Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 05.10.2022 08:10:01, Svátek má Eliška, zítra Hanuš
 

Usnesení ze dne 22.05.2008

Autor: Jiří Mašek, zveřejněno: 22. 05. 2008 14:43 hod., aktualizováno: 22. 05. 2008 10:29 hod.

Usnesení městského zastupitelstva dne 22.05.2008

Usnesení z  XI. veřejného zasedání zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 22.5.2008 od 19.00 hodin v restaurantu U Zeleného stromu

Městské zastupitelstvo:

I. Bere na vědomí

 • zprávu ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
 • zprávy z jednání městské rady
 • Závěrečný účet, audit za rok 2007 Mikroregionu, Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství
 • 1. a 2. změnu rozpočtu na rok 2008
 • zápisy z kontrolních výborů za uplynulé období
 • zápis z finančního výboru

II. Schvaluje

 • Závěrečný účet za rok 2007 (nebo také rozbor hospodaření k 31.12.2007) a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 (audit) u města Nepomuk bez výhrad
 • 3.změnu rozpočtu za rok 2008
 • Příspěvek do Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje na rok 2008 ve výši 1,- Kč/občana
 • Rozdělení finančních prostředků zájmovým, společenským a sportovním organizacím působícím ve městě Nepomuk v celkovém objemu 240.000,-Kč dle přílohy
 • Návrh na úpravu odměn neuvolněným členům zastupitelstva a členům rady a dále zastupitelům, kteří jsou členy výborů zastupitelstva a komisí rady města dle zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů s platností od 1. 6. 2008
 • zástupcem města Nepomuk v představenstvu akciové společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec starostu Jiřího Maška a to v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zák. č.128 z roku 2 000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
 • Smlouva o dílo na akci: „doplňující vrty na čerpání vody pro veřejnou potřebu“ s vítěznou firmou Kanalizace a vodovody Starý Plzenec a.s. za cenu 2.694.675,- Kč vč. DPH
 • Smlouva s  Plzeňským krajem o poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost na rok 2008 ve výši 110.130,- Kč
 • dodatek č. 5 Smlouvy o sběru, odvozu a zneškodňování komunálního odpadu č. N-0073/00 s firmou Becker Bohemia, kde cena za služby spojené se sběrem, svozem a zneškodňováním komunálního odpadu za rok 2008 činí 1.552.500,-Kč
 • Vnitřní směrnice na zadávání veřejných zakázek městem Nepomuk platná od 1.6.2008
 • prodej stavební parcely č. 455/2 o velikosti cca. 133 m2 v k.ú. Nepomuk Fotbalovému klubu Nepomuk za cenu 1,-Kč za m2
 • prodej stavební parcely č . 446 o velikosti cca. 214 m2 v k. ú. Nepomuk Mysliveckému sdružení Nepomuk za cenu 1,-Kč za m2
 • Smlouva o dílo na výměnu střešní krytiny – Nepomuk, J. Kubíka 368 (Rafanda) s firmou Švorc a syn za cenu 279.425,86 Kč včetně DPH
 • Použití finančních prostředků ve výši 195.211,20Kč – na veřejně prospěšné účely a to následovně na dětské hřiště Dvorec 120 tisíc Kč a na pořízení měřičů rychlosti v Nepomuku 75.211,20 Kč
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní (***)  na byt č.8, o velikosti 0+1, celková podlahová plocha 30,48m2, Na Vinici 552, v Nepomuku, cena bytu v roce 2008 – 191.164,- Kč, již zaplacena první splátka   ve výši 50.000,- Kč, doplatek do 31.12.2008 ve výši 141 164,- Kč – současný nájemník
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní se (***) na byt č.3, o velikosti 0+1, celková podlahová plocha 30,48m2, Na Vinici 552, v Nepomuku, cena bytu v roce 2008 – 191.164,- Kč, již zaplacena první splátka ve výši 50.000,- Kč, doplatek do 31.12.2008 ve výši 141 164,- Kč – současný nájemník
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní s (***) na byt č.14, o velikosti 2+k.k., celková podlahová plocha 66,73m2,   Pivovarská 572, v   Nepomuku,   cena bytu v roce 2008 – 517.082,- Kč, již zaplacena první splátka   ve výši 260.000,- Kč, doplatek do  31.12.2008 ve výši 257.082,- Kč – současný nájemník
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní se  (***) na byt č.1, o velikosti 1+3, celková podlahová plocha 84,97m2, U sokolovny 557, v Nepomuku, cena bytu v roce 2008 – 483.780,- Kč, již zaplacena první splátka ve výši 120.000,- doplatek do 31.12.2008 ve výši 363 780,- Kč – současný nájemník
 • Prodej bytu do osobního vlastnictví – (***) Na Vinici 449, byt č. 5, 1 + 2, 61,91 m2 – cena bytu 273 504,- Kč – úhrada po sepsání kupní smlouvy, nejpozději do 31.12.2008 – současný nájemník
 • Použití prostředků z rezervního fondu u MŠ Nepomuk na nákup a instalaci svítidel, pisoárů a dřezů na mytí nádobí
 • Finanční vykrytí nákladů na platy při otevření 3. oddělení školní družiny ZŠ Nepomuk od září do prosince 2008 z prostředků zřizovatele
 • Zařazení území města Nepomuk do územní působnosti Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku a prohlašuje, že bylo seznámeno se Strategií Místní akční skupiny pro období 2007 – 2013 s názvem „Budoucnost založená na tradici“

III. Zmocňuje

 • místostarostu Ing. Pavla Jirana k zastupování města v Místní akční skupině svatého Jana z Nepomuku.

 IV. Pověřuje

 • Finanční výbor posouzením návrhu na úpravu daně z nemovitosti, kterou vypracuje rada

 V. Ukládá

 • radě a starostovi města řešit připomínky z dnešního jednání
 • radě a starostovi svolat poradu zastupitelů ohledně půjčky od města Místní akční skupině sv. Jana z Nepomuka

VI. Ruší

 • Část usnesení z X. veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 21.2.2008 pod č.j 112/I/08 ve znění: zastupitelstvo ukládá radě a starostovi vytvořit příspěvkovou organizaci složenou z kultury a místního hospodářství a to se zahájením činnosti nejpozději od 1.10.2008

Ing. Pavel Jiran, Místostarosta města
Jiří Mašek, Starosta města

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY