Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 03:09:28, Svátek má Václav, zítra Michal
 

II.čtvrletí 2007

Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 30. 06. 2007 09:47 hod., aktualizováno: 30. 06. 2007 11:59 hod.

Usnesení z jednání rady města Nepomuk konaných ve II.čtvrtletí 2007

Usnesení
č.j.245/I/07
z jednání rady města konaného dne 4.4.2007

27 - rada projednala

 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na byt U sokolovny 560, byt č. 5,2 + k.k., Nepomuk, cena bytu 277 280,- Kč, záloha 90.000,- Kč, doplatek 187 280,- Kč do 31.12.2007 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • oznámení zahájení vodoprávního řízení na stavbu kopané studny a povolení k nakládání s vodami na pozemku parc.č. 394/4 v kat.ú. Nepomuk  a nemá námitek
 • Současnou smlouvu s firmou TESAS-MEDIC na provozování kabelové televize včetně smluv s SPT Telecom
 • Žádost pana Josefa Průchy zda město bude čistit tok Muchovky od Červeného mostu směrem k Zelenému Dolu - tento tok má ve své správě Povodí Vltavy, které bude vyrozuměno odborem VŽP
 • Opravu opěrné stěny u Wildmana – bude zařazeno do plánu investic na r. 2007
 • návrh na zřízení 1 pracovního místa v souvislosti s vyřizováním agendy při měření rychlosti radarem firmou Czech radar
 • stížnost zastupitele p.Václava Nováka na nevyřešenou věc zateplení bytu (v části nad vchodem) paní xxxx v ulici Za Kostelem – bude posouzeno odbornou firmou
 • stížnost zastupitele p.Václava Nováka  na nezodpovědný přístup města a úředníků k problému vypouštění fekálií xxxx do kanalizace v ulici Plzeňská čp. 59 – stěžovateli bude poskytnuta veškerá korespondence s touto paní ohledně napojení na veřejnou kanalizaci
 • připomínky z veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk ze dne 29.3.2007
 • nabídku xxxx na darování pozemku parc.č. 581 v k.ú.Nepomuk Boží Muka „Chlebíčkovská“městu Nepomuk a doporučuje ke schválení zastupitelstvu

28 – rada projednala a schválila

 • úpravu ceníku služeb v Městské knihovně Nepomuk v bodě Internet – sjednocení rovného  přístupu  k oběma  internetovým stanicím
 • prodloužení nájemní smlouvy s T-mobile na instalaci stožáru na pozemku města u betonárky v Nepomuku
 • umístění nory na odchyt škodné – zákonem povolené, na parcele ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr č. 1353/1 v k.ú. Nepomuk – pro potřeby Mysliveckého sdružení Nepomuk
 • zasklení balkonu paní xxxx, Nepomuk 551 (zasklení bude provedeno jako ostatní balkony)
 • nákup 1 ks nové autobusové čekárny na zastávku Nepomuk – sídliště
 • dod.č.2 ke Smlouvě na poskytování služeb sítě Internet č. 2505/2004/UTS s Radiokomunikacemi a.s., Praha
 • opravu vrat ke stodole ve  dvoře MěÚ Nepomuk na základě nařízení Inspektorátu bezpečnosti práce 
 • podání žádosti Nadaci ČEZ o nadační příspěvek na dovybavení dětského hřiště Na Vinici

29 – rada projednala a neschválila

 • návrh na umístění stavby xxxx v Nádražní ulici na pozemku ppč.358/2 v k.ú. Nepomuk a požaduje, aby při umístění stavby byla respektována uliční čára, jako je tomu u sousedních staveb. Tímto stanoviskem je vzata do úvahy i souvislost s nutným řešením změny dispozičního řešení stavby.
 • Nabídku současných nájemníků ČD – bytovky ve Dvorci na prodej pozemku č. 165/4 v k. ú. Dvorec o velikosti 1534 m2 městu Nepomuk
 • návrh Ing.Richarda Wagnera na změnu vodovodní přípojky pro prodejnu NORMA-Nepomuk

30 – rada bere na vědomí

 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – změna dokončené bytové jednotky čp. 2, Na Vinici 450, Nepomuk na pozemku stp.č. 675 v kat.ú. Nepomuk spočívající ve stavebních úpravách bytového jádra
 • rozhodnutí o povolení pokácení pěti smrků na pozemku parc.č. 357/2 v kat.ú. Nepomuk
 • kolaudační souhlas ke stavbě – změna dokončené stavby čp. 150 na pozemku stp.č. 126 v kat.ú. Nepomuk spočívající ve stavebních úpravách  v 1. NP na řeznictví se zázemím a rychlé občerstvení včetně úprav elektroinstalace, vnitřních rozvodů vody a kanalizace a kanalizační přípojka na pozemku stp.č. 126 a parc.č. 1545/3 v kat.ú. Nepomuk
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – kanalizační přípojka na pozemcích parc.č. 892/5 a parc.č. 1502 k rodinnému domu čp. 329 na pozemku stp.č. 361 v kat.ú. Nepomuk
 • inf. místostarosty o zpracování dopravně inženýrské studie Ing.Nedvědem
 • požadavek na ořezání stromů u pana Recmanna, z kterých padá listí a jehličí na střechu školní jídelny a zanáší vpusti
 • Změna názvu příspěvkové organizace Domova klidného stáří v Žinkovech na Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace
 • Přiznání dotace  od Plzeňského kraje  na akci Prodloužení vodovodu v Třebčické ulici v Nepomuku v částce 400 tisíc Kč
 • pozvánku od HZS PK na prezentaci společného projektu HZS PK a společnosti Alcatel – Lucent dne 17. dubna 2007
 • přijetí xxxx k výkonu trestu obecně prospěšných prací od 1.4.2007 ve výši 400 hodin
 • posudky na 4 občany
 • nabídku publikace zdarma Lůžková akutní péče v základních bobrech (interna, dětské, ženské a chirurgie) a lůžková následná péče, poskytnutá obyvatelům spádového území obcí s rozšířenou působnosti v Plzeňském kraji v roce 2006 z Národního registru hospitalizovaných
 • pozvánku na 2. jednání Bezpečnostní rady města Nepomuk dne 24.4.2007 v zasedací místnosti MěÚ Nepomuk
 • vyjádření SÚS Starý Plzenec k žádosti o opravu komunikace II/191 v k.ú. Nepomuk a Dvorec
 • pozvánku KÚPK, OZSV na seminář týkající se plánování sociálních služeb dne 19.4.2007

31 – rada ukládá

starostovi a místostarostovi:

 • zjistit oprávněnost požadavku na zřízení 1 funkčního pracovního místa na MěÚ Nepomuk pro vyřizování agendy přestupků při měření rychlosti radarem firmou Czech radar.

Ing.Pavel Jiran, místostarosta
Jiří Mašek, starosta města

Usnesení
č.j.326/I/06
z jednání rady města konaného dne 2.5.2007

37 - rada projednala

 • Stížnost  na Odbor výstavby a životního prostředí  MěÚ Nepomuk pro nečinnost ve věci vrtané studny FK Nepomuk
 • Zřízení věcného břemena přes pozemek pana Koželuha v Zeleném Dole v Nepomuku spočívající ve  vedení kanalizačního potrubí  pod povrchem země a přístupu k jeho opravě a údržbě – po zakreslení do geometrického plánu rada doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Návrh nové Obecně závazné vyhlášky, která zruší výběr ze vstupného a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Koupi pozemkových parcel  č. 830 o velikosti 10 676 m2 a  č. 829 o velikosti 4 473 m2  v k.ú. Nepomuk vše za cenu  50 000 Kč  a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Žádost pana Bc. Zdeňka Boušeho z Kladrubec o prodej pozemku č. 1545/7 v k.ú. Nepomuk o výměře  19 m2 před rodin. domem
 • Směnu části pozemku č. 615/6 v k. ú. Nepomuk  ( naproti hřbitovu )   za pozemek města č. 783/2 v k. ú. Nepomuk o velikosti 120 m2 s doplatkem 100,-Kč/m2 -  po zakreslení do geometrického plánu a vyvěšení záměru na směnu doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-000495/1-d na parc.č. 150/5 KN o výměře 700 m2 v k.ú. Dvorec s ČEZ Distribuce, a.s. a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-000495/2-d na parc.č. 553/1 KN o výměře 395 m2 v k.ú.Dvorec s ČEZ Distribuce, a.s. a doporučuje ke schválení zastupitelstvu

 38 – rada projednala a schválila

 • přijetí dotace od Městského obvodu Plzeň 2  na pořádání sochařského sympozia v Nepomuku v roce 2007 ve výši 20.000,- Kč
 • uzavření Mandátní smlouvy č. 047AS – VOS – 07 na výběrové řízení na cisternovou automobilovou stříkačku - Nepomuk s firmou INGEM inženýrská, a.s., Plzeň
 • objednání a zaplacení autobusu pro dechový soubor ZUŠ Nepomuk do Schönsee v rámci prezentačního programu Nepomuka
 • návrh projektanta na rozšíření zpracovávaného projektu sběrného dvora Nepomuk – Dvorec o panelovou plochu pro štěpkování
 • uzavření podnájemní smlouvy na byt  Na Vinici 448, byt č. 6 s
 • umístění antény na střechu bytového domu  U Sokolovny 561 pro připojení bezdrátového internetu  s tím, aby anténa nerušila ráz bytovky
 • projekt nové telefonní přípojky firmy ATLAS  v obci Želvice u Nepomuka č.p. 39  dle předložené situace
 • vyvěšení záměru na prodej pozemku č. 1545/7 v k.ú. Nepomuk o výměře  19 m2
 • vyjmutí pozemků č. kat. 433/3 o výměře 2 911 m2 a č. kat. 432/1 o výměře 1 919 m2 v k.ú. Nepomuk a snížení nájemného z původní částky 200.000,- Kč na částku 110.240,- Kč od 1.6.2007 na žádost firmy Readymix Bohemia s.r.o., Praha 5 (součást společnosti Cemex)
 • požadavek firmy BECKER BOHEMIA s.r.o., Plzeň o připlácení na svozu plastů od města Nepomuk při svozu plastů v kontejnerech (zvony)
 • složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na výběrové řízení na novou střechu MŠ v Nepomuku: František Mašek, Jiří Mašek, Ing. Pavel Jiran, Václav Novák, Alena Marušincová, náhradníci: Václav Horník, Miroslav Míkovec, Ing. Jiří Levý, MVDr. Ladislav Janovec, Ing.Václav Netušil
 • proplacení stravného v české měně za služební cestu místostarostovi, Bc. P. Brožovi, Bc. Š.Vlasákové, V.Trhlíkové  - instalace výstavy v Bavaria Bohemia kulturním centru v Schönsee

 39 – rada projednala a neschválila

 • Nabídku prezentace v časopise Dovolená pro Vás

 40 – rada bere na vědomí

 • kolaudační rozhodnutí na stavbu rodinného domu na pozemku stp.č. 1287 v kat.ú. Nepomuk
 • zápis z prověrky BOZ a PO MŠ Nepomuk a Dvorec
 • inf. místostarosty a tajemníka  o uskutečněném jednání se zástupci firmy Pressol Tschechien 26.4.2007 na radnici
 • inf. J. Berouška o podmínkách získání čárového kódu pro Nepomucké noviny (tyto nelze bez čárového kódu prodávat např. v prodejně NORMA)
 • inf. místostarosty o připravované prezentaci města Nepomuk v Bavaria Bohemia kulturním centru v Schönsee v rámci projektu propagace cestovního ruchu ve dnech 11.-20.5.2007
 • inf. odboru výstavby a životního prostředí, úsek myslivosti  o výskytu zvěře v našem regionu
 • dopis starostů Zlínského kraje ohledně návrhu reformy veřejných financí
 • nabídku firmy Radek Šimák – stavitelství, Zlín na montáž a výrobu herních prvků dětských hřišť
 • rozhodnutí Okresního soudu Plzeň-jih o vyklizení bytu č. 8 ve Dvorci 212
 • dopis Obce Trokavec ohledně výstavby americké radarové stanice v Brdech
 • dopis Obce Hukvaldy ohledně další spolupráce partnerských měst
 • pozvánku od Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec, a.s. na valnou hromadu akciové společnosti konanou dne 29.5.2007
 • svoz nebezpečného odpadu pro občany dne 21.5.2007 v areálu požární zbrojnice Nepomuk
 • nesouhlas Václava a Marcely Kubíkových k umístění stavby kanalizačního a vodovodního řadu v Přesanické ulici
 • návrh jízdního řádu regionální železniční dopravy pro období platnosti 2007/2008 (od 9.12.2007)
 • nabídku České televize ve spolupráci s Českými drahami plánuje v červenci vypravit první prázdninový kinematovlak
 • inf. starosty, že kontejner na plasty Na Vinici byl již opraven (minulý rok vyhořel)

Ing.Pavel Jiran, místostarosta
Jiří Mašek, starosta města

Usnesení
č.j.361/I/07
z jednání rady města konaného dne 16.5.2007

41 - rada projednala

 • Vyhlášení městské soutěže na prodej bytu č. 12, 2+1, Na Vinici 455, Nepomuk  a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti konaného dne 9.5.2007
 • oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení na stavbu – rodinný dům s garáží vč. vnitřních rozvodů elektroinstalace, vytápění, vody a kanalizace na pozemku parc.č. 108, vodovodní přípojka a kanalizační přípojka na pozemcích parc.č. 108 a 350/13 a oplocení pozemku parc.č. 108 v kat.ú. Nepomuk  a nemá námitek
 • Zápis z jednání kontrolního výboru při MěÚ Nepomuk č.4 ze dne 2.5.2007
 • Cenovou nabídku na výměnu oken v bytovce U Sokolovny 556 u paní xxxx  a  v ulici  Za kostelem 567 u pana xxxx
 • žádost p. Vl.Kotrby (ředitel Elitex Nepomuk) o pronájem bytových prostor v budově České pošty Dvorec čp. 135 s možností zainvestování rekonstrukce těchto bytů
 • žádost pana xxxx, Pivovarská, Nepomuk, paní xxxx, Pivovarská 570, Nepomuk, pana xxxx, Pivovarská 570 Nepomuk na odstranění závad v bytě a doporučuje zařídit od nezávislého soudního znalce v oboru stavebnictví znalecký posudek o stavu těchto bytů, který bude řešit závady bránící v užívání bytů a ostatní závady
 • nabídku Plzeňského kraje na prodej nemovitosti: pozemek parc.č.254/1 v k.ú. Nepomuk o výměře 3803 m2 za cenu 306.670,- Kč  rada nemá zájem

42 – rada projednala a schválila

 • Přidělení nájemního bytu  Nepomuk,  Na Vinici 544, byt č. 24 l + k.k./ IV.NP, I.kategorie (23,49 m2)  od 1.6.2007
 • vyvěšení záměru na pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, U sokolovny 558, byt č. 14, 2 + k.k.
 • Uzavření postupu při vyřazování knihovních dokumentů v Městské knihovně Nepomuk  dle § 17 odst.3 zákona č.257/2001 Sb. předáním zbylých knih do sběru
 • odměny ředitelům ZŠ, MŠ a ZUŠ
 • jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na výběr dodavatele na cisternovou automobilovou stříkačku ve složení hlavní komise: člen HZS plk. Ing. Jiří Bartek, člen SDH Stanislav Novotný, členové zastupitelstva: Jiří Mašek, Ing. Pavel Jiran, Ivan Růžička, náhradníci: člen HZS plk.Ing. Zdeněk Housar, mjr.Antonín Pavelec, člen SDH Petr Zeman, členové zastupitelstva: František Holub, Miroslav Míkovec, Alena Marušincová
 • Žádost  projekční firmy  CONTACT elektro  o souhlas k akci:“ Nepomuk Nádražní p. 358/2 – NN“ 
 • dohodu o umístění vývěsních štítů č. 639042/628/07 s Královským pivovarem Krušovice a.s.
 • 7. změnu organizačního řádu
 • složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na výběrové řízení vodovod v Třebčické ulici v Nepomuku: František Mašek, Jiří Mašek, Ing. Pavel Jiran, Václav Novák, Alena Marušincová, náhradníci: Václav Horník, Miroslav Míkovec, Ing. Jiří Levý, MVDr. Ladislav Janovec, Ing.Václav Netušil

43 – rada projednala a neschválila

 • žádost o finanční podporu Diakonie Broumov

44 – rada bere na vědomí

 • zastavení řízení o změně v užívání stávajícího manipulačního přístřešku pro materiál na vestavbu nové práškové lakovny na pozemku stp.č. 206 v kat.ú. Dvorec pro Elitex Nepomuk a.s.
 • vrácení dotace od spolku Nepomucké pěvecké sdružení paní Pulánková
 • Zprávu o situaci na regionálním trhu práce  v okrese Plzeň – jih  za  duben  2007   - míra nezaměstnanosti  na  Nepomucku    4,5 %
 • poděkování od Diakonie Broumov za charitativní sbírku
 • výsledek šetření České školní inspekce, Plzeňský inspektorát – prac. Klatovy v ZŠ Nepomuk na podnět xxxx, Nepomuk ohledně hodnocení výsledků vzdělávaní jeho dcery
 • nabídku firmy EKOLAMP na sběr nebezpečného odpadu (zářivky, výbojky)
 • nabídku firmy MONEYBACK spol. s r.o., Benešov na vymáhání pohledávek
 • nabídku Okresní hospodářské komory na spolupráci s městem Nepomuk a místními podnikateli
 • posudky na 5 občanů
 • zmocnění JUDr.Václava Vladaře zastupováním města Nepomuk ve věci výkonu práv a povinností opatrovníka obce Nepomuk při zastupování nesvéprávného pana xxxx
 • připomínku xxxx ohledně provozování kabelové televize

45 – rada ukládá

 • Rada pověřuje starostu a místostarostu:
 • vybráním vhodném člověka na dokončení propagace projektu Sv.Jana Nepomuckého a požaduje předložit na příští radu s bezpodmínečným nástupem od 1.7.2007

Ing.Pavel Jiran, místostarosta
Jiří Mašek, starosta města

Usnesení
č.j.387/I/07
z jednání rady města konaného dne 30.5.2007

46 - rada projednala

 • a doporučuje zaslat návrh smlouvy firmě AVESING s.r.o. Cheb (jedná se o firmu, která shání investory do průmyslové zóny)
 • žádost Občanského sdružení  Nepal, nám. A. Němejce 149, Nepomuk o povolení uspořádat  ve dnech 10. a  11.srpna 2007 pátý ročník  multikulturního  hudebního festivalu  Nepal Fest – rada nesouhlasí s uspořádáním festivalu na hřišti v Zeleném dole a doporučuje o.s. Nepalu vrátit se k původní variantě a tím uspořádat festival  pod Borkem
 • žádost paní Zahradníkové o odprodej pozemkové parcely č. 360/8 o velikosti 86 m2  v k. ú. Nepomuk za cenu nižší než 150,- Kč/m2 – rada trvá na ceně 150,- Kč/m2
 • Obecně závaznou vyhlášku  Města Nepomuk č. 2/2007 o změně obecně závazné vyhlášky Města Nepomuk č. 3/2003 o místních poplatcích a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • stížnost několika občanů domu v Nádražní ulici čp. 476 na hluk z Mateřského centra Beruška – vyřeší pan starosta
 • Rada projednala výsledek výběrového řízení na akci: „Stavební  úpravy mateřské školy“.  Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče  Stavební montáže spol. s r.o., Plzeň cena 2.017.249,- Kč vč. DPH. Pořadí nabídek ostatních hodnocených uchazečů v sestupném pořadí dle výhodnosti: Miloslav Němec, Premium, Nezbavětice: 2.130.863,- Kč vč. DPH, JIMISTAV spol. s r.o., Plzeň  2.398.132,- Kč vč. DPH, AGIMON spol. s r.o., Plzeň 3.155.873,- Kč vč. DPH a doporučuje zastupitelstvu uzavřít smlouvu s vítěznou firmou
 • Smlouva o dílo s firmou Stavební montáže s.r.o. Plzeň   na akci: „Mateřská škola Nepomuk – střecha“  za cenu  2 017 249,- Kč včetně  DPH  a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Rada projednala výsledek výběrového řízení na akci: „Prodloužení vodovodu v Třebčické ulici v Nepomuku“. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče: Kanalizace a vodovody Starý Plzenec a.s. za cenu 957.219,- Kč Pořadí nabídek ostatních hodnocených uchazečů v sestupném pořadí dle výhodnosti: AMTEX s.r.o., Plzeň 1.088.850,- Kč vč. DPH, REVOS Rokycany s.r.o., Rokycany 1.022.360,- vč. DPH a doporučuje zastupitelstvu uzavřít smlouvu s vítěznou firmou
 • Smlouva o dílo s firmou Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec a. s.  na akci:“Prodloužení vodovodu v Třebčické ulici v Nepomuku“ za cenu 957 219,- Kč včetně  DPH  a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Použití prostředků z rezervního fondu (cca 26.000 Kč) na zakoupení nerez škrabky na brambory pro Mateřskou školu Nepomuk a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • žádost p. Davida Lošáka o vyjádření k možnosti výstavby „Kanalizační řad před domem čp. 190 v ul. Přesanická, Nepomuk“ – z důvodu neúměrných finančních nákladů se v této části našeho města s výstavbou splaškové kanalizace neuvažuje
 • Prodej  pozemku č. 1545/7 v k.ú. Nepomuk o výměře  19 m2 před rodin. domem č.p. 224  na náměstí A. Němejce za cenu 150,-Kč/m2  panu Bc. Zdeňkovi  Boušemu   (jedná se pozemek naproti budově Katastrálního úřadu Nepomuk) a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • smlouvu o zřízení věcného břemene  na pozemku parc. č. 215/1 v k. ú. Nepomuk spočívající ve zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy ČEZ  a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Pořádání  Mezinárodního sochařského a řezbářského  sympozia  Nepomuk 2007  jako výtvarné  veřejné soutěže pořádané v rámci kulturního léta města Nepomuk  - ocenění bude provedeno  podle zvláštního předpisu  § 49 odst. 6 zák. č. 218/2000 Sb. a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Závěrečný účet, audit Města Nepomuk za r. 2006  a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • 2.rozpočtovou změnu na rok 2007 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu

47 – rada projednala a schválila

 • Ukončení nájemní smlouvy na  nebytové prostory, Nepomuk, nám.A.Němejce 63 –  k 30.6.2007
 • Vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor v Nepomuku, nám. A.Němejce 63, o výměře 55 m2
 • Cenovou nabídku na výměnu oken u...., Nepomuk 567 a...., Nepomuk 556 od firmy Oknamont Nepomuk za cenu 42.110,50 Kč
 • Nový provozní řád pro využívání  Internetu v Městské knihovně Nepomuk
 • Proplacení po ukončení služební cesty do Sanzen doložené vynaložené náklady na pohonné hmoty a stravné dle platné vyhlášky a směrnice pro Ing.Pavla Jirana a M.Míkovce v české měně
 • poskytnutí daru společnosti o.s. HRAKULA Plzeň za promítání letního kina (8 promítacích večerů) v ceně 16.000,- Kč
 • výměnu termostatických ventilů vč. hlavic v Městské sportovní hale za cenu do 20.000,- Kč vč. firmou DHW Paleček s.r.o.
 • dodatek k nájemní smlouvě s paní Annou Jandíkovu,  jejímž předmětem je změna článku 5 odstavce 6, kdy uvedené prostory může pronajímat třetí osobě přímo
 • zapůjčení Malé letní scény přes letní sezónu 2007 občanskému sdružení Nepal k pořádání několika koncertů a divadelních vystoupení
 • zápis našeho města do databáze mezinárodního internetového portálu www.cestykrajem.cz, zápis se skládá z názvu města, jedné fotografie, stručného popisu, odkazu na mapu, odkazu na oficiální stránky města, adresy MěÚ, kontaktní informace vše zdarma  + video prezentace s jazykovou mutací za cenu 12.000 Kč bez DPH
 • převzetí obrazu Viktora Peška od paní Marcely Pazderové,  paní je rodačkou Nepomuku a nabízí městu obraz zdarma

48 – rada projednala a neschválila

 • žádost Mgr. R. Wolfové  o pronájem učebny umístěné v přízemí budovy Městského muzea Nepomuk na školní rok 2007/2008
 • ustanovení Města Nepomuk opatrovníkem žalovaného.... z důvodu jeho neznámého pobytu
 • nabídku CCS České společnosti pro platební karty a.s. na platební karty na benzín
 • nabídku pojišťovny GENERALI na nové pojištění majetku města

49 – rada bere na vědomí

 • Provoz v MŠ Nepomuk bude: od 2.7.07 do 20.7.2007, a to ve dvou třídách MŠ dopoledne i odpoledne Provoz v MŠ Dvorec bude: od 20.8. do 31.8.2007 v jedné třídě dopoledne i odpoledne, obě školy budou uzavřeny  od 23.7.do 18.8.2007.
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – změna dokončené bytové jednotky č. 1, Na Vinici 450, Nepomuk na pozemku stp.č. 675 v kat.ú. Nepomuk spočívající ve stavebních úpravách bytového jádra a zasklení lodžie
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu vrtané studny na pozemku parc.č. 357/2 v kat.ú. Nepomuk
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – hospodářská budova pro chov ovcí na pozemku stp.č. 540 v kat.ú. Dvorec
 • rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby – zřízení podzemní vodoměrné šachty a zrušení stávajícího požárního hydrantu na pozemcích parc.č. 611/10, 611/11, 1512/3 v kat.ú. Nepomuk
 • Pozvánku starosty města Sanzena k oficiální návštěvě starosty a místostarosty s manželkami 8.- 10.6.2007 -  zúčastní se místostarosta Ing.Pavel Jiran s manželkou a zastupitel M.Míkovec s manželkou
 • nabídku služeb Společnosti Petra Parléře na organizaci různých výběrových řízení a veřejných architektonických soutěží na úrovni měst, doporučit a současně zajistit specialisty z řad architektů do odborných porot
 • dopis zaslaný Ing.Vl. Vilímcovi, náměstku hejtmana PK ohledně příslibu finanční spoluúčasti PK při pořízení cisternové automobilové stříkačky
 • posudky na 7 občanů
 • rozhodnutí o povolení úplné obousměrné uzavírky silnice III/11748 v úseku od křižovatky se silnicí II/191 k č.p. 55 (ul. Zelenodolská) v Nepomuku v termínu od 6.00 hod dne 19.5.2007 do 20.00 hod dne 20.5.2007 (Tradiční nepomucká pouť), od 18.30 hod. dne 15.6.2007 do 05.00 hod. dne 17.6.2007 (Nepomucké léto), od 8.00 hod. dne 28.7.2007 do 05.00 hod. dne 29.7.2007 (Pivní slavnosti)
 • sdělení Ministerstva práce a soc. věcí o změně rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2007 na dotaci územním samosprávným celkům na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, §7 a následující
 • pozvánku na druhý ročník charitativně reprezentačního celostátního setkání starostů, primátorů a hejtmanů s názvem „II. národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů ČR“ konané dne 7.června 2007 v Praze
 • závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu PK, OŽP „Odběr podzemních vod – vrtaná studna pro rekreační domek Nepomuk, p.p.č. 394/13, k.ú. Nepomuk
 • oznámení o zahájení správního řízení – úplná uzavírka silnice II/191 v obci Dvorec u Nepomuka u Pily Šůs mezi parc. č. 181/2, k.ú. Dvorec a parc. č. 179/4 k.ú. Dvorec za účelem umístění podzemní přípojky NN v období od 1.7.2007 do 31.7.2007 pro ELITEX Nepomuk, a.s. 
 • protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice PK v Základní škole Nepomuk
 • oznámení o zahájení řízení na zrušení údaje o místu trvalého pobytu  p. Vratislava Kracíka na adrese....
 • oznámení o zahájení řízení na zrušení údaje o místu trvalého pobytu  p. Pavla Wiedermanna, na adrese....
 • přijetí dotace na akci: „Stavební  úpravy mateřské školy“ ve výši do 1.000.000,- Kč
 • oznámení manželů Stichenwirthových  k výzvě města Nepomuk, že zažádali o vyhotovení projektové dokumentace u KaV Starý Plzenec a.s.
 • dopis od Ing. Miroslava Jaroše, radního Plzeńského kraje ohledně rozvoje a údržby dopravní infrastruktury okresu Plzeň-jih

Ing.Pavel Jiran, místostarosta
Jiří Mašek, starosta města

Usnesení
č.j.411/I/06
z jednání rady města konaného dne 13.6.2007

50 - rada projednala

 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní  na byt č. 14, o velikosti 2+k.k., 56,02m2, U sokolovny 558, cena bytu v roce 2007 činí 299.840,- Kč - první splátka k 1.7.2007 110.000,- Kč, doplatek ve výši 189.840,- Kč do 31.12.2007 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • výzvu k podání žádosti o zahájení řízení o předběžné otázce a usnesení o přerušení řízení ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – kanalizace a vodovod Přesanická ulice v kat.ú. Nepomuk pro Město Nepomuk a nemá námitek
 • oznámení o zahájení řízení o nařízení odstranění stavby – studny na pozemku parc.č. 601/1 v kat.ú. Nepomuk pro Fotbalový klub Nepomuk a nemá námitek
 • usnesení o přerušení řízení o návrhu povolení k nakládání s vodami na pozemku parc.č. 601/1 v kat.ú. Nepomuk pro Fotbalový klub Nepomuk a nemá námitek
 • oznámení o zahájení společného jednání o návrhu změny č. 2 územního plánu Nepomuk na 26.6. 2007 v 9.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Nepomuk
 • Zřízení věcného břemena přes pozemek č. 139/3 v k.ú. Nepomuk  v Zeleném Dole v Nepomuku spočívající ve vedení kanalizačního potrubí pod povrchem země a přístupu k jeho opravě, údržbě a  případně výměně  na základě vyznačení v geometrickém plánu a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Koupě pozemkových parcel č. 830 o velikosti 10 676 m2 a  č. 829 o velikosti 4 473 m2 v k.ú. Nepomuk vše za cenu 60 000,- Kč  a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Koupi části pozemku č. 615/6 v k. ú. Nepomuk  (naproti hřbitovu) za cenu 100,-Kč/m2 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Prodej pozemku města č. 783/2 v k. ú. Nepomuk o velikosti 120 m2 za cenu 100,- Kč/m2  a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Nákup  parcely v ZE.č. (581) PK o výměře 108 m2 v k.ú.Nepomuk „Boží Muka“  za cenu 1,- Kč/m2  a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Prodej parcely v ZE č. 606 v k.ú. Soběsuky o výměře 1892 m2  za odhadní cenu 1.930,-Kč dle znaleckého posudku č.1584-76/2007 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Směna části pozemkové parcely o velikosti cca 200 m2, která bude oddělena geometrickým plánem od pozemkové parcely č. 228/1 v k. ú. Dvorec, jež je v majetku města Nepomuk za část pozemkové parcely o velikosti cca 200 m2, která bude oddělena geometrickým plánem od lesního pozemku č. 397 v  k. ú. Nepomuk a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Pořádání Mezinárodního sochařského a řezbářského sympozia  Nepomuk 2007 jako výtvarné veřejné soutěže pořádané v rámci kulturního léta města Nepomuk - ocenění bude provedeno podle zvláštního předpisu § 49 odst. 6 zák. č. 218/2000 Sb. a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Revokaci usnesení z  V. veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 29.3.2007 od 19.00 hodin v hotelu Dvorec pod č.j. 201/I/07 v následujícím znění:  Výběr 15.000,- Kč za pronájem náměstí na kulturní akce, kde se vybírá vstupné a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • žádost firmy Regina o přeložení vodovodu z jejich areálu z důvodu výstavby dalších výrobních hal – bude se řešit v návaznosti na změnu rozpočtu
 • žádost o vyjádření k vypouštění odpadních vod od domu  Nepomuk, Na Vinici 373 – žádost bude předána Kanalizacím a vodovodům Starý Plzenec, a.s.
 • Použití vybraných finančních prostředků z výherních hracích automatů v roce 2007 ve výši 119.545,- Kč na vybudování dětského hřiště na Vinici (u kotelny) a na Rekonstrukci fotbalového hřiště v areálu ZŠ (hřiště s umělým povrchem III. generace) a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • možnost odkanalizování pravé strany Plzeňské ulice mezi Barum servisem a bývalou čerpací stanicí Benziny s tím, že v této věci bude svoláno jednání s účastí všech dotčených vlastníků nemovitostí v tomto zájmovém území
 • Zápis z jednání kontrolního výboru při zastupitelstvu Města Nepomuka č.5/2007 ze dne 30.5.2007

51 – rada projednala a schválila

 • Uzavření nové nájemní smlouvy na nebytové prostory – nám.A.Němejce 63, Nepomuk  – na provozování nákupu a prodeje zboží od 1.7.2007
 • vyvěšení záměru na pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, U sokolovny 560, byt č. 4, 4+1
 • Ukončení nájemní smlouvy –  U sokolovny 558, byt č. 13 k 30.7.2007
 • vyvěšení záměru na pronájem bytu s předkupním právem v Nepomuku, U sokolovny 558, byt č.13, 3+1
 • Ukončení nájemní smlouvy NP –  Nádražní 476, Nepomuk dohodou k 30.6.2007
 • vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor v Nepomuku, Nádražní 476, o výměře 13,72 m2

52 – rada projednala a neschválila

 • nabídku firmy Bohemia energy na dodávku levnější elektřiny

53 – rada bere na vědomí

 • povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru na pozemku parc.č. 284/16 v kat.ú. Nepomuk
 • stavební povolení na stavbu rodinného domu s garáží, vč. vnitřních rozvodů elektroinstalace, vytápění, vody a kanalizace na pozemku parc.č. 358/2, vodovodní přípojky a kanalizační přípojky, oplocení na pozemcích parc.č. 358/2, 1569/1 a 1569/3 v kat.ú. Nepomuk
 • stavební povolení na stavbu rodinného domu s garáží, vč. vnitřních rozvodů elektroinstalace, vytápění, vody a kanalizace na pozemku parc.č. 108, vodovodní přípojka a kanalizační přípojka na pozemcích parc.č. 108 a 350/13 a oplocení pozemku parc.č. 108 v kat.ú. Nepomuk
 • posudky na 3 občany
 • pozvánku od hejtmana Plzeňského kraje na metodické shromáždění s tajemníky bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností ve dnech 13.-14. června 2007 v Merklíně
 • pozvánku na pracovní poradu na akci „UTS modernizace trati České Budějovice – Plzeň dne 6.6.2007 – zúčastnil se přednosta stanice ČD Nepomuk
 • výzvu MěÚ Nepomuk, odboru VŽP ohledně výstavby kanalizace a vodovodu v Přesanické ulici. Požadují vytýčení a zpracování geometrického plánu a písemnou dohodu, že vlastník pozemku se stavbou vodovodu a kanalizace v Přesanické ulici souhlasí
 • zprávu o uskutečněném výběrovém řízení na pořízení cisternové automobilové stříkačky CAS 20 - T 815 4x4.2 městem Nepomuk s výsledkem výběrového řízení: vybraný dodavatel THT, s.r.o. Polička.

Ing.Pavel Jiran, místostarosta
Jiří Mašek, starosta města

Usnesení
č.j.430/I/07
z jednání rady města konaného dne 27.6.2007

54 - rada projednala

 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní  na byt č. 14, o velikosti 2+k.k., 56,02m2, U sokolovny 558, cena bytu v roce 2007 činí 299.840,- Kč - první splátka k 15.7.2007 110 000,- Kč, doplatek ve výši 189.840,- Kč do 31.12.2007 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Prádlo dne 1.8.2007 v 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Nepomuk
 • oznámení o zahájení vodoprávního řízení  na stavbu vrtané studny a povolení k nakládání s vodami na pozemku parc.č. 394/13 v kat.ú. Nepomuk  a nemá námitek
 • oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení  na stavbu garáže pro dva osobní automobily včetně skladu na pozemku parc.č. 202/2 v kat.ú. Dvorec a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na 11.7. 2007 v 09.00 hod.  a nemá námitek
 • oznámení zahájení řízení o povolení výjimky z ustanovení § 17 odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu pro stavbu garáže pro dva osobní automobily včetně skladu na pozemku parc.č. 202/2 v kat.ú. Dvorec  a nemá námitek
 • zahájení kolaudačního řízení na kolaudaci stavby – přístavba verandy a stavební úpravy rodinného domu čp. 294 na pozemku stp.č. 431, parc.č. 90/7 v kat.ú. Dvorec  a nemá námitek
 • oznámení zahájení územního řízení ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – dva vrty č. 1 a č. 2 včetně jejich připojení na vodovodní řad, elektropřípojky a oplocení na pozemcích v kat.ú. Nepomuk pro Město Nepomuk a nemá námitek
 • elektronicky doručený dopis od firmy AVESING s.r.o. Cheb s protinávrhem smlouvy o zprostředkování (průmyslová zóna)
 • odezvu některých občanů na Nepomucké léto pořádané LD production ve dnech 15.-17.6.2007
 • žádost občanů z okolních obcí o opravu laviček u čekárny ve starém sídlišti
 • žádost pana Martina Bršlici o souhlas se zřízením bezbariérového přístupu do kadeřnictví a úpravy vnitřních prostor na vlastní náklady
 • stížnost paní Kv.Davidové na vandalismus a rušení nočního klidu (během kulturního léta)
 • žádost  Lucie Noháčkové a Pavla Wallenfelse o odkoupení stavebního pozemku Na Daníčkách v Nepomuku
 • převedení  vodovodního řadu od Lesů ČR na město - rada trvá na původní podmínce z usnesení rady  27.10.2004
 • vytvoření komise pro posouzení opravy místních komunikací v letošním roce
 • možný nákup pozemků v ZE č. 380, 760, 761, 764, 953, 974 v k.ú. Nepomuk

55 – rada projednala a schválila

 • stažení výpovědi na pronájem nebytových prostor pro neplacení nájemného  nám.A.Němejce 72
 • stažení výpovědi na pronájem bytu  Pivovarská 571, byt č.3, 2 + k.k.
 • výměnu 1 ks okenního křídla u bytu č. 13,  Pivovarská 572, Nepomuk
 • výměnu dvou střešních oken včetně oplechování U sokolovny 557, byt č. 13
 • Udělení výjimky z počtu dětí na třídu v MŠ Nepomuk, a to ve výši 24-28 dětí podle velikosti třídy, podle § 23, odst.3, z.č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, § 2, odst. 1, ve znění pozdějších předpisů
 • jednostránkovou  prezentaci města v publikaci Stavby pro volný čas Plzeňského kraje zajišťovanou společností ABF za cenu 8.500,- Kč + DPH
 • pronájem  nebytových prostor v Nepomuku, Nádražní 476, o výměře 51,29 m2 firmě STAFIN s.r.o., Plzeň
 • Dodatky k nájemním smlouvám na nebytové prostory Přesanická 430 – zálohy vodné, stočné, el. proud a plyn - s Hasičským záchranným sborem PK a Rychlou záchrannou službou PK
 • dohodu č. 98212-0075/2007 ze dne 29.6.2007 o podávání Profi balíků uzavřenou s Českou poštou s.p., Skladová 4a, Plzeň v souvislosti s přijímáním žádostí o vydání paměťových karet a vydáváním paměťových karet v systému Digitální tachograf od 1.7.2007

56 – rada projednala a neschválila

 • nabídku Ing.Miroslava Kopeckého na zpracování pasportu a diagnostiky místních komunikací

57 – rada bere na vědomí

 • rozhodnutí o prodloužení povolení k nakládání s vodami na pozemku parc.č. 112 v kat.ú. Dvorec
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – garáž na pozemku stp.č. 541 a sjezd z místní komunikace parc.č. 549/5 na pozemek parc.č. 263/1 v kat.ú. Dvorec
 • posudky na 3 občany
 • rozhodnutí MěÚ Nepomuk, odboru vnitřních věcí o zrušení trvalého pobytu xxxx na adrese Nepomuk, Na Vinici 544
 • pozvánku na slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd do auly ZŠ Nepomuk dne 29.6.2007
 • rozhodnutí MěÚ Nepomuk, odboru vnitřních věcí o přestupku xxxx na majetku města Nepomuk
 • záznam z jednání ohledně revitalizace Mihovky od Nepomuka ke Klášteru konaného dne 27.6.2007

Ing.Pavel Jiran, místostarosta
Jiří Mašek, starosta města

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY