Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 26.09.2022 04:09:16, Svátek má Andrea, zítra Jonáš
 

IV.čtvrletí 2007-2

Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 30. 12. 2007 10:52 hod., aktualizováno: 30. 12. 2007 12:44 hod.

Usnesení z jednání rady města Nepomuk konaných ve IV.čtvrtletí 2007 - 2.část

Usnesení
č.j.827/I/07
z jednání rady města konaného dne 19.12.2007

100 - rada projednala

 • Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy Městské Policie s městem Blovice a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • pronájem pozemkové parcely č. 432/1 a části 433/4 o výměře cca 1111 m2 a parcel ve zjednodušené evidenci 1522/1, 433/1 a 433/3 vše v k.ú. Nepomuk – vše za cenu 100.000,- Kč/rok se závazkem uzavření budoucí kupní smlouvy na dobu 4 let od účinnosti smlouvy se společností Silnice Nepomuk s.r.o. zastoupené jednatelem společnosti panem Josefem Skalou a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • 5. změnu rozpočtu města Nepomuk pro rok 2007 s možností úpravy do 31.12.2007 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Rozpočtové provizorium Města Nepomuk na rok 2008 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Rozpočtový výhled města Nepomuk do roku 2011 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní  na byt č.16, 2+1, 59,40m2, Pivovarská 572, v Nepomuku, cena bytu v roce 2007 – 445.871,- Kč, první splátka 260.000, doplatek do 31.12.2007 ve výši 185.871,- Kč - jedná se o současné nájemníky a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Prodej bytu do osobního vlastnictví  – Na Vinici 448, byt č. 9, 1 + 3, 67,32 m2, v Nepomuku – cena bytu 295.700,- Kč – úhrada po sepsání kupní smlouvy, nejpozději do 31.3.2008 –jedná se o současné nájemníky a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Odpisový plán příspěvkových organizací ZŠ, MŠ, ZUŠ Města Nepomuk pro rok 2008 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Zásady rozpočtového provizoria Města Nepomuk platné od 1.1.2008 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-0000673/1 na parc.č. 1569/2 KN o výměře 1292 m2 a 1569/3 o výměře 580 m2 v k.ú. Nepomuk s ČEZ Distribuce, a.s. spočívající ve strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy ČEZ na těchto pozemcích a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením – změna dokončené stavby rodinného domu čp. 18 na pozemku stp.č. 37 v kat.ú. Dvorec – stavební úpravy a vestavba podkroví, kanalizační a vodovodní přípojka, STL a NTL plynová přípojka vč. vnitřních rozvodů vody, kanalizace, plynu, ÚT, elektroinstalace a oplocení, zpevněné plochy, na pozemcích stp.č. 37, parc.č. 260, parc.č. 550/1 a parc.č. 248/7 v kat.ú. Dvorec  – zpracovala sl. Voříšková a nemá námitek
 • výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby – základnová stanice RDTF sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republik, a.s., na pozemku parc.č. 433/1, 433/4, 438/1 v kat.ú. Nepomuk dne 19.12. 2007 v 10.00 hod. na místě stavby pro Telefónicu O2 Czech Republic, Praha a nemá námitek
 • oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – „Nepomuk, Nádražní parc.č. 358/2 – NN“ na pozemku parc.č. 358/2, 358/15, 1569/1, 1569/2, 1569/3 v kat.ú. Nepomuk na 14.1.2008 v 9.00 v kanceláři stavebního úřadu pro ČEZ Distribuce, a.s. a nemá námitek
 • Žádost pana Petra Hlavy o prodloužení kanalizačního řadu k pozemkové parcele č. 359/7 v k. ú. Nepomuk u ZŠ - město prodlouží tento kanal. řad do konce roku 2009
 • Zápis č.9 z jednání kontrolního výboru dne 10.12.2007

101– rada projednala a schválila

 • omezení provozu na odboru sociálních věcí a zdravotnictví v měsících leden až březen  2008 následovně: Úřední hodiny pro veřejnost budou v měsíci leden až březen 2008 pouze: Pondělí: 08.00 – 18.00, Středa: 08.00 – 18.00 (toto bude zveřejněno v kabelové televizi, v Nepomuckých novinách a dále budou seznámeni starostové obcí ve správním obvodu ORP Nepomuk)
 • zrušení čísla evidenčního E36 v ulici Třebčická
 • přidělení čísla popisného 93 v ulici Třebčická
 • přidělení čísla popisného 594 bytovému domu na pozemku stp.č. 1294 v k.ú. Nepomuk v ulici Na Daníčkách – vlastník nemovitosti je STAFIN a.s., Plzeň
 • přidělení čísla popisného 595 bytovému domu na pozemku stp.č. 1297 v k.ú. Nepomuk v ulici Na Daníčkách – vlastník nemovitosti je STAFIN a.s., Plzeň
 • ukončení nájemní smlouvy s firmou STAFIN pozemní stavitelství, s.r.o. Plzeň na pronájem nebytových prostor v ulici Nádražní 476 dohodou k 31.12.2007
 • vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor v ulici Nádražní 476 o výměře 51,92 m2
 • spolupráci města Nepomuk s Úřadem práce Plzeň-jih na trhu práce okresu Plzeň-jih, město Nepomuk bude zastupovat pan starosta
 • proplacení nákladů na autobusový zájezd Dětského domova Nepomuk
 • provádění kontroly tržního řádu města 2x za měsíc (každý druhý pátek) tří člennou komisí ve složení: 1 člen zastupitel města (návrh Novák), 1 člen zástupce fin. a majetkového odboru, 1 člen zástupce živnostenského odboru
 • Smlouvu s Atelierem Soukup, s.r.o., Plzeň na vypracování studie využití rodného domu Augustina Němejce v Nepomuku čp. 129 za cenu 68.782,- Kč
 • Pronájem nebytových prostor v Nepomuku, U Sokolovny 559 o výměře 85,38 m2 panu Petrovi Kubečkovi „DOMINO“ Tojická 322, Nepomuk- Dvorec za účelem provozování obchodu s papírem,tabákem,novinami a školními potřebami

102– rada projednala a neschválila

 • nabídku inzerce v časopise Dovolená pro vás 1 strana 7.000,- Kč

103 – rada bere na vědomí

 • rozhodnutí MěÚ Nepomuk, odboru vnitřních věcí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Jaroslava Pořízka
 • rozhodnutí MěÚ Nepomuk, odboru vnitřních věcí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Vladislava Slámy
 • posudek na 1 občana
 • podání informací na 4 občany
 • dopis společnosti KMG Czech Republic s.r.o. specialisty na oblast výzkumu veřejného mínění a trhu s žádostí o souhlas se zařazením do průzkumu na téma infrastrukturní vybavenost měst a obcí a jejich představy o dalším rozvoji místní infrastruktury
 • reakci pana Křepelky Václava na některé odpovědi starosty z ankety v listopadových Nepomuckých novinách
 • dopis starostovi od ministra vnitra ČR MUDr. Mgr. Ivana Langera ohledně projektu „Policie pro všechny“
 • informace starosty o novele zákona o odpadech, který by měl platit od 1.1.2009
 • rozhodnutí MPSV č. 1 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2007 na výplatu příspěvku na péči
 • informace k jednání s OSA po výpovědi smluv s provozovateli kin
 • rozhodnutí Městského úřadu Nepomuk, odboru vnitřních věcí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Zdeňka Zoubka
 • rozhodnutí Městského úřadu Nepomuk, odboru vnitřních věcí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Zdeňka Zoubka ml.
 • rozhodnutí Městského úřadu Nepomuk, odboru vnitřních věcí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Blaženy Zoubkové
 • rozhodnutí Městského úřadu Nepomuk, odboru vnitřních věcí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu Lenky Kočišové
 • rozhodnutí Městského úřadu Nepomuk, odboru vnitřních věcí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu  pro paní Radku Převrátilovou a jejího nezletilého syna Lukáše Převrátila
 • rozhodnutí Městského úřadu Nepomuk, odboru vnitřních věcí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu  pro pana Radka Koláře 
 • nabídka firmy TECHOEXPORT a.s. na získání dotací z Operačního programu Životního prostředí
 • nabídka firmy Tebodin Czech Republic, Praha 8 na získávání dotací z programu Životní prostředí
 • zápis z jednání s JUDr. Hynkem Bromem ve věci seznámení s projektem zaštítěným Právnickou fakultou ZČU Plzeň „Spolupráce veřejného a soukromého sektoru“ ze dne 3.12.2007
 • územní rozhodnutí o umístění stavby – elektrická přípojka 0,4 kV zemním kabelem pro pozemek parc.č. 108 v kat.ú. Nepomuk pro ČEZ Distribuce Plzeň
 • územní souhlas s umístěním stavby garáže na pozemku parc.č. 79/6 v kat.ú. Dvorec
 • rozhodnutí o prodloužení povolení k nakládání s vodami na pozemku stp.č. 94/1 v kat.ú. Dvorec
 • rozhodnutí o povolení pokácení dvou jasanů na pozemku parc.č. 108 v kat.ú. Nepomuk
 • protokol o ústním jednání ve věci stavby – přístavba a stavební úpravy domu čp. 152 na pozemku stp.č. 129 v kat.ú. Nepomuk
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – změna dokončené stavby výrobní budovy na pozemku stp.č. 258 – přístavba výrobní haly, kanceláře, sociálního zařízení a garáže včetně dešťové kanalizace, elektrická přípojka na pozemku stp.č. 538/1,538/2 a parc.č. 191/8, 191/14, 554/2 v kat.ú. Dvorec pro Elitex Nepomuk a.s.
 • povolení k nakládání s podzemními vodami na pozemcích stp.č. 167 a parc.č. 314/3 v kat.ú. Dvorec pro XAVERgen a.s., farma Dvorec
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – dva bytové domy po 6ti bytech včetně elektroinstalace a plynového ÚT v bytech, dvě přípojky NTL plynovodu od HUP a vnitřní rozvody plynu, dvě vodovodní přípojky na vodovodní řad a vnitřní rozvody vodovodu, dvě kanalizační přípojky na kanalizační řad a vnitřní rozvody kanalizace na pozemcích stp.č. 1297, 1294 a parc.č. 215/14v kat.ú. Nepomuk pro STAFIN a.s., Edvarda Beneše 540/31, Plzeň
 • souhlas se změnou v užívání stavby – rekreačního domku na rodinný dům na pozemku stp.č. 60 v kat.ú. Nepomuk
 • povolení k nakládání s podzemními vodami na pozemku parc.č. 199/6 v kat.ú. Nepomuk pro Automoto klub Nepomuk v AČR
 • povolení k nakládání s podzemními vodami na pozemku parc.č. 196/11 v kat.ú. Dvorec

Ing.Pavel Jiran, místostarosta
Jiří Mašek, starosta města

Usnesení
č.j.788/I/07
z jednání rady města konaného dne 28.11.2007

96 - rada projednala

 • Smlouvu o provozování kabelové televize s firmou TESAS MEDIC a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Věcné  břemeno přístupu a příjezdu motorovými i nemotorovými vozidly ke stavební parcele parc.č. 1092 a stavbě technického vybavení bez čísla popisného a čísla evidenčního na stavební parcele parc. č. 1092 v katastrálním území Nepomuk pro vlastníka stavební parcely parc. č. 1092 a stavby technického vybavení bez čísla popisného a čísla evidenčního na stavební parcele parc.č. 1092 v katastrálním území Nepomuk a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • a nedoporučuje správci daní a poplatků prominout  poplatek za TKO těmto občanům: p. Pondělík Dvorec 248,  p. Peleška Dvorec 18, p. Šolar, Dvorec 37
 • a doporučuje správci daní a poplatků prominout  poplatek za TKO těmto občanům: p. Šebelík, hájovna u Žinkov
 • nabídku firmy KING AIR, s.r.o., Kolín na radar – informační panel pro měření rychlosti ve městě a k vyhodnocení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 • smlouvu  o  smlouvě  budoucí  kupní,  byt č.5, 3+1., 79,39 m2, U sokolovny  558, v Nepomuku, cena bytu v roce 2007 – 444.160,- Kč - první splátka ve výši 120 000,- Kč doplatek do 31.12.2007 ve výši  324 160,- Kč – současný nájemník a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • dluhy za nájemné v nebytových prostorách: Baroch Karel, Na Vinici 544, celkem k úhradě 19 881,84 Kč, Baroch Karel, U sokolovny 559, celkem k úhradě 6 858,80 kč, Barochová Jana, U sokolovny 559, celkem k úhradě 6 858,80 Kč a doporučuje, aby bylo postupováno dle smlouvy, dluhy musí být uhrazeny
 • 4. rozpočtová změna rozpočtu na rok 2007 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • prodej části nově vybudovaného STL plynovodu DN 63 délky 268,5 m, DN 50 délky 152 m včetně 5 ks veřejné části plynovodních  přípojek DN 32 délky 51,5 m a 4 ks přípojek DN 25 délky 31,6 m v obytné zóně na Daníčkách v Nepomuku plynárenské společnosti ZČP Net, s.r.o. Plzeň za cenu 630.000,- Kč a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • oznámení zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – přeložka vedení NN na pozemku parc.č. 1533/1, 310/3, 314/1, 310/8, 310/4 v kat.ú. Nepomuk a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na 12.12. 2007 v 10.00 hod. pro ČEZ Distribuce a.s. a nemá námitek
 • oznámení zahájení kolaudačního řízení na kolaudaci stavby – změna dokončené stavby výrobní budovy na pozemku stp.č. 258 – přístavba výrobní haly, kanceláře, sociálního zařízení a garáže včetně dešťové kanalizace, elektrická přípojka na pozemku stp.č. 258, parc.č. 191/8, 191/14,, 554/2 v kat.ú. Dvorec s ústním jednáním 3.12. 2007 v 10.30-11.00 hod. na místě stavby pro Elitex Nepomuk a.s. a nemá námitek
 • oznámení zahájení kolaudačního řízení na kolaudaci stavby – 2 bytové domy po 6 bytech na pozemcích stp.č. 1297, 1294 a parc.č. 215/4 včetně elektroinstalace, ÚT v bytech, přípojek NTL plynovodu od HUP a vnitřní rozvody plynovodu, vodovodních přípojek na vodovodní řad a vnitřní rozvody vodovodu, kanalizačních přípojek na kanalizační řad a vnitřní rozvody kanalizace v kat.ú. Nepomuk s ústním jednáním 3.12. 2007 ve 13.00-13.30 hod na místě stavby pro STAFIN a.s., Edvarda Beneše 540/31, Plzeň a nemá námitek

97 – rada projednala a schválila

 • dodatek ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor ze dne 29.7.2002 – jedná se o změnu nájemce z firmy Mgr.Luděk Langmajer, fyzická osoba, sídlící v budově bývalého hotelu Dvorec č.p. 201 na firmu DONIK 71 s.r.o., právnická osoba
 • nájemní cenu 65,- Kč/m2 bytu v Nepomuku,  J.Kubíka 368, byt č. 8, l + l/ II.NP, I.kategorie  od 1.12.2007 a požaduje předložit seznam uchazečů, kteří by tuto cenu respektovali
 • proplacení obědů v rámci školení hasič-strojník p. Šaferovi a p. Zemanovi v částce 205,- Kč/osobu
 • ponechání původní adresy Zelenohorská 403 firmě TESAS TOP s.r.o.
 • odstoupení p. Josefa Michka z funkce člena Komise občanských záležitostí k 30.11.2007
 • nového člena Komise občanských záležitostí pana Jána Havrillu od 1.12.2007
 • posečení trávy a vyřezání náletové dřeviny u Průhonického rybníka na žádost KÚPK, odboru ŽP – provede N.O.S. Nepomuk
 • částečnou úpravu koruny dubů, které jsou na pozemku města, v ulici U Rybníčka ve Dvorci
 • smlouvu s firmou Asseco Czech Republic, a.s., Praha 9 o užití, implementaci  a provozní podpoře informačního systému FENIX
 • proplacení ubytování pro delegaci z partnerského města Wisla ze dne 30.11.2007
 • vyvěšení záměru na prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 448, byt č. 9 předem určenému zájemci
 • uzavření dohody s panem Jiřím Suchým – odečty vodoměrů v bytech města za 5,- Kč/ byt
 • Pronájem nebytových prostor v Nepomuku, Na Vinici 544 paní Benediktové Martině  - Prodej zboží (drogerie,tisk atd.)

98 – rada projednala a neschválila

 • nabídku firmy Šír Zdeněk na likvidaci pneumatik  (pneumatiky likvidujeme v rámci sběru nebezpečného odpadu)
 • žádost o příspěvek Nadačního fondu pro opuštěné děti Rozum a Cit (město podporuje Dětský domov v Nepomuku)

99 – rada bere na vědomí

 • zprávu o situaci na regionálním trhu práce v okrese Plzeň – jih za říjen 2007 - míra nezaměstnanosti na Nepomucku 4,6 %
 • návrh výše finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou pro rok 2008 ve výši 110.130,- Kč
 • posudky na 3 občany
 • usnesení Soudního exekutora JUDr.Zdeňka Zítka – dražební vyhláška na povinného Heluse Františka
 • zprávu AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha 2 o provedení zakázky „Zabezpečení sběru a svozu nebezpečných a ostatních odpadů z členských obcí Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství“
 • pozvánku od starosty města Přeštic na slavnostní předání vozidla CAS 20 TERRNO sboru JSDHO dne 12.12.2007
 • pozvánku Oblastní hospodářské komory na neformální předvánoční setkání 12.12.2007 od 18.00 hod.
 • přijetí 1 osoby na výkon trestu obecně prospěšných prací v počtu 200 hodin
 • opětovnou žádost ČSÚ o podání informací o poloze ulic – Ing. Češka nám dodá CD s plánem města Nepomuk a vyznačením ulic
 • rozhodnutí MěÚ Nepomuk, OVV o zrušení trvalého pobytu 3 osob na adrese Nepomuk, Jirky Kubíka 368
 • oznámení MěÚ Nepomuk, OVV o zahájení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu 1 osoby na adrese U Sokolovny 558, Nepomuk
 • oznámení o zahájení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu 2 osob na adrese Nepomuk, U Sokolovny 558
 • pozvánku Dětského domova v Nepomuku na adventní setkání dne 12.12.2007
 • rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí neinvestiční dotace „Podpora sociálních služeb s regionální/místní působností – Plzeňský kraj“ ve výši 250.000,- Kč - dotace pro DPS
 • možnost mimosoudního vyrovnání ve výši 100.000,- Kč v soudním sporu s panem J. Tafatem (původně s Jiskrovými)
 • Uzavření MŠ Nepomuk o vánočních prázdninách
 • územní souhlas s umístěním stavby kanalizační přípojky na pozemcích stp.č. 374, parc.č. 892/9 a 1501 (PK) v kat.ú. Nepomuk
 • rozhodnutí – povolení kácení dvou bříz na pozemku parc.č. 79/6 v kat.ú. Dvorec
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – studny na pozemku parc.č. 394/4 v kat.ú. Nepomuk

Ing.Pavel   Jiran,  místostarosta
Jiří Mašek,  starosta města

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY