Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 26.09.2022 05:09:22, Svátek má Andrea, zítra Jonáš
 

IV.čtvrletí 2007

Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 14. 11. 2007 10:43 hod., aktualizováno: 14. 11. 2007 12:01 hod.

Usnesení z jednání rady města Nepomuk konaných ve IV.čtvrtletí 2007

Usnesení
č.j.746/I/07
z jednání rady města konaného dne 14.11.2007

91 - rada projednala

 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní   na byt č.10, 2+1, 55,06m2, U sokolovny  558, v Nepomuku, cena bytu v roce 2007 – 299.840,- Kč, první splátka 90.000 Kč, doplatek do 31.12.2007 ve výši 200 840,- Kč – současný nájemník a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní  na byt č.3, 2+1, 55,02m2, U sokolovny  557, v Nepomuku, cena bytu v roce 2007 – 299.840,- Kč, první splátka 90.000 Kč, doplatek do 31.12.2007 ve výši 200 840,- Kč – současný nájemník a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Smlouvu  o  smlouvě  budoucí  kupní  byt č.8, 3+1., 84,97 m2, U sokolovny  558, v Nepomuku, cena bytu v roce 2007 – 467.600,- Kč - první splátka ve výši 120 000,- Kč doplatek do 31.12.2007 ve výši  347 600,- Kč – současný nájemník a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní  na byt č.11, 2+1, 48,90m2, Na Vinici 551, v Nepomuku, cena bytu v roce 2007 – 280.398,- Kč,první splátka 0, doplatek do 31.12.2007 ve výši 280 398,- Kč – současný nájemník a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Smlouvu  o  smlouvě  budoucí  kupní , byt č.7, 2+k.k., 62,80 m2, Za kostelem 566, v Nepomuku, cena bytu v roce 2007 – 500.086,- Kč - první splátka ve výši 260 000,- Kč doplatek do 31.12.2007 ve výši  240 086,- Kč – současný nájemník a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti konaného dne 7.11.2007
 • oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení na stavbu – přístavba a stavební úpravy domu čp. 152 na pozemku stp.č. 129 v kat.ú. Nepomuk s ústním jednáním na 5.12. 2007 v 10.00 hod. na místě stavby  a nemá námitek
 • oznámení zahájení kolaudačního řízení na stavbu  - změna dokončené stavby – přístavba a stavební úpravy domu čp. 149 včetně kanalizační přípojky – přestavba na bistro, kavárnu a cukrárnu na pozemku stp.č. 125/2 a parc.č. 1545/3 v kat.ú. Nepomuk s ústním jednáním na pondělí 3.12. 2007 v 9.00 hod. na místě stavby  a nemá námitek
 • Souhlas Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k prodeji stavební parcely č. 446 v k. ú. Nepomuk (pod Myslivnou) za cenu 80.000,-Kč městu Nepomuk a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací  ve městě  Nepomuk a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Protinávrh smlouvy o provozování kabelové televize od  firmy  TESAS  MEDIC
 • Výsledek výběrového řízení na akci: „Výměna oken a venkovních dveří na Mateřské škole v Nepomuku – I. etapa“ – na prvním místě se umístila firma BOST Stavební montáže s cenou 1.049.000,- Kč vč. DPH, na druhém místě firma BM stavební s.r.o. s cenou 1.068.607,- Kč vč. DPH, na třetím místě firma IKA final s.r.o. s cenou 1.104.326,- Kč vč. DPH
 • Smlouvu o dílo s firmou  BOST Stavební montáže na akci:“ Výměna oken a venkovních dveří na Mateřské škole v Nepomuku – I. etapa“ za  cenu  1.049.000,-Kč  včetně  DPH a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • žádost p. Hully o přidělení bytu v Nepomuku, nájemní smlouva v ubytovně Obzoru mu končí 30.6.2008 -momentálně nemáme žádný volný byt
 • žádost SDH Dvorec o příspěvek na činnost na rok 2008 ve výšie 55.000,- Kč – bude zařazeno do rozpočtu města na rok 2008
 • žádost  o přehodnocení souhlasu s provozováním nové provozovny herny a baru na nám. v Nepomuku čp. 152

92 – rada projednala a schválila

 • vyvěšení záměru na pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 558, byt. č.5, o velikosti 3+1 s předem určeným zájemcem
 • odměny ředitelům ZŠ, MŠ a ZUŠ
 • přenechání starších vyřazených počítačů pro výuku v MŠ
 • stavbu garáže na pozemkové parcele č. 79/6 v k. ú. Dvorec   vedle nového rodinného domku ve Dvorci („U Křížku“)
 • Dodatek č. 1 ke směrnici Zásady provozu vozidel zaměstnanci MěÚ Nepomuk
 • směrnice č. 6 k Používání mobilních telefonů
 • bezplatné poskytnutí hrací plochy pro Rugby club Nepomuk v oblasti zvané V Korýtkách, za základní školou Nepomuk od 1.1.2008

93 – rada projednala a neschválila

 • Žádost  o odprodej pozemku č.308/4 v k.ú. Dvorec

94 – rada bere na vědomí

 • usnesení o zastavení řízení ve věci spojeného územního a stavebního řízení na stavbu – rekonstrukce fotbalového hřiště v areálu ZŠ v Nepomuku spočívající v terénních úpravách a zřízení oplocení na pozemku parc.č. 325/58 v kat.ú. Nepomuk pro Město Nepomuk
 • prodloužení stavebního povolení na stavbu – rekreační domek včetně elektroinstalace, ZTI, vodovodní a kanalizační přípojka svedena  do  žumpy, oplocení  na pozemku parc.č. 307/10 v kat.ú. Nepomuk
 • rozhodnutí o prodloužení povolení k nakládání s vodami na pozemku parc.č. 314/1 v kat.ú. Nepomuk pro ZOD Vrčeň
 • rozhodnutí o prodloužení povolení k nakládání s vodami na pozemku parc.č 537 v kat.ú. Dvorec pro ZOD Vrčeň
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – elektrická přípojka ze stávajícího bet. sloupu zděného pilíře na pozemku parc.č. 307/10 v kat.ú. Nepomuk
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – vrtané studny na pozemku parc.č. 307/10 v kat.ú. Nepomuk
 • rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami na pozemcích parc.č. 310/4 a 1533/1 v kat.ú. Nepomuk pro OBZOR, VDI Plzeň
 • usnesení o zastavení řízení ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – kanalizace a vodovod Přesanická ulice na pozemku parc.č. 1503, 1504/2 v kat.ú. Nepomuk pro Město Nepomuk
 • územní souhlas s umístěním stavby – garáž pro osobní automobil na pozemku parc.č. 150/18 v kat.ú. Dvorec
 • povolení předčasného užívání části stavby – STL plynová přípojka z PE 100 dn 25 v délce 11,1 m na pozemku stp.č. 37, parc.č. 248/7 a 550/1 v kat.ú. Dvorec od STL plynovodu k HUP v pilíři
 • inf. místostarosty o projektové dokumentaci na výstavbu sběrného dvora Nepomuk – Dvorec, která byla  upravena podle požadavků ČEZ projektantem Inženýrská kancelář Bartoň-Hajšman s.r.o. Plzeň
 • dopis ředitele Ing. Zdeňka Soukupa, SSŽ, závod Plzeň se souhlasem s předčasným užíváním inženýrských sítí v obytné zóně v Zeleném dole Na Daníčkách
 • provoz MěÚ Nepomuk mezi vánočními svátky čtvrtek  27.12.2007 - 7.00 - 15.30 hod., pátek 28.12.2007 – úřad uzavřen, pondělí 31.12.2007 – 7.00 – 15.30 hod.
 • uzavření MěÚ Nepomuk ve dnech 6. a 13.12.2007 z technických důvodů uzavřen (nahlášené vypnutí elektrického proudu)
 • připomínka Bc. Zdeňka Boušeho ohledně nově vybudované příjezdové komunikace
 • oznámení o založení nového sportovního klubu RUGBYCKLUB NEPOMUK
 • poděkování Pionýrské skupiny v Nepomuku za přínos na rozvoji tábora v Přebudově
 • odpověď paní Mgr. V.Novákové, Žinkovy na výzvu starosty ohledně zabezpečení domu v Plzeňské ulici čp. 167, který je v dezolátním stavu a jehož je majitelkou
 • oznámení společnosti CEMEX  Czech Republic, s.r.o. o změně právní formy společnosti na komanditní společnost
 • oznámení o prováděném průzkumu v rámci projektu „Zdravé bydlení“ mapování geopatogenních a ostatních škodlivých zón, provádí Renáta Šímová – ADAM, Přerov
 • pozvánka Kuvag CR na přátelské setkání v rámci ukončení roku 2007 dne 7.12.2007
 • žádost EKO-KOMu a.s., Praha o spolupráci při inventarizaci odpadových nádob v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“
 • posudky na 4 občany
 • vyjádření  k dopisu od MěÚ Nepomuk, odboru dopravy, č.j. 10/2/DOP-PŘ/2005 ohledně dopravního přestupku
 • vyjádření  k výzvě od MěÚ Nepomuk, odboru dopravy, č.j. 4679-164/20/DOP/06/M-25 ohledně dopravního přestupku

95 – rada pověřuje

místostarostu k jednání  týkajícího se mimosoudního vyrovnání ve věci odstranění vzniklé škody na nemovitostech příslušejících k čp. 150 Nepomuk

Ing.Pavel   Jiran,  místostarosta
Jiří Mašek,  starosta města

Usnesení
č.j.711/I/07
z jednání rady města konaného dne 31.10.2007

87 - rada projednala

 • oznámení zahájení územního řízení o vydání územního souhlasu o umístění stavby – elektrická přípojka 0,4kV zemním kabelem pro pozemek parc.č. 108 v kat.ú. Nepomuk a pozvání k ústnímu jednání na 26. listopadu 2007 v 9.00 hod. pro ČEZ Distribuce, Děčín a nemá námitek
 • návrh smlouvy s TESAS MEDIC o podmínkách provozování televizního kabelového rozvodu ve městě Nepomuk
 • žádost paní Martínkové Evy, Dvorec  o odprodej části pozemku č. 308/4 v k.ú. Dvorec
 • žádost o pronájem pozemkové parcely č. 433/3 o výměře 2.911 m2 a pozemkové parcely č. 432/1 o výměře 1.919 m2 v k.ú. Nepomuk firmě Skala – trade s.r.o., Nepomuk
 • žádost p. Martina Bršlici, kadeřnictví Final – fantasy, Nepomuk o zbudování zábradlí u jeho provozovny - rada souhlasí s tím, že si zábradlí vybuduje na své náklady
 • Zápis z jednání Kontrolního výboru při zastupitelstvu Města Nepomuk č.8/2007, ze dne 15.10.2007
 • Žádost Lesů ČR o sdělení termínu koupi pozemků okolo lesáckých bytovek ve Dvorci - rada doporučuje domluvit se na odkoupení pozemků pod místními komunikacemi
 • Žádost paní Boltíkové o potvrzení,  že na pozemcích, které chtěl prodat její manžel v k. ú. Nepomuk a v k. ú. Klášter, se v příštích 10 letech nebude stavět – rada toto nezaručuje
 • Žádost p. Martina Diviše  o odkoupení stavební parcely Na Daníčkách  v lokalitě, o kterou zatím nemá firma Stafin zájem - rada doporučuje zahájit jednání o prodeji
 • Návrh složení komisí pro inventarizaci dle přílohy a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Ekonomické vyhodnocení činnosti Místního hospodářství

88 – rada projednala a schválila

 • zadat vývoj a provoz internetové aplikace – Městský úřad Nepomuk - firmě ŠumavaNet Klatovy
 • kupní smlouvu se Stavbami silnic a železnic, a.s., Praha na prodej a koupi dvou ks zděných pilířků pro přípojky plynu a elektřiny – nemovitostí na pozemku města v obytné zóně v Zeleném dole Na Daníčkách v ceně 62.808,20 Kč vč. DPH
 • žádost MV Projekt Klatovy s.r.o., projektování elektro zařízení, Klatovy o souhlas s plánovanou akcí „Dvorec ČSD – oprava TS, NN“ a o souhlas se vstupem na pozemky č. 579 a 580 v k.ú. Dvorec
 • smlouvu se Západočeským muzeem v Plzni o přenosu práva k odpisování technického zhodnocení
 • stanovení oddávacích dnů na rok 2008 stejně jako v předešlých letech 2. a 4. sobota v měsíci
 • předloženou dokumentaci na stavbu:  “Nepomuk, Klaus – NN (příp. do 50 m)“  
 • složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: „výměna oken a venkovních dveří na Mateřské škole Nepomuk – I. etapa“: Ing. Václav Netušil, Václav Novák, Miroslav Míkovec, Ivan Růžička, František Mašek náhradníci: Ing. Pavel Jiran, Ladislav Kugler, Václav Horník, MVDr. Ladislav Janovec a František Holub
 • směrnici na oběh účetních dokladů
 • směrnici na vnitřní kontrolní systém

89 – rada projednala a neschválila

 • žádost paní Kubíkové Ilony Na Jednotě 340, Nepomuk o povolení jízdy soukromým vozidlem na vzdělávací kurz  ČAPS

90 – rada bere na vědomí

 • územní souhlas s umístěním stavby – kanalizační přípojka k rodinnému domu na pozemku stp.č. 45, parc.č. 550/1 v kat.ú. Dvorec
 •  rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby – stavební úpravy rodinného domu čp. 394, plynová přípojka, vodovodní přípojka, hospodářský objekt na pozemcích stp.č. 411, parc.č. 284/8 a 284/10 v kat.ú. Nepomuk
 • územní rozhodnutí o změně využití území pozemků parc.č. 204/13, 204/14 a 204/15 v kat.ú. Nepomuk z druhu pozemku orná půda na druh pozemku zahrada pro Město Nepomuk
 • stavební povolení na stavbu – stavební úpravy a vestavba podkroví rodinného domu čp. 11 na pozemku stp.č. 191/1 a 191/2 v kat.ú. Nepomuk
 • povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru na pozemku parc.č. 325/18 v kat.ú. Nepomuk
 • informaci Mateřského centra Beruška, kterému bylo oznámeno nadací VIA, že podaný projekt nezískal podporu v rámci grantového kola z prostředků Fondu místního rozvoje  (dětské hřiště v ulici Za Kostelem)
 • žádost Mgr. Vladimíry Soukupové, ředitelky Úřadu práce Plzeň-jih  o vyplnění tabulky – přehledu pracovišť vykonávajících agendy hmotné nouze, příspěvku na péči, dávkovou agendu sociální péče o zdravotně postižené a agendu sociálně–právní ochrany dětí pro zajištění informací v rámci příprav na zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu
 • oznámení MěÚ Nepomuk, odboru vnitřních věcí o zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Květy Havlíkové a nezl. syna Jiřího Havlíka na adrese Nepomuk, Nádražní 476
 • oznámení MěÚ Nepomuk, odboru vnitřních věcí o zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Jana Havlíka na adrese Nepomuk, Nádražní 476
 • oznámení MěÚ Nepomuk, odboru vnitřních věcí o zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Jaroslava Pořízka na adrese Nepomuk, J.Kubíka 368
 • oznámení MěÚ Nepomuk, odboru vnitřních věcí o zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Vladimíry Slámové, nezl. syna Vladimíra Slámy a nezl. dcery Michaely Slámové na adrese Nepomuk, J.Kubíka 368 
 • oznámení MěÚ Nepomuk, odboru vnitřních věcí o zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Vladimíra Slámy na adrese Nepomuk, J.Kubíka 368
 • Veřejná dražební vyhláška  na stp. 12/1 – 210 m2 – zastavěná plocha a nádvoří  a budova Kovčín č.p. 29 – objekt bydlení na výše uvedené parcele – vše v  k.ú. Kovčín  a v majetku Supíka Pavla 
 • Dražební vyhláška majetku paní Jarmily Sýkorové, Dvorec  na nemovitosti: ideál spoluvlastnický podíl o velikosti ½ k nemovitostem: pozemku parc. č. 483/5 a ideál. spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemcích ve zjednodušené evidenci PK: pozemek PK 482, pozemek PK 483/3, pozemek PK 763
 • dopis od Doc. Dr. Ing. J.Boltíka, CSc, Pardubice ohledně ceny pozemků při silnice I/20
 • stavební úpravy objektu Nepomuk – Dvorec čp. 135 (Česká pošta) jedná se o stavební úpravy 2. NP, stavební úpravy by provedla firma Elitex Nepomuk a.s. Dvorec čp. 119 na své náklady v kompenzaci za bezplatný pronájem na určitou dobu
 • dopis od Czech radaru a.s.
 • posudky na 1 občana
 • pozvánku od firem Otava elektronics a.s. a kolektivní systém RETELA, s.r.o. na Den otevřených dveří, který proběhne dne 26.11.2007 v provozovně na recyklaci vyřazených elektrozařízení a elektroodpadu OTAVA electronics ve Vacov
 • smlouvu se společností ČEZ distribuce, a.s. Děčín o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 314/1 ZE, o výměře 2708 m2, p.č. 1533/1 KN, o výměře 888 m2, p.č. 310/8 KN, o výměře 83 m2

Ing.Pavel Jiran,  místostarosta
Jiří Mašek, starosta města

Usnesení č
č.j.668/I/07
z jednání rady města konaného dne 17.10.2007

84 - rada projednala

 • oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby – sběrný dvůr na pozemku parc.č. 106/2, 555/3, 332/2 v kat.ú. Dvorec pro Město Nepomuk
 • opětovnou žádost ředitele ZŠ Nepomuk týkající se možného zřízení parkování osobních vozidel v areálu školy
 • žádost občanů ulice Zelenohorská o zavedení plynu
 • opětovnou žádost pana Petera Kruppy o odkoupení pozemku okolo domu čp. 387 v Nepomuku na stavební parcele č. 421/2 o výměře 138,6 m2 za částku 150,- Kč/m2
 • podmínky pro následný návrh nové smlouvy mezi městem Nepomuk a TESAS MEDIC o provozování kabelové televize v Nepomuku
 • návrh na založení technických služeb města Nepomuk
 • žádost paní Mahdalíkové Moniky o odkoupení pozemku před RD
 • návrh smlouvy mezi Zpč. muzeem v Plzni a městem Nepomuk o přenosu práva k odpisování technického zhodnocení
 • zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti konané dne 2.10.2007
 • Žádost obce Mohelnice o možnost měření rychlosti v obci mobilním radarem – bude připravena veřejnoprávní smlouva a předložena ke schválení zastupitelstvům obou obcí
 • návrh  Mandátní smlouvy s firmou  Veřejné zakázky s.r.o. na výběr firmy na měření rychlosti 

85 – rada projednala a schválila

 • vyvěšení záměru na pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 558, byt č. 8 o velikosti 1 + 3, 84,97 m2 s předem určeným zájemcem
 • vyvěšení záměru na pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, Za Kostelem 566, byt č. 7, o velikosti 2 + k.k., 60 m2 s předem určeným zájemcem
 • výběr poplatků za pronájem tělocvičny v ZŠ Nepomuk od všech jednotlivců či skupin bez výjimky 100,- Kč/hod. tělocvična, 50,- Kč/hod. učebna
 • výši měsíčního příspěvku do fondu oprav ve společenstvích vlastníků bytů pro rok 2008 ve výši 11,- Kč/m2
 • opravu místní komunikace před vstupem do Katastrálního úřadu v Nepomuku - před č.p.88 do konce r. 2007
 • nákup frézované balené od ŘSD z opravy mostu 020-050 u Třebčic za cenu 75,- Kč/tunu vč. dopravy (600-700 t)
 • návrh dodatku č.1 k nájemní smlouvě s VZP -  dodatkem je řešena změna názvu organizační složky pojišťovny
 • souhlas města Nepomuk s uzavřením podnájemní smlouvy na adrese Nepomuk, Školní čp. 546 
 • opravu oken, balkónových dveří, vchodových dveří do bytu za cenu 17.400,- Kč u pana ____, Nepomuk, Pivovarská 570
 • partnerskou smlouvu s Plzeňským krajem pro projekt „Územně analytické podklady v Plzeňském kraji“

86 – rada bere na vědomí

 • stavební povolení na stavbu – „opěrná zeď“  – Klášterecká 49, Nepomuk – stavební úpravy pro zajištění stability na pozemku stp.č. 8 a parc.č. 135/1 v kat.ú. Nepomuk pro Město Nepomuk
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – přístavba rodinného domu čp. 155 včetně ústředního vytápění na pozemku stp.č. 161 v kat.ú. Dvorec
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – stavební úpravy bytového jádra bytu č. 1, Nepomuk 451 na pozemku stp.č. 674 v kat.ú. Nepomuk
 • územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby – stavební úpravy a přístavba rodinného domu čp. 113 na pozemku stp.č. 111/1 a parc.č. 98/7 v kat.ú. Dvorec 
 • povolení k nakládání s podzemními vodami  - k jejich odběru na pozemku parc.č. 200/15 v kat.ú. Dvorec
 • územní souhlas s umístěním stavby – vodovodní a kanalizační přípojka k rodinnému domu čp. 56 na pozemku stp.č. 15, parc.č. 1556/1 a 1556/3 v kat.ú. Nepomuk
 • zastavení řízení ve věci povolení k odběru podzemních vod na pozemku parc.č. 103/5 v kat.ú. Dvorec
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – plastový bazén na pozemku parc.č. 594/20 v kat.ú. Nepomuk
 • usnesení zastavení řízení o odstranění stavby – změna stávajícího objektu kravína na pozemku stp.č. 268 – přístavba přístřešku pro živočišnou výrobu pro volné ustájení dojnic na pozemku parc.č. 60/1 v kat.ú. Dvorec pro ZOD Vrčeň
 • poděkování za vystoupení dechového souboru ZUŠ Nepomuk a Mažoretek Nepomuk při předávání nového hasičského vozidla dne 13.10.2007
 • sloučení firem AVE Plzeň a Zpč. sběrných surovin
 • konání sběru nebezpečného odpadu dne 25.10.2007
 • dle usnesení Okresního soud P-j č.j 19 C 42/2007 zaplatilo město Nepomuk v kolcích 3.000,- Kč za nesv. jemuž město Nepomuk dělá opatrovníka
 • zápis z prověrky BOZP konané na pracovištích a v objektech MěÚ Nepomuk ve dnech 18.9.2007
 • nabídku Vzdělávacího centra ČR na školení  „Rozvoj obcí s využitím dotací EU“ve dnech 8.-9.11.2007
 • informace KÚPK odboru dopravy a SH o platnosti jízdních řádů od 9.12.2007 do 13.12.2008
 • přijetí pracovníka  na výkon trestu obecně prospěšných prací ve výši 200 hodin
 • přijetí pracovníka  na výkon trestu obecně prospěšných prací ve výši 400 hodin
 • pozvánka KÚPK, odboru životního prostředí na školení povodňových orgánů konané dne 13.11.2007 – zúčastní se pan starosta
 • stanovisko města Nepomuk k udělení státního občanství ČR paní Oksaně Kolské a jejímu synovi Mykolovi Rusynovi,
 • posudky na 4 občany
 • Oznámení MěÚ Nepomuk, odboru vnitřních věcí o zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu p Blaženy Zoubkové
 • Oznámení MěÚ Nepomuk, odboru vnitřních věcí o zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Lenky Kočišové
 • Oznámení MěÚ Nepomuk, odboru vnitřních věcí o zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Zdeňka Zoubka
 • Oznámení MěÚ Nepomuk, odboru vnitřních věcí o zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Zdeňka Zoubka
 • Zprávu o situaci na regionálním trhu práce  v okrese Plzeň – jih  za  září   2007   - míra nezaměstnanosti  na  Nepomucku    4,8 %  

Ing.Pavel   Jiran,  místostarosta
Jiří Mašek,  starosta města

Usnesení
č.j.636/I/07
z jednání rady města konaného dne 3.10.2007

80 - rada projednala

 • Prodej bytu do osobního vlastnictví –  Na Vinici 449, byt č. 9 o velikosti 1+2/I.kategorie za cenu 295 700,- Kč, platba po schválení zastupitelstvem a vyřízení úvěru u stavební spořitelny, záloha 0, doplatek ve výši 295 700,- Kč – stávající nájemce a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí na byt č. 9 , Nepomuk,  Za kostelem 567 - zkrácení lhůty  splatnostiz 31.10.2019  (kupní cena 948 672,- Kč) na 31.12.2007 (kupní cena 682 908,- Kč), první splátka ve výši 300.000,- Kč, roční splátky 4 x 38 157,- Kč, doplatek 230 280,- Kč a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Žádost nájemníků domu čp. 570 o úprava prostoru pro kola a kočárky - rada nemá námitek proti úpravám, za podmínky jejich provedení  na náklady žádajících nájemníků a za dodržení požárních předpisů
 • Nedoplatky za pronájem nebytových prostor: Baroch Karel – Nepomuk, Na Vinici 544 - 7.974,- Kč (červenec, srpen, září) + penále, Baroch Karel – Nepomuk, U sokolovny 559  - 996,- Kč penále za pozdní úhradu, Barochová Jana – Nepomuk, U sokolovny 559 – 969,- Kč penále za pozdní úhradu – rada rozhodla postupovat dle smlouvy (až po ukončení nájemní smlouvy)
 • oznámení zahájení stavebního řízení na stavbu – stavební úpravy a vestavba podkroví v rodinném domě čp. 11 na pozemku stp.č. 191/1 a 101/2 v kat.ú. Nepomuk  a nemá námitek
 • návrh SOD s RRA Plzeňského kraje o.p.s. Plzeň na zajištění přípravy realizační fáze záměru výstavby sběrného dvora odpadů na území města Nepomuk a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • podání žádosti o finanční dotaci z operačního programu na výstavbu sběrného dvora odpadů na území města Nepomuk a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • provedení opravy střechy na základní škole v Nepomuku – rada doporučuje zakomponovat potřebné finanční prostředky do rozpočtového opatření
 • odstranění závad na bytových domech Za kostelem a v Pivovarské ulici, na domu s pečovatelskou službou v ulici Za kostelem, které vybudovala Prima Strakonice – rada doporučuje objednat firmu, která závady odstraní
 • nabídku  k prodeji parcel v ZE č. 418, 419/1, 419/2, 451 v k. ú. Nepomuk zapsané na LV 701 - rada doporučuje uskutečnit jednání  o snížení ceny
 • žádost Volného sdružení rodičů z Pivovarské ulice o instalaci dětského hřiště v Pivovarské ulici – odkládá toto na příští rok, nejdříve bude vybudováno dětské hřiště ve Dvorci u Lesáckých bytovek
 • zvýšení příspěvku pro základní školu Nepomuk ve výši  150.000,-Kč  – zmíněný příspěvek bude převeden do investičního fondu ZŠ  a použit na opravu střechy nad jídelnou ZŠ s podmínkou, že po ukončení prací budou prostředky vyúčtovány a zbylé vráceny zřizovateli to znamená městu a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • projekt na doplňující  vrty na čerpání vody pro veřejnou potřebu včetně podání žádosti o dotaci a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • projekt na sběrný dvůr odpadů města Nepomuk včetně podání žádosti o dotaci a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • opravu chodníku v Husově ulici u domu čp. 279 – bude dáno do rozpočtu na rok 2007 (oprava místních komunikací)
 • žádost  o umožnění změny územního plánu pro pozemek v k.ú. Nepomuk parc. č. 588/4 o výměře 5150 m2 (u nové benzínové pumpy)
 • žádost pana xxxx Nepomuk,  Pivovarská 570 o opravu oken, balkónových dveří, vchodových dveří do bytu za cenu 17.400,- Kč - rada doporučuje počkat na rozhodnutí soudního znalce
 • žádost paní Trenčanské Petry o přednostní přidělení bytu

81 – rada projednala a schválila

 • pronájem pozemkové parcely  č. 487/1 o výměře 366 m2  za  účelem vybudování zahradního jezírka manželům   za cenu 3,- Kč/m2
 • vstup do Sdružení místních samospráv České republiky (toto sdružení podporuje zájmy především menších měst a obcí)
 • provozování linky č. 450612 Nepomuk – Chlumy, provozování linky č. 450608 Nepomuk – Myslív  - Polánka, provozování linky č. 450611 Kasejovice – Nepomuk, provozování linky č. 450609 Nepomuk – Mladý Smolivec – Kasejovice, provozování linky č. 450603 Blovice – Nepomuk, provozování linky č. 450610 Nepomuk – Čížkov, linky č. 450607 Nepomuk – Neurazy – Plánice, provozování linky č. 450614 Nepomuk – Srby – Vrčeň, provozování linky č. 450616 Kasejovice – Oselce – Nepomuk – Ždírec – Blovice – Plzeň
 • financování slavnostního předání nového hasičského vozidla CAS 20 – T 815 TERRNO v sobotu 13.10.2007 –včetně pohoštění

82 – rada projednala a neschválila

 • opětovnou žádost Ing. arch. Vladimíra  Smejkala  o koupi pozemku  č. 167  v k. ú. Nepomuk

83 – rada bere na vědomí

 • stavební povolení na stavbu – garáž se dvěma stáními pro osobní automobil na pozemku parc.č. 350/6 v kat.ú. Nepomuk
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – prodloužení vodovodu v Třebčické ulici v Nepomuku na pozemku parc.č. 1549/1 v kat.ú. Nepomuk pro Město Nepomuk
 • stavební povolení na stavbu – stavební úpravy stávajícího objektu telefonní ústředny Nepomuk, U Pošty 513 na pozemku stp.č. 1093, parc.č. 40 v kat.ú. Nepomuk pro Telefónicu 02 Czech Republic, Praha
 • územní rozhodnutí o umístění stavby – kanalizační přípojka pro rodinný dům čp. 48 na pozemku stp.č. 50 a parc.č. 133/3 v kat.ú. Dvorec
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – změna dokončené stavby – přístavba verandy a stavební úpravy rodinného domu čp. 294 na pozemku stp.č. 431 v kat.ú. Dvorec
 • přijetí 2 pracovníků na výkon trestu obecně prospěšných prací
 • rozhodnutí KÚPK, odboru regionálního rozvoje o zrušení rozhodnutí odboru výstavby a ŽP MěÚ Nepomuk a vrácení k novému projednání žádosti pana Leoše Prokopce, Praha o zrušení stávajícího požárního hydrantu na pozemcích č. parc. 611/10, 611/11,1512/3 v k.ú. Nepomuk
 • pozvánku na X. celostátní finanční konferenci „Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice“ konaná dne 12.11.2007 – zúčastní se místostarosta

Ing.Pavel Jiran, místostarosta
Jiří Mašek, starosta města

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY