Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 01.10.2022 16:10:37, Svátek má Igor, zítra Olivie a Oliver
 

Usnesení ze dne 5.8.2014

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 22. 08. 2014 07:47 hod.

 Usnesení z jednání Rady města Nepomuk konané dne 5.8.2014

 Číslo jednání:  JedNR2-94/2014

Datum jednání:  05.08.2014

 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB - křižovatka u pyramidy  (USN-R2-1959/2014)

Bere na vědomí

Žádost o uzavření smlouvy- “Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě” na pozemcích parc. č. 1511/2 (cca 5 bm), parc. č. 1566/2 (cca 12 bm), parc. č. 1511/3 (cca 15 m stávající terasa, 5 m nova chránička), parc. č. 1569/2 (cca 21 bm), parc. č. 1513/2 (cca 83 bm) a parc. č. 1566/4 (cca 4 bm) v k.ú. Nepomuk (v místě výstavby kruhové křižovatky U Pyramidy). Služebnost věcného břemene spočívá v zřízení, provozování, údržbě, opravách, úpravy za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti podzemního komunikačního vedení. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 500,- . Přesný rozsah věcného břemene určí geometrický plán, který bude na náklady investor vyhotoven po dokončení stavby.

Schvaluje

Žádost o uzavření smlouvy- “Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě” na pozemcích parc. č. 1511/2 (cca 5 bm), parc. č. 1566/2 (cca 12 bm), parc. č. 1511/3 (cca 15 m stávající terasa, 5 m nova chránička), parc. č. 1569/2 (cca 21 bm), parc. č. 1513/2 (cca 83 bm) a parc. č. 1566/4 (cca 4 bm) v k.ú. Nepomuk (v místě výstavby kruhové křižovatky U Pyramidy). Služebnost věcného břemene spočívá v zřízení, provozování, údržbě, opravách, úpravy za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti podzemního komunikačního vedení. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 500,- . Přesný rozsah věcného břemene určí geometrický plán, který bude na náklady investor vyhotoven po dokončení stavby.

 

Rekonstrukce kotelny ve sportovní hale Nepomuk  (USN-R2-1960/2014)

Bere na vědomí

Výsledek výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace akce ,,Rekonstrukce kotelny ve sportovní hale Nepomuk” v úrovni realizačního projektu.

b-CONTROLS CZ s.r.o.                                          23.500,- Kč bez DPH

Ing. Michal Filip, projekce –inženýring             24.500,-Kč neplátce DPH

TermoReal ,Dana Dražská                                   19.000,-Kč bez DPH

Schvaluje

Uzavření objednávky na zpracování projektové dokumentace v úrovni realizačního projektu s firmou TermoReal, Dana Dražská za částku 19.000,- Kč bez DPH.

 

Nepomuk, pěší bezbariérové trasy Nádražní ulice I. Etapa  (USN-R2-1961/2014)

Bere na vědomí

Návrh dodatku č.3 smlouvy o dílo s firmou COLAS, a.s. na akci ,, Nepomuk, pěší bezbariérové trasy Nádražní ulice I. etapa , jehož obsahem je zvýšení celkové ceny díla z důvodu změn vyvolaných občany a lámáním skalního podloží v trase dešťové kanalizace z částky 6.716.109,42 Kč bez DPH na částku 7.585.210,29 Kč bez DPH.

Schvaluje

Uzavření dodatku č.3 smlouvy o dílo s firmou COLAS, a.s. na akci ,, Nepomuk, pěší bezbariérové trasy Nádražní ulice I. etapa , jehož obsahem je zvýšení celkové ceny díla z částky 6.716.109,42 Kč bez DPH na částku 7.585.210,29 Kč bez DPH.

 

smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouva o právu provést stavbu (výstavba kNN v lokalitě „za elektrárnou“)  (USN-R2-1962/2014)

Bere na vědomí

Žádost o uzavření smlouvy – “smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.: IV-12-0009651 s firmou ČEZ Distribuce,a.s. , název: “Nepomuk, ul. Alexandra Berndorfa, kNN”” na pozemcích parc. č. 594/36, 594/12 a 594/65 (cca 98,64 m2) v k.ú. Nepomuk . Služebnost věcného břemene spočívá v umístění, zřízení, provozování, opravování, činění údržby, úpravy a výměny součásti distribuční soustavy. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu  11 200,- Kč + 2 352,- Kč DPH a poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných Vlastní smlouvou. Přesný rozsah věcného břemene určí geometrický plán, který bude vyhotoven po dokončení stavby.

Schvaluje

Uzavření smlouvy – “smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.: IV-12-0009651 s firmou ČEZ Distribuce,a.s.,  název: “Nepomuk, ul. Alexandra Berndorfa, kNN”” na pozemcích parc. č. 594/36, 594/12 a 594/65 (cca 98,64 m2) v k.ú. Nepomuk . Služebnost věcného břemene spočívá v umístění, zřízení, provozování, opravování, činění údržby, úpravy a výměny součásti distribuční soustavy. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu  11 200,- Kč + 2 352,- Kč DPH a poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných Vlastní smlouvou. Přesný rozsah věcného břemene určí geometrický plán, který bude vyhotoven po dokončení stavby.

 

Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., celková plocha 57,98 m2 a uzavření nájemní smlouvy  (USN-R2-1963/2014)

Schvaluje

Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., celková plocha 57,98 m2a uzavření nájemní smlouvy s (***).

Doporučuje ke schválení zastupitelstvu

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 15, o velikosti 2+k.k., celková plocha 57,98 m2 za cenu platnou pro rok 2014 ve výši 514 615,- Kč s tím, že první splátka ve výši 240 000,- Kč bude uhrazena převodem částky ve výši 162 707,- Kč z již zakoupeného bytu ( Za Kostelem 567, byt č. 12) a doplatek ve výši 77 293,- Kč bude uhrazen  při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 274 615,- Kč je splatný do 31.12.2014.

 

Prodej pozemků ve vlastnictví Města Nepomuk pod garážemi jiných vlastníků v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2  (USN-R2-1964/2014)

Bere na vědomí

Žádost (***) o odkoupení pozemku pod garáží st.p.č. 195 v k. ú. Klášter u Nepomuka.

Doporučuje zastupitelstvu ke schválení

Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 195 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 150 Kč/m2.

 

Přihlášení jedné osoby k trvalému pobytu v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 15-16  (USN-R2-1965/2014)

Neschvaluje

Přihlášení (***) k trvalému pobytu v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 15-16.

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB - „přeložka STL plynovodních přípojek - Nepomuk, Myslivecká ul.- I. etapa výstavby rodinných a bytových domů“  (USN-R2-1966/2014)

Bere na vědomí

Smlouvu – “Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene” s firmou RWE GasNet, s.r.o., na pozemcích parc. č. 1542/1 a 219/5 v k.ú. Nepomuk (ul. Myslivecká). Služebnost věcného břemene spočívá v zřízení, provozování, vstupování, vjíždění, stavebních úpravách, opravách, provozování a odstraňování plynárenského zařízení. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 500,- . Přesný rozsah věcného břemene určí geometrický plán, který nechá vyhotovit na své náklady budoucí povinný (město Nepomuk).

Schvaluje

Smlouvu – “Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene” s firmou RWE GasNet, s.r.o, na pozemcích parc. č. 1542/1 a 219/5 v k.ú. Nepomuk (ul. Myslivecká). Služebnost věcného břemene spočívá v zřízení, provozování, vstupování, vjíždění, stavebních úpravách, opravách, provozování a odstraňování plynárenského zařízení. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 500,- . Přesný rozsah věcného břemene určí geometrický plán, který nechá vyhotovit na své náklady budoucí povinný (město Nepomuk).

 

Povolení na stavební úpravy v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 6  (USN-R2-1967/2014)

Souhlasí

 Se stavebními  úpravami  v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 6 (***) – oprava povrchů omítek, maleb,  podlah a výměnu dveří a kuchyňské linky.

 

Předvolební prezentace kandidátů hnutí ANO PROSPERITĚ A SPORTU NEPOMUCKA  (USN-R2-1968/2014)

Bere na vědomí

Předvolební prezentaci a postavení stánku  dne 3.10.2014 od 17,00 hod. na náměstí před radnici  a před kašnou – hnutí  ANO PROSPERITĚ A  SPORTU NEPOMUCKA

 

Výměna vchodových dveří a okna v Nepomuku, U Sokolovny 559, nebytové prostory -prodejna  (USN-R2-1969/2014)

Bere na vědomí

Výměnu vchodových dveří a okna v Nepomuku, U Sokolovny 559, nebytové prostory – prodejna

Ukládá

Stavebnímu technikovi posouzení stavu vchodových dveří a okna v Nepomuku, U Sokolovny 559 – nebytové prostory, prodejna. Zajištění  nejméně tří cenových nabídek .

 

Nepomuk - komunikace I/20 - úprava pro city bloky  (USN-R2-1970/2014)

Bere na vědomí

Návrh smlouvy o dílo č. AIP 14 051 s firmou AIP Plzeň spol. s r.o. na vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci ,,Nepomuk – komunikace I/20 – úprava pro city bloky“ za cenu 19.250,- Kč bez DPH.

Schvaluje

Uzavření smlouvy o dílo č. AIP 14 051 s firmou AIP Plzeň spol. s r.o. na vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci ,,Nepomuk – komunikace I/20 – úprava pro city bloky“ za cenu 19.250,- Kč bez DPH.

 
 
 

Nepomuk - dešťová kanalizace v ul. Swalmenská a A. Berndorfa  (USN-R2-1971/2014)

Bere na vědomí

Návrh dodatku č.1 smlouvy o dílo s firmou Kanalizace a vodovody Starý Plzenec , a.s. na akci ,, Nepomuk – dešťová kanalizace v ul. Swalmenská a A. Berndorfa”, které obsahem je zvýšení celkové ceny z částky 1.270.500,- Kč bez DPH na částku 1.311.230,-Kč bez DPH z důvodu přepojování kanalizačních přípojek umístěných v trase dešťové kanalizace a úpravy trasy.

Schvaluje

Uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo s firmou Kanalizace a vodovody Starý Plzenec , a.s. na akci ,, Nepomuk – dešťová kanalizace v ul. Swalmenská a A. Berndorfa”, které obsahem je zvýšení celkové ceny na částku 1.311.230,-Kč bez DPH.

 

Objednávka recepturních tiskopisů s modrým pruhem na léčivé přípravky obsahující omamné látky seznamu I a psychotropní  látky seznamu II  (USN-R2-1972/2014)

Schvaluje

Objednání 20 bloků recepturních tiskopisů s modrým pruhem na léčivé přípravky obsahující omamné látky seznamu I a psychotropní  látky seznamu II u firmy DITIS, s.r.o., Oldřichovice v ceně 32 Kč za  1 blok.

Schvaluje

Poplatek za vydávání receptů s modrým pruhem ve výši 32 Kč za  1 blok.

Pověřuje

Ing. Jaroslava Somolíka objednáním 20 bloků recepturních tiskopisů s modrým pruhem na léčivé přípravky obsahující omamné látky seznamu I a psychotropní  látky seznamu II u firmy DITIS, s.r.o., Oldřichovice v ceně 32 Kč za  1 blok.

 

Dešťová kanalizace - bytový dům v ulici Pivovarská  (USN-R2-1973/2014)

Bere na vědomí

Návrh na provedení dešťové kanalizace – odkanalizování dešťových vod střešních svodů bytového domu v Pivovarské ulici a dešťových vod z přilehlých potrubí z důvodu snížení průsaků vody do podlah bytů v 1.NP. Předpokládaná cena při vybudování kanalizace pracovníky města Nepomuka cca 250.000,-Kč. Jedná se o délku potrubí 105 bm.

Schvaluje

Provedení dešťové kanalizace pro odkanalizování dešťových vod střešních svodů bytového domu v Pivovarské ulici a dešťových vod z přilehlých potrubí o délce 105 bm za částku cca 250.000,- Kč.

 
 
Nepomuk - obytná zóna za elektrárnou  (USN-R2-1974/2014)
Bere na vědomí

Výsledek výběrového řízení na záchranný archeologický dohled pro akci ,,Nepomuk – obytná zóna za elektrárnou”.

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o.                                     11.013,- Kč

Západočeské muzeum v Plzni, p.o.                                                  13.310,-Kč

Výsledek výběrového řízení na výkon koordinátora BOZP akce ,, Nepomuk – obytná zóna za elektrárnou”.

Ing. Jan Čepický, Oplot 39, 334 01 Přeštice                                  42.000,-Kč

Petr Koura, DiS, Dobrovského 1551/19, 301 00 Plzeň               30.000,-Kč

Jiří Loukota, Tachovská 35, 323 00 Plzeň                                      39.500,-Kč

Schvaluje

Uzavření objednávky s Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích, p.o. na záchranný archeologický dohled za celkovou částku 11.013,-Kč.

Uzavření mandátní smlouvy na výkon koordinátora BOZP akce ,, Nepomuk – obytná zóna za elektrárnou” s Petrem Kourou, DiS Dobrovského 1551/19, 301 00 Plzeň za celkovou částku 30.000,-Kč.           

Fotbalový turnaj v malé kopané  (USN-R2-1975/2014)
Bere na vědomí

Žádost pana Petra Velíška o příspěvek ve výši 10 000,-Kč na  fotbalový turnaj v malé kopané , který se bude konat  ve dnech 15. – 16. Srpna 2014 na minihřišti  s umělým povrchem v Nepomuku  a žádost o možnost  prodloužení  konání akce do 03:00 hodin a účast představitele města na předávání cen jelikož se akce koná ve spolupráci s Městem Nepomuk .

Neschvaluje

Finanční příspěvek  ve výši 10 000,-Kč na fotbalový turnaj v malé kopané pořadateli panu Petru Velíškovi .

 

Nepomuk,Myslivecká ul. - I.etapa výstavby rodinných a bytových domů  (USN-R2-1976/2014)

Bere na vědomí

Návrh smlouvy s firmou RWE Distribuční služby, s.r.o.  o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících. Jedná se o 3ks plynovodních přípojek v Myslivecké ulici na pozemcích par.č.1542/1 a 219/5 v k.ú. Nepomuk.

Schvaluje

Uzavření smlouvy s firmou RWE Distribuční služby, s.r.o.  o zajištění přeložky plynárenského zařízení-3ks plynových přípojek v myslivecké ulici a úhradě nákladů s ní souvisejících na pozemcích par.č.1542/1 a 219/5 v k.ú. Nepomuk.

 
Užitkový automobil typu PICK UP  (USN-R2-1977/2014)
Bere na vědomí

Výsledek výběrového řízení na dodávku užitkového automobilu typu PICK UP.

Auto CB Nepomucká 119, 326 00 Plzeň

Fiorino 1,3 Multijet 75k SX EURO 5+                                                  226.319,-Kč bez DPH

IC WEST, s.r.o. Slovanská alej 24, 326 00 Plzeň

Peugeot PARTNER UV,Partner furgon L1 1,6 HDi 92k                    258.080,17  Kč bez DPH

Autocentrum Šmucler s.r.o., Dvořákova304,

346 01 Horšovský Týn

Volkswagen Caddy skříň 1,6 TDI 55kw 5G KR                                  299.900,- Kč bez DPH

Schvaluje

Uzavření objednávky s firmou Auto CB Nepomucká 119, 326 00 Plzeň na dodávku užitkového automobilu typu Fiat Fiorino 1,3 Multijet 75k SX EURO 5+ za cenu 226.319,-Kč bez DPH.                                                  

 
Zateplení ZŠ Nepomuk  (USN-R2-1978/2014)
Bere na vědomí

Návrh dodatku č.1 na prodloužení smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru investor s firmou AIP Plzeň spol. s r.o. na akci ,,Zateplení  Základní školy- Nepomuk” do 15.7. 2015.

Návrh dodatku č.1 na prodloužení mandátní smlouvy na výkon technického dozora investora s Ing. Václavem Petrášem se sídlem Buková 47, 334 52 Merklín na akci ,,Zateplení Základní školy – Nepomuk” do 15.7. 2015.

Návrh dodatku č.1 na prodloužení mandátní smlouvy na výkon koordinátora BOZP s Petrem Kourou,DiS, se sídlem Dobrovského 1551/19, 301 00 Plzeň 3 – Jižní Předměstí na akci ,, Zateplení Základní školy – Nepomuk” do 15.7. 2015.

Schvaluje

Uzavření dodatku č.1  na prodloužení smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru investor s firmou AIP Plzeň spol. s r.o. na akci ,,Zateplení  Základní školy- Nepomuk” do 15.7. 2015.

Uzavření dodatku č.1 na prodloužení mandátní smlouvy na výkon technického dozora investora s Ing. Václavem Petrášem se sídlem Buková 47, 334 52 Merklín na akci ,,Zateplení Základní školy – Nepomuk” do 15.7. 2015.

Uzavření dodatku č.1 na prodloužení mandátní smlouvy na výkon koordinátora BOZP s Petrem Kourou,DiS, se sídlem Dobrovského 1551/19, 301 00 Plzeň 3 – Jižní Předměstí na akci ,, Zateplení Základní školy – Nepomuk” do 15.7. 2015.

 

Alena Marušincová                                                               Václav Kovář                       

     místostarosta                                                                    starosta města

 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY