Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 26.09.2022 04:09:39, Svátek má Andrea, zítra Jonáš
 

Usnesení ze dne 22.9.2011

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 31. 10. 2011 08:21 hod., aktualizováno: 16. 11. 2011 10:21 hod.

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 21.9.2011 (VII. veřejné zasedání)

 

Číslo jednání: JedNZ2-7/2011
Datum jednání: 22.09.2011
 
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z2-115/2011)
Volí
Návrhovou komisi ve složení : Fabík Jiří, Horník Václav a Mašek František
Volí
Ověřovatele zápisu ve složení : Ing. Jiří Švec a PhDr. Pavel Kroupa
 
Kontrola plnění usnesení (USN-Z2-116/2011)
Bere na vědomí
Zprávu o kontrole plnění usnesení z VI. Veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk
 
Zprávy z jednání městské rady (USN-Z2-117/2011)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání městské rady
 
Zprávy z jednání Finančního výboru (USN-Z2-118/2011)
Bere na vědomí
Zprávy z jednání   Finančního výboru 
 
7. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011 (USN-Z2-119/2011)
Schvaluje
7. rozpočtovou změnu Města Nepomuk na rok 2011 , kde celkové   příjmy činí 323.149.660,- Kč a celkové výdaje činí 358.818.780,-Kč, financování úvěrů 545.100,- Kč.
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním položek
 
8. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011 (USN-Z2-120/2011)
Schvaluje
8. rozpočtovou změnu Města Nepomuk za rok 2011 , kde celkové příjmy činí 323.136.340,- Kč a celkové výdaje činí 358.794.740,- Kč, financování úvěrů 545.100,- Kč
Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním položek
 
9.rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011 (USN-Z2-121/2011)
Schvaluje
9. rozpočtovou změnu Města Nepomuk za rok 2011, kde celkové příjmy činí 332.070.170,- Kč a celkové výdaje činí 360.864.740,- Kč, financování úvěrů 545.100,- Kč
 Pověřuje
Ing. Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek
 
Inventarizace města Nepomuk k 31. 12. 2011 (USN-Z2-122/2011)
Schvaluje
Organizační zabezpečení inventarizace Města Nepomuk k 31.12.2011 a vyřazení navrhovaného majetku odpovědnými pracovníky jednotlivých složek města dle přiloženého seznamu.
 
Zvýšení současné kupní ceny bytů v Nepomuku, Na Vinici 448,452,455 a 466 (USN-Z2-123/2011)
Schvaluje
Zvýšení současné kupní ceny bytů v Nepomuku, Na Vinici 448,452,455 a 466 s účinností od 1.1.2012 o 100% ( tedy dvojnásobek současné ceny).
 
Vyhlášení městské soutěže na byt v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č. 1 - veřejná obálková metoda pro neurčitý okruh zájemců (USN-Z2-124/2011)
Schvaluje
Vyhlášení městské soutěže na byt v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č. 1 o velikosti 1+2/I.kategorie o celkové výměře včetně příslušenství 71,49 m2 za vyvolávací cenu 8 000,- Kč/m2 – veřejná obálková metoda pro neurčitý okruh zájemců.
 
Převod bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 12 z matky (***) na syna (***) (USN-Z2-125/2011)
Schvaluje
Převod bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 12 z matky (***) na syna (***). Jedná se o byt 3+k.k./I.kategorie o celkové výměře 85,49m2.
 
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p. (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 21 (USN-Z2-126/2011)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p. (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 21 o velikosti 2+k.k./I.kategorie o celkové výměře 53,73 m2 za cenu platnou pro rok 2011 ve výši 318 276,- Kč. Tato částka bude uhrazena do 31.12.2011. Jedná se o vnučku nájemníka.
 
Převod bytu v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 2 z matky (***) na dceru (***) (USN-Z2-127/2011)
Schvaluje
Převod bytu v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 2 z matky (***) na dceru (***). Jedná se o byt 2+k.k./I.kategorie o celkové výměře 68,95 m2.
 
Prodej nově utvořené stavební parcely č. 1337 v k. ú. Nepomuk o výměře 1 m2 p. (***) za cenu 450 Kč/m2 (USN-Z2-128/2011)
Schvaluje
Prodej nově utvořené stavební parcely č. 1337 v k. ú. Nepomuk o výměře 1 m2 p. (***) za cenu 450 Kč/m2.
 
Zřízení věcného břemene mezi Městem Nepomuk a Společenstvím vlastníků domu č.p. 392 spočívající v uložení, přístupu, příjezdu a zásahu do pozemkové parcely města č. 273/1 pro opravy, údržbu a výměnu vodovodní a kanalizační přípojky v rozsahu dle GP (USN-Z2-129/2011)
Schvaluje
Zřízení věcného břemene mezi Městem Nepomuk a Společenstvím vlastníků domu č. p. 392 spočívající v uložení, přístupu, příjezdu a zásahu do pozemkové parcely města č. 273/1 pro opravy, údržbu a výměnu vodovodní a kanalizační přípojky dle přiložené mapky.
 
Projekt:“Nepomuk -rekonstrukce místních komunikací“ (USN-Z2-130/2011)
Schvaluje
Na základě Oznámení o schválení projektu „Nepomuk - rekonstrukce místních komunikací“ (reg. č. CZ.1.14/1.5.00/13.02501) k financování uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad k realizaci projektu „Nepomuk - rekonstrukce místních komunikací“, dle vzoru platného pro třináctou výzvu ROP Jihozápad se zaměřením na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací (vzor zveřejněný na webových stránkách www.rr-jihozapad.cz), za podmínek schválené žádosti ve 13. kole výzvy ROP NUTS II Jihozápad.
 
Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0004203/VB/1 (USN-Z2-131/2011)
Schvaluje
Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0004203/VB/1 se společností ČEZ distribuce a.s. se sídlem Děčín. Tímto dodatkem se upravuje Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0004203/VB/1 a to dotčením pozemku p.č. 1560/2 ZE(PK) zařízením distribuční soustavy , kterou se konkrétně rozumí :”Nepomuk, U Pošty-kNN, NN”, IE-12-0004203 – zemní kabel NN, 2x přípojková skříň a to úplatně za cenu 3 600,-Kč včetně DPH . Pozemek p.č. 1560/2 ZE (PK) Město Nepomuk získalo bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR .
 
Smlouva o zřízení věcného břemene číslo OE-12-0002778/VB/1 (USN-Z2-132/2011)
Schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo OE-12-0002778/VB/1 uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene přes část pozemku č. 579 KN v k.ú. Dvorec v rámci akce: “Dvorec ČSD – oprava TS, NN”. Věcné břemeno spočívá ve strpění práva strany oprávněné, aby v souladu s podmínkami stanovenými územním rozhodnutím a stavebním povolením zřídila a provozovala zařízení distribuční soustavy včetně práva umístění zařízení distribuční soustavy na Dotčené nemovitosti, jakož I strpět další zákonná omezení s títmo právem spojená a dále zdržet se po dobu trvání věcného břemene na Dotčené nemovitosti provádění činností, které by ohrozily nebo mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu zařízení distribuční soustavy nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, a které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup strany oprávněné k zařízení distribuční soustavy a to úplatně za cenu 500,-- Kč vč. DPH.
 
VTL plynovod DN 500 PN 40 Strážovice -Nepomuk-II. etapa (USN-Z2-133/2011)
Schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Nepomuk a firmou RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Ústí nad Labem , jejímž předmětem je zřízení věcného břemene k pozemku parcela č. 189 dle KN v k.ú. Nový Dvůr u Myslíva v rámci budování plynárenského zařízení VTL plynovod DN 500 PN 40 Strážovice – Nepomuk – II.etapa včetně součástí a příslušenství, spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení včetně příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek a to úplatně za cenu 780,00 Kč bez DPH .
 
Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM ČR (USN-Z2-134/2011)
Ruší
Část usnesení XVI. Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 16.4.2009 ve znění zastupitelstvo schvaluje:
Bezúplatný převod pozemkových parcel č. 303/5 o výměře 172 m2, 616/1 o výměře 471 m2, č. 1514/6 o výměře 515 m2, č. 1514/7 o výměře 65 m2, č. 1538/2 o výměře 27 m2, č. 1545/4 o výměře 1204 m2 a pozemků ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr č. 208 o výměře 306 m2, č. 589 o výměře 108 m2, č. 611 o výměře 4707 m2, č. 616/1 o výměře 21 m2, č. 616/2 o výměře 825 m2, č. 1513 o výměře 11 285 m2, č. 1514/1 o výměře 118 m2, č. 1534/4 o výměře 185 m2, č. 1538 o výměře 2908 m2, č. 1546/1 o výměře 328 m2, č. 1568 o výměře 10 744 m2, č. 1569 o výměře 186 m2, vše v k.ú. Nepomuk a pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr č. 376/3 o výměře 61 m2 v k.ú. Dvorec od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR na Město Nepomuk
 
Schvaluje
Bezúplatný převod pozemkových parcel č. 199/18 o výměře 99 m2, č. 202/5 o výměře 335 m2, č. 280/3 o výměře 570 m2, č. 284/29 o výměře 473 m2, č. 303/5 o výměře 172 m2, č. 303/6 o výměře 2719 m2, č. 303/9 o výměře 21 m2, č. 310/10 o výměře 359 m2, č. 310/17 o výměře 182 m2, č. 310/18 o výměře 3 m2, č. 359/1 o výměře 10 m2, č. 589 o výměře 108 m2, č. 590/6 o výměře 317 m2, č. 603/12 o výměře 191 m2, č. 615/27 o výměře 21 m2, č. 616/1 o výměře 455 m2, č. 1507/3 o výměře 852 m2, č. 1512/3 o výměře 513 m2, č. 1513/2 o výměře 5843 m2, č. 1513/18 o výměře 13 m2, č. 1513/19 o výměře 29 m2, č. 1513/23 o výměře 359 m2, č. 1513/30 o výměře 4 m2, č. 1514/4 o výměře 38 m2, č. 1514/6 o výměře 515 m2, č. 1514/7 o výměře 65 m2, č. 1538/2 o výměře 27 m2, č. 1538/4 o výměře 3292 m2, č. 1545/4 o výměře 1204 m2, č. 1546/4 o výměře 132 m2, č. 1546/5 o výměře 171 m2, č. 1549/11 o výměře 158 m2, č. 1560/11 o výměře 316 m2, č. 1513/6 – podíl ¼ o výměře 61 m2, č. 1513/20 – podíl ¼ o výměře 58m2, č. 1513/22 – podíl ¼ o výměře 24 m2 vše v k.ú. Nepomuk a dále parcel původ Pozemkový katastr PK č. 376/3 o výměře 61 m2 v k.ú. Dvorec od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR.
 
Byt U sokolovny 558 , byt č. 13 (USN-Z2-135/2011)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku U soklovny 558 , byt č. 13 , o velikosti 1+3 celková plocha 84,71 m2 s paní (***) za cenu platnou pro rok 2018 ve výši 648 137,-Kč s tím ,že první splátka ve výši 150 000,-Kč je splatná při podpisu nájemní smlouvy . Doplatek ve výši 498 137,- Kč je splatný do 31. 3. 2018
 
Byt Za kostelem 566, byt č. 2 (USN-Z2-136/2011)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku Za kostelem 566 , byt č. 2 o velikosti 0+1 o celkové výměře 31, 62 m2 s (***) za cenu platnou pro rok 2019 ve výši 292 404,-Kč s tím , že první splátka ve výši 75 000,-Kč je splatná při podpisu nájemní smlouvy . Doplatek ve výši 217 404,- Kč uhradí do 31. 10. 2019 .
 
Dopravně technické řešení Nepomuk (USN-Z2-137/2011)
Pověřuje
Starostu a radu potřebnými úkony pro zajištění projektu pro územní řízení a následně stavební povolení   kruhové křižovatky   u silnice I/20 v lokalitě pod hřbitovem u nynějšího marketu NORMA .
 
Nepomuk-22 třídní základní škola , přístavba pavilonu ZUŠ (USN-Z2-138/2011)
Schvaluje
Přístavbu samostatného objektu ZUŠ v areálu ZŠ Nepomuk   projektovaného jako nízkoenergetický objekt   v konstrukčním řešení dřevostavby .
 
Zateplení základní školy Nepomuk (USN-Z2-139/2011)
Schvaluje
Klasickou variantu řešení zateplení fasády budovy základní školy Nepomuk (dle přílohy). Barva na fasádě MŠ Nepomuk bude obdobná. Konkrétní barva bude zvolena později.
Pověřuje
Starostu a radu podáním žádosti o dotaci z operačního programu životní prostředí – opatření k zateplení veřejných budov, včetně stanovení potřebné výše finanční spoluúčasti města ,
Ukládá
Informovat o veškerých krocích zastupitele na nejbližším zasedání
Ve stejném postupu tohoto usnesení znovu požádat o dotaci na projekt „zateplení MŠ Nepomuk“, který již byl udělán a dvakrát podán bez přiznání dotace.
 
Nákup lesnického traktoru (USN-Z2-140/2011)
Souhlasí
S podáním žádosti o dotaci od SZIF na pořízení lesnického traktoru a jednoosého valníku
 
O v ě r i l i:
Ing. Švec Jiří   .............................................................................................................................
PhDr. Kroupa Pavel ...................................................................................................................
 
 
 
 
 
   Alena Marušincová                                                             Václav Kovář                        
   místostarosta                                                                   starosta města
 
 

old.nepomuk.eu/uploaded/zastup zápis 22-9-2011_final.pdf

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY