Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 05.10.2022 07:10:01, Svátek má Eliška, zítra Hanuš
 

Usnesení ze dne 19.12.2011

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 23. 01. 2012 14:22 hod.

Usnesení z jednání Rady města Nepomuk ze dne 19.12.2011

 

Číslo jednání: JedNR2-28/2011
Datum jednání: 19.12.2011
 
Převod bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 4 z manželů na manželku (USN-R2-687/2011)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Převod bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 4 z manželů (***) na (***). Jedná se o byt 3+k.k./I.kategorie.
 
Žádost o odkoupení pozemkové parcely č. 211/2 v k. ú. Nepomuk (USN-R2-688/2011)
Bere na vědomí
Žádost (***) o odkoupení pozemkové parcely č. 211/2 o výměře 1005 m2 v k. ú. Nepomuk (Na Daníčkách).
 
Uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v Nepomuku, Na Vinici 544 (USN-R2-689/2011)
Bere na vědomí
Žádost (***) na pronájem nebytových prostor v Nepomuku, Na Vinici 544 za účelem prodeje nových a použitých věcí různého druhu. 
Schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Nepomuku, Na Vinici 544 (***) za roční nájemné ve výši 19 896,- Kč .
 
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 367, byt č. 4 (USN-R2-690/2011)
Schvaluje
Přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, J.Kubíka 367, byt č. 4 (***) ve výši regulovaného nájemného na dobu neurčitou .
 
Dodatek č. 1 k „Volebnímu řádu pro volbu členů školské rady Základní školy Nepomuk“ (USN-R2-691/2011)
Schvaluje
Dodatek č. 1 k “Volebnímu řádu pro volbu členů školské rady Základní školy Nepomuk”.
 
Prominutí nedobytné pohledávky TKO 2006 (USN-R2-692/2011)
Schvaluje
Prominutí nedobytné pohledávky – TKO 2006 ve výši 4 000,- Kč
 
Prominutí nedobytné pohledávky TKO 2007 (USN-R2-693/2011)
Schvaluje
Prominutí nedobytné pohledávky – TKO 2007 ve výši 5 850,- Kč
 
Prominutí nedobytné pohledávky TKO 2008 (USN-R2-694/2011)
Schvaluje
Prominutí nedobytné pohledávky TKO 2008 ve výši 11 250,- Kč
 
Zápis z komise pro občanské záležitosti ze dne 7.12.2011 (USN-R2-695/2011)
Bere na vědomí
Zápis z komise pro občanské záležitosti ze dne 7. 12. 2011
 
Plán kulturních akcí v městě Nepomuk na rok 2012 (USN-R2-696/2011)
Schvaluje
Plán kulturních akcí v městě Nepomuk na rok 2012 (viz. přiložený soubor)
 
Smlouva o zřízení věcného břemene (USN-R2-697/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřenou s firmou RWE GasNet, s.r.o.   , jejímž předmětem je , že město Nepomuk jako povinný do jednoho roku od doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení uzavřou úplatně smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívající v právu zřídit a provozovat na cizích nemovitostech a to na parc. č. 325/58, č. 346/3, č. 358/12 vše v k. ú. Nepomuk plynárenské zařízení a dále v právu vstupovat a vjíždět na tyto cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním , stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
 
Veřejnoprávní smlouva na výkon městské policie (USN-R2-698/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Veřejnoprávní smlouvu na výkon   agendy Městské policie uzavřenou s Městem Blovice
 
Úprava cen vodného a stočného (USN-R2-699/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Zvýšení cen vodného na 28,-Kč za m3   včetně DPH a stočného na 27,-Kč za m3 včetně DPH pro rok 2012 pro Město Nepomuk
Schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu uzavřenou s firmou Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec a.s. , jehož předmětem je změna nájmu na 1,50Kč včetně DPH za každý fakturovaný 1m3 vody a 1,50 Kč včetně DPH za každý 1 m3 fakturované odvedené vody
 
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 4/2011 o změně obecně závazné vyhlášky města Nepomukč. 2/2011 o místních poplatcích (USN-R2-700/2011)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Obecně závaznou vyhlášku města Nepomuk č. 4/2011 o změně obecně závazné vyhláška města Nepomuk č. 2/2011 o místních poplatcích
 
Dopravně technická opatření:“Kruhová křižovatka u Sokolovny“ (USN-R2-701/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Projekt dopravně technického opatření:”Kruhová křižovatka u Sokolovny”
 
Dopravně technická opatření :“Kruhová křižovatka U Pyramidy“ (USN-R2-702/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Projekt dopravně technického opatření :”Kruhová křižovatka U Pyramidy”
 
Dopravně technické opatření :“Kruhová křižovatka u Normy“ (USN-R2-703/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Projekt dopravně technického opatření:”Kruhová křižovatka u Normy”
Středotlaký plynovod a přípojka pro pavilon ZUŠ Nepomuk (USN-R2-704/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní. Předmětem této smlouvy je , že Město Nepomuk vybuduje středotlaký plynovod o DN 63 v délce 33 m a přípojku DN 32 v délce 10 m a po kolaudaci to firma RWE GasNet, s.r.o. odkoupí od města za cenu 91 000,-Kč bez DPH.   Číslo smlouvy : 9411002137/150624.
 
Sanatorium sv. Jana Nepomuckého (USN-R2-705/2011)
Schvaluje
Zrušení akciové společnosti Sanatorium sv. Jana Nepomuckého a.s. , IČO 263 37 088 , vstup společnosti do likvidace a jmenování Aleny Nové likvidátorem společnosti
Doporučuje projednání v zastupitelstvu
Zrušení této akciové společnosti 
 
Pojištění majetku města (USN-R2-706/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Informaci o pojištění majetku města
 
Studie na bezbariérové chodníky (USN-R2-707/2011)
Bere na vědomí
Výsledek výběrového řízení na vypracování studie a dokumentace k územnímu rozhodnutí   na akci : Nepomuk – pěší bezbariérové trasy :
Inženýrská kancelář Bartoň – Hajšman s.r.o. Plzeň………………………………175 860,-Kč včetně DPH
Projekční kancelář ROJT, Domažlice ………………………………………………………185 784,-Kč včetně DPH
Nedvěd s.r.o. D projekt Plzeň ………………………………………………………………189 096,-Kč včetně DPH
Souhlasí
S uzavřením smlouvy o dílo s firmou Bartoň – Hajšman s.r.o. Plzeň za cenu 175 860,-Kč včetně DPH až po projednání tohoto záměru a to minimálně studie v zastupitelstvu města Nepomuk
 
Směrnice na odpisy (USN-R2-708/2011)
Schvaluje
Směrnice na odpisy majetku města Nepomuk
 
Nepomuk-rekonstrukce místních komunikací   (USN-R2-709/2011)
Schvaluje
Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na výběrové řízení koordinátora bezpečnosti práce zakázky :”Nepomuk –rekonstrukce místních komunikací” ve složení : Alena Marušincová , Josef Silovský , Václav Horník, Jiří Fabík a Václav Novák , náhradníci František Mašek, Ing. Václav Netušil , Mgr. Miroslav Němec, Miroslav Míkovec, Ing. Jiří Levý
Schvaluje
Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na výběrové řízení   výkonu archeologického průzkumu zakázky :”Nepomuk –rekonstrukce místních komunikací” ve složení : Alena Marušincová , Josef Silovský , Václav Horník, Jiří Fabík a Václav Novák , náhradníci František Mašek, Ing. Václav Netušil , Mgr. Miroslav Němec, Miroslav Míkovec, Ing. Jiří Levý.
 
Ruší část usnesení č. USN-R2-681/2011 ve znění rada Schvaluje
Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na výběrové řízení stavby :”Nepomuk – rekonstrukce místních komunikací” ve složení : Václav Novák , Alena Marušincová , Josef Silovský, Jaroslav Vítovec a Kristýna Soukupová , náhradníci Václav Horník , Jiří Fabík, Ing. Václav Netušil , Ing. Ivana Jašková , Ing. Martina Gabrielová
Schvaluje
Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na výběrové řízení stavby :”Nepomuk – rekonstrukce místních komunikací” ve složení : František Mašek , Alena Marušincová , Josef Silovský, Jaroslav Vítovec a Kristýna Soukupová , náhradníci Václav Horník , Jiří Fabík, Ing. Václav Netušil , Ing. Ivana Jašková , Ing. Martina Gabrielová
  
Snížení dlužné částky   (USN-R2-710/2011)
Schvaluje
Snížení dlužné částky za pronájem pivních setů firmě EUROMUSIC na 10 000,-Kč včetně DPH , z důvodu neuzavření zapůjčení pivních setů písemnou formou a žádostí p. Lukeše o prominutí platby.
 
 
 
                       
 
 
 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY