Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 26.09.2022 05:09:29, Svátek má Andrea, zítra Jonáš
 

Usnesení ze dne 22.6.2011

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 08. 07. 2011 07:52 hod.

Usnesení z jednání Rady města Nepomuk dne 22.6.2011

 

Číslo jednání: JedNR2-16/2011
Datum jednání: 22.06.2011
 
Smlouva o zřízení a poskytování telekomunikační služby T-Mobile Profinet (USN-R2-411/2011)
Bere na vědomí
Informaci společnosti České Radiokomunikace a.s. (dodavatele telekomunikačních služeb) o uzavření smlouvy se společností T-Mobile CR, na základě které se novým operátorem služby pro Město Nepomuk stává od 1.12.2009 společnost T-Mobile CR. Dále bere na vědomí návrh smlouvy, předložené společností T-Mobile CR, legalizující nový stav.
Schvaluje
Smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb Městu Nepomuk společností T-Mobile CR.
 
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č. 6 do osobního vlastnictví (***) (USN-R2-412/2011)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č. 6 do osobního vlastnictví (***). Jedná se o byt o velikosti 1+3/I.kategorie o celkové výměře 87,72 m2 za cenu platnou do 31.7.2011 ve výši 335 763,- Kč.
 
Převod bytu v Nepomuk, Na Vinici 555, byt č. 5 (***) (USN-R2-413/2011)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Převod bytu v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 5 (***). Jedná se o byt 1+k.k./I.kategorie o celkové výměře 34,53 m2.
 
Přidělení bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 4 (***) (USN-R2-414/2011)
Schvaluje
Přidělení bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 4 o velikosti 1+1/I.kategorie o celkové výměře 43,09 m2 (***) na dobu neurčitou, za smluvní nájemné ve výši 65,- Kč/m2 od 1.7.2011.
 
Odkoupení pozemkové parcely č. 188/9 v k. ú. Nepomuk o výměře 40 m2 od (***) za 50 Kč/m2 (USN-R2-415/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Odkoupení pozemkové parcely č. 188/9 v k. ú. Nepomuk o výměře 40 m2 od (***) za 50 Kč/m2.
 
Kupní smlouva na prodej PP č. 432/1 o výměře 1976 m2, č. 433/... o výměře cca 1200 m2, pozemkové parcely č. 433/10 o výměře 5572 m2, č. 433/11 o výměře 2911 m2 a č. 1522/8 o výměře 791 m2 v k. ú. Nepomuk Silnicím Nepomuk s.r.o. za ..... Kč (USN-R2-416/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Kupní smlouvu na prodej PP č. 432/1 o výměře 1976 m2, č. 433/… o výměře cca 1200 m2, pozemku zjednodušené evidence – parcely původ pozemkový katastr (PK) č. 433/1 (nově 433/10 KN) o výměře 5572 m2, č. 433/3 (nově 433/11 KN) o výměře 2911 m2 a č. 1522/1 (nově 1522/8 KN) o výměře 791 m2 v k. ú. Nepomuk Silnicím Nepomuk s.r.o za 2.701.430 Kč
 
Přidělení čísla popisného rodinnému domu na pozemku st.p. 1290 v k.ú. Nepomuk (USN-R2-417/2011)
Schvaluje
Přidělení čísla popisného 615 v ulici Luční dokončenému rodinnému domu na pozemku st.p. 1290 v k.ú. Nepomuk (***)
Zápis z komise pro občanské záležitosti ze dne 8. 6. 2011 (USN-R2-418/2011)
Bere na vědomí
Zápis z komise pro občanské záležitosti ze dne 8. 6. 2011
 
Poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje - webová prezentace (USN-R2-419/2011)
Schvaluje
přijetí dotace podle smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2011“. Smlouva bude uzavřena s Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČO70890366. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace na činnost IC ve výši 10.000 Kč na webovou prezentaci - projekt Internetová prezentace významného malíře prof. Augustina Němejce a jeho rodného domu v Nepomuku.
 
Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje - pořízení inventáře (USN-R2-420/2011)
Schvaluje
přijetí dotace podle smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2011“. Smlouva bude uzavřena s Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČO70890366. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace na činnost IC ve výši 10.000 Kč na pořízení inventáře - vybavení info centra - projekt Zkvalitnění služeb informačního centra.
 
Přidělení čísla popisného budově na pozemku st.p. 552, parc.č. 94/16 v k.ú. Dvorec (USN-R2-421/2011)
Schvaluje
Přidělení čísla popisného 337 v ulici U Rybníčku, Nepomuk – Dvorec dokončenému rodinnému domu na pozemku st.p. 552, parc.č. 94/16 v k.ú. Dvorec (***)
Nákup klávesového hudebního nástroje do obřadní síně (USN-R2-422/2011)
Schvaluje
Nákup klávesového hudebního nástroje do obřadní síně Městského úřadu v Nepomuku za cenu do 30.000,00 Kč
 
6. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011 (USN-R2-423/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
6. rozpočtovou změnu města Nepomuk na rok 2011 , kde celkové příjmy činí 322 625 620,-Kč. Celkové výdaje činí 358 284 020,-Kč , financování úvěrů 545 100,-Kč
 
Rekonstrukce podlahy sportovní městské haly (USN-R2-424/2011)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na rekonstrukci sportovní městské haly dle přílohy
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Smlouvu o dílo s firmou Ryal tech za cenu 1 266 792,-Kč včetně DPH na rekonstrukci městské sportovní haly
 
Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci :“Rozšíření urnového háje“ (USN-R2-425/2011)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na projektovou dokumentaci:”Rozšíření urnového háje v Nepomuku “
Firma AIP Plzeň s.r.o. ……………………………………………………..114 000,-Kč včetně DPH
Firma Silnice Nepomuk s.r.o. ………………………………………….130 800,-Kč včetně DPH
Firma Inženýrská kancelář Bartoň Hajšman s.r.o. …………. 148 800,-Kč včetně DPH
 
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Smlouvu o dílo s firmou AIP Plzeň s.r.o. na projektovou dokumentaci na akci :”Rozšíření urnového háje v Nepomuku” za cenu 114 000,-Kč včetně DPH
 
Smlouva o dílo na akci:Rekonstrukce kotelny MŠ Nepomuk“ (USN-R2-426/2011)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na realizaci akce :”Rekonstrukce kotelny MŠ NepomuK”:
DHW Paleček s.r.o. …………………………………………..nesplnil hodnotící kriteria
Frátherm s.r.o. ………………………………………………..nesplnil hodnotící kritéria
Tempoterm s.r.o. …………………………………………….899 948,-Kč včetně DPH
Typov s.r.o. ……………………………………………………..nepodal nabídku
Gaspema s.r.o………………………………………………….768 952,-Kč včetně DPH
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Smlouvu o dílo s firmou Gaspema s.r.o. na akci:”Rekonstrukce kotelny MŠ Nepomuk” za cenu 768 952,-Kč včetně DPH
 
Smlouva o dílo na akci:“Rekosntrukce kotelny Nepomuk č.p. 476“ (USN-R2-427/2011)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na akci :”Rekonstrukce kotelny Nepomuk č.p. 476”:
DHW Paleček s.r.o. …………………………………………………………538 488,-Kč včetně DPH
Frátherm s.r.o. ………………………………………………………………...nesplnil hodnotící kriteria
Tempotherm s.r.o. ………………………………………………………….545 012,40 Kč včetně DPH
Typov s.r.o……………………………………………………………………….nepodal nabídku
Gaspema s.r.o. ……………………………………………………………….492 743,-Kč včetně DPH
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Smlouvu o dílo na akci:”Rekonstrukce kotelny Nepomuk č.p. 476” s firmou Gaspema s.r.o. za cenu 492 743,-Kč včetně DPH
 
Stížnost občanů na NEFESTÍK (USN-R2-428/2011)
Bere na vědomí
Stížnost občanů Nepomuka na průběh NEFESTÍK-u , který byl organizován O.S. NEPÁL dne 11. 6. 2011 .
Konstatuje
Že příští rok místo konání na tak živelnou akci určí raději mimo město a to hlavně z důvodů mravních deliktů mladistvých a hlasité hudby , na což si občané mimo jiné stěžovali taktéž jako v loňském roce.
 
nájemní smlouva s firmou EUROMUSIC (USN-R2-429/2011)
Schvaluje
Nájemní smlouvu s firmou EUROMUSIC s.r.o. na pronájem náměstí A. Němejce v době konání koncertu Lucie Bílé a to 1. 7. 2011 za cenu 15 000,-Kč .
 
zateplení ZŠ Nepomuk (USN-R2-430/2011)
Schvaluje
Členy komise a náhradníky pro výběr dodavatele projektové dokumentace na stavební akci:“Zateplení ZŠ Nepomuk“ a to jak na otevírání obálek , tak na hodnocení nabídek .
Členové : Václav Horník, Václav Novák , Ing. Jiří Levý , Josef Silovský , Alena Marušincová
Náhradníci : František Mašek , Jiří Fabík , Ladislav Kugler , Ing. Václav Netušil , Hubert Vaněk
 
Nepomuk - 22 třídní ZŠ, přístavba pavilonu ZUŠ (USN-R2-431/2011)
Schvaluje
Zadávací podmínky pro výběrové řízení dodavatele projektové dokumentace na akci:”Nepomuk-22. třídní ZŠ, přístavba pavilonu ZUŠ” jejímž hlavním kriteriem hodnocení je cena
Schvaluje
Komisi pro výběr dodavatele projektové dokumentace a to jak komisi pro otevírání nabídek , tak I komisi pro hodnocení nabídek na stavební akci :”Nepomuk-22 třídní ZŠ, přístavba pavilonu ZUŠ”
Členové : Alena Marušincová , Josef Silovský , Václav Novák , Zdeňka Palacká , Blanka Čubrová
Náhradníci : Jiří Fabík , František Mašek , Ladislav Kugler , Ing. Jiří Levý , Hubert Vaněk
 
Dopravně technické řešení Nepomuk (USN-R2-432/2011)
Schvaluje
Zadávací podmínky pro výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace stavební akce:”Dopravně technické řešení Nepomuk”, jejímž hlavním kritériem hodnocení je cena
Schvaluje
Výběrovou komisi pro výběr dodavatele projektové dokumentace na stavební akci :”Dopravně technické řešení Nepomuk” a to jak komisi pro otevírání obálek , tak i komisi pro hodnocení nabídek
Členové : Alena Marušincová , Josef Silovský , Václav Novák , Zdeňka Palacká , Blanka Čubrová
Náhradníci : Jiří Fabík , Ing, Jiří Levý , František Mašek , Hubert Vaněk , Ing. Václav Netušil
 
Nepomuk vrt pro pitnou vodu (USN-R2-433/2011)
Schvaluje
Projekt zkušebního vrtu na pitnou vodu na pozemku 774 (PK) v k. ú. Nepomuk . Následně se zažádá o dotaci na realizaci tohoto projektu.
 
Nepomuk - obytná zóna za elektrárnou (USN-R2-434/2011)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na stavební akci :”Nepomuk-obytná zona za elektrárnou”:
Inženýrská kancelář Bartoň – Hajšman s.r.o. …………………………………………..357 600,-Kč včetně DPH
AIP Plzeň spol. s r. o. ………………………………………………………………………………..402 000,-Kč včetně DPH
SUDOP PROJECT Plzeň a.s. ……………………………………………………………………….193 200,-Kč včetně DPH
Kadlec projekt s.r.o. ………………………………………………………………………………….384 000,-Kč včetně DPH
Macán projekce DS ………………………………………………………………………………… 115 200,-Kč včetně DPH
Silnice Nepomuk s.r.o. ………………………………………………………………………………413 040,-Kč včetně DPH 
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Smlouvu o dílo na dodavatele projektové dokumentace na stavební akci:”Nepomuk-obytná zona za elektrárnou “ s firmou Macán projekce DS za cenu 115 200,-Kč včetně DPH
 
Odpisový plán na konvektomat v MŠ Nepomuk (USN-R2-435/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Odpisový plán na konvektomat v MŠ Nepomuk, jehož zakoupení bylo schváleno v březnu 2011.
 
Použití prostředků z investičního fondu MŠ Nepomuk na nákup uzamykatelného zahradního domku do výše cca 60.000 Kč (USN-R2-436/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Použití prostředků z investičního fondu MŠ Nepomuk na nákup uzamykatelného zahradního domku do výše cca 60.000 Kč jako náhradu za původní starý altán, který je v havarijním stavu.
 
  Alena Marušincová                                                 Václav Kovář                       
        místostarosta                          starosta města
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY