Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 05.10.2022 06:10:32, Svátek má Eliška, zítra Hanuš
 

Usnesení ze dne 21.9.2011

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 12. 10. 2011 12:17 hod.

Usnesení z jednání Rady města Nepomuk ze dne 21.9.2011

 

Číslo jednání: JedNR2-22/2011
Datum jednání: 21.09.2011
 
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, nám.A.Němejce 63 – (***) (USN-R2-535/2011)
Bere na vědomí
Žádost (***) o prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, nám.A.Němejce 63
Schvaluje
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, nám.A.Němejce 63 – (***) od 1.1.2012 do 31.12.2012.
 
Zápis z komise pro občanské záležitosti ze dne 7. 9. 2011 (USN-R2-536/2011)
Bere na vědomí
Zápis z komise pro občanské záležitosti ze dne 7. 9. 2011
 
Pronájem pozemku č. 385/2 o celkové výměře 5614 m2 v k.ú. Kramolín u Nepomuka (USN-R2-537/2011)
Schvaluje
Pronájem pozemku č. 385/2 o celkové výměře 5614 m2 v k.ú. Kramolín u Nepomuka (***) za nájemné 0,10Kč/m2/rok.
 
Zjištění příčiny výskytu plísní Nepomuk 558-(***) (USN-R2-538/2011)
Bere na vědomí
Cenovou nabídku ve výši 20.400,-Kč s DPH firmy Dekprojekt s.r.o. na jištění příčiny výskytu plísní v bytě (***) Nepomuk 558.
Schvaluje
Cenovou nabídku ve výši 20.400,-Kč s DPH firmy Dekprojekt s.r.o. na zjištění příčiny výskytu plísní v bytě (***) Nepomuk 558.
 
Ohňostroj 27. 11. 2011 (USN-R2-539/2011)
Schvaluje
příspěvek na slavnostní ohňostroj v rámci akce Slavnostní rozsvícení vánočního stromu dne 27. listopadu 2011 ve výši 10 000 Kč
 
Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Za kostelem 566, byt č. 2, o velikosti 0+1,celková plocha 31,62 m2 (USN-R2-540/2011)
Schvaluje
Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Za kostelem 566, byt č. 2 o velikosti 0+1, o celkové ploše 31,62 m2 a uzavření nájemní smlouvy od 1.10.2011 (***) .
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) za cenu platnou pro rok 2011 ve výši 237 793,- Kč s tím, že první splátka ve výši 75 000,- Kč je splatná při podpisu nájemní smlouvy. Doplatek ve výši 162 793,- Kč do 31.12.2011. Druhá varianta možnosti splácení – při podpisu nájemní smlouvy 1. splátka ve výši 75 000,- Kč, doplatek do 31.10.2019 ve výši 217 404,- Kč, celková cena bytu 292 404,- Kč
 
Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, U sokolovny 558, byt č. 13, o velikosti 1+3, celková plocha 84,71 m2 (USN-R2-541/2011)
Schvaluje
Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, U sokolovny 558, byt č. 13 o velikosti 1+3, o celkové ploše 84,71 m2 a uzavření nájemní smlouvy od 1.10.2011 (***) .
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) za cenu platnou pro rok 2011 ve výši  534 436,-Kč s tím, že první splátka ve výši 150 000,- Kč je splatná při podpisu nájemní smlouvy. Doplatek ve výši 384 436,- Kč do 31.12.2011. Druhá varianta možnosti splácení – při podpisu nájemní smlouvy 1. splátka ve výši 150 000,- Kč, doplatek do 31.3.2018 ve výši 498 137,- Kč, celková cena bytu 648 137,- Kč.
 
Pivovarská 572, 1.NP (USN-R2-542/2011)
Bere na vědomí
Žádost (***) o zřízení příčky a dveří na chodbě v 1.NP bytového domu Pivovarská 572.
Neschvaluje
Žádost (***) o zřízení příčky a dveří na chodbě v 1.NP bytového domu Pivovarská 572.
 
Znalecký posudek ve věci prodeje st. parcely č. 686 a budovy na ní stojící bez č.p. v k. ú. Nepomuk   (USN-R2-543/2011)
Bere na vědomí
Znalecký posudek ve věci prodeje st. parcely č. 686 a budovy na ní stojící v k. ú. Nepomuk
 
Opravy MK v Nepomuku a Dvorci  (USN-R2-544/2011)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na opravu místních komunikací ve Dvorci a Nepomuku.
Kesko CZ, s.r.o.                       s cenou             144.804,-Kč s DPH
Protemo stavby, a.s.          s cenou        134.875,20 Kč s DPH
Kopeso s.r.o.    s cenou             115.559,- Kč s DPH
Schvaluje
Uzavření smlouvy o dílo na opravu místních komunikací v Nepomuku a Dvorci s firmou Kopeso s.r.o., za nabídkovou cenu 115.559,-Kč s DPH.
9. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011 (USN-R2-545/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
9. rozpočtovou změnu Města Nepomuk za rok 2011, kde celkové příjmy činí 332.070.170,- Kč a celkové výdaje činí 360.864.740,- Kč, financování úvěrů 545.100,- Kč
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek
 
Inventarizace města Nepomuk k 31. 12. 2011 (USN-R2-546/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Organizační zabezpečení inventarizace Města Nepomuk k 31.12.2011 a vyřazení navrhovaného majetku odpovědnými pracovníky jednotlivých složek města dle přiloženého seznamu.
 
Projekt :“Nepomuk - rekonstrukce místních komunikací „ (USN-R2-547/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Na základě Oznámení o schválení projektu „Nepomuk - rekonstrukce místních komunikací“ (reg. č. CZ.1.14/1.5.00/13.02501) k financování schvaluje zastupitelstvo města Nepomuku uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad k realizaci projektu „Nepomuk - rekonstrukce místních komunikací“, dle vzoru platného pro třináctou výzvu ROP Jihozápad se zaměřením na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací (vzor zveřejněný na webových stránkách www.rr-jihozapad.cz), za podmínek schválené žádosti ve 13. kole výzvy ROP NUTS II Jihozápad.
 
VTL plynovod DN 500 PN 40 Strážovice - Nepomuk-II. etapa (USN-R2-548/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Nepomuk a firmou RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Ústí nad Labem , jejímž předmětem je zřízení věcného břemene k pozemku parcela č. 189 dle KN v k.ú. Nový Dvůr u Myslíva v rámci budování plynárenského zařízení VTL plynovod DN 500 PN 40 Strážovice – Nepomuk – II.etapa včetně součástí a příslušenství, spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení včetně příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek a to úplatně za cenu 780,00 Kč bez DPH .
 
Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM ČR (USN-R2-549/2011)
Ruší
Část usnesení XVI. Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 16.4.2009 ve znění zastupitelstvo schvaluje:
Bezúplatný převod pozemkových parcel č. 303/5 o výměře 172 m2, 616/1 o výměře 471 m2, č. 1514/6 o výměře 515 m2, č. 1514/7 o výměře 65 m2, č. 1538/2 o výměře 27 m2, č. 1545/4 o výměře 1204 m2 a pozemků ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr č. 208 o výměře 306 m2, č. 589 o výměře 108 m2, č. 611 o výměře 4707 m2, č. 616/1 o výměře 21 m2, č. 616/2 o výměře 825 m2, č. 1513 o výměře 11 285 m2, č. 1514/1 o výměře 118 m2, č. 1534/4 o výměře 185 m2, č. 1538 o výměře 2908 m2, č. 1546/1 o výměře 328 m2, č. 1568 o výměře 10 744 m2, č. 1569 o výměře 186 m2, vše v k.ú. Nepomuk a pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr č. 376/3 o výměře 61 m2 v k.ú. Dvorec od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR na Město Nepomuk
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Bezúplatný převod pozemkových parcel č. 199/18 o výměře 99 m2, č. 202/5 o výměře 335 m2, č. 280/3 o výměře 570 m2, č. 284/29 o výměře 473 m2, č. 303/5 o výměře 172 m2, č. 303/6 o výměře 2719 m2, č. 303/9 o výměře 21 m2, č. 310/10 o výměře 359 m2, č. 310/17 o výměře 182 m2, č. 310/18 o výměře 3 m2, č. 359/1 o výměře 10 m2, č. 589 o výměře 108 m2, č. 590/6 o výměře 317 m2, č. 603/12 o výměře 191 m2, č. 615/27 o výměře 21 m2, č. 616/1 o výměře 455 m2, č. 1507/3 o výměře 852 m2, č. 1512/3 o výměře 513 m2, č. 1513/2 o výměře 5843 m2, č. 1513/18 o výměře 13 m2, č. 1513/19 o výměře 29 m2, č. 1513/23 o výměře 359 m2, č. 1513/30 o výměře 4 m2, č. 1514/4 o výměře 38 m2, č. 1514/6 o výměře 515 m2, č. 1514/7 o výměře 65 m2, č. 1538/2 o výměře 27 m2, č. 1538/4 o výměře 3292 m2, č. 1545/4 o výměře 1204 m2, č. 1546/4 o výměře 132 m2, č. 1546/5 o výměře 171 m2, č. 1549/11 o výměře 158 m2, č. 1560/11 o výměře 316 m2, č. 1513/6 – podíl ¼ o výměře 61 m2, č. 1513/20 – podíl ¼ o výměře 58m2, č. 1513/22 – podíl ¼ o výměře 24 m2 vše v k.ú. Nepomuk a dále parcel původ Pozemkový katastr PK č. 376/3 o výměře 61 m2 v k.ú. Dvorec od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR. 
 
Dohoda o partnerství (USN-R2-550/2011)
Schvaluje
Dohodu o partnerství uzavřenou s obcí Mladý Smolivec k projektu : “CYKLOSTEZKA”FORMANSKÁ STEZKA “ STARÝ SMOLIVEC-DOŽICE “. Předmětem této dohody je předávání zkušeností   obci Starý Smolivec z podobných akcí realizovaných městem Nepomuk . Město Nepomuk vystupuje v projektu bez finanční účasti.
 
Smlouva o výpůjčce pozemků (USN-R2-551/2011)
Schvaluje
Smlouvu o výpůjčce části pozemku č. 595 v k. ú. Nepomuk o výměře 10,5 m2 (3x3,5m) uzavřenou s Mikroregionem Nepomucko za účelem umístění objektu čekárny v Třebčické ulici , na kterou sehnal Mikroregion Nepomucko dotaci .
 
Dopravně technické řešení Nepomuk   (USN-R2-552/2011)
Schvaluje
Zadávací podmínky pro výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace stavební akce:”Dopravně technické řešení Nepomuk – kruhová křižovatka u Normy “ v k. ú. Nepomuk    jejímž hlavním kritériem hodnocení je cena .
 
Komise pro výběr :“Ochranných pásem vodních zdrojů pitné vody Nepomuk“ (USN-R2-553/2011)
Schvaluje
Zadávací podmínky pro výběrové řízení   pro stanovení “Ochranných pásem vodních zdrojů Nepomuk” , jejímž hlavním kritériem je cena .
Schvaluje
Komisi   pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení : Josef Silovský , Hubert Vaněk , Alena Marušincová , náhradníci : Marek Petrů , Václav Novák , Jiří Fabík 
 
 
     
   Alena Marušincová                 Václav Kovář                       
      místostarosta                     starosta města
 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY