Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 03:09:39, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Usnesení ze dne 8.11.2012

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 18. 12. 2012 12:36 hod., aktualizováno: 20. 12. 2012 15:04 hod.

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 8.11.2012

 

Číslo jednání: JedNZ2-15/2012
Datum jednání: 08.11.2012
 
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z2-307/2012)
Volí
Návrhovou komisi ve složení : Mgr. Miroslav Němec, Václav Novák , PhDr. Pavel Kroupa 
Volí
Ověřovatele zápisu ve složení : MUDr. Jiří Polívka , František Mašek
 
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č.03/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy , třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů (USN-Z2-308/2012)
Schvaluje
Oběcně závaznou vyhlášku města Nepomuk č. 03/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy , třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů .
 
Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 04/2012 o místních poplatcích (USN-Z2-309/2012)
Schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Nepomuk č. 04/2012 o místních poplatcích.
  
 
Prodej plynovodů (USN-Z2-310/2012)
Schvaluje
Kupní smlouvu na úplatný převod plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství , které je ve vlastnictví prodávajícího a které bylo realizováno v rámci stavby “Středotlaké plynovody Nepomuk a Dvorec” dle následující specifikace :
DN 50……………………….v délce 2 861,0 m
DN 65……………………….v délce     80,5 m
DN 80……………………….v délce 1974,5 m
DN 100…………………….v délce 4 713,7 m
DN 150…………………….v délce     213,0 m
DN 200…………………….v délce       11,0 m
v k.ú. Nepomuk a Dvorec firmě RWE GasNet, s.r.o.   za cenu 8 261 000,-Kč bez DPH   a to formou dvou splátek . První splátka ve výši 7 434 900,-Kč bez DPH   bude převedena do 30 dnů od uzavření této smlouvy a druhá splátka ve výši 826 100,-Kč bez DPH bude převedena do 30 dnů ode dne , kdy prodávající doloží kupujícímu smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch kupujícího , opatřené doložkou o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí ke všem pozemkům dotčeným převáděným plynárenským zařízením . DPH činí 20% a je předmětem této kupní smlouvy . 
Ukládá
Radě a starostovi města uzavřít smlouvy o věcných břemenech na trasy středotlakých plynovodů (respektive plynárenského zařízení ) převáděných v rámci výše uvedené kupní smlouvy a zároveň na trasy středotlakých plynovodů  ( respektive plynárenského zařízení ) , které již vlastní RWE GasNet, s.r.o. v k.ú. Nepomuk , Dvorec .
 
Směna pozemku p.p.č. 607/19 o výměře 417 m2 v k. ú. Nepomuk za ideální polovinu k celku pozemku p.p.č. 1512/17 o celkové výměře 248 m2 v k. ú. Nepomuk s doplatkem Městu Nepomuk (USN-Z2-311/2012)
Schvaluje
Směnu pozemku p.p.č. 607/19 o výměře 417 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví Města Nepomuk za ideální polovinu k celku pozemku p.p.č. 1512/17 o celkové výměře 248 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví (***) s doplatkem 70 Kč/m2 Městu Nepomuk.
Nepomuk - bezbariérové pěší trasy (USN-Z2-312/2012)
Bere na vědomí
Informaci starosty o aktuálním stavu prací na projektu bezbarierových chodníků v Nepomuku a Dvorci
Pověřuje
Starostu a Radu města podniknutím kroků k podání žádosti o dotaci na SFDI na 1.etapu bezbarierových chodníků - úsek v Nádražní ulici
Pověřuje
Starostu a Radu města k zahájení přípravy projektové dokumentace na 2. etapu bezbarierových chodníků – úsek Na Vinici – Dvorec (nádraží) tak, aby v roce 2014 byly připraveny podklady pro podání žádosti o dotaci
 
11. rozpočtová změna města Nepomuk za rok 2012 (USN-Z2-313/2012)
Schvaluje
11. změnu rozpočtu města Nepomuk pro rok 2012 , kde celkové příjmy činí 299 556 430,- Kč , celkové výdaje činí 320 105 950, -Kč , financování úvěrů 545 100,-Kč.
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek
 
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 448, byt č. 6 do osobního vlastnictví (USN-Z2-314/2012)
Schvaluje
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 448, byt č. 6 o velikosti 1+3/I.kategorie o celkové výměře 66,20m2 do osobního vlastnictví (***). Byt kupuje vítěz soutěže, který nabídl 9 300,- Kč/m2. Cena bytu činí 615 680,- Kč. Kupující již zaplatil jistinu ve výši 52 960,- Kč a doplatek ve výši 562 720,- Kč uhradí nejpozději do 3.2.2013.
 
Územní plán obce Klášter (USN-Z2-315/2012)
Bere na vědomí
Územní plán obce Klášter
 
 
 Alena Marušincová                                                             Václav Kovář                       
    místostarosta                                                                   starosta města
 

old.nepomuk.eu/uploaded/zastup.zápis 8-11-2012.pdf

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY