Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 17.01.2021 03:01:06, Svátek má Drahoslav, zítra Vladislav
 

Usnesení ze dne 17.12.2009

Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 04. 02. 2010 14:59 hod.

Usnesení Zastupitelstva města Nepomuk ze dne 17.12.2009 (XII. veřejné zasedání)

 

U S N E S E N Í
z  XX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 17.12.2009 od 19.00 hodin v Nepomuku v sále hotelu U Zeleného stromu                    č.j. ZMN/20/2009
    
Městské zastupitelstvo:
 
I. Bere na vědomí
-    zprávu ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
-    zprávy z jednání městské rady
      - zápisy z kontrolního výboru za uplynulé období
-    zápis z finančního výboru
 
II. Schvaluje
11. rozpočtové opatření Města Nepomuk za rok 2009, celková výše příjmů činí
324.548,51  tis. Kč, celková výše výdajů činí 359.879,49 tis. Kč
12. rozpočtové opatření Města Nepomuk za rok 2009, celková výše příjmů činí 315.583,94 tis.Kč a výdajů 350.914,92 tis.Kč - možnost úpravy dotací, rezerv a financování
Rozpočet Města Nepomuk na rok 2010. Celková výše příjmů činí 73.571,82 tis. Kč, celková výše výdajů činí 95.033 tis. Kč, deficit rozpočtu je kryt z naspořených finančních prostředků minulých let a finančních prostředků sporobondu .
Odpisový plán příspěvkových organizací města Nepomuk na r. 2010
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s Václavem Beníškem na byt v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 26 za cenu platnou pro rok 2009 – 207 580,- Kč, o velikosti 2 + 1 , o celkové výměře včetně příslušenství 35,91 m2 , první splátku uhradil ve výši 110 000,- Kč, zbytek uhradí do 31.12.2009 tj. 97 580,- Kč - současný nájemník
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s p. Alenou Kydlíčkovou – jedná se o byt v Nepomuku Na Vinici 551, byt č. 8 , o velikosti 0+1, o celkové výměře 31,92 m2, za cenu platnou pro rok 2009 – 199 296,- Kč. Cena bytu bude uhrazena v hotovosti na účet města nejpozději do 31.12.2009 – současný nájemník.
Prodej pozemkové parcely Na Daníčkách č. 204/25 o výměře 882 m2 v k. ú. Nepomuk Pavlovi a Barboře Vavřičkovým za cenu 450,-Kč/m2
Obecně závaznou vyhlášku o společném školském obvodu Základní školy v Nepomuku podle § 178 odst. 2 písm. c) školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Smlouvu o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu uzavřenou s firmou Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec a. s. za stanovený nájem 1,-Kč za každý fakturovaný 1m3 vody a 1,-Kč za 1m3 fakturované odvedené vody
Zároveň dojde k navýšení vodného na 23,-Kč /m3 vody a na 21,-Kč/m3 stočného 
Souhlasné prohlášení k převodu nemovitosti a to pozemku ve zjednodušené evidenci (PK) č. 1211 díl e o výměře 0,0015 ha – dle KN 1476 část a pozemku ve zjednodušené evidenci (PK) 1298 o výměře 0,0150 ha – dle KN 1440 část a 1474/3 část   vše v k. ú. Nepomuk od Lesů ČR s.p. na město Nepomuk – bezúplatně  
Návrhy na vypracování 3. změny Územního plánu města Nepomuk dle přílohy
Zjednodušený rozsah účetnictví příspěvkových organizací města Nepomuk od 1. 1. 2010 
 
 
Smlouvu o budoucí smlouvě kupní s RWE GasNet, s.r.o. na prodej části středotlakého plynovodu a přípojky pro objekt Na Vinici č.p. 512 Nepomuk za cenu 114 000,-Kč
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003181/2 s ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc. č. PK 1503 v k. Ú. Nepomuk 703478 vedeného na LV č. 1, kde věcným břemenem je vzdušné vedení NN izolované v rozsahu 1,31 m2 s právem vstupu a vjezdu na dotčený pozemek Povinného v souvislosti s provozováním a opravami zařízení distribuční soustavy za cenu 1000,-Kč .
Smlouvu s  Plzeňským krajem o poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost na rok 2010 ve výši 113 340,- Kč 
Odvolání na vlastní žádost z funkce předsedy Kontrolního výboru pana Ivana Růžičky a potvrzení jej ve funkci řádného člena Kontrolního výboru včetně změny výše odměny
 
 
III. Volí
stávající řádnou členku Kontrolního výboru paní Alenu Marušincovou jako předsedkyni Kontrolního výboru včetně změny výše odměny
 
 
IV. Ruší
část usnesení z   24.9.2009 pod č.j. ZMN/18/2009
Smlouva o smlouvě budoucí kupní s Petrou a Zdeňkem Šimkovými jedná se o byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 13, o velikosti 2 + k.k., o celkové výměře 66,73 m2, za cenu platnou pro rok 2020 – 695 748,- , první splátka ve výši 260 000,- Kč byla již uhrazena, druhou tj. 435 748,- uhradí do 30.6.2020 – výměna bytu ( Šolarovi)
 
 
V. Ukládá
-    Radě a starostovi města řešit připomínky z dnešního jednání
 
Ověřili:
 
František Holub
 
Miroslav Míkovec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    MVDr. Ladislav Janovec                       Jiří    M a š e k                       
                            zastupitel                                        starosta města
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2021 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY