Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 05.10.2022 07:10:36, Svátek má Eliška, zítra Hanuš
 

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu obce Chlumy

Autor: Ing. Václav Netušil , zveřejněno: 28. 07. 2010 14:28 hod., aktualizováno: 22. 02. 2011 13:54 hod.

 

Dokumentace ke stažení

Datum: únor 2010

Kompetence
Objednatel: Obec Chlumy , 335 01 Nepomuk
Pořizovatel ÚP: Městský úřad Nepomuk, Odbor výstavby a životního prostředí, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk
Zpracovatel ÚP: Ing.arch.Oldřich Fára, A.F.I.Ateliér Plzeň, Železniční 28, 326 00 Plzeň
Název akce: Změna č. 1 Územního plánu obce Chlumy
Etapa: Návrh zadání
Datum zpracování: únor 2010

Obsah zadání změny č. 1 územního plánu obce Chlumy

 1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů
 2. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
 3. Požadavky na rozvoj území obce
 4. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)
 5. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
 6. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
 7. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
 8. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými jevy)
 9. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
 10. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo v rozvojové ose
 11. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií
 12. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
 13. Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostření nebo pokud nevyloučil významná vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast
 14. Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant
 15. Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Chlumy schváleného dne 27.7.1999 s účinností od 16.8.1999 je zpracován na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny ÚP usnesením ze dne 18.12.2009 č. 4/09. Důvodem pořízení změny je podaný návrh vlastníka pozemku č. parc. 766 v k.ú. Chlumy s požadavkem na rozšíření plochy bydlení.

a) Požadavky vyplývající pro řešené území z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem a širších územních vztahů

Z Politiky územního rozvoje ČR 2008 schválené usnesením vlády ČR dne 20.7.2009 nevyplývají pro území obce Chlumy žádné zvláštní požadavky.

Z platné územně plánovací dokumentace pořízené krajem – Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, které nabyly účinnosti dne 17.10.2008 vyplývají pro obec Chlumy obecné požadavky na řešení území, které je nutno respektovat.

b) Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů

Pro rozsah změny č.1 ÚP nevyplývá z územně analytických podkladů žádný požadavek.

c) Požadavky na rozvoj území obce

Hlavním důvodem pro pořízení této změny ÚP je požadavek vlastníka pozemku, na zajištění možnosti výstavby na pozemku v jeho vlastnictví. Jedná se o rozšíření stávajícího zastavěného území a o změnu navržené funkce plochy. Požadavek tohoto vlastníka bude realizován následně po schválení změny. Stávající vymezené zastavěné území se využívá postupně.

Změna č. 1 ÚP bude řešit:

 • vymezení plochy pro bydlení

- východní okraj obce na části pozemku č.parc. 766 PK k.ú. Chlumy plocha pro 2 RD – dle schváleného ÚP je plocha vedena jako trvalý travní porost

d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území - urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny

Změna č. 1 ÚP stanoví podmínky pro využití navrhované plochy tak, aby nedošlo k narušení urbanistické koncepce schváleného ÚP obce. Plocha bydlení bude řešena s ohledem a v návaznosti na zastavitelné plochy, vymezené platným územním plánem. Budou dodržena ustanovení vyhlášky č.501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obecných požadavcích na využívání území.

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Dopravní infrastruktura

Stávající koncepce dopravní infrastruktury nebude změnou dotčena.

Technická infrastruktura

Obec nepožaduje napojení na vysokotlaký plynovod od Oselec, jak je řešeno ve schváleném územním plánu, včetně umístění regulační stanice na pozemku č.parc. 766 v k.ú. Chlumy.

Změna prověří možnosti napojení navrhované lokality na veřejnou infrastrukturu.

f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Změna ÚP bude respektovat a ochraňovat urbanistické a přírodní hodnoty správního území.

Kulturně historické památky

V blízkosti navrhované lokality se nenachází žádná registrovaná nemovitá kulturní památka.

Přírodní hodnoty

V k.ú. Chlumy se nenacházejí registrované významné krajinné prvky.

g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Veřejně prospěšné stavby

- jako veřejně prospěšné stavby bude dle potřeby vymezena veřejná technická infrastruktura

Veřejně prospěšná opatření

- požadavek se neuplatňuje

Asanace

- požadavek se neuplatňuje

h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů

Pokud dotčené orgány v průběhu projednávání zadání uplatní konkrétní požadavky na ochranu zvláštních zájmů vyplývající z příslušných předpisů, budou po projednání a posouzení zařazeny do této kapitoly zadání.

i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

- změna bude respektovat požadavky vyplývající ze ZÚR PK

- řešit plochu bydlení mimo zastavěné území dle ÚP s ohledem na krajinný ráz

j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo v rozvojové ose

Obec Chlumy se nenachází v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose dle schválené Politiky územního rozvoje ČR.

Zastavitelné plochy

Požadavkem je vymezit změnou č. 1 ÚP novou zastavitelnou plochu, dle aktuálních požadavků na rozvoj obce.

- plocha bydlení - B

Orientační vymezení řešené lokality je vyznačeno v grafické příloze, plocha změny bude upřesněna návrhem změny č. 1 ÚP.

k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

V řešeném území není požadavek uplatněn.

l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

V řešeném území není požadavek uplatněn.

m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast

Požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území podle § 47, odst. 3 stavebního zákona bude eventuelně uplatněn na základě stanoviska Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí jako dotčeného orgánu.

n) Případný požadavek na zpracování konceptu řešení, včetně požadavků na zpracování variant

Požadavek není uplatněn.

o) Požadavky na obsah změny č. 1 územního plánu a požadavky na obsah jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Návrh změny č. 1 ÚP obce Chlumy bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č.501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Obsah návrhu změny č. 1 ÚP včetně jeho odůvodnění bude zpracován přiměřeně k rozsahu změny dle přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.:

I. Textová část - výrok změny územního plánu

II. Grafická část změny územního plánu v rozsahu změny

( korespondující se stávajícím ÚP)

 1. Komplexní návrh – sídlo 1 : 2 000
 2. Veřejně prospěšné stavby, energie, spoje 1 : 2 000

Všechny výkresy grafické části změny územního plánu budou zpracovány na podkladě katastrálních map.

Odůvodnění změny ÚP

I. Textová část odůvodnění změny územního plánu

II. Grafická část odůvodnění změny územního plánu

 1. Výkres záborů zemědělského půdního fondu 1 : 2 000

Počet vyhotovení návrhu změny ÚP

Návrh změny ÚP v tištěné podobě 2x a v elektronické podobě na nosiči CD ve formátu PDF 1x k projednání.

Čistopis návrhu změny územního plánu bude předán ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě na nosiči CD ve formátu PDF.

Grafická příloha – orientační vymezení řešené lokality

Dokumentace ke stažení:

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY