Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 02:09:33, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Usnesení ze dne 10.8.2011

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 29. 08. 2011 09:16 hod.

Usnesení z jednání Rady města Nepomuk dne 10.8.2011

 

Číslo jednání: JedNR2-19/2011
Datum jednání: 10.08.2011
 
Stížnost nájemníků domu Nádražní 476 (USN-R2-477/2011)
Bere na vědomí
Stížnost nájemníků domu č.p. 476 v Nádražní ulici, ze dne 1.8. 2011.
Ukládá
Na základě finančních možností města zatím paní Suché zařízení lokální opravu střechy 
 
Zápis z komise pro občanské záležitosti ze dne 20. 7. 2011 (USN-R2-478/2011)
Bere na vědomí
Zápis z komise pro občanské záležitosti ze dne 20. 7. 2011
 
Plzeňská ulice-oprava propadlého dláždění (USN-R2-479/2011)
Bere na vědomí
Opravu propadlých částí žulové dlažby v Plzeňské ulici o ploše 292 m2 za nabídkovou cenu 212.917,-Kč s DPH.
Odkládá
Opravu propadlých částí žulové dlažby v Plzeňské ulici o ploše 292 m2 za nabídkovou cenu 212.917,-Kč s DPH s tím , že se bude opravovat povrch v roce 2012 nebo 2013 .  V současné době se opraví pouze nejakutnější části .
Důvodová zpráva:
Vlivem provozu došlo k sednutí dlažby v místě pojezdu koly vozidel. V těchto místech zůstává stát voda ,která při průjezdu vozidel znečisťuje zdivo rodinných domků. Cenová nabídka viz. příloha.
 
Žádost (***) o prodej pozemkové parcely v k. ú. Kozlovice u Nepomuka č. 485 o výměře 2744 m2 (USN-R2-480/2011)
Bere na vědomí
Žádost (***) o prodej pozemkové parcely v k. ú. Kozlovice u Nepomuka č. 485 o výměře 2744 m2.
Nesouhlasí s prodejem
Pozemkové parcely v k. ú. Kozlovice u Nepomuka č. 485 o výměře 2 744 m2 .
 
Zvýšení kupní ceny bytů v Nepomuku, Na Vinici 448,452,455,466 (USN-R2-481/2011)
Bere na vědomí
Úpravu současné kupní ceny bytů v Nepomuku, Na Vinici 448,452,455,466 od data schválení zastupitelstva . 
Ukládá
Odboru finančnímu a majetkovému udělat detailní analýzu vývoje cen bytů prodávaných městem Nepomuk v porovnání s tržní cenou srovnatelných bytů v Nepomuku .
 
Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, s vybranými obcemi ve správním obvodu ORP Nepomuk (USN-R2-482/2011)
Schvaluje
Uzavření veřejnoprávních smluv o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, s obcemi : Čížkov, Čmelíny, Chlumy, Klášter, Kozlovice, Kramolín, Měcholupy, Mileč, Mohelnice, Nekvasovy, Oselce, Polánka, Prádlo, Sedliště, Srby, Tojice, Třebčice, Vrčeň; s úhradou nákladů v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 25,- Kč za každý jednotlivý úkon.
 
Žádost o podporu Linky bezpečí (USN-R2-483/2011)
Nesouhlasí
S poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,00 Kč na podporu Linky bezpečí
 
Žádost (***) o směnu části jejich PP č. 628/3 v k. ú. Nepomuk za PP města č. 632 v k. ú. Nepomuk o výměře 198 m2 (USN-R2-484/2011)
Bere na vědomí
Žádost (***) o směnu části pozemkové parcely č. 628/3 v jejich vlastnictví v k. ú. Nepomuk, zasahující do komunikace parcelní č. 1507/1, která je ve vlastnictví města, za pozemkovou parcelu č. 632 v k. ú. Nepomuk o výměře 198 m2 ve vlastnictví města.
Ukládá
Odboru finančnímu a majetkovému projednat (***) vyhotovení geometrických plánů pro oddělení části pozemkové parcely č. 632 v k. ú. Nepomuk a adekvátní část jejich pozemkové parcely č. 628/3 v k. ú. Nepomuk .   Pozemková parcela bude oddělena tak , aby zůstala zachována šířka komunikace pro případnou rekonstrukci a opravu. Geometrický plán na oddělení parcely č. 628/3 zaplatí (***) a oddělení parcely č. 632 v k. ú. Nepomuk zaplatí město Nepomuk .
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-0004283/1 (USN-R2-485/2011)
Schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-0004283/1 s firmou ČEZ Distribuce , a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly , Teplická 874/8 , jejímž předmětem je zřízení věcného břemene přes část parcely č. 360/1 v k. ú. Prádlo spočívající v zajištění strpění , umístení zřízení a provozování zemního kabelu NN v rozsahu 30 m2 , přípojková skříň v rozsahu 1,0 m2 na pozemku p.č. 360/1 v k. ú. Prádlo , a to za jednorázovou úplatu 1 000,-Kč.  
 
Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0004203/VB/1 (USN-R2-486/2011)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0004203/VB/1. Tímto dodatkem se upravuje Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12- 0004203/VB/1 a to dotčením pozemku p. č. 1560/2 ZE (PK) zařízením distribuční soustavy , kterou se konkrétně rozumí „Nepomuk, U Pošty-kNN, NN“, IE-12-0004203 – zemní kabel NN , 2x přípojková skříň . Pozemek p.č. 1560/2 ZE(PK) město Nepomuk získalo bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR.
 
Smlouva o zřízení věcného břemene číslo OE-12-0002778/VB/1 (USN-R2-487/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo OE-12-0002778/VB/1 uzavřené se společností ČEZ Distribuce , a.s. se sídlem Děčín , Teplická 874/8 ,   jejímž předmětem je zřízení věcného břemene   přes část pozemku č. 579 KN v k. ú. Dvorec v rámci akce :”Dvorec ČSD – oprava TS, NN” . Věcné břemeno spočívá ve strpění práva strany oprávněné , aby v souladu s podmínkami stanovenými územním rozhodnutím a stavebním povolením zřídila a provozovala zařízení distribuční soustavy včetně práva umístění zařízení distribuční soustavy na Dotčené nemovitosti , jakož I strpět další zákonná omezení s tímto právem spojená a dále zdržet se po dobu trvání věcného břemene na Dotčené nemovitosti provádění činností , které by ohrozily nebo mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu zařízení distribuční soustavy nebo ohrozit život , zdraví či majetek osob , a které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup strany oprávněné k zařízení distribuční soustavy.
 
 
 
      Alena Marušincová                                 Václav Kovář                       
      místostarosta                     starosta města
 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY