Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 05.10.2022 08:10:30, Svátek má Eliška, zítra Hanuš
 

Usnesení ze dne 21.11.2011

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 23. 12. 2011 14:18 hod.

Usnesení z jednání Rady města Nepomuk ze dne 21.11.2011

 

Číslo jednání: JedNR2-26/2011
Datum jednání: 21.11.2011
 
Úplatný převod pozemkové parcely č. 936/4 v k. ú. Klášter u Nepomuka o výměře 321 m2 ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy ČR, s.p. Hradec Králové, na Město Nepomuk (USN-R2-624/2011)
Souhlasí
s úplatným převodem pozemkové parcely č. 936/4 v k. ú. Klášter u Nepomuka o výměře 321 m2 ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy ČR, s. p. Hradec Králové, na Město Nepomuk.
 
Prominutí nedobytné pohledávky - dopravní přestupek, rychlost za rok 2007 (USN-R2-625/2011)
Schvaluje
Prominutí nedobytné pohledávky – dopravní přestupek, rychlost za rok 2007 (***) ve výši 2 500,- Kč
 
Prominutí nedobytné pohledávky - dopravní přestupek za rok 2006 (USN-R2-626/2011)
Schvaluje
Prominutí nedobytné pohledávky – dopravní přestupek za rok 2006 (***) ve výši 2 500,- Kč
 
Rozpočtový výhled (USN-R2-627/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Rozpočtový výhled města Nepomuk na rok 2012 – 2015 dle přílohy.
 
Navýšení odpisového plánu Mateřské školy Nepomuk na rok 2011 o částku 400 Kč (uzamykatelný zahradní altán) (USN-R2-628/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Navýšení odpisového plánu MŠ Nepomuk na rok 2011 o částku 400 Kč (uzamykatelný zahradní altán).
 
Úplatný převod pozemkové parcely č.1476/2 o výměře 131 m2 v k. ú. Nepomuk, ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy ČR, s.p. Hradec Králové, na Město Nepomuk (USN-R2-629/2011)
Souhlasí
s úplatným převodem pozemkové parcely č. 1476/2 o výměře 131 m2 v k. ú. Nepomuk, ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy ČR, s.p. Hradec Králové, na Město Nepomuk.
 
Zápis z komise pro občanské záležitosti (USN-R2-630/2011)
Bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 9. 11. 2011
 
Pivovarská 572, byt č.16, (***) (USN-R2-631/2011)
Bere na vědomí
Žádost (***) na výměnu oken v bytě č. 16, Pivovarská 572 včetně vnitřních a venkovních parapetů.
Nesouhlasí
S výměnou oken (***)  v bytě č. 16, Pivovarská 572 včetně vnitřních a venkovních parapetů.
 
Přidělení čísla popisného dokončenému RD na pozemku st.p. 1338 v k.ú. Nepomuk (USN-R2-632/2011)
Schvaluje
Přidělení čísla popisného 619 v ulici Školní dokončenému rodinnému domu na pozemku st.p. 1338 a na parc.č. 359/2 v k.ú. Nepmuk (***)
 
Přidělení čísla popisného dokončenému RD na pozemku č. stp. 1314 v k.ú. Nepomuk (USN-R2-633/2011)
Schvaluje
Přidělení čísla popisného 618 v ulici Na Daníčkách dokončenému rodinnému domu na pozemku č. stp. 1314 v k.ú. Nepomuk (***)
 
Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č.5, o velikosti 1+3, celková plocha 84,97m2 (USN-R2-634/2011)
Schvaluje
Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 5, o velikosti 1+3, celková plocha 84,97m2 a uzavření nájemní smlouvy od 1.12.2011 (***) .
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) za cenu platnou pro rok 2011 ve výši 532 320,- Kč s tím, že první splátka ve výši 150 000,- Kč je splatná při podpisu nájemní smlouvy. Doplatek ve výši 382 320,- Kč do 31.12.2011. Druhá varianta možnosti splácení – při podpisu nájemní smlouvy 1. splátka ve výši 150 000,- Kč, doplatek do 31.3.2018 ve výši 495 580,- Kč, celková cena bytu 645 580,- Kč.  
 
Žádost Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk o příspěvek pro kapli sv. Vojtěcha „Šlépěje“ (USN-R2-635/2011)
Souhlasí
S poskytnutím příspěvku ve výši 37 000,- Kč na opravu kaple sv. Vojtěcha “Šlépěje” v Zelenodolské ulici v Nepomuku, která je v majetku Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, U Sokolovny 561, byt č. 3 (USN-R2-636/2011)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, U Sokolovny 561, byt č. 3 o velikosti 4+1/I. kategorie o celkové výměře 81,66 m2 za cenu platnou pro rok 211 ve výši 511 800,- Kč. První splátka ve výši 150 000,- Kč byla již uhrazena, doplatek ve výši 361 800,- Kč bude uhrazen do 31.12.2011.
 
Převod bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 6 z dcery na rodiče (USN-R2-637/2011)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Převod bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 6 o velikosti 1+3/I.kategorie o celkové ploše včetně příslušenství 79,59 m2 z dcery (***)  na rodiče (***) a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní za cenu platnou pro rok 2012 ve výši 511 240,- Kč. První splátka ve výši 120 000,- Kč byla již uhrazena, doplatek ve výši 391 240,- Kč bude doplacen do 31.12.2012.
 
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2011 (USN-R2-638/2011)
Bere na vědomí
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Nepomuk za rok 2011 – bez závad
 
Prominutí nedobytné pohledávky - nájemné nebytové prostory za rok 2008 (USN-R2-639/2011)
Schvaluje
Prominutí nedobytné pohledávky – nájemné nebytové prostory 2008 fa Renau s.r.o. Plzeň ve výši 1 193,11 Kč
 
Bezúplatný převod pozemkové parcely č. 201/3 o výměře 89 m2 v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Městu Nepomuk (USN-R2-640/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Bezúplatný převod pozemkové parcely č. 201/3 o výměře 89 m2 v k. ú. Nepomuk (u Barumu) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Městu Nepomuk.
 
proplacení přípojky panu (***) (USN-R2-641/2011)
Schvaluje
Proplacení 1/2 finančních nákladů vodovodní přípojky panu (***)z ulice Nábřežní v Nepomuku . Toto je z důvodu kontaminace jeho studny vlivem blízkého umístění čistírny odpadních vod města.
 
Rekonstrukce místních komunikací (USN-R2-642/2011)
Schvaluje
Zadávací podmínky na výběrové řízení dodavatele stavby :“Nepomuk - rekonstrukce místních komunikací“ .
Schvaluje
Zadávací podmínky na výběrové řízení na technický dozor investora stavby :”Nepomuk-rekonstrukce místních komunikací”.
 
11. rozpočtová změna města Nepomuk (USN-R2-643/2011)
Schvaluje
11. rozpočtovou změnu města Nepomuk na rok 2011 , kde celkové příjmy činí 336 115 170,-Kč , celkové výdaje činí 364 110 140,-Kč, financování úvěrů 545 100,-Kč
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek
 
Návrh rozpočtu na rok 2012 (USN-R2-644/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Rozpočet města Nepomuk na rok 2012 dle příloh. 
 
Informace firmy Kuvag o rozšíření firmy (USN-R2-645/2011)
Bere na vědomí
Informaci zástupce   firmy Kuvag o záměru rozšíření areálu o další halu a zároveň   nemá námitek .
 
Kulturní akce - „Evropská noc vědců“ (USN-R2-646/2011)
Bere na vědomí
Informaci o možnosti pořádání kulturní akce pod názvem :”Evropská noc vědců” ve městě Nepomuk v roce 2012 .
 
Revitalizace centra města Nepomuk - obnova veřejných prostranství Přesanické náměstí a Plzeňská ulice (USN-R2-647/2011)
Souhlasí
S výškovou úpravou závěsů venkovních vrat a se zvětšením oken ze sklepa u domu pana Rudolfa Petra v ulici proti kostelu sv. Jana Nepomuckého.   Tyto stavební úpravy provede Město , protože jsou nutné vzhledem k dokončené stavbě :”Revitalizace centra města Nepomuk- obnova veřejných prostranství Přesanické náměstí a Plzeňská ulice.” Tuto stavbu realizovalo Město Nepomuk.
 
Smlouva o poskytování dovozu obědů firmou GASTROPA (USN-R2-648/2011)
Souhlasí
S dohodou uzavřenou s firmou J. Panc (Měčín) o ukončení rámcové kupní smlouvy na dodávku a odběr hotových jídel ( obědů ) při výkonu pečovatelské služby občanům .
Schvaluje
Uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku a odběr hotových jídel (obědů) při výkonu pečovatelské služby občanům s firmou GastroPa s. r.o. Bližanovy .
 
Přímý přenos fotbalového turnaje v NIKA-TV (USN-R2-649/2011)
Souhlasí
S uvedením přímého přenosu fotbalového žákovského turnaje o pohár starosty města Nepomuk , které se uskuteční v roce 2012 v Nepomuckém televizním kanálu NIKA-TV .
 
Uzavření smlouvy s firmou na přehodnocení současných pojistných smluv města Nepomuk (USN-R2-650/2011)
Schvaluje
Poptání přehodnocení současných pojistných smluv města Nepomuk u společnosti Makléřský servis s.r.o. , který zastupuje pan Štych a pan Hipman .
 
Rozšíření urnového háje (USN-R2-651/2011)
Schvaluje
Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou AIP Plzeň s.r.o. na projektovou dokumentaci akce :”Rozšíření urnového háje” , který se týká posunutí termínů jež je způsoben veřejným projednáváním (anketou)
 
Nepomuk-22. třídní ZŠ, přístavba pavilonu ZŠ (USN-R2-652/2011)
Schvaluje
Dodatek ke smlouvě o dílo na dodávku projektové dokumentace na akci:”Nepomuk-22. Třídní ZŠ přístavba pavilonu ZŠ” , který se týká úpravy termínů , jež jsou vyvolány veřejným projednáním ( anketou) . 
 
Uložení chrániček pod komunikace pro telekomunikační vedení (USN-R2-653/2011)
Souhlasí
S uložením chrániček pod komunikace , které se budou rekonstruovat v rámci akce :”Nepomuk-rekonstrukce místních komunikací” pro telekomunikační vedení ať už města , nebo jiných subjektů . Chráničky budou majetkem města .
 
Telekomunikační rozvody v obytných domech města Nepomuk (USN-R2-654/2011)
Souhlasí
S umístěním kabelových rozvodů firmy SKY SOFT v městských domech pro telekomunikační účely. Firma SKY SOFT si toto financuje sama .
 
Dopravně technické řešení Nepomuk - kruhová křižovatka U Sokolovny (USN-R2-655/2011)
Schvaluje
Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou AIP Plzeň spol. s r.o. na dodávku projektové dokumentace na akci:”Dopravně technické řešení Nepomuk – kruhová křižovatka U Sokolovny” , který se týká úpravy termínů , jež jsou vyvolány veřejným projednáváním .  
 
Dopravně technické řešení - kruhová křižovatka u Pyramidy (USN-R2-656/2011)
Schvaluje
Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou AIP Plzeň spol. s r. o. na dodávku projektové dokumentace na akci:”Dopravně technické řešení Nepomuk – kruhová křižovatka U Pyramidy” , který se týká úpravy termínů , jež jsou vyvolány veřejným projednáváním . 
 
Dopravně technické řešení - kruhová křižovatka u Normy (USN-R2-657/2011)
Schvaluje
Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou AIP Plzeň spol. s r. o. na dodávku projektové dokumentace na akci:”Dopravně technické řešení Nepomuk – kruhová křižovatka U Normy” , který se týká úpravy termínů , způsobené veřejným projednáním . 
 
Zápis z kontrolního výboru   (USN-R2-658/2011)
Bere na vědomí
Zápis z kontrolního výboru
 
Zavedení registru dlužníků u města Nepomuk (USN-R2-659/2011)
Schvaluje
Zavedení systému poskytování informací o nedoplatcích na veřejných dávkách a poplatcích jednotlivými odbory MěÚ Nepomuk tajemníkovi MěÚ jako nadřízenému zaměstnanci   pracovníků na úseku výkonu státní správy.
 
Směrnice na odpisy majetku města Nepomuk (USN-R2-660/2011)
Ukládá
Starostovi a tajemníkovi zajistit sestavení směrnice na odpisy majetku města Nepomuk
 
 
   Alena Marušincová                                                                  Václav Kovář                        
        místostarosta                                                                   starosta města
 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY