Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 17.01.2021 03:01:51, Svátek má Drahoslav, zítra Vladislav
 

Usnesení ze dne 24.9.2009

Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 18. 10. 2009 11:15 hod.

Usnesení z jednání městského zastupitelstva ze dne 24.9.2009 (XVIII. veřejné zasedání)

 

U S N E S E N Í
z  XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 24.9.2009 od 19.00 hodin v hotelu Dvorec              č.j. ZMN/18/2009
    
Městské zastupitelstvo:
I. Bere na vědomí
-        zprávu ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
-        zprávy z jednání městské rady
-        zápisy z kontrolních výborů za uplynulé období
-        zápis z finančního výboru
-        7. a 8. rozpočtovou změnu na rok 2009
 
II. Schvaluje
-        9. rozpočtovou změnu na rok 2009
-        organizační zabezpečení inventarizace města Nepomuk k 31.12.2009 a vyřazení majetku odpovědnými pracovníky jednotlivých složek města
-        zřízení úplatného věcného břemene přes pozemek č. 204/7 o výměře 3.014 m2 v k.ú. Nepomuk manželů (***) v Nepomuku spočívající ve vedení kanalizačního a vodovodního potrubí pod povrchem země a přístupu k jeho opravě, údržbě a případně výměně na základě vyznačení v geometrickém plánu za cenu 50 000,--Kč
-        prodej nově utvořené pozemkové parcely v obytné zóně Na Daníčkách o velikosti do 1 200 m2, která bude oddělena z č. 204/12, 211/2 a 204/27 č. 213/2  v  k.ú. Nepomuk v obytné zóně Na Daníčkách paní (***) za cenu 450,-Kč/m2
-        prodej části pozemkové parcely č. 546/1 o velikosti 4m2 v k.ú. Dvorec manželům (***) za cenu 150,-- Kč/m2
-        prodej pozemkové parcely č. 204/19 o výměře 1208 m2 v k. ú. Nepomuk v obytné zóně v lokalitě Na Daníčkách za cenu 450,-Kč/m2 manželům (***)
-        název ulice v části Dvorec a to Bratří Šloufů pro následující č.p.: 14, 16, 26, 41
-        smlouvu o smlouvě budoucí kupní s (***) jedná se o byt v Nepomuku, U sokolovny 556, byt č. 9, o velikosti 3 + 1., o celkové výměře 81,01 m2, za cenu platnou pro rok 2009 – 474 900,- Kč, první splátka ve výši 170 829,- Kč byla již zaplacena, druhou tj. 304 071,- Kč uhradí do 31.12.2009 – současný nájemník
-        smlouvu o smlouvě budoucí kupní s (***) jedná se o byt v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 14, o velikosti 2 + k.k., o celkové výměře 33,03 m2, za cenu platnou pro rok 2009 – 214 520,- Kč, první splátka ve výši 110 000,- Kč byla již zaplacena, druhou tj. 104 520,- Kč uhradí do 31.12.2009 – současný nájemník
-        smlouvu o smlouvě budoucí kupní s (***) jedná se o byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 32, o velikosti 2 + 1., o celkové výměře 48,84 m2, za cenu platnou pro rok 2016 – 392 518,- Kč, první splátka ve výši 75 000,- Kč uhradí při podpisu smlouvy, druhou tj. 317 518,- Kč uhradí do 30.9.2016
 
 
 
 
 
 
-        smlouvu o smlouvě budoucí kupní s (***) v zastoupení rodičů Romana a Jany Maškových jedná se o byt v Nepomuku, Za kostelem 567, byt č.11, o velikosti 2+k.k., o celkové výměře 63,82 m2, za cenu platnou pro rok 2009 – 509 044,- Kč, první splátka ve výši 260 000,- Kč uhradí při podpisu smlouvy, druhou tj. 249 044,- Kč uhradí do 31.12.2009
-        smlouvu o smlouvě budoucí kupní s (***) jedná se o byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 13, o velikosti 2 + k.k., o celkové výměře 66,73 m2, za cenu platnou pro rok 2020 – 695 748,- Kč, první splátka ve výši 260 000,- Kč byla již uhrazena, druhou tj. 435 748,- Kč uhradí do 30.6.2020
-        smlouvu o smlouvě budoucí kupní s (***) jedná se o byt v Nepomuku, Za kostelem 567, byt č. 13, o velikosti 3 + k.k., o celkové výměře 96,50 m2, za cenu platnou pro rok 2019 – 961 068,- Kč, první splátka ve výši 300 000,- Kč byla již uhrazena, druhou tj. 661 068,- Kč uhradí do 30.10.2019
-        smlouvu o smlouvě budoucí kupní s (***) jedná se o byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 11, o velikosti 3 + k.k., o celkové výměře 80,57 m2, za cenu platnou pro rok 2009 – 619 400,- Kč, první splátka ve výši 300 000,- Kč  byla již uhrazena, druhou tj. 319 400,- Kč uhradí do 31.12.2009
-        smlouvu o smlouvě budoucí kupní s (***) jedná se o byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 2, o velikosti 2 + k.k., o celkové výměře 65,84 m2, za cenu platnou pro rok 2009 – 533 324,- Kč, první splátka ve výši 260 000,- Kč byla již uhrazena, druhou tj. 273 324,- Kč uhradí do 31.12.2009
-        smlouvu o smlouvě budoucí kupní s (***) jedná se o byt v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č.13, o velikosti 3 + 1., o celkové výměře 83,89 m2, za cenu platnou pro rok 2009 – 527 340,- Kč, první splátka ve výši 150 000,- Kč byla již uhrazena, druhou tj. 377 340,- Kč uhradí do 31.12.2009
-        jednostranné zvýšení nájemného od 1.1.2010 na cílovou částku:
byt I. kategorie – původně: 26,97 Kč/m2 od 1.1.2010        39,97Kč/m2
byt II.kategorie – původně: 25,09 Kč/m2 od 1.1.2010        39,97Kč/m2
-        změnu zřizovacích listin ZŠ, MŠ a ZUŠ Nepomuk formou dodatku v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s účinností od 1.11.2009
-        bezúplatný převod staršího křídla (hudebního nástroje) z majetku ZUŠ do majetku ZŠ Nepomuk
-        podání projektové žádosti s názvem: "Revitalizace centra města Nepomuka, obnova veřejných prostranství, Přesanické náměstí a Plzeňská ulice – I. Etapa" do 6. výzvy ROP s uzávěrkou 30.9.2009, oblast podpory 2.3 Revitalizace částí měst a obcí, prioritní osa 2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí.a jeho následnou realizaci, dále předfinancování projektu v rámci rozpočtu města /celkový rozpočet projektu činí 15,301.416,- Kč včetně DPH/ a zároveň schvaluje kofinancování podílu města Nepomuk v rámci projektu ve výši 7,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu a 100% nezpůsobilých výdajů projektu /tj. 3,881.904,- Kč včetně DPH/. Tyto prostředky v případě podpoření projektu budou hrazeny z rozpočtu města Nepomuk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Ruší
-        usnesení z  X. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 21.2.2008 od 19.00 hodin v sokolovně Nepomuk pod č.j. 112/I/08 ve znění Zastupitelstvo města Nepomuk schvaluje:
- název ulice v části Dvorec a to Bratří Šloufů pro následující č.p.: 14, 32, 16, 26
 
IV. Pověřuje
 
Radu a starostu:
-        radu a starostu k zajištění výběrového řízení na pojišťovnu pro majetek města a vozidel města   
 
V. Ukládá
 
-        radě a starostovi města řešit připomínky z dnešního jednání
 
Ověřili :
 
Ing. Aleš Hetzer
 
Miroslav Míkovec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Ing.Pavel   J i r a n          Jiří    M a š e k                       
                      místostarosta                   starosta města
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2021 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY