Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 01.10.2022 16:10:05, Svátek má Igor, zítra Olivie a Oliver
 

Usnesení ze dne 22.10.2009

Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 18. 12. 2009 11:20 hod.

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 22.10.2009 (XIX. veřejné zasedání)

 

U S N E S E N Í
z  XIX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 22.10.2009 od 19.00 hodin v v sále hotelu U Zeleného stromu                  č.j. ZMN/19/2009
    
Městské zastupitelstvo:
I. Bere na vědomí
-        zprávu ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
-        zprávy z jednání městské rady
-        zápis z kontrolního výboru za uplynulé období
-        zápis z finančního výboru
 
II. Schvaluje
-        smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemky pro elektrárnu na biomasu v průmyslové zóně č. I Dvorec. Předmětem této smlouvy je prodej následujících nově utvořených pozemkových parcel:
a) pozemková parcela parc.č. 106/4 o výměře 12.800 m2
b) pozemková parcela parc.č. 106/16 o výměře 2.125 m2
c) pozemková parcela parc.č. 122/35 o výměře 326 m2
v katastrálním území Dvorec, oddělené Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 490-137/2009 ing.Vl.Češky ze dne 19.7.2009 číslo 137/2009 vše za cenu 50,-Kč/m2
-        10. rozpočtové opatření v roce 2009 - celková částka příjmů po rozpočtovém opatření činí 323.197,87 tis. Kč, celková částka výdajů činí 350.857,80 tis. Kč. Schodek je kryt finančními prostředky na běžném účtě a z podílových listů Sporobondu.
-        prodej bytu do osobního vlastnictví manželům (***) – současný nájemce - jedná se o byt v Nepomuku, Na Vinici 455, byt č. 4 o velikosti 1+3, v II. NP o celkové podlahové ploše 67,45 m2, za smluvní cenu 295 700,- Kč, kupující uhradí kupní cenu po vyřízení úvěru u stavební spořitelny
-        prodej nově utvořené pozemkové parcely č. 1853/5 o výměře 988 m2 v k. ú. Nový Dvůr u Myslíva paní (***) za cenu 150,-Kč/m2
-        záměr na zpracování III. změny Územního plánu města Nepomuk 
-        rozšíření a dostavba ČOV Nepomuk v  k. ú. Klášter a podání žádosti o dotaci
-        spolufinancování  projektu DSO Mikroregion Nepomucko z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje : „Dovybavení obcí Mikroregionu Nepomucko drobným mobiliářem“ Město Nepomuk získalo 3 odpadkové koše s držákem na sáčky pro psí exkrementy. Podíl města Nepomuk činí 4998,- Kč z celku (12495,- Kč), tj. 40 %.
 
III. Ruší
část usnesení ze dne 21. 2. 2008 pod č.j. 112/I/08 v následujícím znění
-        Zastupitelstvo zmocňuje radu města v odsouhlasování rozpočtových změn pouze na straně příjmů v rozpočtu města Nepomuk a dále požaduje o tomto informovat každé zasedání zastupitelstvo
 
 
 
 
 
IV. Dává kompetenci
 
Radě Města Nepomuk k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do výše 500.000 Kč včetně v těchto případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů nebo
b) jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada města samostatně provádět jen v případech:
a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
b)úhrady pokud, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován
c) RMN může schválit rozpočtové opatření v položce daně z příjmů právnických osob za obec v březnu každého roku - jde pouze o proúčtování na straně příjmů a výdajů
- Zastupitelstvo si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.
 
 
V. Ukládá
- radě a starostovi města řešit připomínky z dnešního jednání
 
 
 
Ověřili :
 
Josef Michek
 
František Holub
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Ing.Pavel   J i r a n          Jiří    M a š e k                       
                      místostarosta                   starosta města
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY