Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 26.09.2022 06:09:14, Svátek má Andrea, zítra Jonáš
 

Usnesení ze dne 22.5.2014

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 24. 07. 2014 07:29 hod.

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 22.5.2014

Číslo jednání: JedNZ2-24/2014

Datum jednání: 22.05.2014

 

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z2-465/2014)

Volí

Návrhovou komisi ve složení : Mgr. Miroslav Němec, Václav Novák , František Mašek

Volí
Ověřovatele zápisu ve složení: Miroslav Míkovec , Ing. Pavel Jiran
 
Kontrola plnění usnesení (USN-Z2-466/2014)

Bere na vědomí

Kontrolu plnění usnesení
 
Informace z jednání městské rady (USN-Z2-467/2014)

Bere na vědomí

Informace z jednání městské rady
 
Zprávy z jednání výborů a komise (USN-Z2-468/2014)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání Finančního výboru

Bere na vědomí

Zprávy z jednání Komise pro občanské záležitosti
 

Prodej pozemků pod garážemi jiných vlastníků v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2 (USN-Z2-469/2014)

Schvaluje

1)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 224 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 150 Kč/m2.

2)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 186 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 150 Kč/m2.

3)      Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 189 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (***) za 150 Kč/m2.

 

Prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 594/91 o výměře 518 m2 v k. ú. Nepomuk v obytné zóně za elektrárnou za 600 Kč/m2 (USN-Z2-470/2014)

Ruší

Usnesení ZMN ze dne 4. 12. 2013 pod č. USN-Z2-406/2013 ve znění:

Schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p.č. 594/91 o výměře 518 m2 v k. ú. Nepomuk (obytná zóna u elektráren) za 600 Kč/m2 (***).

 

Odkoupení pozemku p.č. 1513/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 29 m2 a p.p.č. 1513/30 (ostatní plocha, silnice) o výměře 4 m2, oba v k. ú. Nepomuk za 2.000 Kč od ÚZSVM (USN-Z2-471/2014)

Schvaluje

Odkoupení pozemku p.č. 1513/19 (ostaní plocha, ostatní komunikace) o výměře 29 m2 a p.p.č. 1513/30 (ostatní plocha, silnice) o výměře 4 m2, oba v k. ú. Nepomuk za 2.000 Kč (celková částka) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 
 

Odkoupení ideální poloviny pozemku p.č.71/11 v k. ú. Dvorec (orná půda) o celkový výměře 4162 m2 (USN-Z2-472/2014)

Schvaluje

1)      podle §85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. „o obcích“ účast města ve dražbě jedné ideální poloviny pozemku parc.č. 71/11 v katastrálním území Dvorec, konané soudním exekutorem JUDr. Dalimilem Mikou, LL.M.

2)      podle §85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. „o obcích“ nabytí jedné ideální poloviny pozemku parc.č. 71/11 v katastrálním území Dvorec v rámci této dražby za cenu do 600,- Kč včetně.

3)      pověřuje starostu města Václava Kováře účastí v této dražbě a potřebnými právními jednáními za účelem vydražení podílu na uvedené nemovitosti nejvýše za uvedenou cenu.

 

Směna pozemků st.p.č. 551 a p.p.č. 130/20 za pozemky p.č. 130/6 a 150/13 v k. ú. Dvorec bez doplatku (USN-Z2-473/2014)

Schvaluje

Směnu pozemků st.p.č. 551 o výměře 27 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 130/20 o výměře 2422 m2 (orná půda) v k. ú. Dvorec ve vlastnictví Města Nepomuk za pozemky p.č. 130/6 o výměře 73 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha) a p.p.č. 150/13 o výměře 43 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) v k. ú. Dvorec ve vlastnictví firmy ZETEN bez doplatku. K faktické realizaci směny dojde až po odstranění zástavního práva v katastru nemovitostí na pozemky firmy ZETEN a písemného vzdání se předkupního práva firmy Klaus Timber a.s. na st.p.č. 551, na které stojí část jeho budovy.

 

Zakoupení elektrické trouby pro školní jídelnu ZŠ Nepomuk ve výši 83.817 Kč z investičního fondu ZŠ Nepomuk (USN-Z2-474/2014)

Schvaluje

Zakoupení elektrické trouby pro školní jídelnu ZŠ Nepomuk ve výši 83.817 Kč z investičního fondu ZŠ Nepomuk.

 

Schválení hospodářských výsledků za rok 2013 a jejich rozdělení do fondů u školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem Nepomuk (USN-Z2-475/2014)

Schvaluje

Hospodářské výsledky školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem Nepomuk za rok 2013 a jejich rozdělení do fondů dle tabulky:

Školská příspěvková organizace

Hospodářský výsledek
Rezervní fond
Fond odměn

MŠ Nepomuk

78.342,32
58.342,32
20.000,-

ZŠ Nepomuk

78.821,51
30.821,51
48.000,-

ZUŠ Nepomuk

121.776,09
61.776,09
60.000,-
 
 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 25, o velikosti 2+1,celková plocha 48,72 m2 (USN-Z2-476/2014)

Schvaluje

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 25, o velikosti 2+1, celková plocha 48,72 m2 za cenu platnou pro rok 2016 ve výši 392 518,- Kč s tím, že první splátka ve výši 75 000,- Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 317 518,- Kč je splatný do 30.9.2016.

 

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2 (USN-Z2-477/2014)

Schvaluje

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2 za cenu platnou pro rok 2014 ve výši 372 430,- Kč s tím, že první splátka ve výši 110 000,- Kč je již uhrazena. Doplatek ve výši 262 430,- Kč bude uhrazen do 31.12.2014.

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 561, byt č. 2, o velikosti 2+k.k., celková plocha 52,51 m2 (USN-Z2-478/2014)

Schvaluje

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, U Sokolovny 561, byt č. 2, o velikosti 2+k.k., celková plocha 52,51 m2 za cenu platnou pro rok 2014 ve výši 344 410,- Kč s tím, že první splátka ve výši 110 000,- Kč je splatná při podpisu smlouvy. Doplatek ve výši 234 410,- Kč je splatný do 31.12.2014.

 

Dodatek k smlouvě o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuk, Na Vinici 552, byt č. 6 (USN-Z2-479/2014)

Schvaluje

Dodatek k smlouvě o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici, byt č. 6 (***) s tím, že kupní cena za byt ve výši 351 438,- Kč bude uhrazena do 31.12.2014. První splátka ve výši 75 000,- Kč byla již uhrazena, doplatek ve výši 276 438,- Kč bude uhrazen do 31.12.2014. Původní smlouva o smlouvě budoucí kupní byla uzavřena s tím, že kupní cena bytu bude uhrazena až v roce 2016.

 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce na předfinancování projektu pro MAS sv. J.Nepomuckého (USN-Z2-480/2014)

Schvaluje

Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce v částce 190.000,-- Kč pro Matici Svatého Jana Nepomuckého na předfinancování projektu “Svatojánská zahrada v Nepomuku”, k jehož realizaci uzavřeli dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským intervenčním fondem prostřednictvím MAS sv. Jana Nepomuckého. Bezúročnou půjčku vrátí městu bezodkladně po přijetí dotace nejdéle však do 31. 12. 2014 .  

 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce   FK Nepomuk (USN-Z2-481/2014)

Schvaluje

Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce v částce 170.000,-- Kč pro FK Nepomuk na předfinancování projektu “Zkvalitnění zázemí pro sportovní činnost FK Nepomuk”, který je zahrnut v podpoře MAS sv. Jana Nepomuckého v jejich poslední výzvě. Bezúročnou půjčku vrátí městu bezodkladně po proplacení projektu od M.A.S. nejdéle však do 31. 12. 2014.

 
Rozdělení grantů 2014 (USN-Z2-482/2014)
Schvaluje

Rozdělení grantů 2014 jednotlivým spolkům dle předloženého návrhu Komise pro občanské záležitosti

 

4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 (USN-Z2-483/2014)

Schvaluje

4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 – příjmy činí 289.847.410,-- Kč a výdaje 314.001.320,-- Kč.

Pověřuje

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek.

 

5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 (USN-Z2-484/2014)

Schvaluje

5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 – příjmy činí 290.033.200,-- Kč a výdaje 314.187.110,-- Kč.

Pověřuje

Ing. Jaroslava Somolíka rozúčtováním do položek.

 

Závěrečný účet Města Nepomuk za rok 2013 (USN-Z2-485/2014)

Schvaluje

Závěrečný účet Města Nepomuk za rok 2013.

 

Schválení účetní závěrky Města Nepomuk za rok 2013 (USN-Z2-486/2014)

Schvaluje
Účetní závěrku Města Nepomuk za rok 2013.
 

Závěrečný účet za rok 2013 u Svazku obcí akcionářů a.s. Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec (USN-Z2-487/2014)

Bere na vědomí

Závěrečný účet za rok 2013 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) za rok 2013 u Svazku obcí akcionářů a.s. Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec.

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o omezení provozní doby pohostinských a jiných obdobných zařízení na území Města Nepomuk (USN-Z2-488/2014)

Schvaluje

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o omezení provozní doby pohostinských a jiných obdobných zařízení na území Města Nepomuk .

 

Zametací vůz - podání žádosti o dotaci (USN-Z2-489/2014) – podání žádosti o dotaci

Schvaluje

Podání žádosti o dotaci na pořízení zametacího stroje z LIX. Výzvy Operačního programu Životní prostředí, podoblast podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší

 
Ověřili:
Ing. Pavel Jiran...........................................................................................................................
Miroslav Míkovec.......................................................................................................................
 
 
 

Alena Marušincová                                                               Václav Kovář                       

   místostarosta                                                                       starosta města

old.nepomuk.eu/zastup zápis 22-5-2014.pdf

 
 
 

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY