Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 03:09:30, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Usnesení ze dne 8.6.2011

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 21. 06. 2011 14:55 hod.

Usnesení z jednání Rady města Nepomuk ze dne 8.6.2011

 

Číslo jednání: JedNR2-15/2011
Datum jednání: 08.06.2011
 
Přidělení čísla popisného dokončenému RD na pozemku st.p. 1325 v k.ú. Nepomuk (USN-R2-381/2011)
Schvaluje
Přidělení čísla popisného 614 v ulici Na Daníčkách dokončenému rodinnému domu na pozemku st.p. 1325 v k.ú. Nepomuk (***)
 
Smlouva o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí (USN-R2-382/2011)
Bere na vědomí
Rozhodnutí č. 42 Ministerstva životního prostředí o udělení dotace na akci: Farmářské trhy Nepomuk – náměstí
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Smlouva o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí pro realizaci projektu nazvaného: Farmářské trhy Nepomuk – náměstí. Celkovými uznatelnými náklady jsou investiční náklady na 12 ks prodejních stánků a na 2 ks chladicích vitrin bez DPH, tj. 96 000 Kč. Grantové prostředky tvoří 86 400 Kč. Z vlastních zdrojů bude hrazeno 10 % uznatelných nákladů projektu (9 600 Kč) a DPH (19 200 Kč), celkem se tedy jedná o 28 800 Kč.
 
Změna nájemce nemovitosti - pozemek č. 594/12 v k.ú. Nepomuk (USN-R2-383/2011)
Schvaluje
Změnu nájemce části nemovitosti – pozemek č. 594/12 v k.ú.Nepomuk (***)
 
Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací a p. Řežábkové za II. pololetí školního roku 2010/11 ve výši 15.000 Kč (USN-R2-384/2011)
Určuje
Odměnu ředitelům školských příspěvkových organizací a p. Řežábkové za II. pololetí školního roku 2010/11
 
Změna ve smlouvě o nájmu nebytových prostor, domu čp. 135 Nepomuk - Dvorec (USN-R2-385/2011)
Bere na vědomí
Žádost fi. ELITEX o změnuve smlouvě o nájmu nebytových prostor, domu čp. 135 Nepomuk – Dvorec v bodu III. Práva a povinnosti smluvních stran odst. 3
Schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s firmou ELITEX Nepomuk a. s. , který se týká změny v čl. III odst. 3 , kde je původně určeno využívání prostor k provozování ubytovacího zařízení a nově se toto změní na využívání   k provozování kanceláří .
 
Žádost (***) o odkoupení části pozemku č. 1549/3 v k. ú. Nepomuk (USN-R2-386/2011)
Bere na vědomí
Žádost (***) o odkoupení části pozemku č. 1549/3 v k. ú. Nepomuk.
Nesouhlasí
S odprodejem uvedené části .
Ukládá
Odboru FIN MěÚ Nepomuk  vyvěsit záměr na pronájem specifikované části pozemku. 
 
Prodej pozemkových parcel v k. ú. Dvorec přiléhající k „lesáckým bytovkám“ majitelům těchto nemovitostí (USN-R2-387/2011)
Bere na vědomí
Prodej pozemkových parcel v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická, přiléhající k řadovým domkům, majitelům těchto nemovitostí.
Ukládá
Vyvěsit záměr o prodeji pozemkových parcel v k. ú. Dvorec, ul. Lesnická.
 
Kupní smlouva na prodej pozemkové parcely č. 109/59 o výměře 253 m2 v k. ú. Dvorec (***) (USN-R2-388/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely č. 109/59 o výměře 253 m2 v k. ú. Dvorec (***) za 150 Kč/m2.
 
Kupní smlouva na prodej st.parcely č. 667 o výměře 80 m2, pozemkové parcely č. 601/10 o výměře 1277 m2 a 603/10 o výměře 40 m2 v k. ú. Nepomuk Fotbalovému klubu Nepomuk (USN-R2-389/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Kupní smlouvu na prodej st. parcely č. 667 o výměře 80 m2, pozemkové parcely č. 601/10 o výměře 1277 m2 a 603/10 o výměře 40 m2 v k. ú. Nepomuk Fotbalovému klubu Nepomuk za cenu 62 150,-Kč
 
Kupní smlouva na koupi pozemkových parcel PK č. 201/9 o výměře 122 m2 a 200/21 o výměře 145 m2 v k. ú. Dvorec od (***) za 27.000 Kč (USN-R2-390/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Kupní smlouvu na koupi pozemkových parcel PK č. 201/9 o výměře 122 m2 a 200/21 o výměře 145 m2 v k. ú. Dvorec od (***) za 27.000 Kč.
Smlouva na směnu pozemkové parcely PK č 1096 o výměře 1435 m2 v k. ú. Klášter ve vlastnictví Města Nepomuk za PP v k. ú. Nepomuk č. 1542/2 o výměře 105 m2, PP č. 585/ o výměře 177 m2 a 1566/4 o výměře ve vlastnictví firmy SKY-SOFT, spol. s.r.o. (USN-R2-391/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Smlouvu na směnu pozemkové parcely PK č. 1096 o výměře 1435 m2 v k. ú. Klášter ve vlastnictví Města Nepomuk za pozemkové parcely v k. ú. Nepomuk č. 1542/2 o výměře 105 m2, části ppč. 585 o výměře 177 m2 a ppč. 1566/4 o výměře 33 m2 ve vlastnictví firmy SKY-SOFT u , spol s r.o. za doplatek ve výši 30 000,-Kč, který uhradí firma městu . .
 
Kupní smlouva na prodej pozemkové parcely č. 213/2 o výměře 10 m2 v k. ú. Nepomuk „Na Daníčkách“ (***) za 450 Kč/m2 (USN-R2-392/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely č. 213/2 o výměře 10 m2 v k. ú. Nepomuk “Na Daníčkách (***) za 450 Kč/m2.
 
Zadání výběrového řízení na dodavatele dřevěných stánků a stolních chladících vitrín (USN-R2-393/2011)
Schvaluje
Zadání výběrového řízení na dodavatele dřevěných stánků a stolních chladících vitrín, které se budou používat při farmářských trzích.
Kritéria pro hodnocení nabídek:
1          výše nabídkové ceny
 
Převod bytu v Nepomuku, U sokolovny 560, byt č. 9 z manželů Suchanových na (***) (USN-R2-394/2011)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Převod bytu v Nepomuku, U sokolovny 560, byt č. 9 (***). Jedná se o byt 4 +1/ I kategorie .
 
Rekonstrukce kotelny mateřská školka Nepomuk (USN-R2-395/2011)
Bere na vědomí
Zadávací podmínky Rekonstrukce kotelny mateřské školky v Nepomuku dle výkazů výměr zpracovaných projektantkou p.Dražskou a všeobecných zadávacích podmínek.
Schvaluje
Složení výběrové komise pro výběr nejvhodnější nabídky.
Složení výběrové komise: P.Marušincová,p.Suchá,p.Liper,p.Novák,p.Silovský
Náhradníci:     P.Fabík,p.Horník,ing.Levý,ing.Netušil,Fr.Mašek
Schvaluje
Zadávací podmínky dle výkazů výměr a všeobecných zadávacích podmínek, jak
 
Rekonstrukce kotelny Dům služeb Nepomuk (USN-R2-396/2011)
Bere na vědomí
Zadávací podmínky pro výběr dodavatele Rekonstrukce kotelny Domu služeb v Nepomuku, dle výkazů výměr zpracovaných projektantkou p.Dražskou a všeobecných zadávacích podmínek.
Schvaluje
Výběrovou komisi pro výběr nejvhodnější nabídky.
Složení komise: P.Marušincová,p.Suchá,p.Liper,p.Novák, p. Silovký
Náhradníci: P.Fabík,p.Horník,ing.Levý,ing.Netušil,Fr.Mašek
 
Schvaluje
Zadávací podmínky dle výkazů výměr zpracovaných projektantkou p.Dražskou a všeobecné zadávací podmínky.Složení výběrové komise včetně náhradníků. Hlavním kriteriem je cena .
 
Zateplení ZŠ Nepomuk (USN-R2-397/2011)
Bere na vědomí
Zadání vypracování projektové dokumentace na základě zpracovaného energetického auditu.A to na provedení zateplení stěn,výměnu oken,zateplení stropů , opravu střešní konstrukce včetně střešní krytiny.
Schvaluje
Zadávací podmínky pro vypracování projektové dokumentace zateplení ZŠ Nepomuk na základě energetického auditu. A to na provedení zateplení stěn,výměnu oken,zateplení stropů , opravu střešní konstrukce včetně střešní krytiny. Seznam poptávaných projektových kanceláří.
 
Oprava podlahy tělocvičny Nepomuk (USN-R2-398/2011)
Schvaluje
Členy komise a náhradníky pro výběr dodavatele prací na opravu podlahy tělocvičny v Nepomuku.
Členové : P.Novák,p. Fr. Mašek ,p.Marušincová,ing.Levý,p.Silovský.
Náhradníci: Ing.Netušil,p.V. Horník, p. V. Kovář
 
Za kostelem 567,byt 1 (USN-R2-399/2011)
Bere na vědomí
Žádost o pravu stropu lodžie a podlahy lodžie bytu č. 1 p.Polívky.
Schvaluje
Opravu stropu lodžie odstraněním stávajícího nátěru použití silikónového fasádního nátěru.Odstranění stávající zvlněné zámkové dlažby podlahy lodžie. Provedení výkopu pro zaštěrkování,zhotovení železobetonové desky tl. 10cm nad úroveň terénu a provedení keramické dlažby.
 
Oprava balkónu Za kostelem 567,byt 16 (USN-R2-400/2011)
Bere na vědomí
Žádost o opravu balkónu v bytě č.16 v ul. Za kostelem č.p.567.
Schvaluje
Opravu balkónu v bytě č.16 v ul. Za kostele č.p.567. Odstranění stávající uvolněné dlažby,provedení nových klempířských prvků ,nové hydroizolace a dlažby. Opravu omítky čela balkonu a omítky dolní části.
 
Oprava stropu a podlahy lodžie (***) ,Za kostelem 567 (USN-R2-401/2011)
Bere na vědomí
Žádost o opravu stropu a podlahy lodžie p. Michálka.
Schvaluje
Opravu stropu lodžie odstraněním stávajícího odpadávajícího nátěru,provedení nového silikónového nátěru. Odstranění zvlněné zámkové dlažby lodžie,která se nachází v úrovni terénu. Provedení výkopu o ploše lodžie do hl. 20cm,zásyp a zhutnění štěrkopísku do úrovně terénu.Provedení železobetonové desky tl.10cm a nové keramické dlažby.
 
Závěrečný účet za rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2010 u Mikroregionu Nepomucko (USN-R2-402/2011)
Doporučuje zastupitelstvu k projednání
Závěrečný účet za rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2010 u Mikroregionu Nepomucko .
 
Závěrečný účet za rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2010 u Svazku obcí akcionářů a.s. Kanalizací a Vododvodů Starý Plzenec (USN-R2-403/2011)
Doporučuje k projednání zastupitelstvu
Závěrečný účet za rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2010 u Svazku obcí akcionářů a.s. Kanalizací a Vodovodů Starý Plzenec a. s.
 
Závěrečný účet za rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ( audit) za rok 2010 u Svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství (USN-R2-404/2011)
Doporučuje k projednání zastupitelstvu
Závěrečný účet za rok 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2010 u Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství
 
Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou RWE Gas Net , s.r.o. (USN-R2-405/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet , s.r.o. , jejímž předmětem je zřízení věcného břemene k parc. č. 108, 132, 154 dle KN v k . ú. Kozlovice u Nepomuka , spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství a dále vstupovat a vjíždět v souvislosti se szřízením , stavebními úpravami , opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek a to úplatně za cenu 11 378,-Kč bez DPH .
 
Smlouva o poskytnutí bezúročné půjčky na předfinancování dotace od SZIF ČR FK Nepomuk (USN-R2-406/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky na předfinancování dotace od SZIF Fotbalovému klubu Nepomuk na akci:”Modernizace zázemí pro activity sportovního Fotbalového klubu Nepomuk a dalších zájmových spolků” ve výši 300 000,-Kč .
 
Příspěvek města na TIMBERSPORT (USN-R2-407/2011)
Schvaluje
Příspěvek města Nepomuk ve výši 21 000,-Kč na TIMBERSPORT v rámci Nepomuckých pivních slavností 
 
Realizaci vodovodního řadu v ulici od Kostela sv. J. Nepomuckého ke Kaplance (USN-R2-408/2011)
Schvaluje
Realizaci vodovodního řadu v ulici od kostela sv. J. Nepomuckého ke Kaplance jako přílož do otevřeného výkopu v rámci investiční akce :”Revitalizace centra města Nepomuka – obnova veřejných prostranství – Přesanické náměstí a Plzeňská ulice” .
 
Pronájem Průhonického rybníku (USN-R2-409/2011)
Schvaluje
Nájemní smlouvu na pronájem pozemkové parcely č. 938 ( vodní plocha) o výměře 5769 m2 v k. ú. Nepomuk Klatovskému rybářství a.s. za dohodnutou cenu 500,-Kč /rok
 
Interaktivní mapa Nepomuka (USN-R2-410/2011)
Schvaluje
Nákup interaktivní mapy za cenu 13 000,-Kč, která bude umístěna do internetových stránek Nepomuka a do informačního kiosku
 
 
 
      Alena Marušincová                                 Václav Kovář                       
    místostarosta                     starosta města
 
 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY