Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 05.10.2022 07:10:29, Svátek má Eliška, zítra Hanuš
 

I.čtvrtletí 2007

Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 30. 03. 2007 09:38 hod., aktualizováno: 30. 03. 2007 11:59 hod.

Usnesení z jednání rady města Nepomuk konaných v I.čtvrtletí 2007

 

Usnesení
č.j.30/I/07
z jednání rady města konaného dne 10.1.2007

1 - rada projednala

 • Žádost -byt Za kostelem 567, byt č. 19 o opravu střechy a zateplení sádrokartonových stěn – nutnost opravy prověří stavební technik
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní  na byt č. 20, Na Vinici 552, Nepomuk, cena bytu 292.856,- Kč, záloha 0, doplatek 292.856,- Kč do 30.12.2007 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • oznámení zahájení sloučeného územního a stavebního řízení na stavbu – kanalizační přípojka na pozemcích parc.č. 1542/1 a stp.č. 304 z rodinného domu čp. 275 na pozemku stp.č. 304 do stávajícího kanalizačního řadu na pozemku parc.č. 1542/1 v kat.ú. Nepomuk a nemá námitek
 • oznámení zahájení stavebního řízení na stavbu – změna dokončené stavby čp. 19 na pozemku stp.č. 200 v kat.ú. Nepomuk spočívající ve stavebních úpravách vč. úprav elektroinstalace  a nemá námitek
 • výzva k vyjádření k podanému odvolání účastníků řízení  na stavbu vrtané studny na pozemku parc.č. 601/1 v kat.ú. Nepomuk pro Fotbalový klub Nepomuk
 • oznámení zahájení řízení o vydání rozhodnutí o změně v užívání stávajícího manipulačního přístřešku pro materiál na vestavbu nové práškové lakovny na pozemku stp.č. 206 v kat.ú. Dvorec pro Elitex Nepomuk a.s., Dvorec a nemá námitek
 • žádost 2 zájemců o pronájem Sokolovny
 • prodej dřeva z lesa města Nepomuk a požaduje toto ošetřit smlouvou od právníka a předložit ceny dřeva nabízené ucházejícími se odběrateli
 • upozornění  na nelegální vypouštění odpadních vod  – toto řeší odbor VŽP, rada žádá výsledek jednání od VŽP
 • Úpravu odměn neuvolněným zastupitelům a doporučuje nenavyšovat odměny neuvolněným zastupitelům
 • Oceněné  investiční akce na prodloužení kanalizační a vodovodní sítě – rada požaduje zahrnout do možných dotací
 • Nabídku spolupráce s firmou AVESING Cheb za účelem hledání investorů  do průmyslové zóny a případných dotací na dobudování této  zóny  na základě mandátní smlouvy 

2 – rada projednala a schválila

 • Přidělení nájemního bytu  Nepomuk,  J.Kubíka 368,  byt č. 6, 0 + 1, II.NP, I.kategorie od 1.2.2007  na dobu 1,5 roku
 • výměnu dřevěných oken za plastová,  na vlastní náklady v bytě  U sokolovny 561,byt č. 9 Nepomuk s podmínkou, že bude zachována barva, rozměry a členění oken
 • pronájem bytu č.12 v Nepomuku, Na Vinici 512 Dětskému domovu Nepomuk na dobu určitou a to  2 roky
 • Prodloužení nájemní smlouvy k bytu Na Vinici 512, Nepomuk a to do 30.6.2007
 • Prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou k bytu J.Kubíka 368, byt č. 8 Nepomuk a to do 30.6.2007
 • Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, osobního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací 
 • Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací (ZŠ, ZUŠ, MŠ) podle nových právních předpisů
 • vnitřní pravidla pečovatelské služby Nepomuk
 • vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti uživatelů se službou Pečovatelská služba Nepomuk
 • vnitřní řád pro uživatele bytů v DPS
 • sazebník úhrad za poskytování pečovatelské služby
 • řešení možných havarijních a nouzových situací
 • odpověď panu L.Prokopcovi a jeho právnímu zástupci Mgr.M.Janstovi
 • zaplacení poplatků za uložení inž. sítí do silničního tělesa ve výši 1.975,- Kč na základě uzavřené smlouvy č. 54/2006 o omezení užívání nemovitosti pro akci „Kanalizace a vodovod Dvorec – Železná Huť“ se SÚS Starý Plzenec
 • finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro občanské sdružení Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
 • přidělení čísla popisného 590 na zkolaudovanou novostavbu  postavenou v Lesní ulici v Nepomuku
 • vymáhání pohledávek přes Exekuční kancelář D.Míku, Klatovy od neplatičů za poplatky za psy a TKO
 • smlouvu s Hospodářskou komorou ČR, Praha 9 o spolupráci na projektu centrální registr produktů, služeb a činností firem a i institucí AXIS4 součást inf. systémů krajů a měst
 • vyvěšení záměru na darování (bezúplatný převod) pozemkové parcely č. 636/7 v k.ú. Vrčeň na Správu a údržbu silnic Starý Plzenec o velikosti do 20 m2
 • prominutí nájmu za část pozemku č. 611/1 v k.ú. Nepomuk -  jedná se o nájemné od 1.1.2006 do 31.3.2006 ve výši 2.250,- Kč

3 – rada bere na vědomí

 • žádost  o ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 16 – podáno dne 28.12.2006
 • žádost  o stažení žádosti na ukončení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 16 – podáno dne 2.1.2007 –  zůstává stále nájemcem bytu
 • kalkulaci nákladů na Kurz tance pro pokročilé a časový harmonogram lekcí
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – změna dokončené stavby čp. 64 na pozemku stp.č. 24 v kat.ú. Nepomuk – stavební úpravy 1.NP vč. úprav elektroinstalace a ÚT a stavební úpravy vstupu spočívající ve vybudování rampy na pozemku parc.č. 135/2 v kat.ú. Nepomuk pro Město Nepomuk
 • rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby – stavební úpravy a přístavba rodinného domu čp. 120 na pozemku stp.č. 117 v kat.ú. Dvorec
 • stavební povolení na stavbu – kanalizační přípojka na pozemcích parc.č. 1542/1 a 219/6 z objektu čp. 433 na pozemku stp.č. 446 do stávajícího kanalizačního řadu na pozemku parc.č. 1542/1 v kat.ú. Nepomuk pro Myslivecké sdružení Nepomuk 
 • stavební povolení na stavbu – kanalizační přípojka na pozemcích parc.č. 547/1 a stp.č. 30/1 z rodinného domu čp. 81 na pozemku stp.č. 30/1 do stávajícího kanalizačního řadu na pozemku parc.č. 547/1 v kat.ú. Dvorec
 • stavební povolení na stavbu – kanalizační přípojka na pozemcích parc.č. 25/9 a 25/2 z rodinného domu čp. 302 na pozemku stp.č. 450 do stávajícího kanalizačního řadu na pozemku parc.č. 25/2 v kat.ú. Dvorec
 • stavební povolení na stavbu – kanalizační přípojka na pozemcích parc.č. 547/1 a stp.č. 30/2 z rodinného domu čp. 15 na pozemku stp.č. 30/2 do stávajícího kanalizačního řadu na pozemku parc.č. 547/1 v kat.ú. Dvorec
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – rodinný dům včetně ÚT, ZTI na pozemku stp.č. 1289 v kat.ú. Nepomuk
 • seznámení s projektem Nepomucko vůně všech barev - dotace na rozvoj cestovního ruchu
 • nabídku České spořitelny na získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU na rozvoj naší obce a regionu
 • inf. Svazu měst a obcí ČR ohledně zpětného odběru použitých elektrozařízení pocházejících z domácností
 • dopis od PhDr.M.Štikové – předsedkyně Školské komise ohledně návrhu změn školského zákona
 • posudky na 6 občanů
 • Zprávu o situaci na regionálním trhu práce  v okrese Plzeň – jih  za  listopad   2006   - míra nezaměstnanosti  na  Nepomucku    4,8 %  
 • Inf. starosty ohledně úložiště radioaktivního odpadu ve vytypovaných lokalitách mezi něž patří Nepomucko
 • Úpravu odměn uvolněným členům zastupitelstva

Ing.Pavel Jiran, místostarosta
Jiří Mašek, starosta města

Usnesení
č.j.74/I/07
z jednání rady města konaného dne 24.1.2007

4 - rada projednala

 • žádost - Nepomuk, Za kostelem 566 o zateplení obývacího pokoje – prověří stavební technik
 • převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt č.4 v Nepomuku, Pivovarská 570
 • oznámení zahájení stavebního řízení na stavbu – změna dokončené bytové jednotky č. 12, Na Vinici 452, Nepomuk na pozemku stp.č. 155 v kat.ú. Klášter u Nepomuka spočívající ve stavebních úpravách bytového jádra  a nemá námitek
 • oznámení zahájení stavebního řízení na stavbu -  změna dokončené bytové jednotky č. 6, Na Vinici 449, Nepomuk na pozemku stp.č. 680 v kat.ú. Nepomuk spočívající ve stavebních úpravách bytového jádra  a nemá námitek
 • oznámení zahájení sloučeného územního a stavebního řízení na stavbu – kanalizační přípojka na pozemku parc.č. 1542/1 z rodinného domu čp. 214 na pozemku stp.č. 270 v kat.ú. Nepomuk  a nemá námitek
 • oznámení zahájení sloučeného územního a stavebního řízení na stavbu – změna dokončené stavby čp. 150 na pozemku tp.č. 126 v kat.ú. Nepomuk spočívající ve stavebních úpravách v 1.NP na řeznictví se zázemím a rychlé občerstvení včetně úprav elektroinstalace, vnitřních rozvod vody a kanalizace a kanalizační přípojka na pozemku stp.č. 126 a parc.č. 1545/3 v kat.ú. Nepomuk  a nemá námitek
 • oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením – stavební úpravy „rekonstrukce“, vestavba podkroví včetně elektroinstalace a ÚT v RD čp. 259 na pozemku stp.č. 249, vnitřní rozvod plynu, kanalizační přípojka a vodovodní přípojka k RD čp. 259 na pozemcích stp.č. 249 a na parc.č. 1549/1 v kat.ú. Nepomuk se mění v tomto rozsahu: změna zásobování pitnou vodou – změna umístění vodovodní přípojky na pozemcích stp.č. 249 a na parc.č. 598/1 a 1527 v kat.ú. Nepomuk  a nemá námitek
 • výsledek průzkumu náměstí a další postup podrobnějšího průzkumu vymezených lokalit
 • nákup hasičského auta pro SDH Nepomuk
 • požadavek ZŠ Nepomuk na čerpání finančních prostředků z fondu reprodukce majetku ve výši 300.000,- Kč a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • nákup nové autobusové čekárny na zastávku Nepomuk - sídliště
 • projektovou dokumentaci ve fázi jednoduché studie pana Jaroslava Racka a nemá námitek
 • nabídky na odběratele dřeva z městských lesů  - rada výběr  nechá na hajných

5– rada projednala a schválila

 • uzavření nájemní smlouvy s Mgr.R. Wolfovou na pronájem nebytových prostor v Nepomuku, Nádražní 476 – výuka anglického jazyka - nájemné ve výši 917,- Kč/ měsíčně, poplatek za služby bude prominut
 • změnu jízdního řádu u spoje č. 15 a č.18 linka 450609 směr Nepomuk - Dožice a zpět, týkající se prodloužení spoje až do Mladého Smolivce (žádost OÚ Mladý Smolivec) s podmínkou, že nedojde ke zvýšení finančního příspěvku města Nepomuk na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji
 • změnu jízdního řádu u spoje č. 6  linka 450613 Nepomuk – Žinkovy – Skašov  tak, aby ranní spoj s dojezdem ze Březí v 7.03 hod. odtud zajížděl do Jarova (žádost městyse Žinkovy) s podmínkou, že nedojde ke zvýšení finančního příspěvku města Nepomuk na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji
 • vyvěšení záměru na prodej nově oddělených pozemk.p parcel města č. 201/6 o velikosti 27 m2 a č. 199/11 o velikosti 743 m2 vše v k.ú. Nepomuk
 • variantu č. 3 pro pořizování územně analytických podkladů, které bude centrálně zajišťovat KÚPK ve spolupráci s ORP Nepomuk

6– rada projednala a neschválila

 • žádost o výměnu bytu byt č. 10 – podkroví, U sokolovny 560, Nepomuk  za byt č. 3  U sokolovny 560, Nepomuk
 • nabídku na kamenné povrchy (imitovanou dlažbu) od firmy GODELMANN
 • uzavření mandátní smlouvy AVESING s.r.o., Cheb ohledně spolupráce na vybudování a investorské obsazení druhé a dalších etap Průmyslové zóny Nepomuk I. a II.
 • žádost pana  Martina Bršlici  o zlepšení přístupu a  zřízení zábradlí do objektu provozovny kadeřnictví v ulici Za kostelem 566 v Nepomuku

 7 – rada bere na vědomí

 • stavební povolení na stavbu - změna dokončené stavby čp. 19 na pozemku stp.č. 200 v kat.ú. Nepomuk spočívající ve stavebních úpravách vč. úprav elektroinstalace
 • stavební povolení na stavbu – kanalizační přípojka na pozemcích parc.č. 1542/1 a stp.č. 304 z rodinného domu čp. 275 na pozemku stp.č. 304 do stávajícího kanalizačního řadu na pozemku parc.č. 1542/1 v kat.ú. Nepomuk
 • usnesení o přerušení řízení o změně v užívání stávajícího manipulačního přístřešku pro materiál na vestavbu nové práškové lakovny na pozemku stp.č. 206 v kat.ú. Dvorec pro Elitex Nepomuk a.s.
 • rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby „ Stavební obvod v Zeleném dole – I. etapa – 29 rodinných domů“ – výstavba infrastruktury – rozvod plynu STL,  veřejné osvětlení, sadové úpravy  a pilířky pro osazení plynoměrů, elektroměrů a slaboproudých rozvodů na pozemcích  197, 199/9, 202/4, 212, 213/1, 214/1, 214/2, 214/3, 215/1, 215/4, 219/1, 219/2, 219/3, 219/5, 219/6, 1542/1, 1542/2, a parc. ZE č. 1542 (PK), 199 (PK), 208 (PK), 209 (PK), 210 (PK), 211 (PK), 214 (PK) v kat.ú. Nepomuk pro Město Nepomuk
 • rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby „Stavební obvod v Zeleném dole – I. etapa – 29 rodinných domů, výstavba infrastruktury a komunikací“ – kanalizace dešťová a odvodnění komunikací na pozemcích  197, 199/9, 202/4, 212, 213/1, 214/1, 214/2, 214/3, 215/1, 215/4, 219/1, 219/2, 219/3, 219/5, 219/6, 1542/1, 1542/2, a parc. ZE č. 1542 (PK), 199 (PK), 208 (PK), 209 (PK), 210 (PK), 211 (PK), 214 (PK) v kat.ú. Nepomuk pro Město Nepomuk
 •  stavební povolení na stavbu – změna dokončené stavby bytového domu čp. 480 a čp. 481 – bloková plynová kotelna pro ohřev TUV a vytápění bytového domu čp. 480 a čp. 481 v Nepomuku včetně STL plynové přípojky a NTL vnitřního rozvodu plynu na pozemcích stp.č. 910 a 912 a na č.parc. 303/3 v kat.ú. Nepomuk pro SBD Přeštice
 • posudky na 3 občany
 • sdělení Českého statistického úřadu, Plzeň, že v našem městě v době od 17.2. do 29.4.2007 proběhne prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů výběrové šetření v domácnostech Životní podmínky 2007
 • informace Diecézní charity Plzeň o vzniku intervenčního centra a nabídka na spolupráci
 • nabídku spolupráce při vytváření pracovních příležitostí formou veřejně prospěšných prací, tj. vytvoření pracovních příležitostí pro uchazeče o zaměstnání evidované Úřadem práce P-j
 • sdělení KÚPK, odboru regionálního rozvoje, o provedeném úkonu k projednání odvolání  proti rozhodnutí MěÚ Nepomuk, odboru výstavby a ŽP, týkající se povolení stavebníku ZOD Vrčeň na změnu stávajícího objektu kravína na pozemku stp.č. 268 – přístavba přístřešku pro živočišnou výrobu pro volné ustájení dojnic na pozemcích č. parc. 60/1 (KN), 60 PK) a 59 díl 2(PK) v k.ú. Dvorec
 • pozvánku od Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje na jednání starostů okresu P-j v souvislosti s konáním volebního směnu SMOPK – 7.2.2007
 • pozvánku na krajské setkání starostů a primátorů České republiky konané dne 21.2.2007
 • oznámení KÚPK, odboru právního, o zahájení správního řízení ve věci udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, jejímž předmětem je výkon agendy obecní policie, mezi městem Blovice a městem Nepomuk

Ing.Pavel Jiran, místostarosta
Jiří Mašek, starosta města

Usnesení
č.j.132/I/07
z jednání rady města konaného dne 7.2.2007

8 - rada projednala

 • oznámení o projednání návrhu zadání změn č. 2 územního plánu města Nepomuk od 26.1. 2007 do 26.2. 2007 pro Město Nepomuk – nemá námitek
 • požadavek od Ministerstva zemědělství na vypracování Plánu financování obnovy vodovodů a  kanalizací na dobu nejméně 10 let  - za město Nepomuk zpracují Kanalizace a vodovody Starý Plzenec
 • Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti konaného dne 17. 1. 2007
 • Zápis z jednání Kontrolního výboru konaného dne 29.1.2007
 • Žádost paní Brejchové o možnost realizace záměru rehabilitačního střediska na parcele ve zjednodušené evidenci (PK) č. 68  v k. ú. Dvorec – rada nemá námitek pouze je nutno projednat se zpracovatelem Územního plánu a zařadit do následující změny  Územního plánu
 • Posudky na občany
 • Žádost Nadace subjektů v regionech o zabezpečení  týdenního kurzu (5x2 hodiny) jehož cílem je naučit seniory používat počítač, internet, mobilní telefon a bankovní kartu - bude předáno řediteli ZŠ zda bude o toto zájem
 • Smlouvu s RRA Plzeňského kraje o.p.s. na přípravu fáze záměru Výstavby sběrného dvora odpadů území města Nepomuk za cenu 170 000,-Kč a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
 • Dohodu o odpisech technického zhodnocení hmotného investičního majetku se Západočeským muzeem v Plzni, který je v nájmu v budově nám. A. Němejce 127, protože dělali nějaké stavební investice ve výše uvedené  budově - a postupuje k posouzení  právníkovi
 • Vyčíslení penále za pozdní platby v nebytových prostorách Na Vinici 544 a U Sokolovny 559 - a doporučuje uplatnit dle smlouvy
 • Návrh rozpočtu města Nepomuk na rok 2007 – a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
 • žádost LD production s.r.o. Žitná 483/40 Plzeň o zproštění od povinnosti odvádět poplatky ze vstupného – rada trvá na dodržování  příslušné obecně závazné vyhlášky

9 – rada projednala a schválila

 • znění „Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2006
 • souhlas za město Nepomuk s uložením vybagrovaného materiálu a vybouraných betonových parapetů  z akce „čištění Mihovka Nepomuk“ na skládce města – odvoz do 2 Km
 • žádost o dotaci na projekt sběrného dvora
 • stanovení ceny knihovní jednotky vyřazovaných knih z knihovního fondu MěK Nepomuk na 1,- Kč/kniha

10 – rada projednala a neschválila

 • Nabídka na vytvoření stanového městečka na školním hřišti
 • Žádost o prominutí penále za pozdní platby v nebytových prostorách Na Vinici 544 a U Sokolovny 559

11 – rada bere na vědomí

 • Školení starostů ORP Nepomuk a Blovic ohledně příprav Krizového řízení 9.3.2007 v Zahrádce
 • Žádost firmy AZ Servis Drink s.r.o. Klatovská 34, 312 00, Plzeň   (IČO 26364034 ) o pronájem restaurace Sokolovna Nepomuk a prostor, které k tomuto objektu patří
 • Zamítnutí požadavku na umístění bankomatu ve Dvorci. V případě instalace musí být zajištěna návratnost a to je jen v případě 2000 transakcí měsíčně, což je ve Dvorci značný problém
 • Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje - právního odboru o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy  na výkon agendy Městské policie Blovice ve správním obvodu města Nepomuk.
 • Zprávu o situaci na regionálním trhu práce  v okrese Plzeň – jih za prosinec 2006 - míra nezaměstnanosti na Nepomucku 5,0 %
 • stavební povolení na stavbu – změna dokončené bytové jednotky č. 12, Na Vinici 452, Nepomuk na pozemku stp.č. 155 v kat.ú. Klášter u Nepomuka spočívající ve stavebních úpravách bytového jádra
 • stavební povolení na stavbu – změna dokončené bytové jednotky čp. 6, Na Vinici 449, Nepomuk na pozemku stp.č. 680 v kat.ú. Nepomuk spočívající ve stavebních úpravách bytového jádra
 • stavební povolení na stavbu – změna dokončené stavby čp. 150 na pozemku stp.č. 126 v kat.ú. Nepomuk spočívající ve stavebních úpravách v 1.NP na řeznictví se zázemím a rychlé občerstvení včetně úprav elektroinstalace, vnitřní rozvod vody a kanalizace a kanalizační přípojka na pozemku stp.č. 126 a parc.č. 1545/3 v kat.ú. Nepomuk
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – vodovodní přípojka na pozemcích stp.č. 389 a parc.č. 359/6 a 1569/3 v kat.ú. Nepomuk
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – vodovodní přípojka+řad, Nepomuk čp. 282 na pozemcích parc.č. 110/2, 1552/2, 1568/1 a stp.č. 40/2 pro Lesy ČR, s.p. Klatovy
 • pozvánka na jednání konané 1. března 2007 od 10:00 hodin v Přešticích ohledně společného řešení dopravní situace našeho regionu – pojede starosta nebo místostarosta

Ing.Pavel Jiran, místostarosta
Jiří Mašek, starosta města

Usnesení
č.j.138/I/07
z jednání rady města konaného dne 21.2.2007

12 - rada projednala

 • výpověď nájmu bytu podle § 711, odst. (2), písm.b) občanského zákoníku manželů xxxx, Na Vinici 466, Nepomuk – rada rozhodla, že v případě zaplacení celé dlužné částky do 31.3.2007 bude výpověď zrušena
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – změna části dokončené stavby objektu čp. 101 na pozemku stp.č. 170 v kat.ú. Klášter u Nepomuka na archiv – stavební úpravy objektu čp. 101 – část objektu A2 – na pozemku stp.č. 170 vč. elektroinstalace  a elektrické požární signalizace, vzduchotechniky, kanalizace, vodovodu a rozvodu požární vody a vodovodní přípojka požární vody na pozemku parc.č. 931/1 napojena ze stávajícího vodovodního řadu na pozemku parc.č. 1260/1 v kat.ú. Klášter u Nepomuka pro Státní oblastní archiv v Plzni
 • rozhodnutí o povolení pokácení jedné douglasky tisolisté o obvodu kmene 116 cm měřené ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucí mimo les na pozemku parc.č. 109/39 v kat.ú. Dvorec
 • rozhodnutí o dodatečném povolení na stavbu – plechová garáž pro osobní automobil (6x4m, výška 2,85-3m) na pozemku parc.č. 373/2 v kat.ú. Dvorec
 • stavební povolení na stavbu – kanalizační přípojka na pozemku parc.č. 1542/1 z rodinného domu čp. 214 na pozemku stp.č. 270 v kat.ú. Nepomuk
 • kolaudační rozhodnutí na stavbu – změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu čp. 90 na pozemku stp.č. 58, vodovodní a kanalizační přípojka na pozemku parc.č. 1545/2 v kat.ú. Nepomuk
 • Stížnost paní Kalánosové, Nádražní 476 (bývalý dům služeb) na hlučný provoz Mateřského centra Beruška
 • stížnost Mgr.R.Wolfové na rušení výuky angličtiny v nebytových prostorách Nádražní 476 z důvodu hlučné kanalizace (stoupačky) – zařídí stavební technik
 • dodatek č. 1/2007 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou – příspěvek ve výši 111.300,- Kč
 • cenu projektu na Přesanické náměstí - domluvit s architekty
 • Výsledek inventarizace města Nepomuk k 31.12.2006 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Prodej nově oddělených pozemkových parcel města č. 201/6  o velikosti 27 m2  a č. 199/11  o velikosti 743 m2 vše  v k. ú. Nepomuk firmě PNEU-SERVIS Barum Duchek – Havel za cenu 70 Kč/m2 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Nákup pozemkové parcely č. 201/7 o výměře 9 m2 v  k. ú. Nepomuk  za cenu 70,-Kč/m2 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Směnu pozemkové parcely č. 106/16 o velikosti 1634 m2 v k. ú. Dvorec, která je ve vlastnictví firmy Xavergen a.s., za pozemkovou parcelu města č. 106/15 o velikosti 1633 m2 v k.ú. Dvorec bez doplatku. Uvedené pozemkové parcely jsou nově oddělené na základě geometrického plánu a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Darování části pozemkové parcely č. 636/7 o výměře cca do 20 m2 v  k. ú. Vrčeň Plzeňskému kraji z důvodu záboru pro rekonstrukci mostu ze Dvorce na Vrčeň a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Zvýšení stočného na 18,-Kč za m3 s platností od 1.4.2007, vodné zůstává v původní výši 18,- Kč za m3 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Použití finančních prostředků z fondu rezerv na odstranění závad nalezených Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni na odloučeném pracovišti MŠ Nepomuk, tj. v MŠ Dvorec a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Podání žádosti o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na akci „Výstavba sběrného dvora odpadů na území města Nepomuk“ z programu Ekologické projekty Plzeňského kraje pro rok 2007 a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • Návrh na úpravu odměn neuvolněným členům zastupitelstva a členům rady, členům a předsedům výborů zastupitelstva a členům a předsedům komisí rady města dle zákona 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů  s platností od 1.3.2007 a nedoporučuje ke schválení zastupitelstvu

 13 – rada projednala a schválila

 • omezení provozu na odboru sociálních věcí a zdravotnictví v měsících březen a duben 2007 následovně: Úřední hodiny pro veřejnost budou v měsíci březen a duben 2007 pouze: Pondělí: 8.00 – 18.00, Středa: 8.00 – 18.00 (toto bude zveřejněno v kabelové televizi, v Nepomuckých novinách a dále budou seznámeni starostové obcí ve správním obvodu ORP Nepomuk)
 • Prodloužení nájemní smlouvy  s paní Martinou Skalovou na  část pozemku  109/10, bezprostředně  sousedícího  s domem čp. 242  v  k.ú. Dvorec za účelem  užívání tohoto pozemku jako  zahrádky za dohodnutou  cenu 500,-Kč/rok na dobu neurčitou
 • uzavření smlouvy o poskytování právních služeb a právní pomoci ve smyslu zák.č. 85/1996 Sb. a právních předpisů souvisejících s Mgr.Janem Válkem, advokátem, Praha 7
 • vložení autobusové zastávky Jarov na lince č. 450613 Nepomuk – Žinkovy – Skašov
 • smlouvu o poskytnutí IT služeb uzavřená s Ministerstvem dopravy ČR, Praha 1 – účelem smlouvy je bezplatné zajištění materiálního a technického HW vybavení jako součást komplexní služby IT ze strany Ministerstva dopravy, pro činnost při výkonu přenesené působnosti státní správy při zabezpečení dopravně správních agend („eTESTY“ a „Centrální registr řidičů Eliška“)
 • financování pietního aktu – 63.výročí sestřelení amerického bombardéru B-24 Liberátor na Dubči – včetně pohoštění
 • smlouvu o nájmu zařízení a poskytnutí služeb s nájmem zařízení spojených uzavřená s CZECH RADAR a.s., Praha 1
 • smlouvu o zpracování osobních údajů při poskytování služeb informačního systému správy dopravních přestupků uzavřená dle § 6 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů uzavřená s ICZ a.s., Praha 4

14 – rada projednala a neschválila

 • žádost Zenové asociace, o.s. Praha o pronájem objektu k vytvoření zenového centra v ČR
 • nabídku spolupořadatelství v projektu - turné koncertů pod uměleckým a organizačním vedením L.Baarové – flétna a Jana Niederleho – klavír v Plzeňském kraji zastřešenou městem Železná Ruda, které má žádat o dotaci Plz.kraj se spoluúčastí každého zapojeného města do projektu ve výši 6.000,- Kč

15  – rada bere na vědomí

 • Zprávu o situaci na regionálním trhu práce  v okrese Plzeň – jih  za  leden   2006   - míra nezaměstnanosti  na  Nepomucku    5,7 %
 • informace pana starosty o jednání s paní Koubovou, Nepomuk ohledně poplatku za dovoz obědů pro důchodce
 • sdělení ČSÚ v Plzni - Český statistický úřad zavedl v r.2002 měsíční zjišťování o rekreačních a služebních cestách našich občanů v tuzemsku a zahraničí, v r. 2007 bylo do výběru zařazeno i město Nepomuk

16  – rada ukládá

starostovi:

 • rozdělení vodov. potrubí v DPS Na Vinici 512  - zvlášť horní a spodní patro

Ing.Pavel Jiran, místostarosta
Jiří Mašek, starosta města

Usnesení
č.j.194/I/07
z jednání rady města konaného dne 7.3.2007

17 - rada projednala

 • Program – na vybírání místních poplatků – pes, TKO – nebudeme pořizovat
 • Opravy bytů – plíseň - rada došla k názoru, že pokud nejde o podkrovní byt jde o produkování nadměrné vlhkosti v bytě za podmínky špatného větrání
 • návrh územního plánu obce Prádlo, kdy se koná společné jednání dne 12.3. 2007 v 10.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Nepomuk – zúčastní se místostarosta
 • oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání o umístění stavby – přípojka NN p.  na pozemcích parc.č. 150/5, 553/1, 142/5, 143/1, 143/5 v kat.ú. Dvorec - nemá námitek
 • dodržování kanalizačního řádu při vypouštění odpadních vod v hotelu Dvorec – bude svolána schůzka se zástupci města Nepomuk, zástupci KaV Starý Plzenec a.s. a nájemci hotelu Dvorec
 • Žalobu na město Nepomuk a firmu Průcha METAL s.r.o.  o uložení povinnosti provést  vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody o odstranění vzniklé škody uvedením v předešlý stav“
 • úpravu zadání změny č. 2 Územního plánu města a doporučuje ke schválení zastupitelstvu
 • a doporučuje ke schválení zastupitelstvu určit  dle § 6 odst. 5 písm. f st. zákona zastupitele ing. Pavla Jirana, který bude spolupracovat s pořizovatelem změny č. 2 Územního plánu města Nepomuk

18– rada projednala a schválila

 • výpověď nájmu bytu pro neužívání:  Na Vinici 455, Nepomuk
 • podání žaloby k soudu – xxxxx - nedodržení splátkového kalendáře – dluh 20 000,- Kč
 • Ukončení nájemní smlouvy nebytové prostory xxxxx – U sokolovny 559 a xxxxx, Na Vinici 544 – není zaplacen nájem za I. čtvrtletí 2007
 • použití soukromého osobního automobilu panu R. Routovi (odbor dopravy) na školení zkušebních komisařů v Pardubicích ve dnech 21.-24.5. 2007 - budou mu proplaceny pohonné hmoty
 • Vyjádření k podané žalobě  o uložení povinnosti provést  vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody o odstranění vzniklé škody uvedením v předešlý stav“ od právníka města
 • reakci na výzvu vůči městu Nepomuk od správce konkurzní podstaty  o předání klíčů od mob.buňky, kterou jsme s ostatními 5 koupili od firmy Stašek  spedice International spol. s r. o.  od právníka města
 • stanovisko města Nepomuk ve věci vodovodní přípojky pro objekt č.p. 563 na stavební parcele parc.č. 1206 v k.ú. Nepomuk
 • smlouvu o podmínkách připojení na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci
 • Zakoupení softwaru pro stavební úřad  od VITA  software s.r.o. a s tím spojené smlouvy
 • Termín konání zastupitelstva města Nepomuk 29.3.2007
 • Nájemní smlouvu s AZ Servis Drink s.r.o. Klatovská 34 312 Plzeň na pronájem nebytových prostor v Nepomuku, U Sokolovny 308, o výměře 1190,21 m2  „Sokolovna“ od 1.4.2007 
 • finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč Oblastnímu spolku ČČK Plzeň-jih a sever
 • uspořádání humanitární sbírky pro Diakonoii Broumov
 • finanční příspěvek 5.000,- Kč  Klubu českých turistů Plz.kraje na 10.jubilejní IVV v Estonsku a souhlasíme s použitím loga město Nepomuk
 • výměnu 2 ks autobusových zastávek v sídlišti
 • pronájem náměstí A. Němejce firmě LD production na uspořádání MEGA - koncertu skupiny Katapult  13.7.2007 s podmínkou, že akce bude pořádána ve spolupráci s AMK Nepomuk v rámci Mistrovství světa v Trialu – rada souhlasí s umístěním stánků jen firmy LD production

19 – rada projednala a neschválila

 • nabídku na netradiční možnost prezentace města Nepomuk v knize Půl kopy pohádek a pověstí z Plzeňského kraje od autorů M. Čekanové a Z.Zajíčka
 • proplacení zednických prací v nebytových prostorách U Sokolovny 560 - solárium - drobné opravy omítky před bílením

20 – rada bere na vědomí

 • rozhodnutí o změně stavby před dokončením spočívající ve změně umístění vodovodní přípojky na pozemcích stp.č. 249 a parc.č. 598/1 a 1527 v kat.ú. Nepomuk
 • rozhodnutí o povolení pokácení dvou bříz na pozemku parc.č. 61 v kat.ú. Nepomuk
 • souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací na budově ZŠ čp. 546 – výměna vstupních dveří s přizděním do ZUŠ Nepomuk na pozemku stp.č. 1153 v kat.ú.Nepomuk pro ZŠ Nepomuk
 • územní souhlas k záměru na umístění stavby – zahradní sklad nářadí o rozměrech 6,1x3,8 m a výšky 3,8 m na pozemku parc.č. 325/14 v kat.ú. Nepomuk
 • sdělení, že udržovací práce – výměna kuchyňské linky a spotřebičů, výměna obkladů, dlažby a zařizovacích předmětů v koupelně v rodinném domě čp. 12 na pozemku stp.č. 192 v kat.ú. Nepomuk nepodléhají ohlášení ani povolení stavebního úřadu
 • rozhodnutí o povolení pokácení dvou třešní na pozemku parc.č. 111 v kat.ú. Nepomuk pro Lesy ČR, lesní správa Klatovy
 • inf. o jednání s firmou ELG Elektrotechnology AG, která má zájem o dva hektary pozemků pro uvažovanou výstavbu v průmyslové zóně Dvorec I v Nepomuku
 • Dopis od Mysliveckého sdružení Nepomuk, kterým se vzdávají nevyčerpaného příspěvku na činnost za rok 2006 a 2007 za podmínky, že jim bude převedena v budoucnu  stavební parcela pod Myslivnou
 • sdělení MV ČR, gen.řed. HZS o zaregistrování žádosti města Nepomuk na nákup požárního vozidla
 • posudky na 7 občanů
 • inf.starosty o nutnosti legalizace obecních studní

Ing.Pavel Jiran, místostarosta
Jiří Mašek, starosta města

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY