Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 08.10.2022 00:10:50, Svátek má Věra, zítra Štefan a Sára
 

Usnesení ze dne 17.3.2011

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 25. 03. 2011 08:22 hod., aktualizováno: 25. 03. 2011 11:46 hod.

Usnesení Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 17.3.2011 (V. veřejné zasedání)

USNESENÍ z V. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 17.3.2011 od 19:00 hodin v Sokolovně Nepomuk č.j. JedNZ2-5/2011

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z2-50/2011)

Volí
Návrhovou komisi ve složení MUDr. Jiří Polívka , Jiří Fabík , Ing. Pavel Jiran

Volí
Ověřovatele zápisu ve složení Ing. Jiří Švec , Mgr. Miroslav Němec  

Kontrola plnění usnesení (USN-Z2-51/2011)

Bere na vědomí
Zprávu o kontrole plnění usnesení z IV. Veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk 

Zprávy z jednání městské rady (USN-Z2-52/2011)

Bere na vědomí
Zprávy z jednání městské rady

2. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011 (USN-Z2-53/2011)

Schvaluje
2. rozpočtovou změnu pro rok 2011 , kde celkové příjmy činí 306 615,87 tis. Kč, celkové výdaje činí 342 274,27 tis. Kč , financování úvěrů 545,1 tis. Kč .

Pověřuje
Ing. Irenu Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek

3. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011 (USN-Z2-54/2011)

Schvaluje
3. rozpočtovou změnu pro rok 2011 , kde celkové příjmy činí 311 128,64 tis. Kč , celkové výdaje činí 346 787,04 tis. Kč , financování úvěrů 545,1 tis. Kč .

Pověřuje
Ing. Irenu Mukenšnáblovou rozúčtováním do položek

inventarizace 2010 (USN-Z2-55/2011)

Bere na vědomí
Výsledky inventarizace za Město Nepomuk a složky napojené na rozpočet Města Nepomuk za rok 2010.

Rozdělení hospodářských výsledků školských příspěvkových organizací za rok 2010 do rezervního fondu a fondu odměn dle požadavků škol (USN-Z2-56/2011)

Schvaluje
Rozdělení hospodářských výsledků školských příspěvkových organizací za rok 2010 do fondů v navrhované výši dle přílohy.

Kupní smlouva na prodej pozemkové parcely č. 204/27 o výměře 757 m2 v k. ú. Nepomuk, lokalita Na Daníčkách, za 450 Kč/m2 p. (***) (USN-Z2-57/2011)

Schvaluje
Kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely č. 204/27 o výměře 757 m2 v k. ú. Nepomuk, lokalita Na Daníčkách, za 450 Kč/m2 p. (***).

Žádost o dotaci na rekonstrukce místních komunikací z ROP NUTS II Jihozápad (USN-Z2-58/2011)

Schvaluje
Realizaci projektu včetně podání žádosti o podporu na realizaci projektu:”Nepomuk – rekonstrukce místních komunikací “ z prostředků ROP NUTS II Jihozápad , jež bude podána v rámci 13. Výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Schvaluje
Zajištění finančního krytí projektu po celou dobu realizace projektu z rozpočtu města Nepomuk ( celkový rozpočet projektu činí 25 345 562,- Kč včetně DPH ) a kofinancováním podílu města Nepomuku v rámci rozpočtu obce ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu a 100% nezpůsobilých výdajů projektu ( t.j. celkem 8 704 675,- Kč včetně DPH ) . Realizační fáze projektu bude probíhat v letech 2011-2013 .  

Změna doplacení bytu v Nepomuku, Za kostelem 567, byt č. 16 – (***) (USN-Z2-59/2011)

Schvaluje
Změnu termínu doplacení bytu v Nepomuku, Za kostelem 567, byt č. 16 – (***) za cenu platnou pro rok 2011 ve výši 781 579,- Kč, první splátka ve výši 300 000,- Kč byla již uhrazena a doplatek ve výši 481 579,- Kč bude uhrazen do 31.12.2011. Jedná se o byt o velikosti 3+k.k./I.kategorie, o celkové výměře 87,86 m2.

Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U sokolovny 559, byt č. 5 z (***) (USN-Z2-60/2011)

Schvaluje
Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U sokolovny 559, byt č. 5 (***). Jedná se o byt o velikosti 3+1/I.kategorie o celkové výměře 83,18 m2. Byt bude doplacen v roce 2018, za platnou cenu pro rok 2018 ve výši 645 580,- Kč. První splátka ve výši 75 000,- Kč je již uhrazena.

Dodatek č. 1/2011 s Plzeňským krajem ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou (USN-Z2-61/2011)

Schvaluje
Dodatek č. 1/2011 s Plzeňským krajem ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou – pro rok 2011. Město Nepomuk poskytne příspěvek ve výši 113.820,-- Kč bankovním převodem ve lhůtě do 31.10.2011

Zvýšení vodného a stočného pro rok 2011 (USN-Z2-62/2011)

Schvaluje
Zvýšení vodného na 25,00 Kč za m3 a stočného na 22,00 Kč za m3 pro rok 2011 pro město Nepomuk 

Oprava střechy na městské sportovní hale (USN-Z2-63/2011)

Bere na vědomí
Havarijní stav střechy na městské sportovní hale

Schvaluje
Uzavření smlouvy s firmou Klempířství a pokrývačství Milan Novák na opravu městské sportovní haly za cenu 109 836,-Kč včetně DPH . 

Záměr opravy podlahy ve městské sportovní hale Nepomuk (USN-Z2-64/2011)

Schvaluje
Záměr opravy podlahy ve městské sportovní hale Nepomuk .

oprava kanalizace u školy (USN-Z2-65/2011)

Bere na vědomí
Havarijní stav kanalizace pod školou, která odvádí vodu z přilehlých lokalit

Schvaluje
Smlouvu na opravu kanalizace u školy s firmou KaV Starý Plzenec a.s. za cenu 194 033,-Kč včetně DPH . 

Změna člena představenstva Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec a.s. za město Nepomuk (USN-Z2-66/2011)

Bere na vědomí
rezignaci pana Jiřího Maška na funkci člena představenstva Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec a.s.

Doporučuje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. g zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a změn, představenstvu Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec a.s., aby na valné hromadě navrhla ke schválení pana Václava Kováře za člena představenstva uvedené společnosti

Bezúplatný převod pozemků v ZE parc. č. 1560/2 a 1558/4 v k. ú. Nepomuk (USN-Z2-67/2011)

Ruší
Část usnesení ze XVI. Veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 16. 4. 2009 v následujícím znění :

Bezúplatný převod pozemků ve zjednodušené evidence – původ Pozemkový katastr č. 1560/2 o výměře 1528 m2 a č. 1558/4 o výměře 3 982 m2 vše v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR na Město Nepomuk .

Schvaluje
Bezúplatný převod pozemků ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr č. 1560/2 a č. 1558/4 vše v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR na Město Nepomuk

 

Smlouva o přeložce č.Z_S24_12_8120026988 (USN-Z2-68/2011)

Schvaluje
Smlouvu číslo Z_S24_12_8120026988 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce a.s. na stavbu Nepomuk, RD Na Daníčkách – přeložka NN za cenu 184 000,-Kč bez DPH

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0004203/VB/1 (USN-Z2-69/2011)

Schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE -12-0004203/VB/1 s firmou ČEZ Distribuce a.s. , jejímž předmětem strpění umístění, zřízení a provozování Stavby “Nepomuk, U Pošty-kNN,NN” na dotčených nemovitostech a to částech pozemku p.č. 1512 ZE(PK) , pozemku p.č. 1512/7 KN a pozemku p. č. 1559 ZE(PK) vše v k. ú. Nepomuk.

Nákup vozidla pro SDH Nepomuk (Požární ochrana - investice) (USN-Z2-70/2011)

Schvaluje
Nákup transportního vozidla FORD TRANSIT červené barvy za cenu 199 000,-Kč pro SDH Nepomuk

Ověřili:

Ing. Jiří Švec ………………….………………………………………………………
Mgr. Miroslav Němec ……………………………………………………………

Alena Marušincová, Místostarostka
Václav Kovář, starosta města 

zapis-zastupitelstva-17-3-2011.pdf

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY