Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 17.01.2021 03:01:44, Svátek má Drahoslav, zítra Vladislav
 

Usnesení ze dne 18.6.2009

Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 18. 07. 2009 11:12 hod.

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 18.6.2009 (XVII. veřejné zasedání)

 

U S N E S E N Í
Ze  XVII. veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 18.6.2009 od 19.00 hodin v sále hotelu Zelený strom     č.j. ZMN/17/2009
Městské zastupitelstvo:
I. Bere na vědomí
-        zprávu ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
-        zprávy z jednání městské rady
-        závěrečný účet, audit za rok 2008 a to Svazku obcí akcionářů a.s. Kanalizace a vodovodů Starý Plzenec, Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
-        5. změnu rozpočtu na rok 2009
-        zápisy z kontrolních výborů za uplynulé období
-        zápis z finančního výboru
 
II. Schvaluje
-        6. rozpočtová změna na rok 2009
-        smlouva o dílo s firmou ENBRA Plzeň na vybudování nové plynové kotelny pro budovu Na Vinici 512 včetně plynofikace za cenu 698 570,-Kč s DPH
-        smlouva o smlouvě budoucí kupní s (***) jedná se o byt v Nepomuku, Za kostelem 567, byt č. 18, o velikosti 2 + k.k., o celkové výměře 57,98 m2, za cenu platnou pro rok 2009 – 435 109,- , první splátka ve výši 240 000,- Kč byla již zaplacena, druhou tj. 195 109,- uhradí do 31.12.2009 – současný nájemník, smlouva bude podepsána po rozvodu manželství
-        smlouva o smlouvě budoucí kupní s (***) jedná se o byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 6, o velikosti 3 + k.k., o celkové výměře 80,57 m2, za cenu platnou pro rok 2009 – 619 400,- Kč, první splátka bude zaplacena při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, druhou tj. 319 400,- Kč uhradí do 31.12.2009
-        prodej pozemkové parcely č. 204/26 o výměře 723 m2 v  k.ú. Nepomuk v obytné zóně Na Daníčkách (***) za cenu 450,-Kč/m2
-        prodej nově utvořené pozemkové parcely č. 1853/4 o výměře 334 m2, která byla oddělena od pozemkové parcely č. 1853/1 v k. ú. Nový Dvůr u Myslíva paní (***) za cenu 150,-Kč /m2
-        prodej nově utvořené pozemkové parcely č. 1524/3 o výměře 20 m2 v k. ú. Nepomuk (***) za cenu 150,-Kč/m2
-        prodej pilířků na měření energií (plynu, elektro) v obytné zóně Na Daníčkách v k. ú. Nepomuk za cenu 19 500,- Kč/kus majitelům stavebních parcel, před kterými se pilířky nachází, v obytné zóně Na Daníčkách
-        podání žádosti o dotaci na školící centrum eGoncentra ORP v rámci výzvy k předkládání individuálních projektů v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost
-        podání projektu s názvem "Nepomuk, rekonstrukce místních komunikací Na Čiháku, Luční a Myslivecká" do 5. výzvy ROP s uzávěrkou 30.6.2009, oblast podpory 1.5 - Rozvoj místních komunikací a jeho následnou realizaci, dále předfinancování projektu v rámci rozpočtu obce /celkový rozpočet projektu činí  17 229 484,-  Kč včetně DPH/ a  zároveň schvaluje kofinancováním podílu města Nepomuk  v rámci projektu ve výši 7,5% z celkových  způsobilých  výdajů projektu /tj.  1 072 099,-  Kč včetně DPH/ a ve výši 100% nezpůsobilých výdajů projektu tj. 2 934 826,- Kč vč. DPH . Tyto prostředky v případě podpoření projektu budou hrazeny z rozpočtu města Nepomuk
-        použití finančních prostředků ve výši 289 426,00 Kč – na veřejně prospěšné účely mobiliář města na veřejných prostranstvích (lavičky, odpadkové koše, doplnění veřejného osvětlení)
-        rozdělení finančních prostředků zájmovým, společenským a sportovním organizacím působícím ve městě Nepomuk v celkovém objemu 170 000,-Kč – 2. část dle přílohy
-        finanční příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk na postupnou opravu havarijního stavu krovu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého ve výši 90 000,-Kč
-        strategický plán rozvoje města Nepomuk   na období let 2009 až 2015
 
 
 
IV. Pověřuje
 
Radu a starostu:
-    úkony potřebnými k realizaci stavebních akcí a to uspořádáním výběrového řízení a následným uzavřením smlouvy o dílo na investiční akce:
kanalizace a vodovod u ZŠ Nepomuk
přeložka vodovodu u Reginy
rekonstrukce střechy nad jídelnou a kuchyní u ZŠ Nepomuk
oprava střech na bytovkách Na Vinici
zajistit vypracování a podání žádosti o dotaci na zateplení fasád budov Mateřské školy v k.ú. Nepomuk a v k. ú. Dvorec a informovat o těchto krocích průběžně zastupitele
 
V. Ukládá
 
-        radě a starostovi města řešit připomínky z dnešního jednání
 
 
 
O v ě r i l i:
 
František Holub
 
Ivan Růžička
 
 
 
 
 
 
 
                    Ing.Pavel   J i r a n          Miroslav   M í k o v e c                       
                      místostarosta                         radní města
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2021 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY