitelná území

Zastavitelná území se změnou č. 1 rozšiřují takto:

Prádlo

Lokalita Z7
ČOV Zájezek TV/N technická vybavenost / návrh ČOV

Lokalita Z8
ČOV Ovčín TV/N technická vybavenost / návrh ČOV

Charakteristika lokalit

Prádlo

Lokalita Z7
ČOV Zájezek TV/N technická vybavenost / návrh ČOV

ČOV bude umístěna na pozemku 252/2 a 252/6 k.ú. Prádlo. Příjezd k ČOV je po stávající místní komunikaci na pozemku 268/1 k.ú. Prádlo. Komunikace pro pěší mezi stávající zástavbou a jezem na řece Úslavě je vedena z příjezdové komunikace k ČOV po pravém břehu řeky Úslavy při severní hranici lokality Z7. Vodní náhon mlýna na pozemku 437/1k.ú. Prádlo bude nově zaústěn do Úslavy v úseku mezi mlýnem a pozemkem 252/2 k.ú. Prádlo.

Objekty ČOV budou dle prostorových možností umístěny v jihozápadní pozemku 252/2 k.ú. Prádlo mimo ochranné pásmo silnice I/20. Izolační zeleň v severovýchodní část pozemku 252/2 k.ú. Prádlo bude ponechána, dle potřeby bude izolační zeleň doplněna.

Lokalita Z8
ČOV Ovčín TV/N technická vybavenost / návrh ČOV

Lokalita je vymezena pro lokální ČOV pro rodinné domy v části obce Prádlo – U Ovčína. Příjezd je ze stávající komunikace.

Lokalita bude oddělena od obytné zástavby izolační zelení.

D. Koncepce veřejné infrastruktury, podmínky pro její umísťování

Koncepce veřejné infrastruktury se změnou č. 1 v bodě D.2.3 mění takto:

D. 2 technická infrastruktura

D. 2.3 Odkanalizování

V obci Prádlo (část Prádlo a Novotníky) je navržena oddílná kanalizační soustava se zaústěním splaškové kanalizace na ČOV.

Splašková kanalizace

Splašková kanalizace je řešena jako gravitační s napojením do ČOV, resp. svedením dílčích stok do čerpacích stanic odpadních vod (ČSOV1-5) s následným přečerpáváním odpadních vod do kmenových odpadních stok s vyústěním na ČOV (400EO).

V území je ponechána stávající ČOV v areálu Stock Plzeň – Božkov s.r.o.

V oddělené části obce Prádlo – Ovčín je navržen gravitační systém splaškové kanalizace s odvodem na ČOV v lokalitě Z8 (20EO).

V ostatních částech správního území, tj. v Dubči v k.ú. Prádlo a Chvostule v k.ú. Novotníky zůstává zachován stávající způsob odkanalizování, tj. do bezodtokových jímek (žump) na vyvážení, případně je možné zřízení domovní ČOV, pokud to přírodní podmínky umožňují.

Stavby kanalizačních řadů v zastavěném území sídel, které zlepšují odkanalizování území, jsou v souladu s koncepcí odkanalizování zastavěného a zastavitelného území a nejsou v ÚP zakresleny, budou povolovány bez změny ÚP; jejich přesná lokalizace bude upřesněna následnou projektovou dokumentací.

Podmínky pro odkanalizování nových staveb v současně zastavěném území sídel a rozvojových plochách:

a) Do doby realizace obecní ČOV je územním plánem stanovena povinnost pro veškeré novostavby ve správním území odvádět splaškové vody do bezodtokových jímek (žump) na vyvážení, případně je možné zřízení domovní ČOV s možností vypouštění přečištěné vody do stávající obecní kanalizace nebo vodoteče.

b) Po vybudování kanalizační sítě v obci je stavebník povinen připojit objekt na stokovou síť a žumpu nebo malou čistírnu odpadních vod vyřadit z provozu a asanovat.

Dešťové vody v intravilánu

Způsob odvádění dešťových vod v zastavěném území je ponechán. Dešťové vody jsou zaústěny do stávající jednotné kanalizace, která se po realizaci splaškové kanalizace stane kanalizací dešťovou. Nevyhovující úseky budou opraveny, chybějící úseky doplněny.

V zastavitelných plochách ve bude dešťová voda z komunikací přednostně likvidována vsakem v rámci veřejného prostoru, případně navazující krajiny. Přebytky dešťové vody, které není možno likvidovat výše uvedeným způsobem, budou odváděny do dešťové kanalizace.

Dešťová voda z dílčích pozemků jednotlivých rodinných domů a občanských staveb bude přednostně likvidována vsakem na pozemku, resp. jejich zadržením a regulovaným odváděním dešťovou kanalizací.

E. Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce uspořádání krajiny se změnou č.1 nemění.

F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se změnou č.1 nemění.

G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit se změnou č. 1 doplňuje takto:

G. 1. Veřejně prospěšné stavby (zák. 183/2006 Sb. § 170, odst.1, písm. a)

Technická infrastruktura

kanalizace

VT-04 ČOV a kanalizace Ovčín
poz.parc. 190, 191, 326 k.ú. Prádlo, ve prospěch obce Prádlo

VT-05 čerpací stanice ČS 02Novotníky
poz.parc. 55/1 k.ú. Novotníky, ve prospěch obce Prádlo

VT-06 čerpací stanice ČS 03 a gravitační a výtlačný řad Prádlo
poz.parc. 215, 216/1
st. parc. 44, 45, 46 k.ú. Prádlo, ve prospěch obce Prádlo

VT-07 čerpací stanice ČS 04 Prádlo
poz.parc. 207/2 k.ú. Prádlo, ve prospěch obce Prádlo

VT-08 čerpací stanice ČS 05 Prádlo
poz.parc. 279/1 k.ú. Prádlo, ve prospěch obce Prádlo

H. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo se změnou č. 1 nemění.

I. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření se mění takto:

Lokalita R2 – Zájezek se vyjímá z ploch územních rezerv.

J. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, se změnou č. 1 nemění.

K. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, a zadání regulačního plánu

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, se změnou č. 1 nemění.

L. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, se změnou č. 1 nemění.

M. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Počet listů územního plánu v textové části 6

Počet výkresů grafické části 2

N1 – Hlavní výkres 1:5000

N2 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5000

N3 – Koncepce technické infrastruktury – odkanalizování – Prádlo 1:2000

N4 – Koncepce technické infrastruktury – odkanalizování – Novotníky 1:2000

II. ODŮVODNĚNÍ

A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY

Při pořízení návrhu změny č. 1 územního plánu Prádlo bylo postupováno podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

Rozhodnutí o pořízení změny č.1 územního plánu Prádlo z důvodu řešení odkanalizování obce schválilo zastupitelstvo obce Prádlo dne 13.8.2010 usnesením č. 18/10.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Václavem Rojíkem zpracoval návrh zadání změny č.1 ÚP Prádlo. Návrh zadání změny č. 1 pořizovatel zaslal dne 8.9.2010 dotčeným orgánům a Krajskému úřadu Plzeňského kraje se žádostí o zaslání požadavků ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu zadání a sousedním obcím se žádostí o zaslání podnětů ve stejné lhůtě. Pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou ze dne 8.9.2010 projednávání návrhu zadání změny, jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů od vyvěšení na úřední desce.

Návrh zadání obsahoval dvě varianty pro vymezení zastavitelné plochy technické infrastruktury pro ČOV a to variantu A územní rezervu dle ÚP R2 v Zájezku a variantu B severovýchodně od silnice I/20. Na základě uplatněných požadavků ŘSD ČR ze dne 24.9.2010 zejména z důvodu nemožnosti dopravního napojení zastavitelné plochy varianty B pořizovatel s určeným zastupitelem posoudili návrh zadání a byla zvolena varianta A v Zájezku k prověření vymezení zastavitelné plochy technické vybavenosti pro ČOV. Posoudili připomínky zaslané dne 25.10.2010 od Ing. Anny Maškové, Raušarovy sady 722, Blovice vlastníka staveb a pozemků v k.ú. Prádlo týkající se zastavitelné plochy technické vybavenosti pro ČOV varianta A a vyhověli žádosti o doplnění připomínek do návrhu zadání – do kapitoly i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území.

Zadání změny č. 1 ÚP Prádlo bylo dne 14.11.2010 schváleno zastupitelstvem obce Prádlo usnesením č. 2/10.

Projektantka Ing.arch. Blanka Hysková zpracovala návrh změny č. 1 ÚP Prádlo. Konání společného jednání o návrhu změny oznámil pořizovatel dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Plzeňského kraje a sousedním obcím. Společné jednání se konalo dne 6.12.2010 na MÚ v Nepomuku.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje vydal souhlasné stanovisko k posouzenému návrhu změny č.1 ÚP Prádlo dne 6.1.2011 pod č.j. RR/112/11.

Veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Prádlo bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, návrh změny č. 1 ÚP byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 12.1.2011 do 28.2.2011. Veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Prádlo se konalo dne 28.2.2011 na MÚ v Nepomuku, bez uplatnění připomínek a námitek.

B. VYHODNOCENÍ SOULAdU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Z politiky územního rozvoje ČR 2008 schválené usnesením vlády ČR dne 20.7.2009 nevyplývají pro správní území obce Prádlo pro změnu č. 1 žádné zvláštní požadavky.

Z platné územně plánovací dokumentace pořízené krajem – Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, které nabyly účinnosti dne 17.10.2008, vyplývají pro obec Prádlo obecné požadavky na řešení území, které je nutno respektovat.

Veřejně prospěšná stavba vymezená v ZÚR PK označena E1- elektrické vedení 110kV: Rokycany- Blovice – Nepomuk nebude změnou č.1 ÚP dotčena.

Vzhledem k rozsahu změny nebudou širší vztahy v území dotčeny.

C. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Zpracování změny č.1 je v souladu s cíly a úkoly územního plánování a to zejména z těchto důvodů:

 • změna č. 1 vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území
 • nové zastavitelné plochy jsou vymezeny v přímé vazbě na zastavěné území

D. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ

Změna č. 1 je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

E. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŚTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOULAD SE STANOVISKY DOTĆENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Změna č. 1 ÚP je v souladu s požadavky dle zvláštních právních předpisů.

V návrhu změny ÚP jsou zohledněny požadavky, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů:

 • Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
 • Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
 • Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy
 • Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí
 • Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy
 • Městský úřad Nepomuk, odbor školství a kultury
 • Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP – úsek ŽP
 • Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň-jih
 • Ministerstvo dopravy ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Centrum dopravního výzkumu
 • Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III
 • Obvodní báňský úřad
 • Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj

F. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ

Návrh změny č.1 ÚP Prádlo byl zpracován v souladu se chváleným zadáním. V návrhu byla zohledněna stanoviska a vyjádření dotčených orgánů uplatněná při projednání zadání.

V zadání změny byly stanoveny požadavky a pokyny pro řešení hlavní střetů zájmů a problémů v území v  kapitole i). Zpracovatel tyto požadavky v návrhu změny č. 1 ÚP vyřešil a řešení je zdůvodněno v této další kapitole:

G. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

Důvodem pro pořízení změny č.1 ÚP Prádlo je požadavek obce řešit odkanalizování splaškových vod obce na centrální čistírnu odpadních vod.

V Územním plánu Prádlo, vydaném v roce 2007 je lokalizace centrální ČOV řešena v severovýchodní části pozemku 252/2 k.ú. Prádlo jako územní rezerva R2. Podmínkou pro zařazení lokality do ploch zastavitelných bylo v ÚP stanoveno zpracování generelu odkanalizování obce, který měl upřesnit lokalizaci ČOV a způsob odkanalizování. V říjnu 2010 byla Ing. Tomášem Šlemendou zpracována „Studie odkanalizování obce Prádlo“, kterou byl prověřen způsob odkanalizování obce Prádlo, části Prádlo a Novotníky. Toto řešení bylo převzato do změny č. 1 ÚP Prádlo, plocha R2 byla z ÚP vyřazena a nahrazena plochou Z7. Nově byla změnou č. 1 navržena zastavitelná plocha Z8 pro umístění ČOV pro část Ovčín.

V návrhu zadání byla zvažována také varianta umístění ČOV pro Prádlo a Novotníky severovýchodně od silnice I/20 na pravém břehu Úslavy. V území je Ředitelstvím silnic a dálnic ČR připravována přestavba silnice I/20. Ve svém vyjádření k návrhu zadání ŘSD požaduje:

 • respektovat trasu stávající silnice I/20 včetně jejího OP
 • respektovat a územně chránit koridor pro přestavbu silnice I/20
 • v silničním koridoru nevymezovat v dotčeném území do doby realizace přestavby I/20 žádné rozvojové plochy
 • nenapojovat předmětnou lokalitu na silnici I/20
 • k vymezení nové zastavitelné plochy – plocha technické vybavenosti – ČOV – je nutný souhlas majetkového správce silnice I/20 ŘSD ČR – Správy Plzeň a ŘSD ČR – oddělení technické podpory

V souvislosti s nemožností dopravního napojení zastavitelné plochy východně od silnice I/20 na silnici I/20, byla zadáním zvolena varianta západně od silnice I/20 na pozemku 252/2 k.ú. Prádlo.

V  místě dotyku silnice I/20 se zastavěným území obce Prádlo v části Zájezek se předpokládá případné rozšíření silnice I/20 v rámci vymezeného koridoru severním směrem. Rozšíření silnice jižním směrem je vzhledem k těsnému kontaktu silnice I/20 se stávající zástavbou nemožné, zásah do majetkových práv ke stávajícím objektům rodinných domů v části Zájezek se v důsledku rozšiřování silnice I/20 nepředpokládá.

Čistírna odpadních vod (400EO) pro Prádlo a Novotníky v lokalitě Z7 je navržena jako mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací, ČOV bude řešena jako kompaktní uzavřená. Pozemek 252/2 k.ú. Prádlo pro ČOV je ze severozápadní strany omezen řekou Úslavou, z jižní strany stávajícími zahradami rodinných domů, ze strany severovýchodní silnicí I/20. Do pozemku zasahuje ochranné pásmo silnice I. třídy (50m od osy komunikace). Objekty ČOV budou dle prostorových možností umístěny v jihozápadní části pozemku 252/2 k.ú. Prádlo mimo ochranné pásmo silnice I/20, respektive tak, aby zásah do ochranného pásma silnice I/20 byl minimalizován. Objekty budou dále umístěny tak, aby byl minimalizováno negativní působení ČOV na sousední pozemky rodinných domů (např. orientace ventilačních průduchů směrem k řece pro snížení hlučnosti). Izolační zeleň v severovýchodní část pozemku 252/2 k.ú. Prádlo bude ponechána, dle potřeby bude izolační zeleň doplněna tak, aby její izolační funkce vzhledem k silnici I/20 byla posílena. Zachována bude zeleň v pobřežní linii řeky Úslavy. Případné zděné oplocení mezi pozemkem 279/13 a plochou ČOV bude řešeno v územním řízení.

Příjezd k ČOV je po stávající místní komunikaci na pozemku 268/1 k.ú. Prádlo. Komunikace pro pěší mezi stávající zástavbou a jezem na řece Úslavě je vedena z příjezdové komunikace k ČOV po pravém břehu řeky Úslavy při severní hranici lokality Z7. Oplocení ČOV bude řešeno tak, aby mezi řekou Úslavou a oplocením ČOV zůstal bezpečný průchod pro pěší.

Vodní náhon mlýna na pozemku 437/1k.ú. Prádlo bude nově zaústěn do Úslavy v úseku mezi mlýnem a pozemkem 252/2 k.ú. Prádlo, tj. přeložení náhonu může být řešeno na pozemku 252/6, resp. 252/1 k.ú. Prádlo.

Pro část obce Prádlo – Ovčín je navržena mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací velikosti 20EO v lokalitě Z8 s vlastním vyústěním do recipientu (viz Studie odkanalizování a ČOV obcí Prádlo a Novotníky, Ing. Tomáš Šlemenda, 10/2010).

H. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE, JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území podle § 47, odst. 3 stavebního zákona nebyl uplatněn.

CH. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Grafická část vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení je obsahem výkresu O1 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1/5000. V grafické části je znázorněna plocha záboru zemědělské půdy v členění dle druhů zabíraných pozemků, BPEJ, třída ochrany zemědělské půdy před vynětím ze zemědělského půdního fondu. Obsahem výkresu jsou dále hranice zastavitelného území podle požadavků navrhovaného řešení na nové funkční plochy.

Zábor zemědělského půdního fondu, požadovaný změnou č. 1 ÚP sídelního útvaru Prádlo činí celkem 2897 2. Zabírány jsou tyto půdy:

 • II. třídy ZPF (BPEJ 7.58.00) – 541 m2
 • V. třídy ZPF (BPEJ 7.32.54) – 2356 m2

Výsledky celkového rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležejícího do ZPF včetně údajů o druzích pozemků (kulturách), údajů o zařazení půdy dle BPEJ i tříd ochrany zemědělské půdy před vynětím ze ZPF, jsou obsahem přiložené tabulky číslo 1.

Tab.č.1

Lok.   Parcela Výměra Druh BPEJ Třída LV Pozn.
K.ú.   čís. m2 pozemku   ochrany    
Z7   ČOV Zájezek            
Prádlo č. 252/2 1913 neplodná p. 73254 V 1 M.z.ú.
Prádlo č. 252/4 35 neplodná p. 73254 V 60000 M.z.ú.
Prádlo č. 252/5 34 neplodná p. 73254 V 60000 M.z.ú.
Prádlo č. 252/6 114 TTP 75800 II 253 M.z.ú.
Prádlo č. 437/1 374 vodní pl. 73254 V 60000 M.z.ú.
Mezisoučet     2470          
Z8   ČOV Ovčín            
Prádlo č. 190 63 TTP 75800 II 369 M.z.ú.
Prádlo č. 191 364 TTP 75800 II 19 M.z.ú.
Mezisoučet     427          

I. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

Námitky k návrhu změny nebyly uplatněny.

J. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Připomínky k návrhu změny nebyly uplatněny.

OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ZĚMNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRÁDLO

 • O1 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1/5000

Poučení

Proti změně č. 1 územního plánu Prádlo vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů).

Starosta Václav Rojík
Místostarosta Ing. Josef Karel

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY