Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 07.10.2022 23:10:37, Svátek má Justýna, zítra Věra
 

Usnesení ze dne 13.5.2010

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 12. 07. 2010 08:47 hod., aktualizováno: 12. 07. 2010 12:05 hod.

Usnesení Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 13.5.2010 (XXIII. veřejné zasedání)

 

 
Číslo jednání: JedNZ-3/2010
Datum jednání: 13.05.2010
 
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 450, byt č. 9 do osobního vlastnictví p. (***) (USN-Z-1/2010)
Schvaluje
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 450, byt č. 9 do osobního vlastnictví p. (***). Jedná se o byt o velikosti 1+2/I.kategorie , celková plocha bytu 61,91 m2 , za cenu platnou do 31.7.2010 ve výši 295 700,- Kč. Splatnost ceny do 31.7.2010 – současný nájemce
 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 13 (USN-Z-2/2010)
Schvaluje
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s (***)  na byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 13 o velikosti 2+k.k., celková podlahová plocha 66,73 m2, za cenu platnou pro rok 2010 ve výši 549 566,- Kč
 
změna územního plánu města Nepomuk č. 3 (USN-Z-3/2010)
Schvaluje
Zadání změny č. 3 územního plánu Nepomuk 
 
Zrušení rozhodnutí zastupitelstva ze dne 24.9.2009 o jednostranném zvýšení nájemného, kromě domů jejichž výstavba nebo dostavba byla povolena do 30.června 1993 (USN-Z-4/2010)
Ruší
Část Usnesení z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 24.9.2009 od 19:00 hodin v hotelu Dvorec pod   č.j. ZMN/18/2009   v následujícím znění
Zastupitelstvo schvaluje :
Jednostranné zvýšení nájemného od 1. 1. 2010 na cílovou částku
- byt I. Kategorie – původně : 26,97 Kč/m2 od 1. 1. 2010      39,97 Kč/m2
- byt II. Kategorie – původně : 25,09 Kč/m2 od 1. 1. 2010      39,97 Kč/m2
a to pouze u bytů Nepomuk č.p. 544 , 551, 552, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 566, 567, 570, 571, 476
 
Úprava nájemného u domů postavených po 30.6.1993 - věcně usměrňované nájemné (USN-Z-5/2010)
Schvaluje
Úprava nájemného u domů postavených po 30.6.1993 – dle dotačních podmínek -   věcně usměrńované nájemné
Na Vinici 544,551,552             26,97Kč/m2       
Na Vinici 555,U sokolovny 556,557,558,559,560 a 561     26,97Kč/m2
Současné nájemné odpovídá věcně usměrńovanému nájemnému, nájemné bude vybíráno ve stejné výši jako v předchozím roce.
Nádražní 476, Za kostelem 566,567,583, Pivovarská 570,571,572       34,80Kč/m2
 
 Současné nájemné činí 26,97Kč/m2. Dle výpočtu uměrňovaného nájemného má být vybíráno 34,80Kč/m2. Od 1.6.2010 bude nájemné upraveno na věcně usměrňované ve výši 34,80Kč/m2.
 
5. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2010 (USN-Z-6/2010)
Schvaluje
5. rozpočtovou změnu města Nepomuk na rok 2010, celkové výdaje činí   349.410,08 tis. Kč , Celkové příjmy činí 313.314,69 tis. Kč
 
4. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2010   (USN-Z-7/2010)
Schvaluje
4. rozpočtovou změnu města Nepomuk na rok 2010 , celkové výdaje činí   339.578,97 tis. Kč , Celkové příjmy činí 313.283,58 tis. Kč
 
Odkoupení části komunikace , veřejného vodovodu a kanalizace na pozemkové parcele 611/10 v k . ú. Nepomuk od majitele pana Leoše Prokopce   (USN-Z-8/2010)
Schvaluje
Zatupitelstvo souhlasí s jednáním s panem Leošem Prokopcem o možném vyřešení majetkoprávní situace s komunikacemi a vedením podzemních inženýrských sítí na pozemkové parcele parc.č. 611/10 v k.ú. Nepomuk tak, aby bylo dosaženo dohody na budoucí smlouvě směnné, podle které:
a) Pan Leoš Prokopec převede do vlastnictví města Nepomuk příjezdovou komunikaci na prcele parc.č. 611/10 v k.ú. Nepomuk, pro napojení novostavby pana Miroslava Vorhny a firmy UNIBRICK s.r.o., včetně vodovodní a kanalizační přípojky pod touto komunikací.
b) Město Nepomuk na své náklady pořídí zaměření a znalecké ocenění shora uvedené komunikace a inženýrských stítí, pořídí projektovou dokumentaci a vybuduje max. 24 parkovacích míst na západní, jižní a východní straně stávajícího areálu prodejny potravin ve vlastnictví pana Leoše Prokopce a případnou přeložku příjezdové komunikace na západní straně.
c) Po zaměření, ocenění a pořízení projektové dokumentace a geometrického plánu dojde k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné, podle které po dokončení stavebních akcí bude uzavřena realizační směnná smlouva o směně příjezdové komunikace, vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví pana Leoše Prokopce za stavbu max. 24 nově vybudovaných parkovacích míst a nově přeložené komunikace na západní straně objektu ve vlastnictví města Nepomuk, bez dalšího finančního vyrovnání. 
Zatupitelstvo souhlasí s tím, aby město Nepomuk na své náklady pořídilo potřebné zaměření stávající příjezdové komunikace, vodovodní a kanalizační přílojky pod ní, znaleckého posudku ke stanovení jejich obecných cen, projektové dokumentace pro výstavbu max. 24 parkovacích míst a případnou přeložku komunikace na západní straně a geometrické plánky oddělující v budoucnu směňované pozemky.
 
Ukončení smlouvy uzavřené s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na likvidaci tříděného odpadu (papír, sklo) (USN-Z-9/2010)
Schvaluje
Ukončení smlouvy uzavřené s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na likvidaci tříděného odpadu (papír, sklo)
 
Ukončení členství ve Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství (USN-Z-10/2010)
Schvaluje
Ukončení členství ve Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
 
Smlouva o zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy k pozemkové parcele původ pozemkový katastr č. 314/1, k pozemkové parcele č. 1533/1 a pozemkové parcele č. 310/8, všechny v k.ú. Nepomuk, mezi Městem Nepomuk a ČEZ (USN-Z-11/2010)
Schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy k pozemkové parcele původ pozemkový katastr č. 314/1, k pozemkové parcele č. 1533/1 a pozemkové parcele č. 310/8, všechny v k.ú. Nepomuk (u Kuvagu) mezi Městem Nepomuk a společností ČEZ Distribuce a.s.
 
Kupní smlouva na nákup parcely v ZE (PK) č. 358/8 v k. ú. Nepomuk   (USN-Z-12/2010)
Schvaluje
Kupní smlouvu na nákup parcely ve zjednodušené evidenci (PK) č. 358/8 v k. ú. Nepomuk o výměře 93 m2 za cenu 1,-Kč/m2 od pana (***)
 
 
Ověřili:
MVDr. Ladislav Janovec
Hana Valentová
 
 
 
                         Ing. Pavel Jiran                                 Jiří    M a š e k                       
     místostarosta                starosta města
 
 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY