Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 17.01.2021 05:01:01, Svátek má Drahoslav, zítra Vladislav
 

Usnesení ze dne 16.4.2009

Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 18. 05. 2009 11:08 hod.

Usnesení městského zastupitelstva ze dne 16.4.2009 (XVI. veřejné zasedání)

 

U S N E S E N Í
ze XVI. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 16.4.2009 od 19.00 hodin v bývalém  hotelu Dvorec
Zastupitelstvo města Nepomuk:
I. Bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
zprávy z jednání městské rady
Závěrečný účet, audit za rok 2008 Mikroregionu Nepomucko
2. a 3. změnu rozpočtu na rok 2009
zápisy z kontrolních výborů za uplynulé období
zápis z finančního výboru
 
II. Schvaluje
Závěrečný účet za rok 2008 (nebo také rozbor hospodaření k 31.12.2008) a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 (audit) u města Nepomuk bez výhrad
4.změnu rozpočtu za rok 2009
Výsledek inventarizace města k 31.12.2008
Projekt „Rekonstrukce místních komunikací ulice Na Čiháku v kat.ú. Dvorec, ulice Myslivecká a Luční v kat.ú. Nepomuk“
Projekt Revitalizace centra města Nepomuk – obnova veřejných prostranství -Přesanické náměstí a Plzeňská ulice
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 9, o velikosti 2 + k.k., o celkové výměře 47,13 m2, za cenu platnou pro rok 2016 – 303 310,- , první splátka ve výši 75 000,- Kč byla již zaplacena, druhou splátku tj. 219 262,- Kč uhradí do 30.9.2016 – současný nájemník
Prodej bytu do osobního vlastnictví – (***), byt v Nepomuku, Na Vinici 453, byt č. 3 o velikosti 1+2, o výměře 67,68 m2 za cenu 295 700,- Kč – cenu uhradí při podpisu kupní smlouvy – současný nájemník
Rozdělení finančních prostředků zájmovým, společenským a sportovním organizacím působícím ve městě Nepomuk v celkovém objemu 180 000,-Kč dle přílohy – jedná se o 1. část
Prodej části stavební parcely č. 33 u domu čp. 72 o velikosti cca. max. do 100 m2 v k. ú. Nepomuk manželům (***) za cenu 150,-Kč/m2
Změnu názvu ulice Jana Jakuba Ryby na ulici Jakuba Jana Ryby pro následující č.p.179, 185, 233, 180, 283, 284, 281, 181, 536, 478, 419, 183 v Nepomuku
Nákup pozemkových parcel Na Daničkách č. 211/2 o výměře 558 m2, č. 213/2 o výměře 261 m2 v k. ú. Nepomuk vše za cenu 367 000,- Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR
Bezúplatný převod pozemkových parcel č. 303/5 o výměře 172 m2, č. 616/1 o výměře 471 m2, č. 1514/6 o výměře 515 m2, č. 1514/7 o výměře 65 m2, č. 1538/2 o výměře 27 m2, č. 1545/4 o výměře 1204 m2 a pozemků ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr č. 208 o výměře 306 m2, č. 589 o výměře 108 m2, č. 611 o výměře 4707 m2, č. 616/1 o výměře 21 m2, č. 616/2 o výměře 825 m2, č. 1513 o výměře 11 285 m2, č. 1514/1 o výměře 118 m2, č. 1534/4 o výměře 185 m2, č. 1538 o výměře 2908 m2, č. 1546/1 o výměře 328 m2, č. 1558/4 o výměře 3 982 m2, č. 1560/2 o výměře 1528 m2, č. 1568 o výměře 10744 m2, č. 1569 o výměře 186 m2, vše v k. ú. Nepomuk a pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr č. 376/3 o výměře 61 m2 v k. ú. Dvorec od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR na město Nepomuk
 
 
 
Prodej pozemkové parcely č. 204/14 o výměře 882 m2 v  k.ú. Nepomuk v obytné zóně Na Daníčkách manželům (***) za cenu 450,-Kč/m2
Nové podmínky rozhodnutí o udělení dotace na typový projekt CzechPOINT – Kontaktní místo, Prioritní osa IOP 6.2 – Zavádění ICT v územní veřejné zprávě
Nákup pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr č. 71/6 o výměře 2 238 m2 v k. ú. Dvorec za cenu do 70,-Kč/m2 od (***)
Nákup pozemků ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr č. 300/4 o výměře 387 m2 a 300/26 o výměře 117 m2 –v k. ú. Dvorec za cenu do 70,-Kč/m2 od (***)
Nákup pozemků ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr č. 70/5 o výměře 1289 m2 a č. 71/8 o výměře 3596 m2 a pozemkových parcel č. 71/9 o výměře 16 m2 a č. 71/10 o výměře 2 m2 vše v k. ú. Dvorec  za cenu do 90,-Kč/m2 od (***)
Nákup traktoru John-Deere pro letní a zimní údržbu města za cenu do 1300 000,-Kč         včetně DPH
Návrh na úpravu odměn neuvolněným členům zastupitelstva a členům rady a dále zastupitelům, kteří jsou členy výborů zastupitelstva a komisí rady města dle zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů s platností od 1 5.2009
Smlouvu s  Plzeňským krajem o poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost na rok 2009 ve výši 112 470,- Kč
 
IV. Pověřuje
Radu a starostu uzavřením smluv s projekčními firmami, které zpracují projektovou dokumentaci a s firmami, které zpracují veškerou agendu nutnou k předložení žádostí o dotace z prostředků EU na základě výzvy Regionální rady ROP NUTS II Jihozápad na následující akce:
„Rekonstrukce místních komunikací ulice Na Čiháku v kat.ú. Dvorec, ulice Myslivecká a Luční v kat.ú. Nepomuk
Revitalizace centra města Nepomuk – obnova veřejných prostranství -Přesanické náměstí a Plzeňská ulice
Radu a starostu zajistit vypracování a podání žádosti o dotaci na zateplení fasády obytných domů U Sokolovny a informovat o těchto krocích průběžně zastupitele
 
V. Ukládá
radě a starostovi města řešit připomínky z dnešního jednání
 
O v ě r i l i:
 
Josef Michek
 
Ing. Aleš Hetzer
 
 
 
 

Ing. Pavel Jiran
Místostarosta města
Jiří Mašek
Starosta města

 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2021 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY