Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 04:09:02, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Usnesení ze dne 2. 11.2011

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 05. 12. 2011 14:29 hod.

Usnesení z jednání Rady města Nepomuk ze dne 2.11.2011

 

Číslo jednání: JedNR2-25/2011
Datum jednání: 02.11.2011
 
Přidělení čísla popisného budově - dokončenému RD na pozemku st.p. 553 v k.ú. Dvorec (USN-R2-602/2011)
Schvaluje
Přidělení čísla popisného 338 v ulici Průmyslová dokončenému rodinnému domu na pozemku st.p. 553 v k.ú. Dvorec (***)
 
Směna nově vzniklé PP č.199/22 (25 m2) v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví Města Nepomuk za nově vzniklé PP č. 199/21 (14 m2), č. 199/20 (9 m2) a č. 1743 (2 m2) v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví (***) (USN-R2-603/2011)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Směnu nově vzniklé pozemkové parcely č. 199/22 o výměře 25 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví Města Nepomuk za nově vzniklé pozemkové parcely č. 199/21 o výměře 14 m2, č. 199/20 o výměře 9 m2 a č. 1743 o výměře 2 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví (***).
 
Zřízení věcného břemene mezi Městem Nepomuk a p. (***) spočívající v uložení, přístupu, příjezdu a zásahu do PP (***) parcelní č. 782 v k. ú. Nepomuk pro opravy, údržbu a výměnu kanalizačních a vodovodních sítí (USN-R2-604/2011)
Schvaluje a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 
Zřízení věcného břemene mezi Městem Nepomuk a p. (***), zastupovanou p. (***), spočívající v uložení, přístupu, příjezdu a zásahu do pozemkové parcely p. (***) parcelní č. 782 v k. ú. Nepomuk pro opravy, údržbu a výměnu kanalizačních a vodovodních sítí.
Žádost p. (***) o odkoupení části PP č. 1726 v k. ú. Nepomuk „U Pošty“, sousedící s jeho nemovitostí (USN-R2-605/2011)
Bere na vědomí
Žádost p. (***) o odkoupení části pozemkové parcely č. 1726 v k. ú. Nepomuk v ul. U Pošty, sousedící s jeho nemovitostí.
Souhlasí
S tím , aby vyhotovení oddělovacího geometrického plánu a odprodej části pozemku , který musí schválit zastupitelstvo, proběhl až po ukončení stavby – rekonstrukce přilehlé ulice včetně chodníku, což bude v roce 2012 . 
 
Směna nově vzniklé PP č. 212/10 o výměře 3075 m2 v k. ú. Dvorec ve vlastnictví Města Nepomuk za nově vzniklé PP č. 228/8 (133 m2), č. 212/11 (112 m2) v k. ú. Dvorec a č. 397 o výměře 2230 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví (***) (USN-R2-606/2011)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Směnu nově vzniklé pozemkové parcely č. 212/10 (oddělené od PP 212/1) o výměře 3075 m2 v k. ú. Dvorec ve vlastnictví Města Nepomuk za nově vzniklé pozemkové parcely č. 228/8 (oddělené od 228/4) o výměře 133 m2, dále č. 212/11 (oddělené od 212/8) o výměře 112 m2 v k. ú. Dvorec a č. 397 o výměře 2230 m2 v k. ú. Nepomuk, všechny tři ve vlastnictví (***) bez doplatku .
 
Výměna oken v bytě (***)-BD Za Kostelem (USN-R2-607/2011)
Bere na vědomí
Žádost p(***) o výměnu oken v jejím bytě v ulici Za Kostelem a opravu zateplení stropní konstrukce.
Nesouhlasí
S výměnou oken v bytě (***) v ulici Za Kostelem a opravu zateplení stropní konstrukce. Z finančních důvodů se to bude řešit nejdříve v příštím roce.
 
Žádost SKY-SOFT spol. s r.o. o uložení inženýrských sítí v rámci rekonstrukce místních komunikací (USN-R2-608/2011)
Bere na vědomí
Žádost firmy SKY-SOFT spol. s r.o. o možnost pokládky chráničky pro telekomunikační vedení na pozemcích dotčených rekonstrukcí komunikací (ulice Myslivecká, Luční, ulice U Pošty, Plzeňská, Na Kapalnce Na Čiháku atd.)
Odkládá
Projednání tohoto bodu na příští radu 
 
Žádost SKY-SOFT spol. s r.o. o uložení inženýrských sítí - bytových domů (USN-R2-609/2011)
Bere na vědomí
Žádost firmy SKY-SOFT spol. s r.o. o možnost zasíťování bytových domů ve vlastnictví či správě Města Nepomuk
Odkládá
Projednání tohoto bodu na příští radu
 
Odměny ředitelům škol, zřizovaných Městem Nepomuk, za I. pololetí školního roku 2011/12 (***) (USN-R2-610/2011)
Určuje
Odměny ředitelům škol, zřizovaných Městem Nepomuk, za I. pololetí školního roku 2011/12 (***)
 
Zrušení městské soutěže na byt v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č. 1 - veřejná obálková metoda pro neurčitý okruh zájemců (USN-R2-611/2011)
Ruší
usnesení rady USN-R2-521/2011 ve znění rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení : Vyhlášení městské soutěže na byt v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č. 1 o velikosti 1+2/ I. kategorie o celkové výměře včetně příslušenství 71,49 m2 za vyvolávací cenu 8 000,- Kč – veřejná obálková metoda pro neurčitý okruh zájemců.
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 28 (USN-R2-612/2011)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 28 o velikosti 2 + k.k./ I.kategorie o celkové výměře 47,26 m2 za cenu platnou pro rok 2011 ve výši 318 276,- Kč. První splátka ve výši 75 000,- Kč byla již uhrazena, doplatek ve výši 243 276,- Kč bude doplacena do 31.12.2011.
 
Zrušení pronájmu bytu s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 558, byt č. 13, o velikosti 1+3, celková plocha 84,71 m2 (USN-R2-613/2011)
Ruší
Pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 558, byt č. 13 o velikosti 1+3, o celkové ploše 84,71 m2 a uzavření nájemní smlouvy od 1.10.2011 (***).
Ruší
Usnesení USN-R2-541/2011 ve znění rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) za cenu platnou pro rok 2011 ve výši 534 436,- Kč s tím, že první splátka ve výši 150 000,- Kč je splatná při podpisu nájemní smlouvy. Doplatek ve výši 384 436,- Kč do 31.12.2011. Druhá varianta možnosti splácení – při podpisu nájemní smlouvy 1. splátka ve výši 150 000,- Kč, doplatek do 31.3.2018 ve výši 498 137,- Kč, celková cena bytu 648 137,- Kč.
 
Oslavy Silvestra 2011 na náměstí   (USN-R2-614/2011)
Bere na vědomí
Nabídku pana Lukeše na organizování oslav Silvestra 2011 na náměstí v Nepomuku za finanční účasti města .
Nesouhlasí
 S organizováním oslav Silvestra na náměstí v Nepomuku za finanční spoluúčasti města Nepomuk .
 
Vyhlášení městské soutěže na byt v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č. 1 - veřejná obálková metoda pro neurčitý okruh zájemců (USN-R2-615/2011)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Vyhlášení městské soutěže na byt v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č. 1 o velikosti 1+2/I.kategorie o celkové výměře včetně příslušenství 71,49 m2 za vyvolávací cenu 6 500,- Kč   veřejná obálková metoda pro neurčitý okruh zájemců.
 
Obecně závazná vyhláška (USN-R2-616/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Obecně závaznou vyhlášku města Nepomuk číslo 3/ 2011 o stanovení veřejně přístupných míst , na kterých je provozování výherních hracích přístrojů , včetně interaktivních videoloterijních terminálů zakázáno   
 
Kruhová křižovatka U Sokolovny   (USN-R2-617/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Odkoupení části pozemkové parcely č. 273/5 o výměře cca 34 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví JUDr. Vladimíra Vätera pro realizaci kruhového objezdu U Sokolovny.
 
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Odkoupení části pozemkové parcely č. 349/3 o výměře cca 162 m2 a části PP č. 349/2 o výměře cca 34 m2 v k. ú. Nepomuk od tělovýchovné organizace Sokol Nepomuk pro realizaci kruhového objezdu U Sokolovny.
 
Nepomuk -rekonstrukce místních komunikací (USN-R2-618/2011)
Schvaluje
Mandátní smlouvu uzavřenou s firmou Stavební poradna spol. s r. o. na výběrové řízení na stavební dozor v rámci stavební akce:”Nepomuk- Rekonstrukce místních komunikací” za cenu 30 000,-Kč bez DPH .
 
Smlouva s fi: EKOLAMP (USN-R2-619/2011)
Schvaluje
Smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systemu Ekolamp. Jedná se o zpětný odkup světelných zařízení - žárovek , zářivek atd . 
 
Revitalizace centra města Nepomuka (USN-R2-620/2011)
Schvaluje
Osazení jednoho stojanového svítidla do ulice Na Kaplance nad rámec smlouvy o dílo za 59 502,- Kč s DPH . Svítidlo bude stejného typu jako ostatní v ulici. Osazení provede firma F+V elektro .
Schvaluje
Smlouvu o výpůjčce pozemku   uzavřenou s  ŘSD ČR a to na nově utvořenou pozemkovou parcelu č. 1513/32 o velikosti 12 m2 do , které byly sloučeny části parcel 1513/1 o velikosti 7 m2 a 1513/5 o velikosti 5 m2 vše v k. ú. Nepomuk . Na uvedených parcelách se nachází Přesanické náměstí.      
 
Kupní smlouva na odkup části středotl. plynovodu ve Dvorci (USN-R2-621/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Kupní smlouvu číslo 9411001689/163062 uzavřená s firmou RWE GasNet, s.r.o. týkající se převodu vybudované části středotlakého plynovodu průměru 63 mm a délky 3,0 m v k. ú. Dvorec z města Nepomuk na firmu RWEGasNet, s.r.o. za cenu 6840,-Kč včetně DPH .
 
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce (USN-R2-622/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Bere na vědomí
Nabídky od firem na systém pro sledování vozidel města Nepomuk - viz. příloha
Schvaluje
Uzavření smlouvy s firmou TLV. s. r. o. za cenu 108 000,-Kč bez DPH na sledování vozidel města Nepomuk po dobu 5 let. U firmy TLV. s.r.o. se jedná se o systém GPS Dozor . 
 
 
Alena Marušincová                      Václav Kovář                       
   místostarosta                            starosta města
 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY