Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 05.10.2022 08:10:17, Svátek má Eliška, zítra Hanuš
 

III.čtvrletí 2007

Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 30. 09. 2007 10:29 hod., aktualizováno: 30. 09. 2007 12:00 hod.

Usnesení z jednání rady města Nepomuk konaných ve III.čtvrtletí 2007

Usnesení
č.j.600/I/07
z jednání rady města konaného dne 19.9.2007

76 - rada projednala

 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na byt U sokolovny 560, byt č. 4 1 + 4, 85,51m2 – cena bytu v roce 2007 – 473.120,- Kč – první splátka ve výši 120.000,- Kč – doplatek do 30.12.2007 ve výši 353.120,- Kč a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Prodej domu do osobního vlastnictví   – Na Vinici 386,  – cena domu 500.000,- Kč – úhrada po sepsání kupní smlouvy, nejpozději do 31.12.2007 – současný nájemník a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní   U sokolovny 556, byt č. 10, 2 + k.k., 56,02 m2, cena bytu v roce 2007 – 299.840,- Kč,první splátka ve výši 110.000,- Kč, doplatek do 31.12.2007 ve výši 189 840,- Kč a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Kupní smlouvu  Na Vinici 455, byt č. 8,  1 + 2, 61,91 m2 – cena bytu 273.504,- Kč – úhrada po sepsání kupní smlouvy, nejpozději do 31.12.2007. – současný nájemník a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze dne 5.9. 2007
 • opravy místních komunikací v Nepomuku a Dvorci firmou KOPESO s.r.o. Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň (fin. objem do 700.000,- Kč dle rozpočtu města)
 • finanční příspěvek spolkům, sdružením a zájmovým organizacím v roce 2007 – 2. část a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu města Nepomuk a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • dod. č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Nepomuk a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • 3. změnu rozpočtu města Nepomuk a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • návrh nájemní smlouvy s firmou AZS 98 s.r.o., Plzeň na pronájem pozemku za účelem provozování Recyklačního centra stavebních odpadů
 • požadavek plynoucí ze zákona na vypracování rozpočtového výhledu
 • návrh na zrušení společnosti Sanatorium sv. J.Nepomuckého a.s.
 • prodej   stavební   parcely  č. 12   o velikosti 326  m2 v   k.  ú.  Dvorec   za cenu 150,-Kč/m2 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • prodej  části    pozemkové    parcely  č. 109   o velikosti cca.  111 m2  a části pozemkové parcely č. 1551 o velikosti cca.   19  m2  vše  v   k.  ú.  Nepomuk    za cenu 150,-Kč/m2 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Kupní smlouva na cisternovou  automobilovou stříkačku CAS 20 - T 815 4x4.2- s firmou THT s. r. o.  Polička  za cenu    5.782.200,-Kč   včetně DPH a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • žádost Katastrálního úřadu pro PK, pracoviště Nepomuk o provedení úprav pro budovu čp. 88 v Nepomuk
 • zápis z kontroly dílčího hospodaření města Nepomuk – bez závad

77 - rada projednala a schválila

 • Kupní smlouvu na nákup posypového materiálu pro zimní údržbu místních komunikací a chodníků města od SÚS Starý Plzenec vč. nakládky materiálu
 • Smlouvu o dílo s firmou Jimistav s.r.o. Plzeň na opravu střechy na obytném domu Na Vinici 544 v Nepomuku
 • Platový výměr ředitele příspěvkové organizace ZŠ Nepomuk podle nových právních předpisů
 • povinnou účast starosty a místostarosty na poradách vedoucích pracovníků MěÚ Nepomuk, které se budou konat vždy v pátek v týdnu kdy zasedá rada

78 – rada bere na vědomí

 • pověření dočasného zastupování vedoucí odboru školství a kultury panem Hanušem Klůsem
 • jednostranné zvýšení nájemného od 1.1.2008 – původně 17,11 Kč/m2 od 1.1.2008 20,91 Kč/m2 = 20,2 % zvýšení
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – stavební úpravy RD čp. 138 – zateplení fasády a povrchová úprava, přístavba – rozšíření garáže v RD čp. 138 na pozemku stp.č. 337 v kat.ú. Nepomuk
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – zhotovení nové střechy na Mateřské škole v Nepomuku čp. 395 na pozemku stp.č. 462 vč. střešních svodů a hromosvodu a kanalizačních přípojek s lapači splavenin na pozemku parc.č. 279/1 v kat.ú. Nepomuk pro Město Nepomuk
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – rodinný dům včetně ZTI, elektroinstalace, NTL vnitřního rozvodu plynu, kanalizační přípojka, splašková, vodovodní přípojka a elektrická přípojka NN na pozemku stp.č. 1291 a parc.č. 215/1, 215/10 v kat.ú. Nepomuk alizační přípojka na pozemku stp.č. 181, parc.č. 553/2 v kat.ú. Dvorec
 • Uzavření provozu mateřské školy Nepomuk z technických důvodů v období podzimních  prázdnin v pátek 26. 10. 2007
 • zprávu o úrazu v MŠ Nepomuk
 • posudky na 8 občanů
 • kopii stížnosti paní Olgy Šlehofrové  na  postup RZS Vlčice (e-mail)

79 – rada ukládá

tajemníkovi:

 • domluvit postup zrušení společnosti Sanatorium sv. J.Nepomuckého a.s. s právníkem města

Ing.Pavel   Jiran,  místostarosta
Jiří Mašek,  starosta města

Usnesení
č.j.580/I/07
z jednání rady města konaného dne 5.9.2007

71 - rada projednala

 • oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby a o změně využití území – „rekonstrukce fotbalového hřiště v areálu ZŠ v Nepomuku“ spočívající v terénních úpravách a zřízení oplocení na pozemku parc.č. 325/58 v kat.ú. Nepomuk s ústním jednáním v pondělí 1. října 2007 v 9.30 v kanceláři odboru výstavby – pro Město Nepomuk
 • oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci vydání stavebního povolení na stavbu – „opěrná zeď V.Vildmana“ – stavební úpravy pro zajištění stability, Nepomuk – Klášterecká č.p. 49- s ústním jednání v pondělí 1.října 2007 v 9.00 hod v kanceláři odboru výstavby pro Město Nepomuk
 • oznámení o zahájení stavebního řízení ve věci vydání stavebního povolení na stavbu – stavební úpravy stávajícího objektu telefonní ústředny, Nepomuk, U Pošty č.p. 513, na pozemku stp.č. 1093 a parc.č. 40 v kat.ú. Nepomuk pro společnost Telefónica 02 Czech Republic a.s. a nemá námitek
 • zřízení věcného břemene přes pozemky č. 219/2, 219/5, 204/12 v k.ú. spočívající ve vedení přeložky dálkového sdělovacího kabelu pod povrchem země a přístupu k jeho opravě, údržbě a případně výměně na základě vyznačení v geometrickém plánu Nepomuk pro firmu O2 Telefónica a.s.  a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • žádost o odkoupení domu čp. 386
 • žádost taneční skupiny TORZO o příspěvek na činnost – příspěvek bude přidělen v rámci rozdělení 2 poloviny finančního příspěvku spolkům, sdružením a zájmovým organizacím v roce 2007
 • Zápis z jednání kontrolního výboru při zastupitelstvu Města Nepomuk č. 6/2007 ze dne 25.6.2007
 • Zápis z jednání kontrolního výboru při zastupitelstvu Města Nepomuk č.7/2007 ze dne 4.9.2007

72 – rada projednala a schválila

 • vyvěšení záměru na prodej domu čp. 386 s předem určeným zájemcem
 • vyvěšení záměru na pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 10 s předem určeným zájemcem
 • zateplení dětského pokoje zevnitř paní xxxxx a pana xxxxx, Nepomuk, Za Kostelem 567 – provede firma SILBA-ELSTAV
 • účast a partnerství města Nepomuk a MC Beruška v grantovém projektu zaměřeném na podporu místního rozvoje a místních iniciativ, hrazeného z Fondu místního rozvoje, který vyhlásila pro rok 2007 Nadace Via
 • termín konání zastupitelstva města Nepomuk dne 4.10.2007 od 19.00 hod. v hotelu Dvorec
 • Rozdělení a následný prodej pozemku u bytovky Nepomuk č.p. 414  
 • vyjádření ke stavbě: “Nepomuk, Klaus –NN“ (příp. do 50m) - JH- projekt – Ing. Jaroslava Havlíka
 • přidělení čísla popisného 332 v ulici Tojická dokončenému rodinnému domu ve Dvorci
 • vyvěšení záměru na pronájem pozemků č. kat. 433/3 o výměře 2911 m2 a č.kat. 432/1 o výměře 1 919 m2
 • dohodu s Městem Blovice o používání laserového měřiče rychlosti při výkonu agendy městské policie
 • přidělení čísla popisného 592 na nový rodinný dům  – ulice Na Daníčkách musí být nejdříve schválena Zastupitelstvem

73 – rada projednala a neschválila

 • Žádost   o koupi pozemku  č. 167  v k. ú. Nepomuk

74 – rada bere na vědomí

 • Informace od Ing. Jíry ohledně digitalizace televize
 • rozhodnutí o dodatečném povolení stavby – změna stávajícího objektu kravína na pozemku stp.č. 268 – přístavba přístřešku pro živočišnou výrobu pro volné ustájení dojnic na pozemku parc.č. 60/1, p.p.k.59/d2, 60 v kat.ú. Dvorec pro Vrčeňskou zemědělskou a.s., Malešice 161
 • rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením – „rekonstrukce rodinného domu č.p. 73 na pozemku stp.č. 34/1 v kat.ú. Nepomuk“ – spočívající ve stavebních úpravách na rozdělení rodinného domu na dvě samostatné provozuschopné části
 • souhlas s provedením ohlášené stavby – změna dokončené stavby č.p. 150 na pozemku stp.č. 126 v kat.ú. Nepomuk spočívající ve stavebních úpravách části skladu na kuchyň pro rychlé občerstvení
 • stavební povolení na dočasnou stavbu – základnové stanice RDTF sítě společnosti Telefónica 02 Czech Republik, a.s. na pozemku parc.č. 433/1, 433/4, 438/1 v kat.ú. Nepomuk pro Telefónicu 02 Czech Republik
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu rodinného domu na pozemku stp.č. 528, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka a elektroinstalace na pozemku parc.č. 98/12 v kat.ú. Dvorec
 • Zpráva od Finančního úřadu Plzeň-jih o kontrole  na akci Rozšíření kanalizace Nepomuk-Dvorec na, kterou město dostalo dotaci 5.5 mil Kč od Mze ČR (kontrola je bez výhrad)
 • pozvánku na seminář pro volené zástupce obcí ČR – zajišťování soc. služeb v obcích
 • pozvánku na setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje dne 20.9.2007
 • dopis od paní Vladislavy Hofmanové, Plzeň
 • Protokol o odborné techn. prohlídce tělocvičného nářadí č. 27/07 – bez závad
 • dopis Ministerstva vnitra ČR odbor prevence kriminality –projekt na zmapování situace v oblasti prevence kriminality a bezpečí občanů a stanovení priorit při plánování preventivní práce na místní, krajské i celostátní úrovni
 • posudky na 2 občany
 • vyúčtování výuky na dětském dopravním hřišti při Základní škole Blovice
 • protokol o zkoušce vody ze Špitálského rybníku na hydrobiologický monitoring

75 – rada ukládá

tajemníkovi:

 • domluvit s geodetem rozdělení pozemku u bytovky Nepomuk č.p. 414  

Ing.Pavel   Jiran,  místostarosta
Jiří Mašek,  starosta města

Usnesení
č.j.554/I/07
z jednání rady města konaného dne 22.8.2007

66 - rada projednala

 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní  na byt č. 23 v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č.23, o velikosti 0+1, 34,53 m2  a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní  na byt č. 1 Nepomuk, Pivovarská 571,  ohledně zkrácení lhůty splatnostiz 30.6.2020 (kupní cena 906 275,- Kč) na 31.12.2007 (kupní cena 652 386,- Kč), první splátka ve výši 300.000,- Kč, doplatek 352 386,- Kč a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením na stavbu – změna nedokončené stavby – „rekonstrukce rodinného domu čp. 73 na pozemku stp.č. 34/1 v kat.ú. Nepomuk“ – spočívající ve stavebních úpravách pro rozdělení rodinného domu na dvě samostatné provozuschopné části  a nemá námitek
 • oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání na 23.srpna 2007 ve 13.30 hod.ve věci dodatečného povolení stavby – změna stávajícího objektu kravína na pozemku stp.č. 268 – přístavba přístřešku pro živočišnou výrobu pro volné ustájení dojnic na pozemcích parc.č. 60/1, p.p.k. 59/d2, 60 v kat.ú. Dvorec pro Vrčeňskou zemědělskou a.s., Malesice 161 a nemá námitek
 • oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 2 územního plánu města Nepomuk, které se bude konat ve středu 26. září 2007 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Nepomuk
 • uzavření partnerské smlouvy s městem Kemnath a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • návrh na rekonstrukci rodinného domu čp. 11 Plzeňská, Nepomuk   (nástavba podkroví) a nemá námitek
 • Žádost   o pronájem pozemkové parcely  č. 487/1 o výměře 366 m2  za  účelem vybudování zahradního jezírka
 • Žádost pana Marcela Klause o koupi  části pozemkové parcely č. 109 v k. ú. Nepomuk a  části pozemkové parcely  č. 1551 v k. ú. Nepomuk
 • název ulice v novém stavebním obvodu Na Daníčkách rada navrhuje název Na Daníčkách a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • projekt od firmy Hataj – Chouň, Nepomuk 542 na přestavbu domu Nepomuk, nám. A.Němejce, čp. 152 (herna, obchod) a nemá námitek

67– rada projednala a schválila

 • Výpověď z nájmu vitríny na náměstí od Realitní kanceláře PUBEC s.r.o. Plzeň – ke dni 30.8.2007 a vrácení nájemného za 9-12/2007 ve výši 800,- Kč
 • Opravu ploché střechy na bytovém domu čp. 544 Na Vinici v Nepomuk firmou JIMISTAV s.r.o., Plzeň
 • zateplení bytu č. 19  Za kostelem 567 firmou SILBA ELSTAV s.r.o. Plzeň
 • zřízení nového prodejního místa v infocentru, které bude vybaveno programem na prodej vstupenek na kulturní akce, které se pořádají nejenom ve městě Nepomuk, ale i v jeho okolí
 • návrh stavebních úprav v budově Nám.A.Němejce 126 – infocentrum, kultura a muzeum (spočívající v jednom vstupu do budovy pro veřejnost)
 • Demontáž výstavy „Liberátor  B24-J“ a pořádání v těchto prostorách a přilehlých místnostech různých výstav cca každý měsíc
 • zajištění digitálního zaměření objektu a následné vytvoření studie na rekonstrukci rodného domu A.Němejce
 • Darovací smlouva č. ZČE/39/07 s Nadací ČEZ  za účelem podpory projektu „Dětské hřiště –dovybavení  stávajícího dětského koutku“ v Nepomuku ve výši 120.000,-Kč
 • Vyvěšení záměru na prodej části pozemkové parcely č. 109 v k. ú. Nepomuk a  části pozemkové parcely  č. 1551 v k. ú. Nepomuk
 • Vyvěšení záměru na pronájem pozemkové parcely  č. 487/1 o výměře 366 m2
 • bezplatný pronájem městské haly k tréninkům leden – únor 2008 Fotbalovému klubu Nepomuk
 • návrh II etapy výstavby tribuny pro  FK Nepomuk u ubytovny

68– rada projednala a neschválila

Předání klíčů od bytu č. 12 Na Vinici 455, Nepomuk vítězi městské soutěže na tento byt před splatností celé částky (klíče budou předány po předání vinkulace zbylých peněz od Stavební spořitelny)

69 – rada bere na vědomí

 • rozhodnutí – nařízení odstranění stavby vrtané studny na části pozemku parc.č. 592/1 PK, LV 1, která je částí pozemku parc.č. 601/1 v kat.ú. Nepomuk pro Fotbalový klub Nepomuk
 • rozhodnutí o prodloužení povolení k nakládání s vodami na pozemku stp.č. 1293 v kat.ú. Nepomuk pro Fotbalový klub Nepomuk
 • rozhodnutí o prodloužení povolení k nakládání s vodami na pozemku stp.č. 205 v kat.ú. Dvorec
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu kopané studny na pozemku parc. č. 378/1 (PK) v kat.ú. Dvorec
 • územní souhlas s umístěním stavby – kanalizační přípojka k rodinnému domu čp. 86 na pozemcích stp.č. 52 a parc.č. 1552/1 v kat.ú. Nepomuk
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – Nepomuk – město, 69 BJ – VN, TS, NN v lokalitě „Na Daničkách“ v kat.ú. Nepomuk pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
 • inf. místostarosty o průběhu jednání ohledně vybudování radaru ve Spáleném Pořičí, kterého se zúčastnil dne 22.8.2007
 • Pozvánku k soudu ohledně sporu  okolo vlhnoucí   budovy, dříve v majetku  Jiskrů,  na  21.8.2007 od 13.00 hodin
 • Oznámení  firmy Elektromontáže  - Bedřich Touš  o zahájení prací  na akci „Nepomuk, Dvorec výkup –VN oprava“(oprava vedení 22 kV v majetku fi. ČEZ)  v termínu od 20.8.2007
 • oznámení o provedení státní kontroly Státním oblastním archivem v Plzni ve dnech 13. a 14. září 2007
 • nabídku z programů Petra Parléře na možnost zveřejnit stručný popis nemovitého majetku města  pro něhož v současné době hledáme investora
 • dopis panu starostovi od paní Lucie Révayové s prosbou o přidělení většího bytu
 • dopis od starosty obce Trokavce ohledně názoru na výstavbu amerického radaru v Brdech
 • dopis od Czech Radar a.s. Praha 1 ohledně informací k případu obce Batňovice jejíž spolupráci se soukromou firmou v oblasti měření rychlosti vozidel napadl rozsudek Krajského soudu v Hradci. CZECH Radar zaslal starostovi vyjádření k těmto zveřejněným informacím
 • Zprávu o situaci na regionálním trhu práce  v okrese Plzeň – jih  za  červenec 2007
 • Pozvánku na setkání starostů obcí s rozšířenou působností P-j, v jejichž působnosti jsou základní školy dne 20.8.2007v zasedací místnosti MÚ Blovice, ohledně organizace a financování výuky na dětském dopravním hřišti při ZŠ Blovice
 • Posudky na 4 občany
 • pozvánku od MUDr.P.Zimmermanna na setkání starostů dne 18.9.2007 od 9.30 hod. v Plzni
 • odpověď pana starosty na dopis paní Davidové zveřejněný v Nepomuckých novinách v červenci 2007
 • dopis paní Kateřiny Mašátové  z Klubu chovatelů pudlů s žádostí o součinnost při pořádání výstavy psů

70 – rada ukládá

místostarostovi:

 • projednat případný prodej pozemku Na Daníčkách paní Noháčkové

Ing.Pavel   Jiran,  místostarosta
Jiří Mašek,  starosta města

Usnesení
č.j.510/I/06
z jednání rady města konaného dne 1.8.2007

62 - rada projednala

 • návrh na kulturní akce města Nepomuk na rok 2008
 • zápis z jednání komise pro občanské záležitosti konaného dne 13.6.2007
 • žádost paní Švíkové o koupi pozemku 594/64 v k. ú. Nepomuk pro stavbu bezbariérového rodinného domku – žádost bude vedena v evidenci uchazečů o odkup těchto pozemků, které se v současné době převádí z Pozemkového fondu na město (vzhledem k většímu počtu žadatelů bude svoláno jednání)
 • žádost Vlasty Liškové o odkoupení stavební parcely č. 12 v k.ú.. Dvorec o výměře 326 m2, jedná se o stavební parcelu pod rodinným domem, který je ve vlastnictví jejích rodičů
 • žádost od paní Květoslavy Davidové, Nepomuk  o opravu drenáže z vodoměrné šachty, která byla poškozena pracovníkem MěÚ Nepomuk
 • požadavek od paní M. Kopecké na dodělání části komunikací v lokalitě Na Daníčkách před nově postavenými rodinnými domy paní Kopecké a pana Kodýdka
 • požadavek od paní M. Kopecké na vyvážení komunálního odpadu
 • dotaz paní M. Kopecké na propojení  elektrického proudu ve sloupku a připojení kabelové televize k jejich rodinnému domu (kabelovou televizi zařídí město, propojení el. proudu se obrátí na SSŽ kde si připojení objednala)

63– rada projednala a schválila

 • přidělení nájemního bytu  Nepomuk, J.Kubíka 368,  byt č. 3, 0 + 1
 • pronájem nebytových prostor, Nepomuk, Nádražní 476 - Modré Pyramidě, kterou zastupuje Mgr. Vladimír Tureček, Bolevecká 1292/10, Plzeň – kancelář stavební spořitelny
 • Vyvěšení záměru na pronájem bytu, Nepomuk,  Na Vinici 555, byt č. 23 o velikosti  0 +1, o velikosti 34,53 m2
 • vyvěšení záměru na prodej stavební parcely č. 12 v k.ú. Dvorec o výměře 326 m2
 • nákup měřáků tepla od firmy ISTA – DOPRIMO 3, včetně montáže á 222,- Kč rozúčtování po dobu 10 let za 60,- Kč radiátor a 11,50 Kč na byt za rozúčtování dle jednoho kritéria
 • rozšíření služeb v kadeřnictví FINAL FANTASY p. Martina Bršlici o provoz kosmetiky, který je z hygienického i požárního hlediska možný
 • uzavření smlouvy o spolupráci při provozování městských bazénů s paní Marií Kepkovou
 • zkrácení výpovědní lhůty z nebytových prostor  Nepomuk 72 – k 6.8.2007 původně k 30.9.2007 paní M.Kopecké
 • projekt na rekonstrukci fotbalového hřiště v areálu ZŠ v Nepomuku (hřiště s umělým povrchem)

64 – rada bere na vědomí

 • rozhodnutí o povolení k nakládání s podzemními vodami na pozemku parc.č. 37/2 v kat.ú. Dvorec
 • rozhodnutí o prodloužení povolení k nakládání s vodami na pozemku parc.č. 100/10 v kat.ú. Dvorec
 • rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby- stavební úpravy rodinného domu č.p. 48, vestavba podkroví na pozemku stp.č. 7 v kat.ú. Nepomuk
 • rozhodnutí o povolení výjimky z požárně nebezpečného prostoru stavby garáže pro dva osobní automobily na pozemku parc.č. 202/2 v kat.ú. Dvorec
 • rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu garáže pro dva osobní automobily na pozemku parc.č. 202/2 v kat.ú. Dvorec
 • rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu – přístavba bazénu k rodinnému domu č.p. 298 a stavební úpravy rodinného domu a hospodářského stavení na pozemku stp.č. 332 v kat.ú. Nepomuk
 • rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu – přístavba skladu obalového materiálu a stavební úpravy v provozním areálu firmy P+M Regina Nepomuk, přípojka elektro NN, Kozlovická 568, Nepomuk
 • závazné stanovisko k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50m od okraje lesa pro stavební akci – dva vrty – č.1, č.2 včetně jejich připojení na vodovodní řad, elektropřípojky a oplocení na pozemcích parc.č. 998/1, 998/2, 995/3, 995 (PK) a 1016/1 (PK) v kat.ú. Nepomuk pro Město Nepomuk
 • územní rozhodnutí o umístění stavby – dva vrty č.1 a č.2 včetně jejich připojení na vodovodní řad, elektropřípojky a oplocení na pozemku parc.č. 831, 995/3, 996, 998/1, 998/2, 1000/1, 1000/3, 1125, p.p.k. 830, 831, 995, 1016/1 v kat.ú. Nepomuk pro Město Nepomuk
 • souhlas s provedením ohlášené stavby – změna stavby před dokončením – stavební úpravy rodinného domu čp. 122 na pozemku stp.č. 108 v kat.ú. Dvorec
 • souhlas s provedením ohlášené stavby – změna stavby před dokončením – stavební úpravy rodinného domu čp.309 na pozemku stp.č. 204/2 v kat.ú. Nepomuk
 • stavební povolení na stavbu – změna části dokončeného objektu čp. 101 – křídlo A1 – na archiv – stavební úpravy vč. elektroinstalace, vnitřních rozvodů vody, kanalizace, elektrické požární signalizace a elektrické zabezpečovací signalizace na pozemku stp.č. 170 v kat.ú. Klášter u Nepomuka pro Státní oblastní archiv, Plzeň
 • inf. místostarosty o fotbalových hrách ve městě Kemnath, kterých se zúčastnil FK Nepomuk – za město se zúčastnil Ing.Jiran + paní Valentová
 • zprávu o situaci na regionálním trhu práce  v okrese Plzeň – jih  za červen 2007 - míra nezaměstnanosti na Nepomucku 4,0 %
 • přijetí pana xxxx k výkonu trestu obecně prospěšných prací
 • dopis pana Zdeňka Fišery, Jilemnice ohledně získání informací o historické budově města Nepomuk
 • posudky na 2 občany

65 – rada ukládá

 • manažerovi cestovního ruchu zpracovat návrh na zabezpečení kulturních akcí v roce 2008

Ing.Pavel   Jiran,  místostarosta
Jiří Mašek,  starosta města

Usnesení
č.j.497/I/06
z jednání rady města konaného dne 18.7.2007

58 - rada projednala

 • smlouvu o smlouvě budoucí kupní  na byt č. 13, v Nepomuku, U sokolovny 558,  o velikosti 3+1, 83,09m2, cena bytu v roce 2018 činí 648.137,- Kč -  první splátka 150.000,- Kč, doplatek ve výši 498.137,- Kč do 28.2.2018, cena bytu v roce 2007 469.464,- Kč – první splátka 150.000,- Kč, doplatek do 31.12.2007 319.464,- Kč a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • vyhlášení městské soutěže – byt v Nepomuku, Na Vinici 455, byt č. 12 v IV.NP – vyvolávací cena 4.375,- Kč/m2 – 7.8.2007 od 12.00 hod. do 13.00hod. 13,10 hod. otvírání obálek
 • výzvu vyjádření k podanému odvolání Leoše Prokopce proti rozhodnutí čj. 6216-471/VŽP/07/Mu ze dne 24.5. 2007
 • oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání na kolaudaci stavby – Nepomuk – město 69 b.j. – VN, TS, NN v lokalitě „Na Daníčkách“ na pozemcích v kat.ú. Nepomuk s místním šetřením na 31.7. 2007 v 10.30 hod. na místě stavby pro ČEZ Distribuce a.s. a nemá námitek
 • požadavek pana Řežábka o další výjezd z plánované kruhové křižovatky u Pyramidy k areálu bývalých „Silnic Nepomuk“ a vznese tento požadavek projektantovi Ing.K.Nedvedovi
 • požadavky, které budou obsaženy v dohodě o užívání kabelové televize
 • prodej pozemkové parcely č. 360/8 v  k.ú. Nepomuk za cenu 150, -Kč /m2  a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • nákup pozemkových parcel č. 996 o výměře 3530 m2 a č. 995/3 o výměře 1 441 m2 vše v k.ú. Nepomuk za cenu 10,-Kč/m2, rada doporučuje zavázat město k odprodeji za 10,-Kč/m2 do konce letošního roku, s podmínkou, že dá kladné stanovisko k provedení vrtů sloužících pro veřejný vodovod města a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • nákup parcely ve zjednodušené evidenci původ Pozemkový katastr (PK) č. 1016/1 o výměře 4801 m2   v k.ú. Nepomuk za cenu 10,-Kč/m2, rada doporučuje zavázat město k odprodeji za 10,-Kč/m2 do konce letošního roku, s podmínkou, že dá kladné stanovisko k provedení vrtů sloužících pro veřejný vodovod města a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • nabídku firmy na zřízení depozitu skládky výkopového a demoličního materiálu a doporučuje využít plochy u betonárky Nepomuk
 • návrh pana starosty na pořádání sympozia jednou za 5 let a doporučuje k širšímu  projednání na  zastupitelstvu
 • upozornění pana Ing. Máchy na špatný název ulice V parku ve Dvorci – v uličce u Šloufů – při označování se postupovalo v souladu se zákonem
 • návrh Telecomu na prodej parcely č.40 o výměře 717 m2 v k. ú. Nepomuk městu - rada doporučuje požádat o odkup této parcely a následně nákup dát odsouhlasit zastupitelstvu

59 – rada projednala a schválila

 • uzavření dohody mezi Městem Nepomuk a Pavlem Michálkem, ml., Dvorec, Pavlem Michálkem, st., Nepomuk a Ing. Petrem Michálkem, Dvorec – předmětem dohody je vyřazení z provozu části veřejného vodovodního řadu, který vede po pozemcích Michálků a jeho následné přeložení mimo tyto pozemky, účelem vyřazení části vodovodu a jeho následné přeložení je umožnění výstavby výrobní haly na pozemcích ve vlastnictví Michálků
 • výpověď paní  Kopecké, Nepomuk, nám.A.Němejce 72  na pronájem nebytových prostor z organizačních důvodů
 • zrušení výpovědi na pronájem bytu Pivovarská 571, byt č.11, 2 + k.k.
 • smlouvu o užívání náměstí A. Němejce v  Nepomuku 28.7.2007, tj. po dobu konání „Tradičních Nepomuckých pivních slavností 2007“ za cenu 15.000,-- Kč s Ing.Radovanem Sochorem
 • smlouvu o spolupráci s Ing.Radovanem Sochorem na „Tradiční Nepomucké pivní slavnosti 2007“ v rámci, kterých město poskytne finanční příspěvek 10.000,-Kč na půlnoční ohňostroj
 • provedení vodovodního vrtu na pozemku města v areálu betonárky Nepomuk na žádost firmy CEMEX s podmínkou, že po ukončení nájemní smlouvy ho přenechá bezplatně městu a dále poskytne v případě potřeby nadbytečnou kapacitu vody městu
 • příspěvek na dopravu pro FK Nepomuk na turnaj do města Kemnath ve výši 8.000,-Kč
 • provozování „zpívané“ na nové terase v hotelu Dvorec vždy v sobotu do 23.00 hodin L.D. production s.r.o.
 • nákup Elektronického registru oznámení podle zák. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů a neslučitelnosti některých funkcí
 • společné řešení na vytvoření ÚAP (územně analytické podklady) to znamená ve spolupráci s Krajským úřadem PK
 • pořádání festivalu Nepal fest v lokalitě v Zeleném Dole poblíž staveniště obytné zóny Na Daníčkách
 • dodatek ke Smlouvě o dílo s Ferdinandem Valentou na snížení částky z 32.000,-Kč na 24.000,-Kč za rok z důvodu špatné správy hřbitova
 • Smlouvu o dílo na hydrobiologický monitoring Špitálského rybníka s firmou Jindřich Duras – vodní hospodářství, posudky, poradenství, odběr vzorků na rok 2007 za cenu 10.190,-Kč včetně DPH
 • jmenování  členů komise do vyhlášené městské soutěže na prodej bytu č. 12, 2+1, Na Vinici 455, Nepomuk ve složení: Jiří Mašek, Václav Nová, Miroslava Suchá, náhradníci: Miroslav Míkovec, Ivan Růžička, Alena Nová

60 – rada projednala a neschválila

 • žádost  o souhlas s postavením kolny na pozemku stav. parcela 167 v k. ú. Nepomuk v ulici J.J.Ryby
 • žádost o příspěvek Oblastní charity Klatovy na provoz domova pro matky s dětmi v tísni

61 – rada bere na vědomí

 • souhlas s užíváním stavby – stavební úpravy čp. 150 na pozemku stp.č. 126 v kat.ú. Nepomuk spočívající ve vestavbě hygienického zařízení pro hosty
 • rozhodnutí o povolení pokácení 5 stromů na pozemku parc.č. 350/7 v kat.ú. Nepomuk pro SBD Přeštice
 • rozhodnutí o povolení studny na pozemku parc.č. 394/13 v kat.ú. Nepomuk
 • rozhodnutí o prodloužení povolení k nakládání s vodami na pozemku parc.č. 6/4 v kat.ú. Dvorec pro Český zahrádkářský svaz
 • posudky na 3 občany
 • zprávu o situaci na regionálním trhu práce v okrese Plzeň – jih  za  březen 2007 - míra nezaměstnanosti na Nepomucku 4,2 %
 • rozhodnutí MěÚ Nepomuk Odboru dopravy o uzavírce komunikací v době Nepomuckého trojúhelníka
 • oznámení Soky Plzeň – jih - Blovice o provedení kontroly
 • rozhodnutí o dotaci ve výši 1,5 mil. Kč včetně limitky na akci Nová střecha na mateřské škole v Nepomuku od Ministerstva financí ČR
 • smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 400 tisíc. Kč s Plzeňským krajem na akci Prodloužení vodovodu v  Třebčické ulici
 • rozhodnutí o dotaci na požární vozidlo

Ing.Pavel   Jiran,  místostarosta
Jiří Mašek,  starosta města

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY